Szkolenie

Certyfikowany kurs zamówień publicznych dla początkujących Nowelizacja ustawy Pzp 2016

O szkoleniu

Cena: 1290zł netto
Czy wiesz, że...
...przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych pozwalają zamawiającym ograniczać konkurencję między wykonawcami? Dowiedz się gdzie przebiega granica pomiędzy zapisami dopuszczalnymi przez ustawę, a gdzie wymogi utrudniałyby uczciwą konkurencję.

Cel szkolenia

Zdobycie wiedzy jak poznać i umieć zastosować podstawowe mechanizmy rządzące systemem zamówień publicznych związane z pełną procedurą przygotowania, przeprowadzenia i dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po nowelizacji ustawy PZP z 2016 roku.

Po szkoleniu...

Nabędziesz Umiejętność poprawnego przygotowania SIWZ i ustalenia wartości zamówienia, dokonania czynności oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert, a także weryfikacji oświadczenia JEDZ.
Kto powinien wziąć udział?
Osoby zaczynające pracę w zamówieniach publicznych i powoływane do komisji przetargowych
Pracownicy merytoryczni, dla których udział w procedurach zamówień publicznych jest dodatkowym zajęciem
Osoby, które chciałyby uzyskać kompetencje do przygotowania i przeprowadzenia całości postępowania o zamówienie publiczne
Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

Program szkolenia

Prawidłowa organizacja procesu udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Zasady udzielania zamówień wyłączonych z ustawy Prawo zamówień publicznych
zasady gospodarowania środkami publicznymi wynikające z ustawy o finansach publicznych
akty wewnętrzne
kodeks cywilny i sposoby zaciągania zobowiązań stąd wynikające.
zasady udzielania zamówień wynikające z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Obowiązki pracowników Zamawiającego w zakresie planowania, realizacji i dokumentowania wydatków
Minimalne formalności stosowane przy wyborze wykonawcy – jak uniknąć nadmiernego formalizmu i jednocześnie zarzutów o niegospodarność. Jak dokumentować wybór wykonawcy
Zakres stosowania umów w formie pisemnej

Komisja przetargowa, Zespół do nadzoru oraz osoby przygotowujące postępowanie

Obowiązki Komisji przetargowej wynikające z ustawy jak i nałożone przez Kierownika Zamawiającego:
Czynności zarezerwowane wyłącznie Komisji przetargowej
Funkcje w Komisji przetargowej – czy stanowisko Przewodniczącego lub Sekretarza jest obligatoryjne?
Indywidualna odpowiedzialność konkretnej osoby za konkretne czynności.
Składanie oświadczeń za art.17 ustawy PZP– druk ZP-1
Prowadzenie postępowania bez Komisji Przetargowej
Rola Kierownika Zamawiającego w postępowaniu – konieczność wyłączenia Kierownika Zamawiającego oraz powierzanie konkretnych czynności innym osobom
Komunikowanie się z wykonawcami
Zespół osób do nadzoru realizowanego zamówienia – kiedy należy powołać, do czego służy, kto może być jego członkiem.

Czynności związane z przygotowaniem postępowania ze szczególnym uwzględnieniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia.
Dlaczego przy opisie przedmiotu zamówienia nie można używać znaków towarowych
Dopuszczalne prawem ograniczenie konkurencji, a utrudnienie uczciwej konkurencji
Błędy przy opisywaniu przedmiotu zamówienia
Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w kategoriach wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych, w tym aspektów środowiskowych
Uwzględnienie w opisie przedmiotu zamówienia publicznego konieczności zapewnienia dostępności dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób niepełnosprawnych
Możliwości wymagania przez zamawiającego przedstawienia określonego oznakowania tzw. „etykiety”
Prawo wymagania od wykonawców przedstawienia sprawozdania z badań przeprowadzonych przez jednostkę oceniającą zgodność lub certyfikatu wydanego przez taką jednostkę
Wprowadzenie obowiązku zatrudnienia przez wykonawcę osób do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w przypadku niektórych usług i robót budowlanych
Ustalenie wartości zamówienia
Różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części
Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych.
Zasady szacowania zamówienia w sytuacji braku rozstrzygnięcia postępowania w części, w sytuacji dopuszczenia składania ofert częściowych
Szacowanie zamówień dokonywanych w ramach jednego i kilku projektów finansowanych ze środków UE
Udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000€ – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych


Warunki wymagane od wykonawców.
warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji wykonawców
obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania
warunki w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
wykazywanie spełniania warunków w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich
post kwalifikacja jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia.
jednolity europejski dokument zamówienia (struktura, zawartość, zasady składania i uzupełniania)
Kryteria oceny ofert:

W jakich przypadkach dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie kryterium najniższej ceny
Kryteria wymierne i niewymierne – dopuszczalne granice w kryteriach niemierzalnych
Kryteria pozacenowe naruszające uczciwą konkurencję
Zakaz stosowania wagi kryterium ceny powyżej 60% w zamówieniach o nieustalonych standardach jakościowych
Postępowania bez kryterium ceny
Czynności podejmowane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia:

Wyjaśnianie treści SIWZ.
Zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.
Sesja otwarcia ofert.
Rażąco niska cena
tania oferta, czy też oferta z rażąco niską ceną ? – definicja pojęcia „rażąco niskiej ceny”
przerzucenie ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny na wykonawcę sposób wyjaśnień oraz przedstawianie dowodów
obowiązek uwzględnienia w cenie oferty kosztów pracy nie niższych od minimalnego wynagrodzenia za pracę
przypadki obligatoryjnego zwrócenia się o wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość cen
Uzupełnianie brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw.
korekta oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.
korekta omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.

Tryby udzielania zamówień publicznych:

Przesłanki wyboru trybów nie podstawowych
Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – publikacja ogłoszenia o zamówieniu, wysłanie zaproszenia do negocjacji lub składania ofert
Partnerstwo innowacyjne jako tryb nabywania produktów i usług, które nie są jeszcze dostępne na rynku
Przebieg postępowania w zależności od wybranego trybu

Umowy w zamówieniach publicznych:

Tożsamość zakresu świadczenia wykonawcy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie
Obowiązek waloryzacji ceny w przypadku zmiany obowiązujących przepisów w zakresie podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz najniższego wynagrodzenia
Zasady wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
Odstąpienie od umowy
Czy elementy umowy będące przedmiotem oceny w kryteriach pozacenowych (np. termin wykonania) mogą być zmieniane po zawarciu umowy?

Pytania i zagadnienia zgłaszane przez uczestników.

Czas trwania

09:30 - 15:30

Prelegenci

Cytat
Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Do 2004 r. ekspert zamówień publicznych w urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Autor książek i publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Gdzie i kiedy

warszawa 5 - 7 lipca 2016
Golden Floor

02-017 warszawa

Aleje Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach Dostęp do EDUstrefy Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków

publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen

należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!