Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-kurs-zamowien-publicznych-dla-poczatkujacychnowelizacja-ustawy-pzp-2016-66550-id8286

Informacje o szkoleniu

 • Certyfikowany kurs zamówień publicznych dla początkujących Nowelizacja ustawy Pzp 2016


  ID szkolenia: 66550
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Golden Floor
  Aleje Jerozolimskie 123A
  02-017 warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:30 - 15:30
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cena: 1290zł netto
Czy wiesz, że...
...przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych pozwalają zamawiającym ograniczać konkurencję między wykonawcami? Dowiedz się gdzie przebiega granica pomiędzy zapisami dopuszczalnymi przez ustawę, a gdzie wymogi utrudniałyby uczciwą konkurencję.

Cel szkolenia

Zdobycie wiedzy jak poznać i umieć zastosować podstawowe mechanizmy rządzące systemem zamówień publicznych związane z pełną procedurą przygotowania, przeprowadzenia i dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po nowelizacji ustawy PZP z 2016 roku.

Po szkoleniu...

Nabędziesz Umiejętność poprawnego przygotowania SIWZ i ustalenia wartości zamówienia, dokonania czynności oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert, a także weryfikacji oświadczenia JEDZ.

Szkolenie skierowane jest do:

Osoby zaczynające pracę w zamówieniach publicznych i powoływane do komisji przetargowych
Pracownicy merytoryczni, dla których udział w procedurach zamówień publicznych jest dodatkowym zajęciem
Osoby, które chciałyby uzyskać kompetencje do przygotowania i przeprowadzenia całości postępowania o zamówienie publiczne
Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

Program szkolenia:

Prawidłowa organizacja procesu udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Zasady udzielania zamówień wyłączonych z ustawy Prawo zamówień publicznych
zasady gospodarowania środkami publicznymi wynikające z ustawy o finansach publicznych
akty wewnętrzne
kodeks cywilny i sposoby zaciągania zobowiązań stąd wynikające.
zasady udzielania zamówień wynikające z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Obowiązki pracowników Zamawiającego w zakresie planowania, realizacji i dokumentowania wydatków
Minimalne formalności stosowane przy wyborze wykonawcy – jak uniknąć nadmiernego formalizmu i jednocześnie zarzutów o niegospodarność. Jak dokumentować wybór wykonawcy
Zakres stosowania umów w formie pisemnej

Komisja przetargowa, Zespół do nadzoru oraz osoby przygotowujące postępowanie

Obowiązki Komisji przetargowej wynikające z ustawy jak i nałożone przez Kierownika Zamawiającego:
Czynności zarezerwowane wyłącznie Komisji przetargowej
Funkcje w Komisji przetargowej – czy stanowisko Przewodniczącego lub Sekretarza jest obligatoryjne?
Indywidualna odpowiedzialność konkretnej osoby za konkretne czynności.
Składanie oświadczeń za art.17 ustawy PZP– druk ZP-1
Prowadzenie postępowania bez Komisji Przetargowej
Rola Kierownika Zamawiającego w postępowaniu – konieczność wyłączenia Kierownika Zamawiającego oraz powierzanie konkretnych czynności innym osobom
Komunikowanie się z wykonawcami
Zespół osób do nadzoru realizowanego zamówienia – kiedy należy powołać, do czego służy, kto może być jego członkiem.

Czynności związane z przygotowaniem postępowania ze szczególnym uwzględnieniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia.
Dlaczego przy opisie przedmiotu zamówienia nie można używać znaków towarowych
Dopuszczalne prawem ograniczenie konkurencji, a utrudnienie uczciwej konkurencji
Błędy przy opisywaniu przedmiotu zamówienia
Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w kategoriach wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych, w tym aspektów środowiskowych
Uwzględnienie w opisie przedmiotu zamówienia publicznego konieczności zapewnienia dostępności dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób niepełnosprawnych
Możliwości wymagania przez zamawiającego przedstawienia określonego oznakowania tzw. „etykiety”
Prawo wymagania od wykonawców przedstawienia sprawozdania z badań przeprowadzonych przez jednostkę oceniającą zgodność lub certyfikatu wydanego przez taką jednostkę
Wprowadzenie obowiązku zatrudnienia przez wykonawcę osób do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w przypadku niektórych usług i robót budowlanych
Ustalenie wartości zamówienia
Różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części
Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych.
Zasady szacowania zamówienia w sytuacji braku rozstrzygnięcia postępowania w części, w sytuacji dopuszczenia składania ofert częściowych
Szacowanie zamówień dokonywanych w ramach jednego i kilku projektów finansowanych ze środków UE
Udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000€ – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych


Warunki wymagane od wykonawców.
warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji wykonawców
obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania
warunki w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
wykazywanie spełniania warunków w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich
post kwalifikacja jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia.
jednolity europejski dokument zamówienia (struktura, zawartość, zasady składania i uzupełniania)
Kryteria oceny ofert:

W jakich przypadkach dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie kryterium najniższej ceny
Kryteria wymierne i niewymierne – dopuszczalne granice w kryteriach niemierzalnych
Kryteria pozacenowe naruszające uczciwą konkurencję
Zakaz stosowania wagi kryterium ceny powyżej 60% w zamówieniach o nieustalonych standardach jakościowych
Postępowania bez kryterium ceny
Czynności podejmowane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia:

Wyjaśnianie treści SIWZ.
Zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.
Sesja otwarcia ofert.
Rażąco niska cena
tania oferta, czy też oferta z rażąco niską ceną ? – definicja pojęcia „rażąco niskiej ceny”
przerzucenie ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny na wykonawcę sposób wyjaśnień oraz przedstawianie dowodów
obowiązek uwzględnienia w cenie oferty kosztów pracy nie niższych od minimalnego wynagrodzenia za pracę
przypadki obligatoryjnego zwrócenia się o wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość cen
Uzupełnianie brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw.
korekta oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.
korekta omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.

Tryby udzielania zamówień publicznych:

Przesłanki wyboru trybów nie podstawowych
Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – publikacja ogłoszenia o zamówieniu, wysłanie zaproszenia do negocjacji lub składania ofert
Partnerstwo innowacyjne jako tryb nabywania produktów i usług, które nie są jeszcze dostępne na rynku
Przebieg postępowania w zależności od wybranego trybu

Umowy w zamówieniach publicznych:

Tożsamość zakresu świadczenia wykonawcy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie
Obowiązek waloryzacji ceny w przypadku zmiany obowiązujących przepisów w zakresie podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz najniższego wynagrodzenia
Zasady wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
Odstąpienie od umowy
Czy elementy umowy będące przedmiotem oceny w kryteriach pozacenowych (np. termin wykonania) mogą być zmieniane po zawarciu umowy?

Pytania i zagadnienia zgłaszane przez uczestników.

Informacje o prelegentach:

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Do 2004 r. ekspert zamówień publicznych w urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Autor książek i publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • -- -

Cena zawiera:

Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach Dostęp do EDUstrefy Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

UWAGA!

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków

publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen

należy doliczyć 23% podatek VAT.

Wydarzenie: Certyfikowany kurs zamówień publicznych dla początkujących Nowelizacja ustawy Pzp 2016