CERTYFIKOWANY KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA POCZĄTKUJĄCYCH

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA : 1290 netto
Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest zdobycie wiedzy dotyczącej zastosowania podstawowych mechanizmów rządzących systemem zamówień publicznych związanych z pełną procedurą przygotowania, przeprowadzenia i dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Po szkoleniu nabędziesz umiejętność poprawnego przygotowania SIWZ, dokonania czynności oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert, a także prawidłowego udokumentowania dokonanych czynności.
Kto powinien wziąć udział?
 Osoby zaczynające pracę w zamówieniach publicznych i powoływane do komisji przetargowych  Pracownicy merytoryczni, dla których udział w procedurach zamówień publicznych jest dodatkowym zajęciem  Osoby, które chciałyby uzyskać kompetencje do przygotowania i przeprowadzenia całości postępowania o zamówienie publiczne  Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

Program szkolenia

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA
PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI PUBLICZNYMI
1. Co to jest zamówienie publiczne?
2. Kto musi stosować ustawę?
3. Kiedy ustawa nie ma zastosowania?
PRAWIDŁOWA ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZWOLNIONYCH ZE STOSOWANIA USTAWY PZP
1. Zasady udzielania zamówień wyłączonych z ustawy Pzp
 zasady gospodarowania środkami publicznymi wynikające z ustawy o finansach publicznych
 akty wewnętrzne
 kodeks cywilny i sposoby zaciągania zobowiązań stąd wynikające
 zasady udzielania zamówień wynikające z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
2. Obowiązki pracowników Zamawiającego w zakresie planowania, realizacji i dokumentowania wydatków
3. Minimalne formalności stosowane przy wyborze wykonawcy – jak uniknąć nadmiernego formalizmu i jednocześnie zarzutów o niegospodarność. Jak dokumentować wybór wykonawcy
4. Zakres stosowania umów w formie pisemnej
KOMISJA PRZETARGOWA ORAZ OSOBY PRZYGOTOWUJĄCE I PRZEPROWADZAJĄCE POSTĘPOWANIE
1. Obowiązki Komisji przetargowej wynikające z ustawy jak i nałożone przez Kierownika Zamawiającego
 Czynności zarezerwowane wyłącznie Komisji przetargowej
 Funkcje w Komisji przetargowej – czy stanowisko Przewodniczącego lub Sekretarza jest obligatoryjne?
 Indywidualna odpowiedzialność konkretnej osoby za konkretne czynności
 Składanie oświadczeń za art. 17 ustawy PZP – druk ZP - 1
2. Prowadzenie postępowania bez Komisji Przetargowej
3. Rola Kierownika Zamawiającego w postępowaniu – konieczność wyłączenia Kierownika Zamawiającego oraz powierzanie konkretnych czynności innym osobom
4. Komunikowanie się z wykonawcami
CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM POSTĘPOWANIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Opis przedmiotu zamówienia
 Dlaczego przy opisie przedmiotu zamówienia nie można używać znaków towarowych
 Dopuszczalne prawem ograniczenie konkurencji, a utrudnienie uczciwej konkurencji
 Błędy przy opisywaniu przedmiotu zamówienia
2. Ustalenie wartości zamówienia
 Różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części
 Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych
 Zasady szacowania zamówienia w sytuacji braku rozstrzygnięcia postępowania w części, w sytuacji dopuszczenia składania ofert częściowych
 Szacowanie zamówień dokonywanych w ramach jednego i kilku projektów finansowanych ze środków UE
 Udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000€ – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych
3. Opis sposobu oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców
 Warunki nieproporcjonalne lub niezwiązane z przedmiotem zamówienia
 Ocena Wykonawcy pod kątem jego rzetelności i efektywności
 Dowody należytego wykonania zamówienia – definicja poświadczenia, możliwość i warunki złożenia przez Wykonawców innych dokumentów, zagrożenia
4. Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców w celu oceny ich wiarygodności do wykonania zamówienia
5. Wspólne ubieganie się o zamówienie przez wykonawców
6. Korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu
7. Wykluczenie wykonawcy
KRYTERIA OCENY OFERT
1. W jakich przypadkach dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie kryterium najniższej ceny – zamówienia powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych w stanowisku doktryny oraz orzecznictwie Głównej Komisji Orzekającej i Krajowej Izby Odwoławczej
2. Kryteria wymierne i niewymierne – dopuszczalne granice w kryteriach niemierzalnych
3. Kryteria pozacenowe naruszające uczciwą konkurencję
4. Przypadki stosowania kilku kryteriów cenowych
CZYNNOŚCI PODEJMOWANE W TRAKCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wyjaśnianie treści SIWZ
2. Zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu
3. Sesja otwarcia ofert
4. Rażąco niska cena
 Tania oferta, czy też oferta z rażąco niską ceną? – definicja pojęcia „rażąco niskiej ceny”
 Przerzucenie ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny na wykonawcę – sposób wyjaśnień oraz przedstawianie dowodów
 Obowiązek uwzględnienia w cenie oferty kosztów pracy nie niższych od minimalnego wynagrodzenia za pracę
 Przypadki obligatoryjnego zwrócenia się o wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość cen
5. Uzupełnianie brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw
6. Korekta oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych
7. Korekta omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które nie powodujących istotnych zmian w treści oferty
TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
1. Przesłanki wyboru trybów nie podstawowych
2. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – publikacja ogłoszenia o zamówieniu, wysłanie zaproszenia do negocjacji lub składania ofert
3. Przebieg postępowania w zależności od wybranego trybu
DOKUMENTOWANIE POSTĘPOWANIA
1. Zawartość i termin sporządzenia protokołu z postępowania o zamówienie publiczne w zależności od wybranego trybu
2. Wypełnianie druków ZP i najczęściej popełniane przy tym błędy – jak wykazać w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia?
3. Obowiązek udostępniania dokumentacji z postępowania – termin i sposób udostępniania, zakres informacji podlegający jawności oraz podmioty uprawnione do uzyskania wglądu w dokumentację
UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
1. Tożsamość zakresu świadczenia wykonawcy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie
2. Obowiązek waloryzacji ceny w przypadku zmiany obowiązujących przepisów w zakresie podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz najniższego wynagrodzenia
3. Zasady wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
4. Odstąpienie od umowy
5. Czy elementy umowy będące przedmiotem oceny w kryteriach pozacenowych (np. termin wykonania) mogą być zmieniane po zawarciu umowy?
OSTATNIE ZMIANY W PZP
1. Ocena oferty z odwróconym VAT-em
2. Zmiana zasad stosowania klauzul waloryzacyjnych w przypadku umów długoterminowych (jak tworzyć klauzule umowne)
PYTANIA I ZAGADNIENIA ZGŁASZANE PRZEZ UCZESTNIKÓW

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Łukasz Czaban
• Trener zamówień publicznych od 2004 roku,
na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.
• W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.
• Do 2004 r. ekspert zamówień publicznych
w urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
• Autor książek i publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Dostęp do EDUstrefy Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem 370 punktów w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!