CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - kurs dzienny

O szkoleniu

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia samodzielnej księgowości w nowoczesnym przedsiębiorstwie oraz podniesienie kwalifikacji osób już pracujących w działach księgowości i ubiegających się o stanowisko samodzielnego księgowego. Kurs księgowości ukierunkowany na zajęcia praktyczne z wykorzystaniem programu SYMFONIA.
____________________________________________
SUPER OFERTA!
Zgłoś się i otrzymaj:
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci kursu:
- osoby, które chcą nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie pracy na stanowiskach samodzielnych w księgowości,
- osoby pracujące na stanowiskach samodzielnych księgowych pragnące doskonalić swoje kompetencje w zakresie prowadzenia samodzielnej księgowości,
- osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

Program szkolenia

I. Ogólne zagadnienia rachunkowości
1. Rachunkowość - zasady prowadzenia ksiąg, definicje, wymogi ustawy.
2. Sprawozdania finansowe i ich struktura.
3. Definicje podstawowych pojęć rachunkowości (aktywa, pasywa, przychody, koszty).

II. Organizacja rachunkowości i inwentaryzacja
1. Ewidencja księgowa - konto, zasada podwójnego zapisu.
2. Konta a sprawozdania finansowe.
3. Formy i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych.
4. Dokumenty księgowe, ich kontrola oraz zasady poprawiania błędów - uregulowania ordynacji podatkowej i podatku VAT dotyczące dokumentacji.
5. Organizacja rachunkowości w firmach zobowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.
6. Przeprowadzanie i ewidencja inwentaryzacji zgodnie z ustawą o rachunkowości.
7. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.

III. Wprowadzenie do podatków - zakres, przedmiot, podmiot, główne definicje
1. Ordynacja podatkowa.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych.
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
4. Podatek VAT.

IV. Koszty bilansowe i podatkowe - wprowadzenie
1. Pojęcie kosztu i kryteria klasyfikacji i kosztów działalności operacyjnej.
2. Kwalifikacja i ewidencja kosztów w układzie rodzajowym.
3. Kwalifikacja i ewidencja kosztów w układzie funkcjonalnym.
4. Ewidencja kosztów jednocześnie w układzie rodzajowym oraz według miejsc powstawania w jednostkach o różnych profilach działalności.
5. Najważniejsze koszty nie stanowiące kosztów uzyskania.

V. Środki pieniężne i aktywa finansowe.
1. Pojęcie i zakres inwestycji krótkoterminowych i długoterminowych.
2. Zasady obrotu gotówkowego, bezgotówkowego oraz jego dokumentowanie i ewidencja.
3. Obrót czekowy, wekslowy i akredytywa.
4. Wycena środków pieniężnych w ciągu roku i na dzień bilansowy - różnice kursowe.

VI. Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i rozliczanie
1. Pojęcie zapasów i organizacja obrotu nimi.
2. Wycena zapasów - ceny rzeczywiste i stałe ceny ewidencyjne.
3. Ewidencja zakupu zapasów.
4. Ewidencja rozchodu zapasów.
5. Wycena bilansowa zapasów.

VII. Rozrachunki
1. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami - ewidencja syntetyczna i analityczna.
2. Charakterystyka i ewidencja rozrachunków publicznoprawnych.
3. Różnice kursowe w aspekcie rachunkowym i podatkowym, w tym wycena bilansowa.
4. Odpisy aktualizujące - zasady ich dokonywania.
5. Zasady dokumentowania i ewidencja należności spornych.

VIII. Podatek od towarów i usług - zagadnienia szczegółowe
1. Przedmiot i podmiot opodatkowania w podatku VAT.
2. Podatnicy podatku VAT.
3. Podstawa opodatkowania.
4. Powstanie obowiązku podatkowego.
5. Rozliczenie z urzędem skarbowym, deklaracja VAT-7.

IX. Ewidencja i rozliczanie wynagrodzeń
1. Przychody ze stosunku pracy i umów cywilno-prawnych podlegające opodatkowaniu, zwolnienia z podatku dochodowego.
2. Koszty uzyskania przychodu.
3. Dochód i podstawa opodatkowania.
4. Obowiązki płatnika PDOF.
5. Ustalanie i rozliczanie składek ZUS z umów o prace i cywilno-prawnych.
6. Obowiązki płatnika ZUS.
7. Rozliczanie podróży służbowych - podatki i ZUS.

X. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe - w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego, ewidencja oraz zasady amortyzacji.
2. Wartości niematerialne i prawne - kwalifikacja bilansowa i podatkowa, ewidencja oraz zasady amortyzacji.
3. Leasing operacyjny i finansowy.

XI. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów
1. Rezerwy w prawie bilansowym i podatkowym - ewidencja, zasady ich tworzenia i rozwiązywania zgodnie z prawem podatkowym i bilansowym.
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów - analiza i ewidencja zgodnie z prawem podatkowym i bilansowym.

XII. Przychody, koszty i wynik finansowy
1. Przychody i koszty w ujęciu bilansowym i podatkowym - zasady ewidencji i wyłączania z podstawy opodatkowania.
2. Przychody i koszty z działalności operacyjnej.
3. Przychody i koszty z działalności finansowej.
4. Zdarzenia nadzwyczajne.
5. Ustalanie i księgowanie wyniku finansowego.
6. Obciążenia wyniku finansowego, w tym obciążenia podatkiem dochodowym.
7. Podział wyniku finansowego netto.

XIII. Sprawozdania finansowe sporządzane przez jednostkę gospodarczą
1. Pozycje obowiązkowe sprawozdań finansowych - bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa.
2. Pozycje fakultatywne - sprawozdanie z działalności, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych.

XIV. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
1. Podstawy prawne prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)
2. Szczegółowe wymogi formalne oraz wzory dokumentacji i dodatkowych ewidencji wymaganych przy prowadzeniu księgi
3. Sposób wypełniania podatkowej księgi przychodów i rozchodów (poszczególnych wierszy i kolumn)
4. Sposoby księgowania przychodów (rodzaje przychodów, dokumenty, data i sposób wpisania do księgi)
5. Księgowanie zakupów i kosztów (rodzaje wydatków i kosztów uznawanych za koszty uzyskania przychodów, dokumenty, data i sposób wpisania do księgi)
6. Formy opodatkowania działalności gospodarczej, sposoby obliczania dochodu na podstawie KPiR (dochód do wyliczenia zaliczek i do rozliczenia rocznego), sposób obliczania zaliczek na podatek w trakcie roku i podatku za rok podatkowy w zależności od wybranej formy opodatkowania.

XV. Zajęcia komputerowe - praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy
1. Zasady obsługi systemu finansowo-księgowego.
2. Zasady obsługi programu KPIR „Rzeczpospolita”
2. Założenie nowej firmy, wprowadzenie danych początkowych, konfiguracja programu.
3. Samodzielne księgowanie i dekretacja dokumentów, ewidencja w rejestrze zakupu i sprzedaży do podatku VAT.
4. Zamknięcie ksiąg - rozliczenie podatków, sporządzenie deklaracji, bilansu i rachunku wyników, zestawienia obrotów i sald.

Czas trwania

128 godzin

Prelegenci

Specjaliści - praktycy

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Szkoleniowe FRR

Katowice

Moniuszki 4/8

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
zł brutto
2 290
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w kursie, autorskie materiały edukacyjne, testy, zadania, autentyczną dokumentację księgową, podręcznik
Zapisz się

Organizator

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Jedną z głównych form realizacji cel...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/624/certyfikowany-samodzielny-ksiegowy-rachunkowosc-i-podatki-od-podstaw-kurs-dzienny-kod-zawodu-331301

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice Moniuszki 4/8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!