Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-specjalista-ds-jakosci-10657-id127

Informacje o szkoleniu

 • Certyfikowany Specjalista ds. Jakości


  ID szkolenia: 10657
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość Umiejętności osobiste
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 zjazdy po 3 dni x 8 godzin,

  TERMINY SZKOLEŃ:
  12-14.07.2017 I zjazd
  23-25.08.2017 I zjazd
  07-09.11.2017 I zjazd

  02-04.08.2017 II zjazd
  11-13.10.2017 II zjazd
  06-08.12.2017 II zjazd
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie systematyzuje wiedzę w zakresie: systemów jakości, kosztów jakości, narzędzi i technik doskonalenia jakości, podejścia procesowego i metod statystycznych stosowanych w doskonaleniu jakości. Uczestnik poznaje m.in. metody: TQM, APQP, PPAP, KAIZEN, G8D, SPC, kontroli odbiorczej, testowania hipotez statystycznych oraz DOE. W ćwiczeniach wykorzystywany jest dodatkowo specjalistyczny pakiet statystyczny Minitab.

Szkolenie skierowane jest do:

• pracownicy/kandydaci na pracowników działu zapewnienia jakości, inżynierowie jakości, • osoby odpowiedzialne za jakość dostawców, • osoby zajmujące się analizami jakościowymi, • pracownicy laboratoriów pomiarowych, • Pełnomocnicy Jakości, • inżynierowie produktów / osoby odpowiedzialne za jakość • pracownicy działów jakości, inżynierii, produkcji.

Program szkolenia:

Dzień 1:
Wprowadzenie
Cele i program szkolenia
Przedstawienie się uczestników - prezentacja
CZĘŚĆ I -ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
1. Zrozumienie jakości
• Ćwiczenie indywidualne 1: Jak rozumiem jakość? (z zastosowaniem ankiety Crosby’ego)
• Świadomość jakości; ewolucja podejścia do jakości
• Klient definiuje jakość; potrzeby i satysfakcja klienta; model Kano
• Ćwiczenie zespołowe 2: Analiza potrzeb klientów dot. szkoleń z zakresu jakości (z wykorzystaniem modelu Kano)
2. Kierunki doskonalenia jakości
• Ćwiczenie zespołowe 3: Określenie i priorytetyzacja kierunków doskonalenia jakości (z wykorzystaniem metod: burzy mózgów, metod priorytetyzacji/wyboru; diagramu Pareto)
• Dyskusja i podsumowanie wyników
3. Systemy kontroli jakości
• Ćwiczenie indywidualne 4: Jakim kontrolerem jestem?
• Dyskusja i podsumowanie wyników
4. Systemy zapewnienia jakości (Quality Assurance) wg norm ISO
• Ćwiczenie zespołowe 5: Napiszmy procedurę na osiągnięcie WCQ (World Class Quality)
• Dyskusja i podsumowanie wyników
• Systemy zapewnienia jakości (Quality Assurance); Geneza i rozwój międzynarodowych norm zarządzania jakością
5. System kompleksowego zarządzania przez jakość (TQM)
• Ćwiczenie zespołowe 6: Czy jesteśmy gotowi do stosowania TQM?
• Dyskusja i podsumowanie wyników
• Istota i zasady systemów TQM
• Ćwiczenie indywidualne 7: Czy stosuję się do zasad TQM?
• Ćwiczenie zespołowe 8: Czy podejście TQM można wprowadzić w polskich uwarunkowaniach? - Określenie czynników wspierających i utrudniających stosowanie TQM (z wykorzystaniem metod: burzy mózgów, metod priorytetyzacji; tabeli wpływu)
• Dyskusja i podsumowanie wyników
6. Nagrody jakości
• Ćwiczenie indywidualne 9: Ocena stanu istniejącego (z wykorzystaniem arkusza audytowego Europejskiej Nagrody Jakości)
• Dyskusja i podsumowanie wyników
• Istota i rola nagród jakości (Deminga, Baldrige’a, Europejska Nagroda Jakości, Polska Nagroda Jakości)
DZIEŃ 2
CZĘŚĆ I -ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, cd.
7. Koszty jakości
• Cele systemu kosztów jakości, kategorie kosztów jakości, analiza kosztów jakości, redukcja kosztów jakości
• Ćwiczenie zespołowe 10: Analiza kosztów jakości
• Dyskusja i podsumowanie wyników
8. Współczesne systemy doskonalenia jakości i rola menedżerów jakości
• Benchmarking; Lean Management; Six Sigma
• Rola menedżerów jakości
• Ćwiczenie zespołowe 11: Kompetencje menedżerów jakości (z zastosowaniem diagramu podobieństwa – Affinity)
CZĘŚĆ II – PROJEKTOWANIEPLANOWANIE I KONTROLA JAKOSCI
1. Wdrażanie nowego wyrobu zgodnie z metodyką zaawansowanego planowania jakości (APQP)
• Metodyka APQP; etapy projektu, narzędzia i techniki projektowania produktów i procesów; istotne dokumenty
2. Projektowanie produktów/usług
• Ćwiczenie zespołowe 12: Projektowanie wybranego produktu/usługi
(z wykorzystaniem metod: generowania pomysłów, N7 – nowych narzędzi jakości, metod wyboru rozwiązań)
3. Projektowanie procesu
• Ćwiczenie zespołowe 13: Projektowanie procesu - diagram przepływu procesu (Process Flowchart)
DZIEŃ 3
CZĘŚĆ II – PROJEKTOWANIEPLANOWANIE I KONTROLA JAKOSCI, cd.
4. Analiza potencjalnych ryzyk i projektowanie działań prewencyjnych
• Istota FMEA (Failure Mode Effect Analysis); analiza DFMEA i PFMEA; projektowanie działań prewencyjnych
• Ćwiczenie zespołowe 14: Analiza ryzyk i projektowanie działań prewencyjnych dla wybranego produktu/ procesu
5. Systemy monitorowania stabilności i zdolności procesu
• Istota planu kontroli (Control Plan); stosowane metody kontroli/detekcji
• Ćwiczenie zespołowe 15: Generowanie, wybór i projektowanie działań kontrolnych/detekcyjnych dla wybranego produktu/ procesu
6. Analiza systemów pomiarowych (MSA )
• Analizy GageR&R (powtarzalności i odtwarzalności) dla przyrządów pomiarowych
• Ćwiczenie zespołowe 16: Wykonanie GageR&R dla wybranego wymiaru produktu
• MSA dla pomiarów atrybutowych
• Ćwiczenie zespołowe 17: Wykonanie MSA dla wybranego Produktu (ocena atrybutowa)
7. Zasady współpracy i nadzoru nad dostawcami
• Metodyka wyboru i nadzoru nad dostawcami; zasady PPAP (Production Part Approval Process)
• Ćwiczenie zespołowe 18: Case Study - Ustalenie zakresu dokumentacji PPAP i wypełnienie karty PSW
SESJA II
DZIEŃ 4
CZĘŚĆ III - DOSKONALENIE PROCESÓW
1. Istota podejścia procesowego
• Nurty i cechy podejścia procesowego/doskonalenia procesów; klasyfikacja procesów; metody analizy i doskonalenia procesów (Flow Chart, Work Flow, Value Stream Map)
• Ćwiczenie zespołowe 19: Case Study procesu – jak poprawić ten proces?
2. Metodyka KAIZEN
• Istota Kaizen; metodyka Kaizen (PDCA); 7 podstawowych narzędzi jakości (B7); 7 nowych narzędzi (N7); organizacja zespołów Kaizen
• Ćwiczenie zespołowe 19: Case Study problemu (z wykorzystaniem: metod identyfikacji problemu; analizy przyczyn problemu, generowania i wyboru rozwiązań, projektowania rozwiązań)
CZĘŚĆ III - DOSKONALENIE PROCESÓW
3. Metodyka G8D
• Metodyka G8D; metody identyfikacji i opisu problemu ( zasada SMART; metoda 5W2H); analiza przyczyn problemu (Root Causes Analysis); Is/Is not Analysis; generowanie I wyboru rozwiązań, analizy ryzyk i uwarunkowań wdrożenia
• Ćwiczenie zespołowe 20: Case Study problemu (z wykorzystaniem: metodyki i narzędzi G8D)
DZIEŃ 5
CZĘŚĆ IV - METODY STATYSTYCZNE
1. Podstawy statystyki procesu
• Podstawowa terminologia; zbiór danych, populacja i próba; rodzaje danych, statystyczny opis zbioru danych
• Ćwiczenie zespołowe 21: Eksperyment Deminga z kulkami
• Ćwiczenie indywidualne 22: Obliczenie statystycznych danych opisowych
2. Rozkład danych i jego interpretacja
• Rozkłady danych, cechy rozkładu normalnego; badanie normalności rozkładu
• Ćwiczenie indywidualne 23: Badanie rozkładu danych
• Ćwiczenie indywidualne 24: Obliczenie prawdopodobieństwa zdarzenia (np. defektu)
3. Wykresy danych
• histogram, Dotplot, Boxpolt, ScatterPlot, Matrixplot, wykres kontrolny
• Ćwiczenie indywidualne 25: Wykonanie i interpretacja wykresów danych z eksperymentu Deminga
4. Istota Statystycznego Sterowania Procesem (SPC)
• Istota i przyczyny (ogólne i specjalne) zmienności ; zachowanie się procesów w czasie
• Zasady budowy kart kontrolnych; rodzaje i wybór kart kontrolnych
• Oprogramowanie wspomagające SPC (pokaz zastosowania pakietu Minitab)
5. Klasyczne karty kontrolne dla właściwości ciągłych (X-R, I-MR)
• Budowa i Interpretacja wykresów kontrolnych X-R; typowe błędy w interpretacji wykresów kontrolnych
• Ćwiczenie indywidualne 26: Wykonanie i interpretacja karty X-R
6. Klasyczne karty kontrolne dla właściwości atrybutowych (p, np. c, u)
• Budowa i Interpretacja wykresów kontrolnych p i np
• Ćwiczenie indywidualne 27: Wykonanie i interpretacja kart p i np
7. Istota oceny zdolności procesu
• Istota współczynników Cp, Cpk, Pp i Ppk
• Ćwiczenie indywidualne 28: Obliczenie i interpretacja wskaźników zdolności procesu
DZIEŃ 6
CZĘŚĆ IV - METODY STATYSTYCZNE
8. Statystyczne plany odbiorcze według AQL
• Zasady AQL, rodzaje planów odbiorczych, zalety i wady statystycznych planów odbiorczych
• Ćwiczenie indywidualne 29: Wykonanie planu odbiorczego dla wybranego Case Study
9. Wnioskowanie statystyczne
• Definiowanie i testowanie hipotez; nterpretacja testów
• Rodzaje testów (T, ANOVA, Proporcje, Test Chi2, Korelacja, regresja liniowa prosta i wielokrotna)
• Ćwiczenie indywidualne 30: Wykonanie testów dla wybranej sytuacji (Case Study)
10. Wprowadzenie do projektowania eksperymentów DOE (Design of Experiments)
• Planowanie i realizacja eksperymentu DOE (wybór parametrów i nastawów; eksperymenty pełne i ułamkowe)
• Analiza wyników eksperymentu (równanie transformacji procesu, interpretacja wykresów interakcji, optymalizacja parametrów)
• Ćwiczenie indywidualne 31: Wykonanie obliczeń i inerpretacja dla wybranej sytuacji (Case Study)

Test powtwierdzający nabyte umiejętności

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft, specjalista – praktyk w dziedzinie wdrażania metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 3 500 PLN netto/dwa zjazdy

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia - W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: Certyfikowany Specjalista ds. Jakości