Szkolenie

Co nas czeka w perspektywie 2014-2020 - zmiany w sposobie realizacji projektów, podobieństwa i różnice.

O szkoleniu

Proponujemy Państwu wybitnie interaktywne szkolenie, w trakcie którego uczestnicy zapoznają się z głównymi zmianami, jakie czekają Beneficjentów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Prowadzący przekaże uczestnikom najbardziej aktualną wiedzę w zakresie przyszłych programów operacyjnych, w tym w szczególności:
• planowanych obszarów wsparcia,
• systemu instytucjonalnego wdrażania Programów Operacyjnych
• zasad pozyskiwania środków oraz realizacji projektów.
Kto powinien wziąć udział?
Uczestnicy dowiedzą się:
• jakie są główne kierunki zmian w zakresie polityki spójności Unii Europejskiej,
• jakie są założenia programów operacyjnych na lata 2014-2020,
• jak będzie wyglądał system instytucjonalny wdrażania funduszu w kolejnej perspektywie finansowej,
• w jaki sposób można zwiększyć szanse na skuteczne aplikowanie już w ramach pierwszych konkursów kolejnej perspektywy.

Metoda szkolenia:
• wykład z wykorzystaniem prezentacji Power Point oraz flipcharta,
• dyskusja,
• wymiana doświadczeń.

Program szkolenia

1. Nowe cele i założenia polityki spójności na lata 2014-2020.

2. Charakterystyka głównych zmian prawnych dotyczących procesu aplikowania o środki pomocowe w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 w kontekście minionego okresu programowania.

3. Zmiany w systemie instytucjonalnym wdrażania polityki spójności.

4. Nowe zasady przeprowadzania konkursów.

5. Zasady wykorzystania instrumentów finansowych w okresie 2014-2020.

6. Nowe instrumenty finansowania projektów.

7. Wspólnotowe oraz krajowe uwarunkowania formalno-prawne w zakresie finansowania i realizacji projektów w perspektywie 2014-2020:
o zmiany wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013,
o Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – art. 107,
o zmiany wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.,
o zmiany wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.,
o zmiany wynikające z Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

8. Nowe Programy Operacyjne jako narzędzie wdrażania polityki spójności w okresie 2014-2020:
o nowy układ obszarów priorytetowych Wspólnoty Europejskiej w perspektywie 2014-2020,
o zmiana kształtu Programów Operacyjnych w perspektywie 2014-2020.

9. Omówienie możliwości współfinansowania poszczególnych rodzajów projektów w zależności od typu Beneficjenta.

10. Realizacja projektów w perspektywie 2014-2020:
o przygotowanie projektu a Inteligentne specjalizacje,
o wskaźniki realizacji projektów i ryzyka z nimi związane,
o projekty partnerskie jako docelowa forma realizacji przedsięwzięć w okresie 2014-2020 – ich rola, znaczenie oraz zasady przygotowania i realizacji,
o nowe wymogi dotyczące środków i narzędzi promocji projektu,
o rozszerzone znaczenie polityk horyzontalnych UE – omówienie najważniejszych zmian.

11. Wybrane obowiązki beneficjenta wynikające z rozporządzeń unijnych oraz umowy o dofinansowanie w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020:
o pomoc publiczna - (art. 107 TFUE),
o trwałość (art. 57 rozp. 1083 oraz art. 71 rozp. 1303),
o dochodowość (art. 55 rozp. 1083 oraz 61 rozp. 1303).

12. Zmiany w zakresie kwalifikowalności kosztów i wydatków, w tym:
o kwalifikowalność wydatków „wstecz”,
o nowe, uproszczone metody rozliczania wydatków (stawki jednostkowe i ryczałtowe, kwoty ryczałtowe) – metody ich wyliczania i dokumentowania,
o ramy czasowe kwalifikowalności, a zwrot kwot zatrzymanych,
o kwalifikowalność kosztów pośrednich – warunki, limity.

13. Zmiany w podejściu do dochodowości projektów:
o projekty generujące dochód w rozumieniu art. 55 rozp. 1083/2006 oraz art. 61 rozp. 1303 a pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
o nowe metody określenia dochodu generowanego przez projekty, w tym uproszczone podejście oparte na stawkach zryczałtowanych dla operacji w dziedzinach technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), badań, rozwoju i innowacji oraz efektywności energetycznej w perspektywie 2014-2020,
o obowiązki beneficjenta w zakresie monitorowania dochodowości w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020,
o obowiązki jakie nakłada na Instytucje Zarządzające ust. 3 i 4 art. 55 rozp. 1083 oraz art. 61 rozp. 1303,
o monitorowanie dochodów i kosztów w projektach, w tym w projektach generujących dochód:
- monitorowanie dochodów w przypadku projektów, o których mowa w art. 55 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,
- monitorowanie dochodów w przypadku projektów, o których mowa w art. 55 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (po zmianie wprowadzonej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 539/2010),
- monitorowanie kosztów kwalifikowanych w przypadku projektów generujących dochód,
o czy raz wyliczona luka w momencie aplikowania o środki „zamyka” temat dochodowości?

14. Dochodowość c.d., trwałość i kwalifikowalność podatku VAT:
o dochodowość w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a trwałość w rozumieniu art. 71 rozp. 1303 w perspektywie 2014-2020,
o kontrola projektów generujących dochody - instytucje kontrolujące i ich kompetencje,
o odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do projektów generujących dochody,
o definicja okresu trwałości projektu w perspektywie 2007-2013 (art. 57 rozp. 1083) oraz 2014-2020 (art. 71 rozp. 1303)
o kwalifikowalność podatku VAT w perspektywie 2014-2020.

15. Wniosek o dofinansowanie projektu w okresie 2014-2020:
o przedstawienie zakresu przykładowych wniosków o dofinansowanie,
o omówienie kluczowych elementów wniosku z punktu widzenia kryteriów oceny projektu.

16. Centralny System Informatyczny SL 2014:
o informacje wstępne,
o zakres danych gromadzonych w systemie SL 2014 a ewaluacja.

Czas trwania

03-04.09.2015, czwartek (10.00-16.00) – piątek (9.00-15.00)

Prelegenci

Cytat
Specjalista w zakresie funduszy unijnych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, doświadczony trener - przeprowadził ponad 350 szkoleń dla pracowników administracji publicznej. Uczestnik licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych, Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Związku Banków Polskich, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jest bezpośrednio zaangażowany w tworzenie systemu monitoringu oraz ewaluacji Funduszy Strukturalnych w Polsce. Zarządzał licznymi projektami finansowanymi ze środków UE, Banku Światowego, pomocy bilateralnej. Wykonywał ekspertyzę z zakresu funkcjonowania polityki regionalnej UE na zlecenie Senatu RP. Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Autor szeregu opracowań, ekspertyz, opinii dotyczących praktycznego funkcjonowania funduszy strukturalnych m.in. na zlecenie Senatu RP, Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

Gdzie i kiedy

Warszawa 3 - 4 września 2015
Golden Floor

02-017 Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
zł brutto
1463,70 PLN
Cena zawiera:
  • Wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

http://www.jgt.pl/szkolenia/fundusze_ue_1503anf

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!