Szkolenie: COACHING DLA MENEDŻERÓW

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/coaching-dla-menedzerow-36354-id495

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie ma na celu dostarczyć menedżerom skutecznych narzędzi przydatnych w pełnieniu roli coacha dla podwładnego zespołu.

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU:
a) zidentyfikujesz i rozwiniesz własne zasoby pomocne w skutecznym pełnieniu roli coacha,
b) poznasz istotę oraz praktyczne narzędzia i metody pracy coacha,
c) nauczysz się, w sposób systemowy, wspierać osiąganie celów i planów Twojej firmy,
d) dowiesz się, jak efektywnie wykorzystać i rozwijać potencjał zespołu,
e) poszerzysz swoje umiejętności w zakresie stymulowania lojalności i motywacji pracowników,
f) nauczysz się inspirować ludzi do pozytywnych zmian,
g) poznasz sposoby motywowania ludzi do rozwijania ich wiedzy, umiejętności i postaw,
h) poprawisz komunikację wewnątrz zespołów roboczych,
i) nauczysz się współpracować z osobami o różnych stylach przyswajania wiedzy i umiejętności
j) poznasz sposoby radzenia sobie z wyzwaniami w procesie coachingu.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest dla:
- menedżerów,
- średniej i wyższej kadry menedżerskiej,
- wszystkich osób pragnących zwiększyć swoją efektywność w zarządzaniu zespołem przez coaching.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA:

1. COACHING, JAKO NOWOCZESNE NARZĘDZIE W ZARZĄDZANIU LUDŹMI
a) Czym jest coaching?
b) Cele i funkcje coachingu
c) Zasady stosowania coachingu

2. KOMPETENCJE COACHA
a) Kim jest dobry coach, czyli słowo o cechach i umiejętnościach coacha
b) Przykładowy model kompetencji coacha
c) Osiągnięcia vs zachowania coacha
d) Sprostanie zasadom etyki coachingu
e) Budowanie własnej pozycji, jako coacha
f) Autodiagnoza preferowanego stylu coachingu

3. ROZWÓJ OSÓB DOROSŁYCH
a) Model uczenia osób dorosłych
b) Motywacja wewnętrzna w procesie uczenia się dorosłych
c) Program rozwoju osobistego pracownika

4. OBSZARY COACHINGU
a) Rozwój wiedzy, umiejętności i postaw pracowników
b) Rozwiązywanie konfliktów wewnątrzorganizacyjnych poprzez coaching
c) Budowanie współpracy w miejsce rywalizacji poprzez coaching

5. ETAPY COACHINGU
a) Analiza sytuacji wyjściowej – określenie dlaczego zachodzi potrzeba coachingu, powody słabej skuteczności, diagnozowanie i komunikowanie problemów
b) Docieranie do potrzeb rozwojowych pracownika
c) Stawianie celów rozwojowych
d) Opracowanie szczegółowego planu coachingu
e) Zawieranie kontraktu rozwojowego z osobą coachowaną
f) Realizacja procesu
g) Ocena wykonanych działań oraz planowanie efektywniejszego funkcjonowania
h) Zakończenie coachingu
i) Zadania coacha na każdym etapie coachingu

6. MODELE COACHINGU
a) Przegląd skutecznych modeli coachingu
b) Wybór odpowiedniego modelu coachingu w zależności od sytuacji w firmie, zakładanych celów, doświadczenia pracownika i obszarów jego rozwoju
c) Dostosowanie procesu coachingu do typu osobowościowego coachowanego pracownika

7. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W PROCESIE COACHINGU
a) Komunikacja werbalna i niewerbalna – co pomaga, a co utrudnia w sprawnym przeprowadzeniu sesji coachingowej
b) Modele efektywnego zbierania informacji
c) Jak słuchać, by słyszeć?
d) Czytanie między wierszami, czyli o roli obserwacji w procesie coachingu
e) Dostrajanie się do coachingowanego
f) Motywujące przekazywanie informacji zwrotnych w procesie coachingu

8. KONTROLA PROCESU COACHINGU
a) Planowanie sesji coachingowej
b) Czas trwania sesji
c) Mierniki monitorowania rozwoju pracownika
d) Kontrolowanie procesu coachingu na każdym etapie jego trwania

9. BUDOWANIE RELACJI Z OSOBĄ COACHOWANĄ
a) Uwarunkowania osobowościowe osoby coachowanej
b) Wzajemny szacunek
c) Wzmacnianie własnego autorytetu w relacji z coachowanym
d) Budowanie zaufania i zażyłości w relacji z coachowanym
e) Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i wsparcia
f) Empatia i inteligencja emocjonalna
g) Obustronne porozumienie
h) Strategie budowania większego zaangażowania pracownika

10. BARIERY PRZESZKADZAJĄCE W PRAWIDŁOWYM PROCESIE COACHINGU
a) Mapa najczęstszych barier (ograniczenia stojące po stronie coacha, osoby coachowanej, organizacji i sytuacji)
b) Sprawdzone sposoby radzenia sobie z trudnościami

Program szkolenia jest ściśle dostosowany do oczekiwań i potrzeb uczestników.  Przed rozpoczęciem szkolenia, trener kontaktuje się telefonicznie z każdym z  uczestników w celu doprecyzowania oczekiwań, sytuacji w pracy zawodowej nad  jakimi szczególnie chciałby podczas szkolenia dany uczestnik popracować. W oparciu o te informacje trener dostosowuje program do potrzeb uczestników oraz układa ćwiczenia dla uczestników do pracy indywidualnej i grupowej podczas szkolenia.

METODOLOGIA:
Ponad 80% treningu to praktyczne ćwiczenia gwarantujące opanowanie umiejętności w danym zakresie tematycznym. Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z wykorzystaniem: gier i scenek symulacyjnych, case studies, pracy w podgrupach, zadań indywidualnych dla uczestników, wideotreningu, elementów coachingu indywidualnego i innych. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się i pracują na własnych sytuacjach, z jakimi mają do czynienia w codziennej pracy zawodowej. Materiały szkoleniowe przygotowywane są ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zawodowych opisywanych przez uczestników szkolenia. Zawierają opisy technik do indywidualnego zastosowania, gruntowne analizy sytuacji, przykłady praktyczne i gotowe rozwiązania do zastosowania w codziennej pracy.

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
1. Indywidualną analizę potrzeb każdego uczestnika
(wywiad telefoniczny trenera prowadzącego szkolenie z uczestnikiem, mający na celu m. in. określenie oczekiwań uczestnika, sytuacji problematycznych występujących w pracy uczestnika i związanych z tematyką szkolenia)
2. Uczestnictwo w trzydniowym szkoleniu i materiały szkoleniowe
3. Nagranie wideo przebiegu szkolenia i jego analizę
(analiza pracy uczestników w podgrupach oraz pracy indywidualnej każdego uczestnika z określeniem dalszych kroków rozwojowych w obszarze tematycznym szkolenia dla każdego uczestnika)
4. Poszkoleniowe, indywidualne 2-godzinne spotkania konsultacyjne
(spotkanie indywidualne uczestnika z trenerem prowadzącym, mające na celu udzielenie każdemu uczestnikowi dodatkowych informacji zwrotnych na podstawie pracy podczas szkolenia i analizy nagrań wideo - wskazanie dalszego kierunku rozwoju w obszarze tematycznym szkolenia)
5. Certyfikat ukończenia szkolenia
6. Obiady i przerwy kawowe podczas szkolenia.

Informacje o prelegentach:

TRENERZY:
Zespół CIRCULUS tworzą osoby z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z różnych dziedzin związanych z wykorzystaniem psychologii w biznesie. Nasi trenerzy mają doświadczenie i sukcesy zawodowe oraz bardzo dobre przygotowanie merytoryczne w obszarze, w którym prowadzą treningi. Naszą pasją jest uczenie i rozwijanie umiejętności tak naszych Klientów, jak i naszych własnych.

Wydarzenia towarzyszące:

OCENA PRACOWNIKÓW, A SZTUKA MOTYWUJĄCEGO FEEDBACKU
EFEKTYWNA KOMUNIKACJA MENEDŻERSKA

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 2 620,00 PLN brutto (w tym 23 % VAT) / os

Cena zawiera:

Cena szkolenia zawiera: 1. Indywidualna analiza potrzeb uczestników / Udział w szkoleniu i materiały szkoleniowe / 3. Nagranie wideo przebiegu szkolenia i jego analizę / 4. Poszkoleniowe konsultacje indywidualne z trenerem / 5. Certyfikat ukończenia szkolenia / 6. Obiady i przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:

  • 10 % przy zgłoszeniu 2 osób z jednej firmy
  • 15 % dla 3-ciej i każdej następnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

W celu zapisania się na szkolenie prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na naszej stronie internetowej (www.circulus.edu.pl) i przesłanie wypełnionego zgłoszenia faksem pod nr (71) 368 64 04.

Wydarzenie: COACHING DLA MENEDŻERÓW