Szkolenie: Controlling : Certyfikowany kurs dla controllerów finansowych. Organizacja systemu, rachunek kosztów, budżetowanie i analiza.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/controlling--certyfikowany-kurs-dla-controllerow-finansowych-organizacja-systemu-rachunek-kosztow-budzetowanie-i-analiza-49193-id503

Informacje o szkoleniu

 • Controlling : Certyfikowany kurs dla controllerów finansowych. Organizacja systemu, rachunek kosztów, budżetowanie i analiza.


  ID szkolenia: 49193
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  centrum miasta
  brak danych
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  60 godzin dydaktycznych
 • Organizator szkolenia:

  BDO Sp. z o.o.
  Postępu 12
  02-676 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cykl pięciu seminariów w szerokim zakresie prezentujących controlling operacyjny. Poszczególne moduły obejmują tematy z następujących dziedzin: organizacja i zarządzanie, rachunkowość oraz finanse.

Szkolenie adresowane jest do osób tworzących i obsługujących system controllingu.

Na seminarium omawiane są zasady konstrukcji poszczególnych narzędzi a następnie analizowane możliwości ich praktycznego zastosowania. W trakcie zajęć uczestnicy samodzielnie rozwiązują zadania praktyczne, z tego powodu wymagane jest posiadanie kalkulatora.

Na szczególną uwagę zasługują materiały szkoleniowe, które w formie kompleksowych opisów szczegółowo wyjaśniają praktyczne zasady konstrukcji i stosowania poszczególnych narzędzi.

Cykl seminariów umożliwia uczestnikom zdobycie kompleksowych umiejętności do samodzielnego pełnienia funkcji controllera finansowego w przedsiębiorstwie mającym rozwinięte metody i systemy zarządzania.

Certyfikat zawodu specjalista do spraw controllingu.

Na zakończenie kursu organizowanego przez BDO przeprowadzony zostanie egzamin sprawdzający tzw. Certyfikację zawodu specjalisty do spraw controllingu, a każdy z uczestników otrzyma Certyfikat ukończenia kursu, potwierdzający kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu : specjalista do spraw controllingu - kod zawodu: 241102.

W związku z dbałością o indywidualny rozwój naszych Klientów zapewniamy bezpłatny egzamin!

Szkolenie skierowane jest do:

Seminaria adresowane są zarówno do osób posiadających doświadczenie w pracy controllera finansowego, jak
i mających zamiar wykonywać ten zawód.

Program szkolenia:

21-22.03.2013 r. - Moduł I - Organizacja systemu controllingu:

Dziedzina seminarium: Organizacji i zarządzanie.

Cel seminarium: Prezentacja zasad organizacji nowoczesnego systemu controllingu.

Opis seminarium: Seminarium prezentuje zasady wdrożenia i funkcjonowania controllingu w przedsiębiorstwie. Szczególna uwaga poświęcona będzie realizacji aktywnych zadań controllerów mających na celu optymalizację realizowanych procesów i osiąganych wyników. Wykazane zostaną różnice pomiędzy tradycyjnym mało wydajnym controllingiem a współczesnymi standardami w tym zakresie. Jako narzędzie praktyczne przedstawiona zostanie zrównoważona karta celów Balanced Scorecard.

Uczestnicy: Pracownicy działów controllingu, najwyższa kadra zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności.

Program seminarium:

1. Przystosowanie zasad zarządzania przedsiębiorstwem do wymogów controllingu:

decentralizacji zarządzania
zasady zarządzania przez cele
zasady tworzenia piramidy celów integrującej cele pojedynczych komórek w cele główne firmy według zasady piramidy wskaźników zgodnie z ideą modelu Du'Ponta
metody planowania celów (odgórna, oddolna i mieszana)
proces zarządzania przedsiębiorstwem według reguł controllingu

2. Zasady tworzenia Zrównoważonej Karty Wyników Balanced Scorecard w skali:

ogólnej dla całej firmy
pojedynczych komórek organizacyjnych
zasady tworzenia indywidualnej struktury zrównoważonej karty wyników uwzględniającej specyfikę firmy - realizowane procesy
zasady konstrukcji karty celów dla pojedynczych budżetowanych komórek
reguły przystosowania systemu zarządzania przedsiębiorstwa do wymogów zrównoważonej karty wyników

Ćwiczenie: Planowanie celów dla pojedynczych komórek organizacyjnych zgodnie z wymogami Zrównoważonej Karty Wyników i controllingu

3. Formalizacja funkcji controllingu za pomocą Księgi Controllingu:

zasady konstrukcji i cele funkcjonowania księgi controllingu
zadania nowoczesnego controllingu i ich ewolucja
zasady współpracy controllerów z kierownikami centrów odpowiedzialności
miejsce działu controllingu w systemie zarządzania
uprawnienia działu controllingu

4. Proces wdrożenia systemu controllingu:

metody wdrożenia
czynniki sukcesu
czynniki utrudniające
harmonogram
informatyzacja w controllingu

5. Audyt systemu controllingu:

efekty przeprowadzenia audytu
wpływ wyników audytu na proces planowania budżetu.
rodzaje audytu.
okres przeprowadzenia audytu.
rodzaje zadań wykonywanych w ramach audytu.
harmonogram audytu.
standardowe problemy funkcjonowania controllingu

6. Programy poprawy efektywności:

zasady identyfikacji obszarów wymagających poprawy efektywności
metody pracy - interdyscyplinarnych zespołów projektowych
zasady tworzenia dokumentacji i procedura działania

04-05.04.2013 r. - Moduł II - Rachunek kosztów dla controllera:

Dziedzina seminarium: Rachunkowość.

Cel seminarium: Prezentacja zasad modyfikacji systemu rachunkowości finansowej w kierunku jego przystosowania do wymogów controllingu.

Opis seminarium: Wdrożenie systemów controllingu i budżetowania wymusza zmiany w rachunkowości finansowej. Seminarium prezentuje kompleksowo najnowsze rozwiązania w tym zakresie od księgowania dokumentów pierwotnych poprzez system rozliczeń kosztów aż do tworzenia kalkulacyjnego rachunku zysków i strat.

Uczestnicy: Pracownicy działów controllingu, analiz finansowych oraz księgowości.

Program seminarium:

1. System rachunkowości finansowej a budżetowanie

charakterystyka systemu rachunkowości finansowej
proces i funkcje budżetu
analiza realizacji funkcji budżetowania przez system rachunkowości finansowej
identyfikacja różnic obu systemów

2. Typ działalności dodatkowym wymiarem analizy danych o kosztach wynikający z potrzeb budżetowania

wady analizy kosztów wyłącznie według mpk i rodzaju (konta zespołu 4 i 5)
identyfikacja typów działalności zgodnie z:
zakresem odpowiedzialności
realizowanymi procesami
strategiami dziedzinowymi
modyfikacja planu nu kont do potrzeb budżetowania

3. Identyfikacja centrów kosztów według reguł rachunkowości finansowej i budżetowania według wymogów

rachunkowości finansowej w celu rozliczenia kosztów w ramach procesów kalkulacji.
budżetowania z uwzględnieniem zakresów odpowiedzialności za koszty i realizacji zadań związanych z optymalizacją procesów

4. Działalność pomocnicza

techniczne metody rozliczeń kosztów według wymogów budżetowania i ich dobór do specyfiki rozliczanych kosztów
przykładowe wzorcowe scenariusze rozliczeń kosztów działalności pomocniczej zgodnej z zasadami rachunkowości finansowej i budżetowania:

- nieruchomości, informatyka, flota samochodowa, itp.

wieloparametrowe metody rozliczeń kosztów działalności pomocniczej

5. Działalność podstawowa, zasady identyfikacji centów kosztów i metod ich rozliczeń

osobowe centra kosztów
sprzętowe centra kosztów
administracyjne centra kosztów

6. Koszty wydziałowe:

zasady identyfikacji według wymogów rachunkowości finansowej i budżetowania
koszty wydziałowe zmienne i stałe
koszty wydziałowe stopnia I - gniazd produkcyjnych
koszty wydziałowe stałe stopnia II - ogólnowydziałowe

7. Koszty niewykorzystanego potencjału:

obszary identyfikacji kosztów niewystanego potencjału według reguł rachunkowości finansowej i zarządczej.
metody techniczne identyfikacji kosztów niewykorzystanego potencjału
klasyfikacja kosztów niewykorzystanego potencjału na zwiększające standard działalności, związane z utrzymaniem gotowości oraz rzeczywiście wynikające z niewykorzystanego potencjału,
zasady identyfikacji kosztów niewykorzystanego potencjału na kontach księgowych według zasad rachunkowości finansowej i zarządczej
prezentacja kosztów niewykorzystanego potencjału w rachunku zysków i strat według zasad rachunkowości zarządczej.
wskaźniki określające stopień wykorzystania potencjału

18-19.04.2013 - Moduł III - Budżetowanie:

Dziedzina seminarium: Finanse

Cel seminarium: Prezentacja reguł budżetowania oraz metod tworzenia budżetu jednostek organizacyjnych.

Opis seminarium: Seminarium przedstawia zasady tworzenia i zarządzania budżetem. Omawiane są na nim metody planowania oraz reguły tworzenia budżetów pojedynczych centrów odpowiedzialności. Zaprezentowane techniki odpowiadają wymogom najnowszych standardów w tym zakresie takim jak: procesowe zarządzania, zakresy odpowiedzialności, system zarządzania przez cele itp.

Uczestnicy: Pracownicy działów controllingu, najwyższa kadra zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności.

Program seminarium:

8. Wykorzystanie budżetowania w zarządzaniu:

zadania i funkcje budżetu
proces zarządzania z wykorzystaniem budżetowania
rodzaje budżetów:
wieloletni budżet strategiczny
jednoroczny budżet operacyjny
budżet sztywny, elastyczny i półelastyczny
budżet zamknięty i otwarty
zasady doboru rodzaju budżetu do rodzaju prowadzonej działalności

9. Piramida budżetowa wskazująca związki pomiędzy budżetem syntetycznym firmy a budżetem pojedynczego centrum kosztów
10. Zasada aktualizacji budżetów metodą planowania kroczącego w zakresie strategicznym i operacyjnym
11. Zasady ustalania elastyczności budżetu jako metoda likwidacji odchyleń:

dla kosztów stałych
dla kosztów zmiennych

12. Zasady dokonywania podziału przedsiębiorstwa na centra budżetowe (MPK)

Ćwiczenie: podział przedsiębiorstwa na centra budżetowe

13. Tworzenie struktur budżetu pojedynczych centrów odpowiedzialności uwzględniające:

zarządzanie procesowe
wymogi rachunkowości zarządczej i finansowej
zakres odpowiedzialności
specyfikę działalności komórki
wielowymiarowe struktury analizy ekonomicznej

14. Przystosowanie budżetu do zakresu odpowiedzialności

przekształcanie budżetu według konsumentów kosztów na twórców kosztów
rodzaje odpowiedzialności za koszty (bezpośrednia pośrednia)
zadania korowników centrów odpowiedzialności w ramach różnych rodzajów odpowiedzialności

15. Przykłady rodzajów budżetów MPK uwzględniającą specyfikę działalności komórek
16. Metody planowania pozycji budżetowych:

ekstrapolacji historycznych trendów
zorientowaną na cele (na bazie zerowej)
zasady konstrukcji tabel budżetowych przystosowane do różnych metod planowania
zasady i techniki planowania wybranych pozycji budżetowych

Ćwiczenie: przygotowanie budżetu pojedynczego centrum odpowiedzialności

17. Tworzenie budżetów centów zysków
18. Zasady tworzenia budżetów zbiorczych w tym głównego firmy
19. Harmonogram i procedura budżetowa

09-10.05.2013 r. - Moduł IV - Analiza rentowności:

Dziedzina seminarium: Rachunkowość

Cel seminarium: Prezentacja narzędzi do analizy rentowności według wielopoziomowych rachunków marż.

Opis seminarium: Omówienie narzędzi i metod tworzenia wielopoziomowych marż wyników oraz zasad kalkulacji cen z uwzględnieniem wielu czynników typu terminy płatności czy wielkości partii. Ujecie w kalkulacji kosztów wynikających z reguł rachunkowości zarządczej typu niewykorzystanego potencjału, alternatywnych i utraconych korzyści.

Uczestnicy: Pracownicy działów controllingu, analiz finansowych oraz księgowości.

Program seminarium:

1. Subsydiowanie skrośne a koncepcja True and Fair View:

definicja i przyczyny występowania
metody stosowania
zasady identyfikacji i likwidacji zjawiska

2. Rachunek kosztów działań ABC:

tradycyjny rachunek kosztów a metoda ABC
identyfikacja centów kosztów i realizowanych przez nie czynności
rozliczanie kosztów metodą ABC
wielowymiarowa analiza kosztów w rachunku ABC
planowanie budżetu na podstawie rachunku kosztów działań - ABM
wady i zalety metody ABC
zakres rozliczeń kosztów w metodzie Lean Management - Lean accounting

3. Kalkulacja ceny:

metodą rachunku tradycyjnego
rachunku kosztów działań ABC
korzyści dla klienta
stopnia wykorzystania potencjału

4. Alternatywne koszty kapitału w analizie rentowności:

definicja alternatywnych kosztów kapitału
koszty kapitału zamrożonego w środkach trwałych i obrotowych
metody ustalania
ujecie w kalkulacji ceny z uwzględnieniem terminów płatności
ujecie w analizie rentowności centrów kosztów

23-24.05.2013 r. - Moduł V - Budżet działalności operacyjnej:

Dziedzina seminarium: Finanse

Cel seminarium: Prezentacja metod tworzenia budżetu działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Opis seminarium: Omówienie etapów i narzędzi planowania działalności operacyjnej (przychody - koszty - zaopatrzenie) oraz prezentacji wyników tej działalności w formie planowanego sprawozdania finansowego.

Uczestnicy: Pracownicy działów controllingu, najwyższa kadra zarządzająca, kierownicy centrów.

Program seminarium:

5. Planowanie przychodów ze sprzedaży metodą odgórną według pożądanego:

wskaźnika rentowności kapitału
udziału w rynku
stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej
zasady współistnienia poszczególnych metod oraz kryteria ich stosowania

6. Analiza wielowymiarowa budżetu przychodów ze sprzedaży:

identyfikacja wymiarów analizy (produkty, rynki, kanały dystrybucji itp.)
ustalenie kolejności istotności wymiarów i ich wpływ na struktury tabel budżetowych
planowanie sprzedaży według produktów na podstawie modelu BCG (ceny, ilości itp.)
stopień szczegółowości tabel budżetowych uzależniony od istotności przychodów

7. Czasowy horyzont planowaniu przychodów, budżety:

wieloletnie
roczne
miesięczne

8. Plan kosztów działalności operacyjnej:

ustalenie ilościowego i wartościowego planu sprzedaży, produkcji i zaopatrzenia
kalkulacja jednostkowych kosztów normatywnych dla kosztów zmiennych i stałych

9. Dynamiczna metoda planowania uwzględniająca przesunięcia w czasie pomiędzy poszczególnymi budżetami:

zasady ustalania struktury budżetu na potrzeby planowania dynamicznego
wpływ rotacji środków obrotowych na czasy przesunięć budżetów powiązanych
metody ustalania czasu przesunięcia pomiędzy planami przychodów - produkcji i zaopatrzenia
proste i złożone metody obliczania budżetów z przesunięciami w czasie
struktura budżetu głównego uwzględniająca przesunięcia czasowe budżetów szczegółowych
wykorzystanie metody dynamicznej w planowaniu według zasady MRP II:

- przepływów finansowych
- przepływu logistycznego materiałów i produktów

10. Budżet kosztów stałych:

utrzymania działów
działalności jednostek
wielowymiarowe techniki tworzenia budżetów kosztów stałych

11. Budżet projektów:

harmonogram realizacji projektu
budżet projektu
zasady realizacji budżetu projektu

12. Budżet główny przedsiębiorstwa:

rachunek zysków i strat
rachunek przepływów finansowych
roczny
krótkoterminowy
bilans

Kalendarz zajęć:

moduł I: 21-22.03.2013 r.
moduł II: 04-05.04.2013 r.
moduł III: 18-19.04.2013 r.
moduł IV: 09-10.05.2013 r.
moduł V: 23-24.05.2013 r.

Informacje o prelegentach:

Michał Chalastra - Specjalista z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i zintegrowanych systemów informacyjnych. Wykładowca controllingu, i finansów przedsiębiorstw - studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim, pracownik Katedry Rachunkowości tej uczelni. Członek komisji w konkursie Controllera roku oraz Rady Programowej czasopisma "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" - Wydawnictwa INFOR PL Warszawa, autor wielu artykułów prezentowanych w tym czasopiśmie oraz licznych referatów z dziedziny controllingu. Autor materiałów i prowadzący szkolenia z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 4800 zł +23% VAT - cena za osobę

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, egzamin sprawdzający tzw. Certyfikację zawodu specjalisty do spraw controllingu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikaty BDO

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia

Wydarzenie: Controlling : Certyfikowany kurs dla controllerów finansowych. Organizacja systemu, rachunek kosztów, budżetowanie i analiza.