Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/controlling-finansowy-w-przedsiebiorstwie-37424-id10682

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia
Przedstawienie zasad funkcjonowania controllingu w firmie oraz wykorzystanie controllingu przy podejmowania decyzji menedżerskich wraz z jego wdrażaniem i monitorowaniem.

Metody szkolenia
• mini wykład
• dyskusja
• ćwiczenia z użyciem komputerów
• case study
• prezentacja

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• zdobycie wiedzy z zakresu controllingu finansowego i budżetowania, która pozwoli na ocenę możliwości jego zastosowania w firmie oraz na przygotowanie jej do wdrożenia
• nabycie praktycznych umiejętności z zakresu podstaw rachunku kosztów stałych i zmiennych
• nabycie umiejętności doboru wskaźników finansowych do badania centrów odpowiedzialności
• poznanie praktycznych rozwiązań związanych z wdrażaniem controllingu finansowego do polskich firm
• poszerzenie wiedzy z zakresu finansów i rachunku kosztów
• możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia
• kadra zarządzająca od najwyższego do operacyjnego szczebla
• controllerzy i finansiści
• pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie danych ekonomicznych koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania

Program szkolenia:

Moduł I - Controlling – zagadnienia ogólne

1. Controllingowa koncepcja zarządzania firmą
2. Procedura wdrażania controllingu do firmy
3. System informacyjny i informatyczny w procesie controllingu
4. Budowa systemu ocen ośrodków odpowiedzialności:
• Zasady wyodrębniania centrów odpowiedzialności
• Budżety jako metoda wyznaczania zadań dla ośrodków odpowiedzialności
• Zasady ustalania cen transferowych w centrach

Moduł II - Controlling finansowy - perspektywa krótkoterminowa

1. Rola rachunku kosztów w controllingu finansowym
• Case study: Rachunek kosztów istotnych dla podejmowania decyzji
• Case study: Próg rentowności jedno i wieloasortymentowy
• Case study: Próg rentowności płynności finansowej (cash breakeven point)
• Case study: Analiza wrażliwości, margines bezpieczeństwa

2. Budżet finansowy jako instrument controllingu finansowego
• Funkcje, etapy i harmonogram budżetowania w przedsiębiorstwie
• Budżet przychodów i kosztów i budżetowany rachunek zysków i strat, budżet środków pieniężnych
• Case study: praktyczny przykład budowy budżetów cząstkowych.
• Case study: praktyczny przykład budowy budżetu głównego przedsiębiorstwa pro forma
• Analiza odchyleń od budżetu jako podstawa oceny centrów odpowiedzialności
• Rachunek marży pokrycia w centrach wynikowych
• Case study: wielosegmentowy rachunek kosztów w ocenie rentowności centrów
• Case study: praktyczny przykład monitoringu stopnia wykonania zadań w centrach
• Propozycja mierników oceny centrów kosztów, przychodów, zysku i inwestycji

3. Analiza wskaźnikowa jako główne narzędzie controllera finansowego – studium przypadku
• Badanie kondycji finansowej firmy przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej
• Praktyczna analiza kapitału obrotowego i analiza jego poziomu oraz zapotrzebowania
• Pogłębiona ocena płynności przedsiębiorstwa w świetle rachunku przepływów pieniężnych
• Case study– sporządzanie wskaźnikowej analizy finansowej – studium przypadku
• Mechanizm dźwigni operacyjnej i finansowej oraz ich wpływ na poziom ryzyka i stopę dochodowości firmy (próg rentowności, mechanizm dźwigni operacyjnej i finansowej, wpływ struktury majątku i kapitału na rentowność)
• Case study– analiza kompleksowego sprawozdania finansowego wybranej firmy

Moduł III - Controlling finansowy - perspektywa długoterminowa

1. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych
• Konstrukcja inwestycyjnych przepływów pieniężnych ( NET CASH FLOW - NCF )
• Badanie opłacalności projektów inwestycyjnych:
- Metody proste:
* kalkulacyjny okres zwrotu nakładów inwestycyjnych
* kompensacyjny okres zwrotu
* stopa zwrotu
- Metody dynamiczne:
* wartość kapitałowa netto - NPV
* wewnętrzna stopa zwrotu - IRR
* zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu – MIRR
* Ustalenie wartości wskaźników efektywności ekonomicznej projektu (ENPV, ERR B/C)
• Case study: ćwiczenia z badania opłacalności projektów inwestycyjnych

2. EVA (ekonomiczna wartość dodana) w procesie oceny efektywności zarządzania firmą
• Case study– wyznaczanie i analiza EVA i innych mierników kreowania wartości przedsiębiorstwa

3. BSC (zrównoważona karta wyników – Balanced Scorecard) wielowymiarowe spojrzenie na realizacje celów operacyjnych i strategicznych przedsiębiorstwa
• Case study – analiza informacji płynącej z zastosowania BSC
© Copyright dr Janusz Nesterak

Informacje o prelegentach:

DR JANUSZ NESTERAK - Ekspert w dziedzinie controllingu i zarządzania finansami. Specjalizuje się we wdrażaniu procesów biznesowych, opartych na controllingu oraz systemów informatycznych klasy Business Intelligence, wspomagających controlling w obszarze hurtowni danych, budżetowania i wielowymiarowej analizy danych. Wieloletni trener szkoleń biznesowych. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, jest współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych, wycen firm i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych. Szkolenia prowadzi w formie warsztatu, stawiając na praktyczny aspekt przekazywanej wiedzy. Jest aktywnym uczestnikiem życia gospodarczego oraz doradcą zarządów firm w obszarze zarządzania i finansów. Ekspert i trener Szkoły Controllingu i Szkoły Finansów.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1290 zł/os + 23% VAT* W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT

Cena zawiera:

W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora

Dostępne zniżki:

  • 1220 zł/os + 23% VAT* przy zgłoszeniu 3 osób
  • 1180 zł/os + 23% VAT* przy zgłoszeniu 5 osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Wydarzenie: CONTROLLING FINANSOWY W PRZEDSIĘBIORSTWIE