CONTROLLING FINANSOWY W PRZEDSIĘBIORSTWIE

O szkoleniu

Cel szkolenia
Przedstawienie zasad funkcjonowania controllingu w firmie oraz wykorzystanie controllingu przy podejmowania decyzji menedżerskich wraz z jego wdrażaniem i monitorowaniem.

Metody szkolenia
• mini wykład
• dyskusja
• ćwiczenia z użyciem komputerów
• case study
• prezentacja

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• zdobycie wiedzy z zakresu controllingu finansowego i budżetowania, która pozwoli na ocenę możliwości jego zastosowania w firmie oraz na przygotowanie jej do wdrożenia
• nabycie praktycznych umiejętności z zakresu podstaw rachunku kosztów stałych i zmiennych
• nabycie umiejętności doboru wskaźników finansowych do badania centrów odpowiedzialności
• poznanie praktycznych rozwiązań związanych z wdrażaniem controllingu finansowego do polskich firm
• poszerzenie wiedzy z zakresu finansów i rachunku kosztów
• możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• kadra zarządzająca od najwyższego do operacyjnego szczebla
• controllerzy i finansiści
• pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie danych ekonomicznych koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania

Program szkolenia

Moduł I - Controlling – zagadnienia ogólne

1. Controllingowa koncepcja zarządzania firmą
2. Procedura wdrażania controllingu do firmy
3. System informacyjny i informatyczny w procesie controllingu
4. Budowa systemu ocen ośrodków odpowiedzialności:
• Zasady wyodrębniania centrów odpowiedzialności
• Budżety jako metoda wyznaczania zadań dla ośrodków odpowiedzialności
• Zasady ustalania cen transferowych w centrach

Moduł II - Controlling finansowy - perspektywa krótkoterminowa

1. Rola rachunku kosztów w controllingu finansowym
• Case study: Rachunek kosztów istotnych dla podejmowania decyzji
• Case study: Próg rentowności jedno i wieloasortymentowy
• Case study: Próg rentowności płynności finansowej (cash breakeven point)
• Case study: Analiza wrażliwości, margines bezpieczeństwa

2. Budżet finansowy jako instrument controllingu finansowego
• Funkcje, etapy i harmonogram budżetowania w przedsiębiorstwie
• Budżet przychodów i kosztów i budżetowany rachunek zysków i strat, budżet środków pieniężnych
• Case study: praktyczny przykład budowy budżetów cząstkowych.
• Case study: praktyczny przykład budowy budżetu głównego przedsiębiorstwa pro forma
• Analiza odchyleń od budżetu jako podstawa oceny centrów odpowiedzialności
• Rachunek marży pokrycia w centrach wynikowych
• Case study: wielosegmentowy rachunek kosztów w ocenie rentowności centrów
• Case study: praktyczny przykład monitoringu stopnia wykonania zadań w centrach
• Propozycja mierników oceny centrów kosztów, przychodów, zysku i inwestycji

3. Analiza wskaźnikowa jako główne narzędzie controllera finansowego – studium przypadku
• Badanie kondycji finansowej firmy przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej
• Praktyczna analiza kapitału obrotowego i analiza jego poziomu oraz zapotrzebowania
• Pogłębiona ocena płynności przedsiębiorstwa w świetle rachunku przepływów pieniężnych
• Case study– sporządzanie wskaźnikowej analizy finansowej – studium przypadku
• Mechanizm dźwigni operacyjnej i finansowej oraz ich wpływ na poziom ryzyka i stopę dochodowości firmy (próg rentowności, mechanizm dźwigni operacyjnej i finansowej, wpływ struktury majątku i kapitału na rentowność)
• Case study– analiza kompleksowego sprawozdania finansowego wybranej firmy

Moduł III - Controlling finansowy - perspektywa długoterminowa

1. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych
• Konstrukcja inwestycyjnych przepływów pieniężnych ( NET CASH FLOW - NCF )
• Badanie opłacalności projektów inwestycyjnych:
- Metody proste:
* kalkulacyjny okres zwrotu nakładów inwestycyjnych
* kompensacyjny okres zwrotu
* stopa zwrotu
- Metody dynamiczne:
* wartość kapitałowa netto - NPV
* wewnętrzna stopa zwrotu - IRR
* zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu – MIRR
* Ustalenie wartości wskaźników efektywności ekonomicznej projektu (ENPV, ERR B/C)
• Case study: ćwiczenia z badania opłacalności projektów inwestycyjnych

2. EVA (ekonomiczna wartość dodana) w procesie oceny efektywności zarządzania firmą
• Case study– wyznaczanie i analiza EVA i innych mierników kreowania wartości przedsiębiorstwa

3. BSC (zrównoważona karta wyników – Balanced Scorecard) wielowymiarowe spojrzenie na realizacje celów operacyjnych i strategicznych przedsiębiorstwa
• Case study – analiza informacji płynącej z zastosowania BSC
© Copyright dr Janusz Nesterak

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

DR JANUSZ NESTERAK - Ekspert w dziedzinie controllingu i zarządzania finansami. Specjalizuje się we wdrażaniu procesów biznesowych, opartych na controllingu oraz systemów informatycznych klasy Business Intelligence, wspomagających controlling w obszarze hurtowni danych, budżetowania i wielowymiarowej analizy danych. Wieloletni trener szkoleń biznesowych. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, jest współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych, wycen firm i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych. Szkolenia prowadzi w formie warsztatu, stawiając na praktyczny aspekt przekazywanej wiedzy. Jest aktywnym uczestnikiem życia gospodarczego oraz doradcą zarządów firm w obszarze zarządzania i finansów. Ekspert i trener Szkoły Controllingu i Szkoły Finansów.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1 290
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!