CONTROLLING INWESTYCJI

O szkoleniu

.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

UWAGA

• warsztaty komputerowe oparte są na jednym kompleksowym studium przypadku (jest to przykład inwestycji wieloletniej obejmującej fazy uruchomienia, eksploatacji i likwidacji);

• podczas zajęć uczestnicy pracują samodzielnie ale pod kontrolą prowadzącego w specjalnie stworzonym modelu działającym w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL;

• szczególną cechą pracy podczas warsztatów komputerowych jest praktyczne – kompleksowe ujęcie wszystkich analizowanych zagadnień związanych z planowaniem, analizą i oceną inwestycji.

1. Planowanie przepływów środków pieniężnych projektu (5 godzin):
a) planowanie wielkości nakładów na środki trwałe,
b) określenie amortyzacji (amortyzacja w prawie bilansowym, podatkowym i określenie rezerw z tytułu odroczonego podatku obrotowego),
c) planowanie sprzedaży w fazie uruchomienia, eksploatacji i likwidacji,
d) planowanie kosztów materiałów bezpośrednich, wielkości zatrudnienia i kosztów płac bezpośrednich w okresie realizacji inwestycji,
e) planowanie kosztów pośrednich wytworzenia w okresie realizacji inwestycji,
f) planowanie kosztów zmiennych i stałych sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu w fazie uruchomienia, eksploatacji i likwidacji,
g) określenie zapotrzebowania inwestycji na kapitał pracujący (planowanie poziomu zapasów, należności i zobowiązań bieżących w okresie realizacji inwestycji),
h) harmonogram obsługi kredytów długo i krótkoterminowych w fazie uruchomienia, eksploatacji i likwidacji,
i) planowany rachunek wyników, przepływy pieniężne i bilans inwestycji.

2. Analiza efektywności i ocena opłacalności projektu (5 godzin):
a) analiza efektywności realizowanej inwestycji:
– analiza podstawowych wskaźników finansowych inwestycji (wskaźniki płynności, rentowności, efektywności gospodarowania i zadłużenia),
– rachunek wyników inwestycji w ujęciu marżowym,
– analiza dźwigni projektu (dźwignia operacyjna, finansowa i łączna),
– określenie progu rentowności inwestycji.
b) analiza opłacalności inwestycji:
– księgowa stopa zwrotu (Accounting Rate of Return – ARR),
– okres zwrotu (Payback),
– zdyskontowany okres zwrotu (Discounted Payback),
– wartość bieżąca netto (Net Present Value – NPV),
– wartość końcowa netto (Net Terminal Value – NTV),
– indeks zyskowności (Profitability Indeks – PI),
– wewnętrzna stopa zwrotu (Internal Rate of Return – IRR),
– zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (Modified Internal Rate of Return – MIRR).

3. Analiza wrażliwości projektu (1 godzina):
a) wpływ zmian cen, ilości sprzedaży i kosztu kapitału na NPV projektu,
b) analiza scenariuszy projektu inwestycyjnego (wartość oczekiwana, odchylenie standardowe i współczynnik zmienności NPV projektu),
c) analiza wpływu opóźnienia w realizacji projektu na jego opłacalność.

4. Budowanie optymalnego preliminarza inwestycji (1 godzina):
a) określenie możliwości inwestycyjnych (Investment Opportunity Schedule – IOS),
b) określenie krańcowego kosztu kapitału (Marginal Cost of Capital – MCC),
c) wyznaczenie optymalnego preliminarza inwestycji.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1250 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1190 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, laptop w trakcie trwania zajęć, przerwy kawowe, obiad, certyfikat.

Zajęcia odbywają się:
Dzień I 11.00 – 16.30
Dzień II 9.00 – 15.00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Anita Musiał, Norbert Saks
tel. (22) 208 28 28/26
fax (22) 211 20 90, 208 28 30
anita.musial@akademiamddp.pl; norbert.saks@akademiamddp.pl

Czas trwania

Dzień I 11.00 – 16.30
Dzień II 9.00 – 15.00

Prelegenci

prof. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel – Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, partner w TG RaFiB Sp. z o.o., spółce consultingowej od 14 lat specjalizującej się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej i controllingu. Wykładowca programów prowadzonych pod auspicjami Chartered Institute of Management Accounting (UK) i Certified Institute of Marketing (UK). Autor zamkniętych, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej m.in. dla: PKO BP S.A., TVP S.A., TP S.A., Coca-Cola Beverages Sp. z o.o., ORACLE S.A., TUIR WARTA S.A.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Zajęcia odbędą się w centrum Warszawy lub w siedzibie Akademii Biznesu MDDP

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!