Szkolenie: CONTROLLING OPERACYJNY – CONTROLLING LOGISTYKI W ŁAŃCUCHU DOSTAW

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/controlling-operacyjny-controlling-logistyki-w-lancuchu-dostaw-69268

Informacje o szkoleniu

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstw wymaga racjonalnych decyzji opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające się otoczenie stwarza szanse rozwoju, ale jednocześnie niesie ze sobą niepewność i wysoki poziom ryzyka działalności gospodarczej, stwarzając zagrożenia dla stabilnego funkcjonowania przedsiębiorstw.
Zmiana procesów zarządzania, wzrost zakresu i zasięgu działalności gospodarczej, krótki cykl życia produktu na rynku, standardy obsługi klienta i wiele innych czynników rynkowych, wymagają ciągłej kontroli jakości i trafności podejmowanych decyzji.
Systemy dynamicznej kooperacji gospodarczej w łańcuchach dostaw wymagają odpowiedniej organizacji procesów: obsługi klienta, zaopatrzenia i gospodarki materiałowej, produkcji, zarządzania zapasami, magazynowania, dystrybucji, transportu i spedycji oraz ich procesów przetwarzania informacji. Dodatkowe warunki narzuca konieczność integracji danych i uwzględnienia w podejmowanych decyzjach informacji z działów: marketingu, finansowo-księgowego, obsługi inwestycji, obsługi technicznej i remontów, itd. Szybka analiza rynku i potrzeb klientów, dynamiczne planowanie produktu i produkcji, harmonogramy produkcji i dystrybucji bilansowane w sieci kooperantów, zarządzanie zapasami dostosowane do planów sprzedaży lub produkcji– muszą być uzupełniane przy podejmowaniu decyzji przez kadrę menedżerską wyższego i średniego szczebla o analizy kosztów, zysku, obrotowości, rentowności majątku i zaangażowanego kapitału, itd.
Często spotykane już dzisiaj delegowanie uprawnień decyzyjnych ze względu na wzrost zakresu i zasięgu obsługi rynku oraz decentralizację zarządzania w łańcuchach dostaw, pociąga za sobą wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności za wyniki, przychody, koszty i wydatki, wymagając od kadry kierowniczej wiedzy z zakresu controllingu operacyjnego logistyki – czyli planowania, kontroli, sterowania i sprawozdawczości obsługi logistycznej zorientowanej na wynik przedsiębiorstwa.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie z controllingu logistyki kierowane jest zatem do:
-menedżerów wyższego i średniego oraz analityków i strategów łańcuchów dostaw,
-kadry kierowniczej ds. logistyki i łańcuchów dostaw,
-planistów oraz koordynatorów elastycznych i zintegrowanych łańcuchów dostaw,
-kierowników, planistów i specjalistów poszczególnych odcinków zarządzania logistyką przedsiębiorstwa - zarządzających:
-obsługą klienta,
-zakupami i zaopatrzeniem,
-zapasami,
-logistyką produkcji i przepływem materiałów,
-magazynem i gospodarką magazynową oraz systemami składowania,
-transportem i spedycją,
-sprzedażą i dystrybucją,
-controllingiem w przedsiębiorstwie lub controllingiem logistyki oraz optymalizacją i efektywnością wykorzystania zasobów.

Program szkolenia:

1. Controlling logistyki – system wsparcia operacji przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw.

-Istota, cele, funkcje i zadania controllingu logistyki w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa,
-Systemowe powiązanie instrumentów planowania i organizowania działań, bieżącego zarządzania i reagowania oraz kontroli i raportowania,
-Controlling strategiczny i operacyjny w łańcuchu dostaw – mapowanie strategii operacyjnej na działania logistyczne. Strategiczna (zbilansowana) karta wyników (BSC) – proces kaskadowania i bilansowania
-Organizacja controllingu logistyki w przedsiębiorstwie.
-Centra odpowiedzialności za przychody, koszty, zysk, inwestycje, wydatki.

2. Analiza, pomiar i ocena procesów i zasobów logistycznych. Wskaźniki logistyczne.

-Analiza procesów i zasobów logistycznych, obszarów planowania i kontroli,
-Szczegółowa analiza zarządzania procesami logistycznymi przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw,
-Analiza kluczowych (KPI) i operacyjnych (PI) wskaźników procesów logistycznych wg perspektyw BSC - zaopatrzenia, produkcji i przepływu materiałów, zapasów, transportu i spedycji, dystrybucji, magazynowania i składowania, obsługi klienta
-Systemowe powiązanie miar i wskaźników OTIF.
-Analiza i ocena efektywności procesów logistycznych.
-Ocena efektywności wykorzystania zasobów logistycznych.
-Analiza wydajności, sprawności i poziomu wykorzystania zasobów logistycznych, analiza niezawodności procesów logistycznych.
-Wykorzystanie analizy ABC i XYZ w controllingu logistyki

3. Koszty w zarządzaniu logistyką.

-Kompleksowa analiza kosztów logistyki i modele kosztowe.
-Zakładowy Plan Kont (ZPK), organizacja ewidencji i raportowania kosztów .
-Miejsca powstawania kosztów (MPK i subMPK) i podział MPK.
-Koszty standardowe, normowanie kosztów i normatywy kosztowe.
-Kontrola kosztów - analiza odchyleń i dynamiki kosztów.
-Metody rozliczeń i alokacji kosztów. Kalkulacja wg nośników kosztów.
-Rachunek kosztów i wyników centrum logistycznego
-Wycena obiektów kosztowych w łańcuchu dostaw i rachunek kosztów działań (ABC - Activity Base Costing).

4. Budżetowanie instrumentem controllingu logistyki.

-Budżet jako narzędzie planowania i kontroli w zarządzaniu logistyką.
-Zasady i schematy opracowania budżetu.
-Proces budżetowania i procedura sporządzania budżetu, harmonogramy budżetowania.
-Wariantowe tworzenie budżetu.
-Analiza odchyleń budżetowych.
-Kontrola wykonania budżetów.

Informacje o prelegentach:

Atutem naszych szkoleń są wybitni, uznani trenerzy. Do każdego z tematów szkoleniowych wyznaczone zostały osoby z bogatym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami, przede wszystkim praktycy.

Prof. ndzw. dr hab. inż. Od 20 lat zajmuje się problematyką zarządzania operacyjnego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, controllingu i kosztów oraz poprawy efektywności procesów. Jest ekspertem i doradcą zarządów wielu przedsiębiorstw, kierował lub był wykonawcą ponad 200 projektów dla przedsiębiorstw polskich i zagranicznych w zakresie doboru strategii operacyjnej, organizacji systemów zarządzania i controllingu, a także racjonalizacji procesów zakupów i zaopatrzenia, zarządzania zapasami, magazynowania, produkcji, transportu i dystrybucji. Ze względu na interdyscyplinarny obszar realizowanych prac i wymaganej w praktyce wiedzy,

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 120 - zł netto

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, lunch, - imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, - indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, - istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika - ankieta oceniająca szkolenie - test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą.

Zgłoszenia znajdują się pod linkiem: http://www.orylion.pl/pliki-do-pobrania,10,48,65.html

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej:

http://www.orylion.pl

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ! ! !

Tytuł wydarzenia: CONTROLLING OPERACYJNY – CONTROLLING LOGISTYKI W ŁAŃCUCHU DOSTAW