Czas Profesjonalnego Kadrowego. Prawo Pracy 2023 – zmiany oraz bieżące problemy

O szkoleniu

Wiedza

Celem szkolenia  Prawo Pracy 2023 jest przekazanie wiedzy z zakresu planowanych zmian w prawie pracy na 2023 rok, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących zasad tworzenia dokumentacji pracowniczej z przeznaczeniem dla wszystkich pracowników zajmujących się sprawami pracowniczymi.

Przedmiotem szkolenia  jest przygotowanie do nowych rewolucyjnych zmian w prawie pracy wynikających z konieczności implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektyw UE: (Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów).

Szkolenie również poświęcone jest zagadnieniom związanym z czasem pracy i urlopami wypoczynkowymi w trudnych przypadkach.

Wykład połączony z analizą przypadków (proponowanych  przez trenera i zgłaszanych przez uczestników), dyskusja moderowana.

Umiejętności

 • praktyczne zastosowanie zmian w przepisach w sprawie przejrzystych form zatrudniania, urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności usprawiedliwionych w pracy
 • prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych oraz dokumentacji czasu pracy, aktualizacji dokumentacji pracowniczej  w związku ze zmianami
 • odpowiedzialności pracodawcy oraz jego obowiązków względem organów sprawujących kontrolę w tym zakresie
  • nabycie wiedzy o regułach zarządzania czasem pracy u pracodawcy, ze szczególnym wskazaniem na zasady prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy
  • zdobędzie umiejętność właściwej oceny rozwiązań dotyczących czasu pracy i ich prawidłowego wyboru dla efektywnego gospodarowania czasem pracy pracowników
Kto powinien wziąć udział?
 • osoby chcące pogłębić swoją wiedzę na temat zmian w prawie pracy
 • osoby pracujące w działach personalnych
 • doświadczeni praktycy

Program szkolenia

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ZMIAN W KODEKSIE PRACY w 2023 r.

– analiza zmian w kodeksie pracy oraz nowych wzorów dokumentów

1. Zagadnienia wstępne dotyczące zmian w zakresie:

 • przejrzystych form zatrudnienia
 • wdrożenia dyrektywy Work-life-balance
 • pracy zdalnej
 • badania trzeźwości
 • lity płac od 01.01.2023
 • oświadczenia PIT – 2 oraz PIT 11

2. Przejrzyste warunki pracy – nowe wzory dokumentów pracowniczych

 • zawieranie umów na okres próbny po zmianach
 • nowe zasady wypowiadania umów o pracę na czas określony
 • świadczenie pracy na rzecz innych pracodawców – swoboda podejmowania zatrudnienia a zakaz konkurencji
 • rewelacja w zakresie informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia – analiza założeń
 • szkolenia pracowników, a czas pracy – zasady regulowania szkoleń pracowników w przepisach wewnątrzzakładowych i konsekwencje dla pracodawcy
 • nowe zasady i zakres roszczeń pracowniczych przed sądami pracy

3. Wpływ obowiązku wdrożenia dyrektywy work-life-balance na prawa i obowiązki stron stosunku pracy

 • kodeks pracy po zmianach w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów
 • zasady i formy udzielania dni wolnych w związku z siłą wyższą
 • nowy urlop opiekuńczy – prawo i zasady udzielania
 • urlop rodzicielski – nowe zasady udzielania
 • urlop ojcowski – nowe zasady udzielania
 • zmiana wysokości zasiłku za czas urlopu rodzicielskiego i macierzyńskiego
 • uprawnienia dla rodziców dzieci do 8 roku życia dziecka
 • elastyczna organizacja pracy – kto i na jakich warunkach może z niej skorzystać
 • dodatkowa ochrona pracowników korzystających z rozwiązań wprowadzonych dyrektywą work-life-balance

4. Praca zdalna

 • praca zdalna – założenia ogóle
 • zasady wprowadzenia pracy zdalnej w zakładzie pracy
 • treść regulaminu pracy zdalnej
 • praca zdalna a telepraca
 • kategorie pracowników objętych zakazem odmowy pracy zdalnej
 • elastyczna organizacja pracy a praca zdalna
 • praca zdalna a kontrola warunków pracy pod względem BHP i wypadki przy pracy

5. Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy – nowe obowiązki pracodawcy

 • zasady wprowadzenia kontroli trzeźwości lub kontroli obecności środków odurzających – zakres podmiotowy i przedmiotowy
 • przepisy wewnątrzzakładowe dotyczące badania trzeźwości i obecności innych środków – nowe obowiązki pracodawcy
 • przechowywanie dokumentacji z przeprowadzonych badań

6. Obowiązki pracodawcy w zakresie PPK a nowe uprawnienia PIP w 2023 r.

 • terminy zapisu a terminy wdrażania PPK, informowanie pracowników o autozapisie do PPK
 • termin pobierania pierwszej składki dla osób przystępujących do PPK w 2023 r.
 • kto nie zostaje objęty ponownym autozapisem do PPK
 • nowa definicja pracodawcy
 • zmiana – wcześniejsze zawarcie w imieniu osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK
 • obowiązki pracodawcy związane z autozapisem
 • obowiązek informacyjny do końca lutego 2023 r.
 • terminy PPK związane z autozapisem
 • obowiązek dokonywania wpłat do PPK do 1 kwietnia 2023 r.
 • obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy za prowadzenie PPK niezgodnie z przepisami
 • sankcje za wykroczenia związane z prowadzeniem PPK
 • nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli PPK u pracodawców zatrudniających na podstawie umowy o pracę i umowy cywilnoprawne
 • nieterminowe zgłoszenie pracownika do instytucji PPK w zakresie zawartej umowy o prowadzenie
 • rola i obowiązki ustawowe pracodawcy w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika
 • kto potwierdza i w jaki sposób dokonanie złożenia deklaracji
 • ustalanie terminu zawarcia umów o zarządzanie i prowadzenie w przypadku mikroprzedsiębiorcy,  który nie zawierał umów w ustawowym terminie ze względu na złożone rezygnacje

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

1. Skrócenie pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

2. Jeden okres zasiłkowy dla wszystkich okresów niezdolności do pracy

3. Zmiany w wysokości zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu

4. Zmiana terminów wypłat świadczeń z ubezpieczeń społecznych

5. Prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego

6. Zmiany w informacji ZUS IWA – wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy

7. Obowiązkowy profil na PUE ZUS od 1 stycznia 2023 r.

CZAS PRACY

1. Wymiar czasu pracy, systemy, rozkłady i okresy rozliczeniowe czasu pracy

 • wymiar czasu pracy w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy
 • obowiązkowe zapisy dotyczące czasu pracy w umowach o pracę zawieranych na część etatu
 • normy czasu pracy w informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia
 • rodzaje systemów czasu pracy i zasady ich wprowadzania
 • ruchomy i elastyczny czas pracy – nowe rozkłady czasu pracy, zasady wprowadzania i stosowania

2. Praca w godzinach nadliczbowych i w dniach wolnych od pracy

 • definicja godzin nadliczbowych
 • ustalanie godzin nadliczbowych z tytułu przekroczenia normy dobowej i tygodniowej
 • godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe niepełnoetatowców
 • rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych – czas wolny oraz dni wolne
 • dopuszczalność finansowej rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych
 • rozliczanie godzin nadliczbowych a okres rozliczeniowy

3. Praca w niedziele i święta

 • dopuszczalność pracy w niedziele i święta
 • rozliczanie pracy w niedziele i święta
 • praca w niedziele i święta a zasada 5-dniowego tygodnia pracy
 • praca w niedziele i święta a godziny nadliczbowe z tytułu przekroczenia normy dobowej i tygodniowej

4. Praca w porze nocnej

 • definicja pory nocnej i zasady jej wprowadzania w zakładzie pracy
 • pracownik pracujący w nocy
 • zakazy w zakresie pracy w porze nocnej
 • pora nocna a nadgodziny
 • rozliczenie finansowe pracy w porze nocnej – dodatki ustawowe i wewnątrzzakładowe

5. Dyżur

 • pojęcie dyżuru
 • dopuszczalność dyżuru
 • dyżur a godziny nadliczbowe

6. Wyjścia prywatne

 • wniosek o wyjście prywatne
 • możliwość i zasady odpracowania wyjścia prywatnego
 • odpracowanie oraz nieodpracowanie wyjścia prywatnego a prawidłowe rozliczenie wynagrodzenia

7. Planowanie i rozliczenie czasu pracy

 • planowanie czasu pracy w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych
 • harmonogramy czasu pracy: zasady sporządzania przy uwzględnieniu obowiązującego nominału, odpoczynków dobowych i tygodniowych, zasada 5-dniowego tygodnia
 • plan pracy, a rozliczenie czasu faktycznie przepracowanego
 • wpływ zwolnienia lekarskiego na rozliczenie czasu pracy
 • urlop wypoczynkowy, a zmiana grafiku/harmonogramu czasu pracy
 • rozliczenia czasu pracy w przypadku nieprzepracowania przez pracownika pełnego okresu rozliczeniowego

8. Czas pracy a szkolenia bhp, badania lekarskie i podróże służbowe – jak prawidłowo rozliczyć czas pracy pracownika

9. Czas pracy kadry kierowniczej: kierowników jednostek organizacyjnych, kierownika zespołu / dowódcy zmiany, brygadzistów – różnice wynikające z Kodeksu pracy

10. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych

11. Udzielanie pracownikom zwolnień od pracy oraz usprawiedliwianie nieobecności w pracy

12. Dokumentowanie czasu pracy

 • listy obecności i elektroniczna rejestracja pobytu na terenie zakładu pracy, a karta ewidencji czasu pracy
 • zasady i forma prowadzenia ewidencji czasu pracy – dodatkowe wymogi
 • przechowywanie dokumentacji z zakresu czasu pracy
 • systemy rejestrowania czasu pracy, w tym stosowanie elektronicznych rejestratorów czasu pracy (RCP) – pułapki zastosowania RCP jako samoistnej ewidencji czasu pracy

13. Konsekwencje naruszania przepisów o czasie pracy dla pracownika i dla pracodawcy

 • odpowiedzialność porządkowa pracowników w zakresie naruszania porządku i dyscypliny pracy w kontekście obowiązującego w zakładzie czasu pracy
 • obowiązki i odpowiedzialność osób kierujących pracownikami (kierownicy, menadżerowi, team leaderzy) za brak nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy oraz planowania i rozliczania czasu pracy
 • obowiązki pracodawców w zakresie czasu pracy oraz odpowiedzialność wykroczeniowa za naruszenie przepisów o czasie pracy

Czas trwania

4 dni

Prelegenci

Prawnik

Były Wykładowca:

 • Studia Podyplomowe: Doradztwo Zawodowe w ramach Działania SPO RZL „Rozwój i modernizacja instrumentów rynku pracy” – współorganizator: Fundacja Gospodarcza w Gdyni
 • Studium Menadżerskie Mini MBA – Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim

Doświadczenie zawodowe

Zdobywała od 1987 roku, m. in. pracując w:

 • Państwowej Inspekcji Pracy (11 lat)
  • inspektor pracy
  • podinspektor
  • starszy inspektor pracy
  • pracownik ds. porad prawnych
 • Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi w podmiocie produkcyjnym zatrudniającym kilka tysięcy pracowników

Szkolenia prowadzi od 1999 roku.

 • Certyfikat Praktycznego Zarządzania Personelem (Akademia PARP)
 • Uprawnienia pedagogiczne w zakresie kształcenia osób dorosłych (Centrum Kształcenia Kadr)
 • szkolenie z zakresu prawa pracy – Państwowa Inspekcja Pracy we Wrocławiu (2001-2003)

Autorka książek „Związki zawodowe w firmie” i „Czas pracy w zakładach opieki zdrowotnej” oraz artykułów do poradników Wydawnictwa Verlag Dashofer: “Kadry i Płace” oraz “Prawo w działalności związkowej” zamieszczanych regularnie od 2006 do chwili obecnej.

Wybrane publikacje

Najnowsze publikacje książkowe autorki we współpracy z ODDK sp. z o.o. sp. k.:

 • “Kodeks pracy z ustawą zasiłkową z komentarzem do nowych uprawnień rodzicielskich obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. ” – zawiera omówienie zmian z przykładami i nowymi wzorami dokumentów (czerwiec 2013)
 • “Urlopy i zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy” (lipiec 2013)

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Grand Ascot****

31-123 Kraków

Józefa Szujskiego 4

woj. małopolskie

Wyndham Wrocław Old Town*****

50-127 Wrocław

Świętego Mikołaja 67

woj. dolnośląskie

Hotel Gołębiewski****

43-460 Wisła

Aleja księdza Biskupa Juliusza Bursche 3

woj. śląskie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
2 890
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę w Gdańsku
1 990
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Instytut Szkoleniowy A&D
00-141 Warszawa
Al. Jana Pawła II 38/11
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Instytut Szkoleniowy A&D
00-141 Warszawa Al. Jana Pawła II 38/11
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!