Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2023 – zmiany oraz bieżące problemy

O szkoleniu

Wiedza

Szkolenia wyjazdowe Podatki 2023 zapozna Państwa z najnowszymi zmianami 2023 w VAT, CIT i PIT

 • podatek PIT/CIT
  • podstawowe pojęcia z obszaru przepisów prawa podatkowego w obszarze nowelizacji Polski Ład
  • nowe zasady (terminy) zaliczania do KUP składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek, od wynagrodzeń ze stosunku pracy
  • zmiany w korzystaniu z kwoty wolnej od podatku od 2023 r.
  • możliwość dzielenia kwoty zmniejszającej zaliczkę między maksymalnie 3 płatników
  • sposób opodatkowania najmu poza działalnością gospodarczą
  • nowe zasady amortyzacji lokali i budynków mieszkalnych
  • ryczałt od dochodów spółek przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych
  • wyliczanie ryczałtu od dochodów spółek (CIT estoński)
  • nowe ulgi podatkowe wprowadzone przepisami Polskiego Ładu
  • zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku
 • podatek VAT
  • prezentacja projektów/koncepcji zmian, których wejście w życie planowane jest w 2022/2023
  • obniżone stawki VAT w 2023 r.
  • przepisy SLIM-VAT-3
  • nowa definicja małego podatnika w podatku VAT
  • omawianie aktualnych problemów związanych z rozliczaniem podatku VAT, determinowanych w szczególności działaniem organów podatkowych oraz orzecznictwem Ministra Finansów, sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Umiejętności

Uczestnik szkolenia:

 • definiuje i rozróżnia zakresy podstawowych pojęć z obszaru przepisów prawa podatkowego w obszarze nowelizacji Polski Ład
 • zna nowe zasady (terminy) zaliczania do KUP składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek, od wynagrodzeń ze stosunku pracy
 • charakteryzuje zmiany w korzystaniu z kwoty wolnej od podatku od 2023 r.
 • określa sposób opodatkowania najmu poza działalnością gospodarczą
 • zna możliwość dzielenia kwoty zmniejszającej zaliczkę między maksymalnie 3 płatników
 • stosuje nowe zasady amortyzacji lokali i budynków mieszkalnych
 • określa nowe warunki korzystania z ryczałtu od dochodów spółek przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych
 • wykorzystuje w praktyce zawodowej zasady wyliczania ryczałtu od dochodów spółek (CIT estoński)
 • charakteryzuje i potrafi zastosować w praktyce nowe ulgi podatkowe wprowadzone przepisami Polskiego Ładu (ulga na prototyp, ulga na ekspansję, ulga na terminal, ulga na robotyzację, ulga na zabytek)
 • potrafi zminimalizować ryzyko błędnego rozliczania podatku VAT w kwestiach, które przepisy uległy zmianom
 • umie przygotować się od strony merytorycznej (a w dalszej kolejności – we własnym zakresie uczestników – organizacyjnej) na najbliższe zmiany w podatku VAT
 • dokonuje identyfikacji możliwych skutków podatkowych wprowadzonych zmian oraz ma świadomość obszarów rodzących ryzyko podatkowe
Kto powinien wziąć udział?
 • księgowi
 • główni księgowi
 • dyrektorzy finansowi
 • pracownicy biur rachunkowych
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Program szkolenia

PODATEK VAT 2023

1. Nowa kategoria podatnika – Grupa VAT (od 1 stycznia 2023)

 • zasady tworzenia grupy VAT i wymogi z tym związane
 • zasady rozliczania grupy VAT i zakres odpowiedzialności podmiotów ją tworzących
 • transakcje pomiędzy członkami grupy VAT
 • transakcje pomiędzy członkiem grupy VAT a podmiotem/osobą spoza grupy
 • stosowanie proporcji odliczania VAT od zakupów mieszanych
 • mechanizm podzielonej płatności w GV
 • dokumentacja w GV
 • rejestracja GV i przesłanki do założenia GV
 • zwroty VAT
 • odpowiedzialność poszczególnych członków GV za zobowiązania Grupy
 • rozliczenia po zakończeniu statutu podatnika przez GV
 • zasady prowadzenia ewidencji do 30.06.2023 oraz od 01.07.2023 r.

2. Pakiet SLIM – VAT 3

 • limit sprzedaży dla małych podatników w podatku od towarów i usług
 • kursy przeliczeniowe dla faktur korygujących do faktur wystawionych w walucie obcej
 • uproszczenia w zakresie rozliczenia WDT – moment wykazywania korekty w przypadku otrzymania dokumentów potwierdzających po terminie
 • likwidacja otrzymania faktury jako warunku istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT
 • uzupełnienie katalogu podmiotów uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o wydanie WIS (wiążącej informacji stawkowej)
 • likwidacja opłaty należnej od wniosku za wydanie WIS
 • dodatkowe upoważnienie dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS) w związku z wydawaniem WIS
 • liberalizacja niektórych warunków zwrotu VAT w terminie 15 dni
 • współczynnik VAT / prewspółczynnik VAT – likwidacja obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego
 • rozszerzenie możliwości zaokrąglania proporcji do 100%
 • wyłączenie obowiązku korekty rocznej, jeżeli różnica między proporcją a proporcją wstępną nie przekroczyła 2 punktów procentowych
 • zmiany w przepisach o ustalaniu dodatkowego zobowiązania podatkowego
 • rachunek VAT – nowe możliwości przelewów (możliwość przelewania innych niż dotychczas podatków z rachunku VAT, rozliczenia pomiędzy członkami grupy VAT, uwolnienie się od odpowiedzialności solidarnej – zmiana faktora)
 • brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących on line
 • pozostałe zmiany (m.in. alokacja transportu przy dostawie łańcuchowej, import towarów, zmiany w rozliczeniach procedur OSS/ IOSS, zmiany dotyczące dokumentacji z kas fiskalnych)
 • obniżenie kwoty zapłat bezgotówkowych z 15 tys. do 8 tys. – przesunięcie terminu
 • obowiązek połączenia terminali płatniczych z kasami fiskalnymi
 • wpłaty przez konsumentów za transakcje powyżej 20 tys. zł. w formie bezgotówkowej – przesunięcie terminu

3. Krajowy System e-Faktur (KSeF) – faktury ustrukturyzowane

 • termin wejścia w życie obowiązku stosowania KSEF
 • system KSeF w 2023 jako wstęp do obligatoryjnego stosowania. Wdrożenie procedur przygotowawczych do systemu obowiązkowego
 • podmioty zobowiązane do stosowania KSeF
 • faktura ustrukturyzowana jako rodzaj faktury elektronicznej
 • brak zależności wystawiania faktur w KSEF od uzyskania akceptacji odbiorcy
 • określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej
 • korygowanie faktur ustrukturyzowanych
 • zniesienie uciążliwych warunków dla faktur korygujących ustrukturyzowanych w zakresie posiadania dokumentacji uzgodnieniowej
 • duplikaty faktur oraz noty korygujące
 • sposób autoryzacji w systemie KSeF oraz wyznaczanie osób upoważnionych (w tym uprawnienia służb księgowych i biur rachunkowych)
 • możliwość przekazania danych faktury podmiotom trzecim bez ingerencji systemowej (tzw. anonimowy dostęp i jego praktyczne znaczenie)
 • przyspieszony zwrot VAT w przypadku stosowania faktur ustrukturyzowanych
 • faktury ustrukturyzowane wystawiane dla konsumentów
 • ułatwienia w zakresie zapewnienia autentyczności, integralności oraz czytelności
 • ułatwienia w zakresie JPK_FA

PODATEK CIT / PIT 2023

1. Polski Ład 1.0 i 2.0 – zmiany od 1 stycznia 2023 r. w zakresie rozliczania podatników opodatkowanych PIT i CIT

 • nowe zasady (terminy) zaliczania do KUP składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek, od wynagrodzeń ze stosunku pracy
 • zmiany w zakresie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatników od
 • wynagrodzeń ze stosunku pracy, z umów zlecenia, o dzieło itp., nowe zasady pomniejszania zaliczek o kwotę zmniejszającą podatek i nie pobierania zaliczek przez płatników
 • zmiany w korzystaniu z kwoty wolnej od podatku od 2023 r.
  • nowi płatnicy podatku uprawnieni do stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę w trakcie roku
  • nowi podatnicy uprawnieni do korzystania z kwoty wolnej od podatku w trakcie roku (np. zleceniobiorcy, wykonawcy itp.)
  • płatnicy uprawnieni do stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę “z urzędu”
 • możliwość dzielenia kwoty zmniejszającej zaliczkę między maksymalnie 3 płatników
  • zasady stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę w przypadku osiągania przychodów u kilku płatników – sposób dzielenia kwoty zmniejszającej zaliczkę
  • warunki umożliwiające podział kwoty zmniejszającej zaliczkę między kilku płatników w danym miesiącu
  • stosowanie kwoty zmniejszającej podatek w 2023r. przez pracownika prowadzącego działalność gospodarczą
  • stosowanie kwoty zmniejszającej podatek przez emeryta/rencistę zatrudnionego na umowę o pracę lub umowę zlecenia
 • rozszerzenie uprawnień płatnika do składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty w PIT
 • podwyższenie do 1,5% kwoty podatku przekazywanej na rzecz organizacji pożytku publicznego
 • objęcie ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym komplementariuszy w spółkach komandytowo – akcyjnych
 • wprowadzenie obowiązku zwrotu przez naczelnika US różnicy podatku, jeżeli podatek należny za 2022 r. wynikający z zeznania rocznego będzie wyższy od hipotetycznego podatku należnego za 2022 r.
 • wydłużenie terminu do złożenia zeznania rocznego przez podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i zmiana terminu do wpłacania podatku za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego
 • opodatkowanie tzw. “najmu prywatnego” wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • definitywne zniesienie możliwości amortyzowania lokali i budynków mieszkalnych

2. Polski Ład 3.0

 • zwolnienie z minimalnego podatku dochodowego
 • estoński CIT – wydłużenie terminów na zapłatę podatku
 • estoński CIT – wydatki na środki transportu w tym pojazdy samochodowe niezwiązane z działalnością gospodarczą opodatkowane ryczałtem od dochodów spółek
 • przejście na estoński CIT w trakcie roku podatkowego
 • koszty finansowania dłużnego zaliczane do kosztów podatkowych
 • uchylenie przepisów o “ukrytej dywidendzie”
 • zmiany w warunkach stosowania minimalnego podatku dochodowego
 • minimalny podatek dochodowy – ustalenie podstawy
 • rozszerzenie katalogu wyłączeń z podatku minimalnego i zawieszenie obowiązku jego płacenia
 • zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie „pośrednich transakcji krajowych
 • zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH)
 • likwidacja obowiązku składania załącznika przy korzystaniu z “ulgi na złe długi”

3. Ulgi dla przedsiębiorców

 • na prototyp
 • na innowacyjnych pracowników
 • na robotyzację
 • dla zwiększających przychody ze sprzedaży produktów (ulga na ekspansję)
 • dotycząca pierwszej oferty publicznej
 • konsolidacyjna
 • na działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę
 • na terminal płatniczy
 • dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne

4. Polska bezgotówkowa – instrumenty płatnicze i terminale

Czas trwania

4 dni

Prelegenci

Doradca Podatkowy

Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych

W ramach samorządu zawodowego, pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego KIDP.

Prowadzi cykliczne szkolenia dla doradców podatkowych zrzeszonych w Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Od 1999 roku dyrektor w firmie księgowej.

Od 2009 roku członek zarządu podmiotu o zasięgu ogólnopolskim, zajmującego się outsourcingową obsługą księgową podmiotów gospodarczych. Aktualnie firma świadczy kompleksową obsługę księgowo-finansową i podatkową na rzecz niemal 600 podmiotów gospodarczych o różnych profilach działalności, w tym ponad 230 spółek prawa handlowego.

Ponadto od 2009 roku świadczy usługi doradztwa podatkowego w ramach własnej kancelarii doradcy podatkowego.

Znakomity wykładowca łączący bogatą praktykę z niezwykłą umiejętnością przekazywania wiedzy.

Od 2010 roku prowadzi szkolenia dotyczące tematyki podatkowej i kadrowej, w szczególności z zakresu podatku od towarów i usług.

W latach 2010-2017 przeprowadziła około 1100 godzin szkoleń z czego 400 dotyczących podatku od towarów i usług.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Grand Ascot****

31-123 Kraków

Józefa Szujskiego 4

woj. małopolskie

Wyndham Wrocław Old Town*****

50-127 Wrocław

Świętego Mikołaja 67

woj. dolnośląskie

Hotel Gołębiewski****

43-460 Wisła

Aleja księdza Biskupa Juliusza Bursche 3

woj. śląskie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
2 890
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę w Gdańsku
1 990
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Instytut Szkoleniowy A&D
00-141 Warszawa
Al. Jana Pawła II 38/11
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Instytut Szkoleniowy A&D
00-141 Warszawa Al. Jana Pawła II 38/11
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!