Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/czlonek-zarzadu-i-rady-nadzorczej-72053-id608

Informacje o szkoleniu

 • Członek Zarządu i Rady Nadzorczej


  ID szkolenia: 72053
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  MsMermaid - Conference Center
  Wioślarska 8
  00-411 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10-16
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

W ciągu ostatnich miesięcy wzrosła liczba naruszanych przepisów przez członków zarządu i rady nadzorczej.

Większość tego rodzaju naruszeń skutkuje wzrostem kosztów i utrudnionym działaniem firmy.

Twoja firma może uchronić się przed dotkliwymi konsekwencjami naruszeń i skutecznie zadbać o interesy własne oraz członków zarządu i rady nadzorczej, biorąc udział w programie edukacyjnym, który uwzględnia najnowsze regulacje prawne, obecne warunki rynkowe i aktualną sytuację spółek kapitałowych.

Szkolenie skierowane jest do:

Przewodniczących Rad Nadzorczych
Członków Rad Nadzorczych
Członków Zarządu
Prezesów Zarządu
Sekretarzy Rad Nadzorczych
Dyrektorów departamentów obsługi władz spółek
Dyrektorów departamentów nadzoru właścicielskiego
Szefów Biura Zarządu

Program szkolenia:

9.00 – 9.30 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
9.30 Rozpoczęcie szkolenia

POSIEDZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, UCHWAŁY, GŁOSOWANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH

Ekspert: mec. Romana Pietruk

Posiedzenia zarządu i rady nadzorczej

Zwoływanie i organizacja posiedzeń zarządu i rady nadzorczej
Sposoby odbywania posiedzeń zarządu i rady nadzorczej
Droga elektroniczna zwołania posiedzeń rady nadzorczej
Uczestnicy posiedzeń, goście podczas posiedzeń
Przebieg posiedzeń
Jak tworzyć regulamin organów, aby uskuteczniał pracę?
Case study: „pułapki formalne decyzji podjętych na posiedzeniach – jak ich uniknąć?”
Uchwały rady nadzorczej i zarządu

Zasady podejmowania uchwał w spółce z o.o. i akcyjnej
Uchwały wyrażające zgodę i „opiniujące”
Jakie sprawy wymagają uchwał rady nadzorczej?
Jakie grożą sankcje w przypadku uchybień w procesie podejmowania uchwał?
Najczęściej spotykane błędy w procesie podejmowania uchwał, redagowanie uchwał
Zasady sporządzania protokołów
Głosowanie zarządu i rady nadzorczej

Głosowanie: większość bezwzględna, zwykła, głos rozstrzygający
Tajne i jawne głosowanie
Zastąpienie formy pisemnej przez komunikację elektroniczną przy podejmowaniu decyzji
Dopuszczenie głosowania korespondencyjnego i telefonicznego
Case study: „uchwały ważne i nieważne z powodów formalnych – skutki prawne dla spółki”
Zaskarżanie uchwał zarządu i rady nadzorczej

Postanowienia KSH odnośnie uchwał rady nadzorczej
Postanowienia umowy (statutu) i regulaminów odnośnie uchwał rady nadzorczej
Odwołania od uchwał rady nadzorczej odmawiających zgody na dokonanie czynności
Zaskarżanie do sądu uchwał rady nadzorczej
Wniesienie powództwa (legitymacja czynna i bierna)
Odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu i rady nadzorczej

Najnowsze zmiany prawne w zakresie odpowiedzialności
Odpowiedzialność w przypadku złożenia rezygnacji
Odpowiedzialność cywilna za działanie na szkodę spółki
Odpowiedzialność pracownicza
Odpowiedzialność według ustawy o KRS za niezgłoszenie danych do KRS
Odpowiedzialność za zaległości podatkowe i składki wobec ZUS
Odpowiedzialność majątkowa członka zarządu za zobowiązania cywilno-prawne i publiczno-prawne

Sytuacja członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Sytuacja członka zarządu w spółce akcyjnej
Środki prawne służące zabezpieczeniu interesu spółki i uniknięciu odpowiedzialności majątkowej
Odpowiedzialność zarządu i rady nadzorczej za sprawozdawczość podmiotu

Termin sporządzenia, zbadania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Obowiązki rejestracji i publikacji sprawozdania
Sankcje karne za nieujawnienie sprawozdań
REPREZENTACJA SPÓŁKI, OBOWIĄZKI, PRAWA I ZATRUDNIANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, ZAWIERANIE UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI

Ekspert: mec. Monika Drab – Grotowska

Prowadzenie spraw spółki kapitałowej i jej reprezentacja

Podstawowe i szczególne zasady reprezentacji z o.o. i spółki akcyjnej
Prokura i pełnomocnictwo w praktyce spółki kapitałowej
Członek zarządu pełnomocnikiem spółki kapitałowej
Członek rady nadzorczej pełnomocnikiem spółki kapitałowej
Rola rady nadzorczej w procesie wyboru formy zatrudnienia dla członków zarządu, ustalania wynagrodzenia oraz innych warunków świadczenia pracy

Podstawy prawne pełnienia funkcji członka zarządu: powołanie, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, kontrakty menadżerskie. Kadencja zarządu, granice czasowe pełnienia funkcji i ważności mandatów
Skutki rezygnacji i odwołania członka zarządu
Rozwiązanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych i kontraktów menadżerskich, zakaz konkurencji członków zarządu
Case study: „Umowa o pracę czy kontrakt menedżerski dla członka zarządu”
Rola zarządu i nadzór rady nadzorczej nad działalnością spółki w zakresie zawieranych przez spółkę umów z podmiotami trzecimi

Przesłanki ważności umów handlowych: forma umowy, właściwa reprezentacja stron umowy, ważność odpisów z rejestru, udzielanie pełnomocnictw (rodzaje, wymogi formalne, zagrożenia, opłata), wymóg zgody rady nadzorczej na zawarcie umowy, skutki podpisania umowy przez spółkę nieprawidłowo reprezentowaną.
Jak dokonać wyboru sposobu zabezpieczenia umowy, jak ustanowić ważne i skuteczne zabezpieczenie?
Specyfika poszczególnych umów cywilnoprawnych; określenie obowiązków i uprawnień stron umów cywilnoprawnych; przykłady poprawnych klauzul umownych w umowach handlowych
Podstawowe zasady dotyczące wykonania umów
Przykłady prawidłowych oraz niekorzystnych klauzul umownych w umowach handlowych
Pozycja członków zarządu i rady nadzorczej

Podział kompetencji pomiędzy organami spółki kapitałowej
Obowiązki członka zarządu (znaczenie i rola podziału obowiązków pomiędzy członkami zarządu, działanie indywidualne i kolegialne, pozycja i rola Prezesa Zarządu)
Obowiązki członka rady nadzorczej, obowiązki członka rady nadzorczej delegowanego do zarządu
Pozycja członka zarządu wobec rady nadzorczej
Rozliczenie członków rady nadzorczej z pełnienia funkcji
Tryb udzielenia absolutorium członkom
Prawo do uzyskania absolutorium
Skutki odmowy udzielenia absolutorium
16.30 Zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:

Radca prawny, specjalizuje się w obszarze kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. Ekspert prawa nieruchomości.

Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1670 +VAT

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Członek Zarządu i Rady Nadzorczej