Szkolenie: CZŁONEK ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ- Kompetencje, uprawnienia, obowiązki

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/czlonek-zarzadu-i-rady-nadzorczej-kompetencje-uprawnienia-obowiazki-68278

Informacje o szkoleniu

 • CZŁONEK ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ- Kompetencje, uprawnienia, obowiązki


  ID szkolenia: 68278
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Hotel Hilton*****
  ul. Grzybowska 63
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 16-17.05.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

W ciągu ostatnich miesięcy wśród członków zarządu i rady nadzorczej wzrosła liczba naruszanych przepisów, większość z nich skutkuje dla firmy wzrostem kosztów i utrudnionym działaniem. Znajomość narzędzi zapewnienia bezpieczeństwa firmie oraz ochrony i zapobiegania odpowiedzialności członków zarządu oraz rady nadzorczej jest konieczna do sprawnego funkcjonowania organów zarządczych, jak i całej organizacji.

Biorąc pod uwagę obecne warunki rynkowe oraz aktualną sytuację spółek kapitałowych, stworzyliśmy program umożliwiający i ułatwiający dbanie polskim spółkom o własne bezpieczeństwo oraz interesy Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Zapisz się na szkolenie a otrzymasz:

Praktyczne wskazówki w zakresie najnowszych zmian dotyczących odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych,
Unikatową wiedzę w zakresie skutecznych praktyk spółek kapitałowych dotyczących funkcji członka rady nadzorczej oraz zarządu,
Wskazania jak unikać najczęściej spotykanych błędów w procesie podejmowania i redagowania uchwał oraz jak przestrzec się przed pułapkami formalnych decyzji podjętych na posiedzeniach,
Instrukcję jak ustanowić ważne i skuteczne zabezpieczenie wykonywania umów.

Szkolenie prowadzone w formie wykładowo-dyskusyjnej z wykorzystaniem case studies. Eksperci będą szczegółowo pogłębiać tematy związane z najbardziej wrażliwymi aspektami zabezpieczeń i regulacji prawnych.

Szkolenie skierowane jest do:

Przewodniczących Rad Nadzorczych
Członków Rad Nadzorczych
Członków Zarządu
Prezesów Zarządu
Sekretarzy Rad Nadzorczych
Dyrektorów departamentów obsługi władz spółek
Dyrektorów departamentów nadzoru właścicielskiego
Szefów Biura Zarządu

Program szkolenia:

Praktyki spółek kapitałowych i analiza przypadków trudnych kwestii dotyczących funkcji członka rady nadzorczej i zarządu

dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający - Partner Zarządzający Kancelarii RKKW, Członek Rad Nadzorczych

Model nadzoru i kluczowe kwestie statutu i umowy w zakresie funkcjonowania zarządu i rady

Prowadzenie spraw a reprezentacja spółki kapitałowej (case studies)
Modele nadzoru: kontroler czy doradca strategiczny. Jedno nie wyklucza drugiego
Case study: jak wiele zależy od przemyślanego statutu (umowy) spółki
Rada nadzorcza w spółce z o.o., akcyjnej niepublicznej i akcyjnej publicznej – na co należy zwracać szczególną uwagę?

Praktyczne rozwiązania spółek w zakresie nadzoru w spółkach

Case studies: kompetencje i obowiązki ustawowe rady nadzorczej
Bieżący nadzór nad spółką ¬w praktyce
Ustawowe „zgody” (także poza KSH) i skutki ich braku / wyrażenia ex post
Powoływanie, odwoływanie oraz czasowe delegowanie do zarządu
Umowy i spory z członkami zarządu (z zasygnalizowaniem zasad nowoczesnych modeli wynagradzania menedżerów)
Kolegialny / indywidualny charakter kontroli przez członków rady nadzorczej

Doświadczania w zakresie wykonywania funkcji - kompetencje i obowiązki statutowe (umowne) członków zarządu i rady nadzorczej (case studies)

„Mocna” vs. „słaba” rada nadzorcza
Zgoda a opinia – co jest lepsze?
Statutowe (umowne) „zgody” (także poza KSH) i skutki ich braku
Kontakty rady nadzorczej z akcjonariuszami, pracownikami, związkami (ze szczególnym uwzględnieniem spółki publicznej)

Reprezentacja spółki, obowiązki, prawa i zatrudnianie członków zarządu i rady nadzorczej, zawieranie umów w imieniu spółki

mec. Piotr Fojtik - ekspert prawa spółek, Kancelaria Prawna Piotr Fojtik i Łukasz Miętkowski

Prowadzenie spraw spółki kapitałowej i jej reprezentacja

Podstawowe i szczególne zasady reprezentacji z o.o. i spółki akcyjnej
Prokura i pełnomocnictwo w praktyce spółki kapitałowej
Członek zarządu pełnomocnikiem spółki kapitałowej
Członek rady nadzorczej pełnomocnikiem spółki kapitałowej

Rola rady nadzorczej w procesie wyboru formy zatrudnienia dla członków zarządu, ustalania wynagrodzenia oraz innych warunków świadczenia pracy

Podstawy prawne pełnienia funkcji członka zarządu: powołanie, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, kontrakty menadżerskie
Kadencja zarządu, granice czasowe pełnienia funkcji i ważności mandatów
Skutki rezygnacji i odwołania członka zarządu
Rozwiązanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych i kontraktów menadżerskich
Zakaz konkurencji członków zarządu
Case study: „Umowa o pracę czy kontrakt menedżerski dla członka zarządu”

Rola zarządu i nadzór rady nadzorczej nad działalnością spółki w zakresie zawieranych przez spółkę umów z podmiotami trzecimi

Przesłanki ważności umów handlowych: forma umowy, właściwa reprezentacja stron umowy, ważność odpisów z rejestru, udzielanie pełnomocnictw (rodzaje, wymogi formalne, zagrożenia, opłata), wymóg zgody rady nadzorczej na zawarcie umowy, skutki podpisania umowy przez spółkę nieprawidłowo reprezentowaną.
Prawne formy zabezpieczenia wykonania umowy - charakterystyka praktycznych aspektów – jak dokonać wyboru sposobu zabezpieczenia, jak ustanowić ważne i skuteczne zabezpieczenie?
Specyfika poszczególnych umów cywilnoprawnych; określenie obowiązków i uprawnień stron umów cywilnoprawnych; przykłady poprawnych klauzul umownych w umowach handlowych
Podstawowe zasady dotyczące wykonania umów
Przykłady prawidłowych oraz niekorzystnych klauzul umownych w umowach handlowych

Pozycja członków zarządu i rady nadzorczej

Podział kompetencji pomiędzy organami spółki kapitałowej
Obowiązki członka zarządu (znaczenie i rola podziału obowiązków pomiędzy członkami zarządu, działanie indywidualne i kolegialne, pozycja i rola Prezesa Zarządu)
Obowiązki członka rady nadzorczej
Obowiązki członka rady nadzorczej delegowanego do zarządu
Pozycja członka zarządu wobec rady nadzorczej
Rozliczenie członków rady nadzorczej z pełnienia funkcji
Tryb udzielenia absolutorium członkom
Prawo do uzyskania absolutorium
Skutki odmowy udzielenia absolutorium

Posiedzenia zarządu i rady nadzorczej

Zwoływanie i organizacja posiedzeń zarządu i rady nadzorczej
Sposoby odbywania posiedzeń zarządu i rady nadzorczej
Droga elektroniczna zwołania posiedzeń rady nadzorczej
Uczestnicy posiedzeń, goście podczas posiedzeń
Przebieg posiedzeń
Jak tworzyć regulamin organów, aby uskuteczniał pracę?
Case study: „pułapki formalne decyzji podjętych na posiedzeniach – jak ich uniknąć?”

Uchwały rady nadzorczej i zarządu

Zasady podejmowania uchwał w spółce z o.o. i akcyjnej
Uchwały wyrażające zgodę i „opiniujące”
Jakie sprawy wymagają uchwał rady nadzorczej?
Jakie grożą sankcje w przypadku uchybień w procesie podejmowania uchwał?
Najczęściej spotykane błędy w procesie podejmowania uchwał, redagowanie uchwał
Zasady sporządzania protokołów

Głosowanie zarządu i rady nadzorczej

Głosowanie: większość bezwzględna, zwykła, głos rozstrzygający
Tajne i jawne głosowanie
Zastąpienie formy pisemnej przez komunikację elektroniczną przy podejmowaniu decyzji
Dopuszczenie głosowania korespondencyjnego i telefonicznego
Case study: „uchwały ważne i nieważne z powodów formalnych – skutki prawne dla spółki”

Zaskarżanie uchwał zarządu i rady nadzorczej

Postanowienia KSH odnośnie uchwał rady nadzorczej
Postanowienia umowy (statutu) i regulaminów odnośnie uchwał rady nadzorczej
Odwołania od uchwał rady nadzorczej odmawiających zgody na dokonanie czynności
Zaskarżanie do sądu uchwał rady nadzorczej
Wniesienie powództwa (legitymacja czynna i bierna)

Odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu i rady nadzorczej

Najnowsze zmiany prawne w zakresie odpowiedzialności
Odpowiedzialność w przypadku złożenia rezygnacji
Odpowiedzialność cywilna za działanie na szkodę spółki
Odpowiedzialność pracownicza
Odpowiedzialność według ustawy o KRS za niezgłoszenie danych do KRS
Odpowiedzialność za zaległości podatkowe i składki wobec ZUS

Odpowiedzialność majątkowa członka zarządu za zobowiązania cywilno-prawne i publiczno-prawne

Sytuacja członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Sytuacja członka zarządu w spółce akcyjnej
Środki prawne służące zabezpieczeniu interesu spółki i uniknięciu odpowiedzialności majątkowej

Odpowiedzialność zarządu i rady nadzorczej za sprawozdawczość podmiotu

Termin sporządzenia, zbadania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Obowiązki rejestracji i publikacji sprawozdania
Sankcje karne za nieujawnienie sprawozdań

Informacje o prelegentach:

dr Radosław L. Kwaśnicki
Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, pełni funkcję Partnera Zarządzającego w Kancelarii RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz postępowaniach sądowych.

Był Prezesem, następnie Wiceprezesem Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, zaś obecnie jest jego arbitrem. Jest również arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu oraz Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich.

Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN S.A., jako jej Wiceprzewodniczący (wchodząc w skład Komitetu Audytowego, Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego oraz Komitetu ds. CSR). Jest członkiem Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów wpisanym na listę kandydatów na Profesjonalnych Członków Rad Nadzorczych Polskiego Instytutu Dyrektorów.Romana Pietruk
Ekspert w zakresie prawa gospodarczego, postępowania administracyjnego, umów w obrocie gospodarczym, ochrony danych osobowych, windykacji i zabezpieczenia należności.
Wspólnik kancelarii prawnej; Prowadziła szkolenia dla sektora bankowego i instytucji finansowych, przedsiębiorców oraz administracji publicznej.
Trener z zakresu m.in. Systemu NKW; Prowadziła zajęcia dla kadry Wydziałów Ksiąg Wieczystych; sędziów, referendarzy, sekretarzy sądowych, pracowników administracji i informatyków; pracowników Ośrodków Migracyjnych; Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa.

mec. Piotr Fojtik
Członek Izby Adwokackiej w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UJ, Noble Manhattan Coaching,
Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Krakowie), Wykładowca i ekspert w licznych instytucjach szkoleniowych (szkolenia i konsultacje m.in. dla Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz wielu spółek giełdowych), Członek Trinity Capital Business Network, Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1670 - +

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, obiad, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 28.04.2017 - 1670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 29.04.2017 - 2 070 PLN + 23% VAT

Szkolenie, kurs: CZŁONEK ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ- Kompetencje, uprawnienia, obowiązki