Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/cztery-pokolenia-na-rynku-pracy-jak-motywowac-i-komunikowac-sie-z-pokoleniem-z-y-x-baby-boomers-73537-id453

Informacje o szkoleniu

Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Na rynku pracy mamy obecnie cztery aktywne zawodowe pokolenia.

Jak to wykorzystać by zwiększać wydajność organizacji? Jak tworzyć optymalne środowisko pracy dla ludzi z różnych pokoleń? Jak świadomie zarządzać międzypokoleniowym potencjałem zespołu?

Z pojęciem pokolenia spotykamy się coraz częściej w kontekście zarządzania. Jest to termin kluczowy z punktu widzenia rozwoju firmy i zmian zachodzących w strukturze zatrudnienia. Przyjęło się uznawać, że pokolenie to grupa społeczna, którą charakteryzują określone wzorce zachowań i określone podejście do rzeczywistości, w tym: do pracy.

– Problemy wynikające z różnic międzypokoleniowych pracowników coraz częściej pojawiają się w organizacjach, które nie potrafią – w sposób świadomy – zarządzać potencjałem ludzi w różnym wieku, o różnych motywacjach i potrzebach. Często deprecjonujemy doświadczenie starszych pracowników, nie doceniając ich wiedzy oraz roli, jaką pełnią w organizacji. Z kolei do osób młodszych podchodzimy z nieufnością, obawiając się o to, że mogą nas zbyt łatwo i zbyt szybko zastąpić, szczególnie widząc ich elastyczność oraz sprawność uczenia się.

Każde pokolenie wyrasta w innych warunkach społeczno – demograficznych, co w wpływa na posiadany styl komunikacji, sposób pracy, wartości, potrzeby, oczekiwania płacowe oraz stosunek do struktur, obowiązków i hierarchii.

Te różnorodności mogą stać się źródłem konfliktów, które negatywnie wpływają na efektywność i satysfakcję zawodową pracowników albo… różnice międzypokoleniowe mogą stać się źródłem przewagi konkurencyjnej oraz przyczynić się do wzrostu wydajności zespołów.

Aby się tak jednak stało, potrzebne jest stworzenie systemu i środowiska sprzyjających konstruktywnemu wykorzystywaniu międzypokoleniowego potencjału, który drzemie w każdej organizacji!

Jak zatrzymać wiedzę i doświadczenie w organizacji? Jak budować środowisko działające na prawach synergii międzypokoleniowej, w którym ludzie dzielą się wiedzą i umiejętnościami? Jak rozwijać wzajemne zaufanie i docenienie pracowników w różnym wieku?

Warsztat ma na celu przygotowanie kadry do opracowania strategii zarządzania wiekiem oraz planu jej wdrożenia w organizacji.

Cele szczegółowe warsztatu:

-Diagnoza obecnego sposobu zarządzania w przedsiębiorstwie, uwzględniającego wiek pracowników;
-Rozpoznanie sytuacji problematycznych w przedsiębiorstwie, u których podłoża leży wiek zatrudnionych pracowników – wypracowanie operacyjnych rozwiązań oraz sposobów przeciwdziałania dyskryminacji zawodowej;
-Uwrażliwienie oraz wyposażenie kadry kierowniczej w wiedzę oraz umiejętności dotyczące wykorzystania potencjału rozwojowego pracowników reprezentujących różnorodne grupy wiekowe, zarządzania rozwojem karier pracowników (pokolenie Z, X, Baby Boomers oraz pokolenie Y);
-Rozpoznanie i przygotowanie do zastosowania powiązań pomiędzy elementami zarządzania wiekiem a motywacją i satysfakcją pracowników, skuteczną komunikacją, zarządzaniem zespołem, strategią HR, zarządzaniem kompetencjami i zarządzaniem zmianą;
-Kim jest pokolenie Z? Przygotowanie organizacji do przyjęcia nowego pokolenia.

Korzyści:

-Zdobycie wiedzy dotyczącej potrzeby zarządzania wiekiem i przełożenie tej wiedzy na realia firmy;
-Nabycie umiejętności identyfikowania i brania pod uwagę w zarządzaniu różnic związanych z wiekiem;
-Rozwój umiejętności rozpoznawania mocnych stron pracowników w różnym wieku
i wykorzystywanie ich w celu zwiększenia efektywności firmy;
-Dostrzeganie korzyści ze współpracy osób w zróżnicowanym wieku dla przepływu wiedzy w firmie;
-Rozpoznanie i przygotowanie do zastosowania powiązań pomiędzy elementami zarządzania wiekiem a motywacją i satysfakcją pracowników, skuteczną komunikacją, zarządzaniem zespołem, strategią HR, zarządzaniem kompetencjami i zarządzaniem zmianą.

Szkolenie skierowane jest do:

Kadra zarządzająca: liderzy, kirownicy zespołów

Program szkolenia:

Moduł 1.

 • Diagnoza dotychczasowego sposobu zarządzania wiekiem;
 • Zidentyfikowanie i skategoryzowanie zagadnień, sytuacji, zachowań, obszarów problemowych związanych z wiekiem pracowników w miejscu pracy oraz ustalenie priorytetów w tym obszarze.

Moduł 2.

 • Analiza pokoleń – najnowsze badania
 • Różnice pokoleniowe wśród pracowników, ich przyczyny
 • Charakterystyka 4 pokoleń funkcjonujących na rynku pracy: Z, Y, X i Baby Boomers.

Moduł 3.

 • Zarządzanie wiekiem – jak przygotowaliśmy się na przyjęcie najmłodszych pokoleń Y i Z?
 • jaki jest pracownik pokolenia Y i Z?
 • jak się komunikować z pracownikiem z pokolenia Y i Z?
 • jak rekrutować pracowników z pokolenia Y i Z?
 • Jak zarządzać pracownikiem z pokolenia Y i Z?
 • Jak zarządza pracownik z pokolenia Y i Z?
 • Budowanie motywacji i zaangażowania Pokoleń XXI wieku – praktyczne rozwiązania.

Moduł 4.

 • Definiowanie i zarządzanie potencjałem rozwojowym pracownika, uwzględniając specyfikę potrzeb i możliwości życiowych wynikających z wieku – kluczowe kompetencje
 • Techniki i umiejętności z zakresu motywowania i zarządzania pracownikami w różnym wieku.
 • Etapy rozwoju zawodowego – test.

Moduł 5.

 • Korzyści wynikające z planowania i realizacji polityk zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie (w perspektywie klientów zewnętrznych, doskonalenia procesów wewnętrznych, rozwoju pracowników, budowania przewagi konkurencyjnej).
 • Przegląd dobrych praktyk w zarządzaniu zespołami zróżnicowanymi pokoleniowo w Polsce i innych krajach.

Moduł 6.

 • Projektowanie systemu zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie:
  • Zarządzania rozwojem karier pracowników w różnym wieku
  • Wdrożenie systemów wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy pracownikami po 45 roku życia oraz najmłodszym pokoleniem pracowników
  • Wdrażanie programów uczenia się przez całe życie
  • Wdrażanie elastycznych form zatrudnienia w celu umożliwienia utrzymania aktywności zawodowej w każdym wieku
  • Wypracowanie rozwiązań oraz sposobów przeciwdziałania dyskryminacji zawodowej w miejscu pracy związanej z wiekiem pracowników.

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 850 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.


Wydarzenie: Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers