Szkolenie

Czy wdrożyłeś prawidłowo ostatnią nowelizację ustawy PZP w swojej jednostce? Analiza błędów i nieprawidłowości w sporządzaniu SIWZ i przeprowadzaniu postępowań

O szkoleniu

Czy wiesz, że...
... Pierwsze dane statystyczne związane ze stosowaniem znowelizowanych przepisów ustawy mówią, iż odsetek ogłoszeń, w których jako jedyne kryterium wskazano cenę, spadł z 93% do poziomu 33% (w przypadku postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartościach poniżej progów UE) oraz z 85% do poziomu 45% (w przypadku postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartościach poniżej progów UE), co może wskazywać na błędną interpretację przepisu art. 91 ust. 2a przez wielu Zamawiających?

Cel szkolenia
Zdobycie umiejętności prawidłowego wdrożenia zmian wynikających z ostatniej nowelizacji ustawy PZP oraz poznanie zarówno jej mocnych, jak i słabych stron.
Kto powinien wziąć udział?
Odbiorcy szkolenia

Specjaliści ds. zamówień publicznych
Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
Członkowie Komisji Przetargowych
Pracownicy merytoryczni wnioskujący o udzielenie zamówienia
Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych
Kierownicy jednostek finansów publicznych

Po szkoleniu...
Z łatwością zweryfikujesz własne dokumenty, ze szczególnym uwzględnieniem SIWZ i wyeliminujesz z nich pojawiające się błędy.

Program szkolenia

Program
ZAMÓWIENIA WYŁĄCZONE ZE STOSOWANIA USTAWY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROCEDUR DO 30000 EURO

Zasady udzielania zamówień wyłączonych z ustawy Pzp

zasady gospodarowania środkami publicznymi wynikające z ustawy o finansach publicznych
akty wewnętrzne
kodeks cywilny i sposoby zaciągania zobowiązań stąd wynikające
zasady udzielania zamówień wynikające z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Obowiązki pracowników Zamawiającego w zakresie planowania, realizacji i dokumentowania wydatków
Minimalne formalności stosowane przy wyborze wykonawcy – jak uniknąć nadmiernego formalizmu i jednocześnie zarzutów o niegospodarność. Jak dokumentować wybór wykonawcy
Zakres stosowania umów w formie pisemnej
E-katalogi czyli Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów – czym jest i jak ją stosować?


POPRAWNE PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Ocena poprawności ustalenia wartości zamówienia, w tym

różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części
zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych
zasady szacowania zamówienia w sytuacji braku rozstrzygnięcia postępowania w części, w sytuacji dopuszczenia składania ofert częściowych
szacowanie zamówień dokonywanych w ramach jednego i kilku projektów finansowanych ze środków UE
udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000€ – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych

Najczęstsze naruszenia dotyczące wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – przesłanki stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę
Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

warunki nieproporcjonalne lub niezwiązane z przedmiotem zamówienia
ocena Wykonawcy pod kątem jego rzetelności i efektywności
żądanie wykazu wszystkich wykonanych robót budowlanych oraz głównych dostaw lub usług w świetle rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów […]
dowody należytego wykonania zamówienia – definicja poświadczenia, możliwość i warunki złożenia przez Wykonawców innych dokumentów, zagrożenia

Poleganie na zasobach innych podmiotów w świetle orzecznictwa KIO i kontroli Prezesa UZP

możliwość wykazywania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b,
realne udostępnienie zasobu wiedzy i doświadczenia,
wymagania odnośnie udowodnienia zamawiającemu, że wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotu trzeciego – zawartość pisemnego zobowiązania lub innego dowodu.

Błędnie określone kryteria oceny ofert

w jakich przypadkach dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie kryterium najniższej ceny – zamówienia powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych w stanowisku doktryny oraz orzecznictwie Głównej Komisji Orzekającej i Krajowej Izby Odwoławczej
kryteria wymierne i niewymierne – dopuszczalne granice w kryteriach niemierzalnych
kryteria pozacenowe naruszające uczciwą konkurencję
przypadki stosowania kilku kryteriów cenowychLiczenie terminów

regulacje Kodeksu Cywilnego w zakresie liczenia terminów
obliczanie terminów na wniesienie odwołania z uwzględnieniem rozporządzenia Rady nr 1182/71 - Czy dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i soboty rzeczywiście należy uwzględniać przy liczeniu terminu wyrażonego w dniach?
wyjątki określone w Prawie Zamówień Publicznych

POPRAWNOŚĆ PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Błędy popełniane przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne – przesłanki wykluczenia wykonawcy
Badanie i ocena ofert

uzupełnianie brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw
korekta oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych
korekta omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które nie powodujących istotnych zmian w treści oferty
lekceważenie przypadków zmowy wykonawców

Zasady utajniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
Rażąco niska cena

tania oferta, czy też oferta z rażąco niską ceną ? – definicja pojęcia „rażąco niskiej ceny”
przerzucenie ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny na wykonawcę - sposób wyjaśnień oraz przedstawianie dowodów
obowiązek uwzględnienia w cenie oferty kosztów pracy nie niższych od minimalnego wynagrodzenia za pracę
przypadki obligatoryjnego zwrócenia się o wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość cen
rażąco niska ceny wyłącznie w części pozycji formularza cenowego – nowe podejście do problemu przez KIO

Wymagania związane z realizacją zamówienia, które zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem tych czynności

Zasady zatrzymywania wadium Wykonawcom nieuzupełniającym dokumentów


PROBLEMY PRZY REALIZACJI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Tożsamość zakresu świadczenia wykonawcy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie
Obowiązek waloryzacji ceny w przypadku zmiany obowiązujących przepisów w zakresie podatków, składek na ubezpieczenia społeczn oraz najniższego wynagrodzenia,
Zasady wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
Odstąpienie od umowy
Czy elementy umowy będące przedmiotem oceny w kryteriach pozacenowych (np. termin wykonania) mogą być zmieniane po zawarciu umowy?


KONSULTACJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Czas trwania

3 DNI

Prelegenci

Cytat
Łukasz Czaban
• Trener zamówień publicznych od 2004 roku,
na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.
• W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.
• Do 2004 r. ekspert zamówień publicznych
w urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
• Autor książek i publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Gdzie i kiedy

Zakopane 20 - 22 maja 2015
Hotel Czarny Potok

Zakopane

ul. Tetmajera 20

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
P
1 PLN
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Kompendium Wiedzy z Zamówień Publicznych Materiały szkoleniowe Zakwaterowanie Wyżywienie E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet Szkolenie On-line
Zapisz się
Cena 2
P
1 PLN
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Kompendium Wiedzy z Zamówień Publicznych Materiały szkoleniowe Zakwaterowanie Wyżywienie E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet Szkolenie On-line
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!