Szkolenie

Delegowanie pracowników do pracy za granicą - poważne zmiany przepisów od 30 lipca 2020 roku.

O szkoleniu

30 LIPCA 2020 R. WEJDĄ W ŻYCIE ISTOTNE ZMIANY W ZAKRESIE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW.
We wszystkich państwach UE zostaną wprowadzone krajowe przepisy wdrażające dyrektywę 2018/957/UE.

Szkolenie Delegowanie pracowników do pracy za granicą daje odpowiedzi na wiele trudnych pytań, które dotyczą stosowania w praktyce zmienionych zasad delegowania zgodnie ze zmienionymi polskimi i międzynarodowymi regulacjami dotyczącymi zatrudnienia.

Najważniejszymi zmianami wynikającymi z nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników są zmiany w wynagrodzeniu oraz okresie oddelegowania. Nowe przepisy mają zapewnić równe traktowanie pracowników z różnych krajów UE.
Po zmianach pracownik delegowany otrzyma wynagrodzenie na takich samych zasadach jak obywatel kraju, który będzie pracował na takim samym stanowisku, zgodnie z zasadą „ta sama płaca, za tą samą pracę, w tym samym miejscu”.

Poważną zmianą będzie:

-ustanowienie 12-miesięcznego okresu oddelegowania (z możliwością wydłużenia do 18 miesięcy), po przekroczeniu którego pracodawca będzie zobowiązany do stosowania nie tylko przepisów danego państwa dotyczących delegowania pracowników, ale również stosowania niemalże całego systemu prawnego państwa przyjmującego, tzn. wszystkich jego przepisów,
-stosowanie przepisów dotyczących podróży służbowej w państwie przyjmującym, jeżeli w okresie delegowania pracownik będzie wykonywał zadania wymagające przemieszczania się po terytorium tego państwa lub będzie wyjeżdżał poza jego granice w celu wykonania polecenia przełożonego,
-rozszerzenie obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem pracowników tymczasowych i zapewnieniu warunków zatrudnienia adekwatnych do aktualnego miejsca świadczenia pracy pracownika tymczasowego.
Ilość przepisów, które należy wziąć pod uwagę przy delegowaniu pracownika za granicę (różne rozwiązania zastosowane przez państwa członkowskie) oraz zaostrzone, nowe zasady delegowania pracowników, wzbudzają obawy u pracodawców o łatwe popełnienie błędu.

Ekspert w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców i delegowania pracowników polskich do pracy za granicą omówi najtrudniejsze przypadki oraz nową ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, czyli wyjeżdżających tymczasowo za granicę w ramach umowy z krajowym pracodawcą oraz skomplikowane przepisy dotyczące delegowanych, które budzą wiele wątpliwości w praktyce stosowania.
Odpowie na pytania jak rozstrzygnąć kolizję przepisów zbiegających się systemów prawnych w przypadku ewentualnego sporu pracowniczego i przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami – zalecenia pokontrolne PIP.

Przedsiębiorco jeśli:

-delegujesz, bądź zamierzasz delegować pracowników za granicę
-zamierzasz „wypożyczać” pracowników podmiotowi zagranicznemu
-chcesz, aby w twojej firmie wykonywali pracę delegowani cudzoziemcy
-nie radzisz sobie w gąszczu przepisów dotyczących delegowania pracowników
-chcesz poznać nowe regulacje prawne, które niebawem zmienią zasady delegowania pracowników
-nie znasz praw i obowiązków wynikających ze stosowania regulacji międzynarodowych
-nieznane Ci są wymagania transgranicznego stosunku pracy
-zamierzasz konkurować na Rynku Unijnym rozwijać oraz promować firmę za granicą
-masz problemy z praktycznym stosowaniem zasad dotyczących swobody przepływu osób i usług w ramach wewnętrznego rynku Unii Europejskiej
-nie wiesz jakie konsekwencje w zakresie ubezpieczeń społecznych rodzi wysłanie pracowników poza granice RP
-obawiasz się kontroli zagranicznych służb zatrudnienia, Państwowej Inspekcji Pracy
to szkolenie jest dla Ciebie!
Kto powinien wziąć udział?
 • Pracodawców, Właścicieli Firm
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

Program szkolenia

1. Prawo właściwe dla umowy o pracę

 • W jaki sposób ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę?
 • Czy strony umowy o pracę maja nieograniczona swobodę w określeniu prawa właściwego?
 • Czy dla umowy o prace realizowanej wyłącznie na terytorium Polski można wybrać właściwość prawa obcego?
 • Jak działają przepisy wymuszające swoją właściwość?

2. Delegowanie pracowników do innego państwa na tle dyrektywy 96/71/WE

 • W jakich sytuacjach mamy do czynienia z delegowaniem na zasadach dyrektywy 96/71/WE?
 • W jakich przypadkach mamy do czynienia z pracownikiem delegowanym?
 • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy przed oddelegowaniem pracownika, a jakie w okresie oddelegowania?
 • Jakie przepisy należy stosować względem pracowników delegowanych w zakresie takich zagadnień jak:
  – czas pracy, minimalne wynagrodzenie, urlop wypoczynkowy, bhp, praca w dni świąteczne,
 • Czy polskie przepisy prawa pracy zachowują moc w okresie oddelegowania do innego państwa UE?
 • Na czym polega mechanizm zasady korzystności?
 • W jaki sposób działa zasad korzystności w odniesieniu do pracowników delegowanych?
 • W jaki sposób ustalić strukturę minimalnego wynagrodzenia, które musi być zapewnione pracownikowi delegowanemu?
 • Czy w trakcie oddelegowania zachodzi podróż służbowa?
 • Czy w okresie oddelegowania mamy do czynienia z podróżą służbową?
 • Jak po zmianie przepisów ustalić podstawę wymiaru składek pracowników delegowanych?
 • Czy w przypadku krótkotrwałych szkoleń zagranicznych, czy rozmów biznesowych mamy do czynienia z delegowaniem?

3. Delegowanie pracowników do państw trzecich (państwa nienależące do UE)

 • Jak należy zmienić umowę o pracę i treść informacji dodatkowej w okresie oddelegowania do państwa trzeciego?
 • Jak ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę realizowanej na terytorium państwa trzeciego?
 • Czy polskie przepisy zachowują moc w okresie oddelegowania na terytorium państwa trzeciego?

4. Dyrektywa 2014/67/WE ws. egzekwowania dyrektywy 96/71/WE

 • Jakie są ogólne założenia dyrektywy?
 • Jakie relacje zachodzą pomiędzy dyrektywą 2014/67/WE i dyrektywą 96/71/WE?
 • W jakich przypadkach zachodzi rzekome delegowanie i jakie z tytułu jego stwierdzenia wynikają konsekwencje?

5. Polska ustawa ustawy o pracownikach delegowanych

 • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcach delegujących swych pracowników „do” i „z” Polski?
 • Jakie mechanizmy kontroli pracodawców delegujących przewiduje polska ustawa o pracownikach delegowanych?
 • Jakie uprawnienia na podstawie ustawy zyskała Państwowa Inspekcja Pracy?
 • Jak wygląda współpraca pomiędzy Państwową Inspekcja Pracy a organami z innych państw w zakresie nakładania i egzekwowania kar za naruszenie przepisów o delegowaniu pracowników?

6. Dyrektywa 2018/957/UE. NOWOŚĆ!

 • Jakie konsekwencje niesie ze sobą wprowadzenie zmian dotyczących:
  – maksymalnego okresu delegowania,
  – stosowania lokalnych układów zbiorowych pracy,
  – zasady „ta sama płaca, w tym samym miejscu, za tę samą pracę”,
  – krajowych przepisów o pracownikach tymczasowych przez polskie agencje pracy tymczasowej?
 • W jakich przypadkach pracodawca będzie zobowiązany zapewnić pracownikom delegowanym zakwaterowanie oraz zwrócić koszty podróży służbowej odbywanej w ramach oddelegowania?
 • Jakie są warunki uchylenia obowiązku równego traktowania pracowników tymczasowych świadczących pracę w warunkach oddelegowania?
 • Jakie obowiązki spoczywają na zagranicznym pracodawcy użytkowniku w związku transnarodowym świadczeniem usług za pośrednictwem pracowników tymczasowych?
 • Jaki jest termin wdrożenia przepisów wydanych na podstawie Dyrektywy 2018/957/UE?
 • Jakie zagrożenia dla przyszłości instytucji delegowania stwarza wdrożenie przepisów dyrektywy 2018/957/UE?

7. Zmiana polskiej ustawy o delegowaniu pracowników. NOWOŚĆ!

 • Jakie zmiany zajdą w polskiej ustawie o delegowaniu pracowników?
 • Jak zmienią się obowiązki polskich pracodawców?
 • Jakie uprawnienia uzyska Państwowa Inspekcja Pracy?
 • Jak liczony będzie okres 12 miesięcy delegowania z możliwością jego wydłużenia do 18 miesięcy?

Czas trwania

9:00-13:00

8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9:00 – 9:45 Zajęcia
9:45 – 10:00 Sesja pytań i odpowiedzi
10:00 – 10:45 Zajęcia
10:45 – 11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
11:00 – 11:45 Zajęcia
11:45 – 12:00 Sesja pytań i odpowiedzi
12:00-13:00 Zajęcia

Prelegenci

Cytat

Dr nauk prawnych, charyzmatyczny wykładowca, uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Jeden z niewielu ekspertów w Polsce legitymujących się specjalizacją w zakresie delegowania pracowników polskich do pracy za granicę. Były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy. Posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym zrozumiałym językiem, co podkreślają uczestnicy szkoleń i warsztatów.

Biegły sądowy z zakresu delegowania pracowników do pracy za granicę, wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Katowicach.

Publikuje na łamach takich czasopism, jak: „Prawo spółek”, „Rejent”, „Przegląd prawa handlowego”, „Monitor prawa pracy”, „Praca i zabezpieczenia społeczne”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Rzeczpospolita”.

Autor publikacji na temat delegowania pracowników do pracy za granicę oraz wielu opracowań z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców:

 • Stosunek pracy z elementem zagranicznym,
 • Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
 • Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa,
 • Zagadnienie stosowania prawa właściwego wobec pracowników delegowanych w świetle postanowień dyrektywy 97/71/WE,
 • Gdy Francuz pracuje nad Wisłą,
 • Ochrona interesu pracownika w stosunkach pracy z elementem obcym. Wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne,
 • Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Autor publikacji książkowych dotyczących delegowania pracowników do pracy za granicę, komentarza do Kodeksu pracy.

Nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, przybliżanie czytelnikom najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, wnikliwe omówienie takich zagadnień, jak mobbing, wypadki w drodze do i z pracy, praca w porze nocnej, itd.

Gdzie i kiedy

Online 14 lipca 2020

Weź udział

Cena 1
zł brutto za 1 osobę
450 PLN
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Weź udział

Organizator

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice
ul. Kozielska 137d
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.

Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice ul. Kozielska 137d
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!