Szkolenie

Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Jak skutecznie chronić interesy wierzyciela.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie przepisów regulujących uprawnienia wierzyciela w postępowaniu upadłościowym, a w szczególności możliwości dochodzenia i zaspokojenia wierzytelności.

Przepisy ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze mają w założeniu stanowić skuteczny instrument zaspokojenia wierzycieli. Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat podstawowych reguł i zasad rządzących postępowaniem upadłościowym i naprawczym – pozwoli to wykorzystać istniejące przepisy w celu dochodzenia i zaspokojenia wierzytelności.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie adresowane jest do wierzycieli, którzy stają w obliczu problemu upadłości swoich kontrahentów, a w szczególności do pracowników działów windykacji i zarządzania wierzytelnościami bezpośrednio wykonujących obowiązki z zakresu dochodzenia należności.

Metody szkoleniowe:
• wykład w oparciu o liczne przykłady praktyczne, prezentacja treści przepisów i przykładowych pism procesowych sporządzanych w postępowaniu upadłościowym i naprawczym z omówieniem ich wymagań formalnych,
• w II dniu szkolenia zajęcia praktyczne polegające na sporządzaniu wniosków i innych dokumentów „krok po kroku”.

Korzyści dla uczestników z udziału w szkoleniu:
Uczestnicy
• uzyskają wiedzę na temat zasad sporządzania pism procesowych i ich niezbędnej treści,
• dowiedzą się jak można wpływać na przebieg postępowania upadłościowego,
• poznają zasady reagowania na uchybienia w toku postępowań,
• poznają najczęściej popełniane błędy przez wierzycieli oraz sposoby ich uniknięcia.

Program szkolenia

Dzień 1:
1. Ogólna charakterystyka przepisów prawa upadłościowego i naprawczego. Postępowanie upadłościowe z likwidacją majątku dłużnika a postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu - która opcja jest korzystniejsza z punktu widzenia interesów wierzyciela?
2. Czy i jak można zabezpieczyć się przed upadłością kontrahenta? Funkcje, cele i zasady postępowania upadłościowego. Prawo upadłościowe jako sposób egzekucji należności.
3. Przesłanki ogłoszenia upadłości. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości.
a. Podstawy ogłoszenia upadłości dłużnika. Zdolność upadłościowa. Pojęcie niewypłacalności, czyli kiedy można ogłosić upadłość dłużnika? Czy można zmuszać kontrahenta do zapłaty składając wniosek o ogłoszenie jego upadłości? Czy wierzyciel może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą wobec dłużnika jeżeli sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości? Konsekwencje złożenia wniosku w tzw. w złej wierze.
b. Kto może wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości czyli legitymacja do złożenia wniosku o upadłość. Wymagania formalne wniosku o ogłoszenie upadłości, opłaty, możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych. Dopuszczalność cofnięcia wniosku o ogłoszenie upadłości.
c. Przebieg postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Rozprawa a posiedzenie niejawne.
d. Możliwość zabezpieczenia majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Różne sposoby zabezpieczenia i korzyści wynikające z ich zastosowania.
e. Wstępne zgromadzenie wierzycieli – funkcje i cel.
f. Możliwe rozstrzygnięcia sądu w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Najczęstsze przyczyny oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości i ich wpływ na sytuację wierzyciela. Czy można ogłosić upadłość dłużnika, który nie ma majątku? Treść postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
4. Skutki ogłoszenia upadłości do majątku i zobowiązań upadłego:
a. Skutki ogłoszenia upadłości z likwidacją majątku dłużnika.
b. Skutki ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu.
5. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego dokonanych przed ogłoszeniem upadłości.
6. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i administracyjne. Czy można prowadzić egzekucję po ogłoszeniu upadłości?
7. Przebieg postępowania po ogłoszeniu upadłości. Uczestnicy i organy postępowania upadłościowego.
8. Uprawnienia i obowiązki wierzyciela związane z dochodzeniem wierzytelności po ogłoszeniu upadłości dłużnika. Zgłoszenie wierzytelności - forma, treść. Jakie wierzytelności umieszcza się na liście? Termin do zgłoszenia wierzytelności i skutki jego niezachowania. Skutki braku zgłoszenia wierzytelności. Wierzytelności nie wymagające zgłoszenia.
9. Lista wierzytelności. Jak ustalić, czy w postępowaniu upadłościowym sporządzono listę wierzytelności?
a. Forma i treść listy.
b. Zaskarżanie listy wierzytelności. Sprzeciw do listy.
c. Zatwierdzenie listy wierzytelności.
d. Sprostowanie, zmiana i uzupełnienie listy.
10. Układ w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu:
a. Wierzytelności objęte układem i wyłączone z układu. Sytuacja prawna wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo oraz zabezpieczonych w drodze przewłaszczenia na zabezpieczenie.
b. Propozycje układowe – treść, sposoby restrukturyzacji, elementy składowe, warunki restrukturyzacji.
c. Układ likwidacyjny.
d. Zawarcie układu. Zgromadzenie wierzycieli. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli. Podział wierzycieli na kategorie interesów.
e. Zatwierdzenie układu. Skutki układu.
f. Zmiana i uchylenie układu.
11. Likwidacja masy upadłości. Sprzedaż majątku upadłego:
a. Opis i oszacowanie.
b. Tryby sprzedaży: przetarg, aukcja, tzw. sprzedaż z wolnej ręki. Likwidacja wierzytelności i praw majątkowych.
c. Inne sposoby zaspokojenia wierzyciela w postępowaniu upadłościowym.
d. Podział funduszów masy upadłości i kolejność spłaty długów upadłego.
e. Podział sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo.
12. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego. Nadanie klauzuli wykonalności wyciągowi z listy wierzytelności – korzyści dla wierzyciela. Dopuszczalność oddłużenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną.
13. Postępowanie naprawcze a postępowanie upadłościowe – różnice i podobieństwa

Dzień 2 – zajęcia praktyczne
1. Charakterystyka wybranych podmiotów gospodarczych (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki cywilne, spółki jawne, spółki komandytowe, spółka partnerska, spółka z o.o., spółki akcyjne, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa upadłościowe). Sprawdzanie kondycji finansowej podmiotów gospodarczych – jak szybko i tanio zweryfikować sytuację majątkową kontrahenta? Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz Krajowy Rejestr Sądowy. Dostęp do bazy danych przedsiębiorców za pośrednictwem sieci INTERNET.
2. Sporządzanie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika – w zależności od jego formy organizacyjno - prawnej „krok po kroku”. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku i jak uprawdopodobnić swoją wierzytelność? Kto powinien w imieniu wierzyciela podpisać wniosek o ogłoszenie upadłości? Ustalanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Jak wnieść opłatę od wniosku? Jak ustalić numer rachunku bankowego sądu?
3. Analiza możliwych zachowań dłużnika po doręczeniu mu wniosku o ogłoszenie upadłości:
a. Zapłata długu przez dłużnika. Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzyciela i jego konsekwencje.
b. Kwestionowanie przez dłużnika wierzytelności.
4. Zgłoszenie wierzytelności sędziemu – komisarzowi „krok po kroku”. Obligatoryjne elementy zgłoszenia wierzytelności:
a. Czy wierzytelność podlega zgłoszeniu na formularzu?
b. Pojecie należności ubocznych i wierzytelności niepieniężnej.
c. Jak obliczyć odsetki od wierzytelności podlegającej zgłoszeniu?
d. Ustalanie kategorii zaspokojenia wierzytelności.
e. Zabezpieczenia związane z wierzytelnością oraz oświadczenie wierzyciela, w jakiej prawdopodobnie sumie wierzytelność nie będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia.
f. Inne elementy zgłoszenia wierzytelności. Odpis zgłoszenia.
g. Kto powinien podpisać zgłoszenie wierzytelności? Pełnomocnictwo do zgłoszenia wierzytelności.
h. Zażalenie na postanowienie o zwrocie pisma zawierającego zgłoszenie wierzytelności – terminy, właściwość do rozpoznania zażalenia.
5. Sprzeciw od listy wierzytelności. Jak ustalić, czy syndyk (nadzorca sądowy, zarządca) sporządził listę wierzytelności? Omówienie wymagań formalnych sprzeciwu. Redagowanie sprzeciwu. Opłata od sprzeciwu. Zażalenie na postanowienie sędziego – komisarza.
6. Zarzuty do planu podziału. Jak ustalić, czy syndyk (nadzorca sądowy, zarządca) sporządził plan podziału? Omówienie wymagań formalnych zarzutów. Redagowanie zarzutów. Opłata od sprzeciwu. Zażalenie na postanowienie sędziego – komisarza.
7. Kontrola wierzyciela nad przebiegiem postępowania upadłościowego i działalnością syndyka (nadzorcy sądowego, zarządcy).
8. Praktyczne aspekty braku zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. W jaki sposób można wykorzystać wyciąg z listy wierzytelności? Jak dochodzić wierzytelności niezaspokojonej w postępowaniu upadłościowym przeciwko dłużnikowi po zakończeniu postępowania upadłościowego. Dochodzenie zapłaty od wspólników spółek osobowych oraz członków zarządu sp. z o.o. w razie ogłoszenia upadłości spółki.
9. Dyskusja, pytania.

Czas trwania

23-24.02.2015, poniedziałek - wtorek, I dzień: 10.30 - 16.30, II dzień: 9.00 – 15.00

Prelegenci

Cytat
Sędzia Sądu Rejonowego, Kierownik Sekcji ds. Upadłościowych i Gospodarczych w Sądzie Rejonowym. W 2006 r. delegowany na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Spraw Gospodarczych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Swoją wiedzę uzyskaną w trakcie pracy zawodowej wykorzystuje w pracy dydaktycznej. Prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz dla radców prawnych z zakresu prawa handlowego, upadłościowego i naprawczego organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych. W działalności szkoleniowej preferuje praktyczne podejście do tematu.

Gdzie i kiedy

Wrocław 23 - 24 lutego 2015
Hotel Europeum

Wrocław

Kazimierza Wlk. 27a

woj. dolnośląskie

Zapisz się

Cena 1
zł netto
1190 PLN
Cena zawiera:
  • Wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

http://www.jgt.pl/szkolenia/prawo_upadlosciowe_1501puw-w

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!