Szkolenie

Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Jak skutecznie chronić interesy wierzyciela (Warszawa).

O szkoleniu

Przepisy ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze mają w założeniu stanowić skuteczny instrument zaspokojenia wierzycieli.

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest przedstawienie przepisów regulujących uprawnienia wierzyciela w postępowaniu upadłościowym, a w szczególności możliwości dochodzenia i zaspokojenia wierzytelności.

Szkolenie uwzględnia zmiany przepisów prawa upadłościowego i naprawczego uchwalone przez Sejm w dniu 9 kwietnia 2014 r. oraz nowe przepisy Prawa restrukturyzacyjnego.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na:
• poznanie podstawowych reguł i zasad rządzących postępowaniem upadłościowym i naprawczym,
• wykorzystanie istniejących przepisów w celu dochodzenia i zaspokojenia wierzytelności,
• zapoznanie się z podstawowymi założeniami nowych przepisów,
• przygotowanie się do stosowania znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego oraz nowego prawa restrukturyzacyjnego.

W trakcie szkolenia aktualnie obowiązujące przepisy zostaną porównane z najważniejszymi planowanymi zmianami.

Metody szkoleniowe:
wykład w oparciu o liczne przykłady praktyczne, prezentacja treści przepisów i przykładowych pism procesowych sporządzanych w postępowaniu upadłościowym i naprawczym z omówieniem ich wymagań formalnych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Uczestnicy:
• uzyskają wiedzę na temat zasad sporządzania pism procesowych i ich niezbędnej treści,
• dowiedzą się, jak można wpływać na przebieg postępowania upadłościowego,
• poznają zasady reagowania na uchybienia w toku postępowań,
• poznają najczęściej popełniane błędy przez wierzycieli oraz sposoby ich uniknięcia,
• uzyskają niezbędną wiedzę o planowanych zmianach w prawie upadłościowym oraz o nowym prawie restrukturyzacyjnym.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie adresowane jest do wierzycieli, którzy stają w obliczu problemu upadłości swoich kontrahentów, a w szczególności do pracowników działów windykacji i zarządzania wierzytelnościami bezpośrednio wykonujących obowiązki z zakresu dochodzenia należności.

Program szkolenia

Dzień 1:

1. Ogólna charakterystyka przepisów prawa upadłościowego i naprawczego. Postępowanie upadłościowe z likwidacją majątku dłużnika a postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu - która opcja jest korzystniejsza z punktu widzenia interesów wierzyciela?

2. Przesłanki ogłoszenia upadłości. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości.
a. Podstawy ogłoszenia upadłości dłużnika. Zdolność upadłościowa. Pojęcie niewypłacalności, czyli kiedy można ogłosić upadłość dłużnika?
b. Kto może wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości? Wymagania formalne wniosku o ogłoszenie upadłości.
c. Przebieg postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Rozprawa a posiedzenie niejawne.
d. Możliwość zabezpieczenia majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Różne sposoby zabezpieczenia i korzyści wynikające z ich zastosowania.
e. Wstępne zgromadzenie wierzycieli – funkcje i cel.
f. Możliwe rozstrzygnięcia sądu w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Najczęstsze przyczyny oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości i ich wpływ na sytuację wierzyciela.

3. Skutki ogłoszenia upadłości do majątku i zobowiązań upadłego:
a. Skutki ogłoszenia upadłości z likwidacją majątku dłużnika.
b. Skutki ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu.

4. Uprawnienia i obowiązki wierzyciela związane z dochodzeniem wierzytelności po ogłoszeniu upadłości dłużnika. Zgłoszenie wierzytelności i lista wierzytelności:
a. Jakie wierzytelności wciąga się na listę? Termin do zgłoszenia wierzytelności i skutki jego niezachowania. Wierzytelności nie wymagające zgłoszenia. Sytuacja prawna wierzytelności ze stosunku pracy oraz wierzytelności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
b. Wymogi formalne zgłoszenia wierzytelności. Jak ustalić, czy syndyk (nadzorca sądowy, zarządca) sporządził listę i ujął na liście zgłoszoną wierzytelność? Zaskarżanie listy wierzytelności, zażalenie na postanowienie sędziego.

5. Plan podziału w postępowaniu upadłościowym. Podział sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, hipoteką morską oraz poprzez przewłaszczenie na zabezpieczenie.

6. Likwidacja majątku upadłego w postępowaniu upadłościowym z likwidacją majątku dłużnika. Podział funduszów masy upadłości.

7. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego. Nadanie klauzuli wykonalności wyciągowi z listy wierzytelności.

8. Omówienie planowanych zmian prawa upadłościowego i naprawczego.

Dzień 2

1. Układ w postępowaniu upadłościowym. Należności objęte układem oraz należności, których układ nie obejmuje:
a. Propozycje układowe – treść, warunki restrukturyzacji.
b. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli. Zawarcie układu. Skutki braku przyjęcia układu.
c. Skutki układu.
d. Zmiana i uchylenie układu.
e. Układ w postępowaniu upadłościowym po planowanych zmianach przepisów.

2. Postępowanie naprawcze.

3. Nowe prawo restrukturyzacyjne.
a. Zasady prawa restrukturyzacyjnego.
b. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych. Postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne.
c. Nowe pojęcia. Zdolność restrukturyzacyjna, sąd restrukturyzacyjny, plan restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny, nadzorca układu, nadzorca wykonania układu, układ częściowy.
d. Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego.

4. Centralny rejestr Restrukturyzacji i Upadłości.

5. Dyskusja, pytania.

Czas trwania

24-25.08.2015, poniedziałek (10.30 - 16.30) - wtorek (09.00 – 15.00)

Prelegenci

Cytat
Sędzia Sądu Rejonowego, Kierownik Sekcji ds. Upadłościowych i Gospodarczych w Sądzie Rejonowym. W 2006 r. delegowany na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Spraw Gospodarczych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Swoją wiedzę uzyskaną w trakcie pracy zawodowej wykorzystuje w pracy dydaktycznej. Prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz dla radców prawnych z zakresu prawa handlowego, upadłościowego i naprawczego organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych. W działalności szkoleniowej preferuje praktyczne podejście do tematu.

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 25 sierpnia 2015
Goldenfloor Plaza

02-015 Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
zł brutto
1463,70 PLN
Cena zawiera:
  • Wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://www.jgt.pl/szkolenia/reklamacje_1504puw

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!