Dofinansowane szkolenie praktyczne Prawo Zamówień Publicznych - Nowa Ustawa

O szkoleniu

Cel edukacyjny:

Szkolenie przygotowujące do pracy na stanowiskach związanych z zamówieniami publicznymi/przetargami. Głównym celem kursu jest nabycie kompetencji praktycznych z obszaru Prawa Zamówień Publicznych. Zapoznanie się z tematyką Nowej Ustawy Prawa Zamówień Publicznych 2021 r.

Kompetencje nabyte po szkoleniu:

- umiejętność samodzielnej analizy ogłoszeń i wyszukiwania przetargów,- analiza specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod katem możliwości udziału w postępowaniu,- przygotowanie dokumentów potwierdzających udział w postępowaniu,- tworzenie konsorcjów, odpowiedzialność członków konsorcjów, - sposoby komunikacji z zamawiającym,- przygotowanie ofert zgodnie z SIWZ
Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie pozwala zdobyć kompetencje potrzebne do przeprowadzania wszelkich procesów przetargowych, od wyszukania przetargu odpowiadającego profilowi firmy po ewentualne odwołania do KIO.

Kto powinien wziąć udział?

Przedsiębiorcy zaliczający się do MMŚP z trzech województw: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie

Program szkolenia

Program Szkolenie praktyczne /warsztat/:

I Dzień
9.45 - 10.00 - Rejestracja uczestników

10:00 – 11:30 - Wyszukiwanie zamówień: − pozyskiwanie informacji o postępowaniach przetargowych – oficjalne publikatory i plany zamówień, subskrypcje ogłoszeń wg kodów CPV, wyszukiwanie zamówień do 30.000 euro /Baza Konkurencyjności, Biuletyn Zamówień Publicznych/ − zmiany ogłoszeń – o czym powinien pamiętać wykonawca.


11.30 - 11.40 - Przerwa.

11.40 - 13.00 - Analiza ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem możliwości udziału w postępowaniu; − ocena ryzyka biznesowego i kontraktowego na podstawie treści wzoru umowy przygotowanego przez zamawiającego − ocena ryzyka ekonomicznego na podstawie zastosowanych kryteriów oceny ofert − wadium − termin związania ofertą − zabezpieczenie należytego wykonania umowy.


13.00 - 13.40 - Przerwa.


13.40 - 15.10 - Przygotowanie dokumentów potwierdzających spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Tworzenie konsorcjów, odpowiedzialność członków konsorcjum. − warunki udziału w postępowaniu; − sposób dokumentowania spełniania warunków udziału w postępowaniu; − konsekwencje wad w dokumentach złożonych przez wykonawcę − konsorcjum − udostępnianie zasobów przez inne podmioty − podwykonawstwo.


15.10 - 15.20 - Przerwa.

15.20 - 17.00 - Formy czynności prawnych a postać oświadczenia woli − komunikacja z zamawiającym − forma pisemna, forma elektroniczna, forma dokumentowa a PZP − pełnomocnictwa − elektroniczne zamówienia (podpis elektroniczny, środki komunikacji elektronicznej, MINIPORTAL).


17.00 - Podsumowanie / Zakończenie I dnia szkolenia.


II Dzień


8.15 - 8.30 - Rejestracja uczestników

8.30 – 10.00 - Przygotowanie oferty zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (na dostawy, na usługi, na roboty budowalne). − przygotowanie oferty krok po kroku.


10.00 - 10.10 - Przerwa.


10.10 - 11.40 - Ocena i badanie ofert a prawa i obowiązki wykonawcy: − wyjaśnienia treści oferty, − poprawienia omyłek przez zamawiającego; − ocena rażąco niskiej ceny − tajemnica przedsiębiorstwa a możliwości zapoznania się z treścią oferty konkurenta.

11.40 - 11.50 - Przerwa.

11.50 -13.20 - Środki ochrony prawnej − informacja o czynności niezgodnej z PZP − odwołanie − skarga.


13.20-14.00 - Przerwa

14.00 - 15.30 - Umowy w zamówieniach publicznych − zmiany umów − odpowiedzialność kontraktowa wykonawcy − kary umowne a specyfika gospodarowania środkami publicznymi przez jednostki sektora finansów publicznych.

15.30 - Podsumowanie / Zakończenie II dnia szkolenia

Czas trwania

16h

Prelegenci

Monika Tecław - szkoleniowiec zamówień publicznych specjalizujący się w tematyce prawa zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego. Ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej z zakresu zamówień publicznych i partnerstwa publiczno – prywatnego a także studia podyplomowe na Uniwestytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z zakresu zamówień publicznych uzyskując certyfikat Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie. Jest doświadczonym specjalistą z zakresu procedury administracyjnej oraz zamówień publicznych, z doświadczeniem jako pracownik zamawiającego a także wykonawców oraz posiadająca wykształcenie jako kontroler zamówień publicznych. Konsultant zamówień publicznych w wielu jednostkach sektora finansów publicznych. W szczególności małych gmin na terenie województwa wielkopolskiego.
Zamówieniami zajmuje się od 2010 r. - przygotowywała dokumentacje przetargowe i wewnętrzne regulaminy wydatkowania środków publicznych w organach administracji samorządowej oraz w jednostkach prywatnych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu praktycznemu posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia, ale również z wsparcia w procesach przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Występuje jako pełnomocnik Wykonawców i Zamawiających w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Współpracownik i trener z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zamówień publicznych dla firm szkoleniowych z zakresu prawa zamówień.
Prowadziła szkolenia dla takich Instytucji jak – Wojewódzku Urząd Pracy w Gdańsku, Urząd Wojewódzki w Katowicach Urząd Marszałkowski w Katowicach także na terenie województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego dla jednostek samorządowych.
Ceniona za obszerną wiedzę zarówno z zakresu zamówień publicznych jak i partnerstwa publiczno - prywatnego.
Posiada szerokie doświadczenie w szkoleniach dedykowanych dla poszczególnych grup Zamawiających, a także szkolenia dla Wykonawców - z uwzględnieniem charakteru ich działania. Jest także wysokiej klasy specjalistą w zakresie wdrażania Dyrektyw Unii Europejskiej z dziedziny zamówień publicznych. Jej doświadczenie doradcze w sektorze prywatnym jest bardzo cenione. Pozwoliło jej zdobyć doświadczenie z zakresu wyodrębnionych gałęzi gospodarki w oparciu o profil działalności sektora prywatnego w szczególności MSP.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 27-28 wrzesień 2021
Online 16-17 wrzesień 2021
Online 29-30 lipiec 2021
Online 26-27 lipiec 2021
Online 22-23 lipiec 2021
Online 19-20 lipiec 2021
Online 15-16 lipiec 2021
Online 12-13 lipiec 2021

Rejestracja

Cena po dofinansowaniu 90%
57
zwolnione z vat
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Polski Instytut Rozwoju Sp. z o.o.
00-105 Warszawa
Twarda
woj. mazowieckie
Polski Instytut Rozwoju zajmuje się kompleksową organizacją szkoleń, kongresów i konferencji. PIR tworzy zespół ludzi, którzy wykonują swoją pracę z pasją i wkładają w nią 100% energii i zaangażowania
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem udziału w szkoleniu dofinansowanym ze środków unijnych to posiadanie przedsiębiorstwa zaliczającego się do kategorii MMŚP (duże przedsiębiorstwa nie mogą wziąć udziału) z trzech województwa: małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego. W projekcie udział mogą wziąć przedsiębiorcy jak i pracownicy. By wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe.

W celu wzięcia udziału w szkoleniu i uzyskania dofinansowania należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe.

Platforma Clickmeeting. Minimalne wymagania techniczne: komputer, głośniki, Internet

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polski Instytut Rozwoju Sp. z o.o.
00-105 Warszawa Twarda
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!