Dokument JEDZ - Warsztat dla Zamawiających

O szkoleniu

Cena: 990zł netto

Program szkolenia oparty jest na najnowszych zmianach w Prawie zamówień publicznych. Celem szkolenie będzie nabycie umiejętności prawidłowego wypełnienia i złożenia jednolitego dokumentu zamówienia – JEDZ.
Kto powinien wziąć udział?
zamawiający (osoby przygotowujący postępowania, kierownicy jednostek zobowiązanych stosować ustawę Pzp)
kontrolerzy
eksperci zajmujący się doradztwem w zakresie zamówień publicznych

Program szkolenia

WYŁĄCZENIA STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY PO NOWELIZACJI

Nowe wyłączenia w ustawie
Procedury udzielania zamówień nieobjętych reżimem PZP
Usługi społeczne
czym są usługi społeczne
jak udzielić zamówienia na usługę społeczną w zależności od wartości zamówienia

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Warunki wymagane od wykonawców.
warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji wykonawców
obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania
promowanie dzielenia zamówień na mniejsze części
limity dotyczące warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej
poleganie na zasobach innych podmiotów - wprowadzenie wymogu aby podmiot, na którego wiedzę i doświadczenie powołuje się wykonawca brał udział w wykonaniu zamówienia
Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
jednolity europejski dokument zamówienia – JEDZ - jako uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy (struktura, zawartość, zasady wypełnienia i składania)
wykazywanie spełniania warunków w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich
kryteria selekcji jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia
zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składane po otwarciu ofert
Elementy związane z elektronizacją zamówień publicznych (e-Procurement) obowiązujące wraz z wejściem ustawy nowelizacyjnej w 2016 roku:
dopuszczalna komunikacja elektroniczna między wykonawcą i zamawiającym
składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
obowiązek publikacji siwz w internecie bez względu na tryb
Nowe aspekty realizacji zasady jawności postępowania:
publikowanie planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych (wymagana zawartość planów postępowań i sposób udostępniania)
zmiany w procedurze publicznego otwarcia ofert
Kryteria oceny ofert:
w jakich przypadkach dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie kryterium najniższej ceny
kryteria wymierne i niewymierne – dopuszczalne granice w kryteriach niemierzalnych
kryteria pozacenowe naruszające uczciwą konkurencję
zakaz stosowania wagi kryterium ceny powyżej 60% w zamówieniach o nieustalonych standardach jakościowych
kryterium kosztu – jak liczyć i czego dotyczy
możliwość przeprowadzenia postępowania bez kryterium ceny
Badanie ofert:
nowe przesłanki odrzucenia oferty
uzupełnianie brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw
Wprowadzenie obowiązku zatrudnienia przez wykonawcę osób do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w przypadku niektórych usług i robót budowlanych:
czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
podanie liczby i okresu wymaganego zatrudnienia osób w SIWZ
uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia postawionych wymagań

REALIZACJA ZAWARTEJ UMOWY
Uregulowanie warunków wprowadzania zmian do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego – 6 przypadków umożliwiających aneksowanie umowy.
Odstąpienie od umowy
Zamówienia dodatkowe i uzupełniające jako sposób zwiększenia zakresu i wartości kontraktu
Forma umówionego wynagrodzenia – czy wynagrodzenie ryczałtowe rzeczywiście nie może być waloryzowane

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PO NOWELIZACJI
Rozszerzenie zakresu czynności, na które przysługuje odwołanie w postępowaniach prowadzonych w procedurze krajowej
Uwzględnienie w przepisach prawa rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 roku mówiącego o nieuwzględnianiu przy liczeniu terminu wyrażonego w dniach dni ustawowo wolne od pracy, niedziel i sobót
Możliwość uwzględnienia zarówno wszystkich jak i części zarzutów z odwołania przez zamawiającego

KONSULTACJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Czas trwania

09:30 - 15:30

Prelegenci

Grzegorz Czaban

Od 1995 do 1998 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Od 2005 do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy o zamówieniach publicznych (2000 r.)

Uczestnik obrad komisji sejmowych nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Gdzie i kiedy

warszawa 5-6 lipiec 2016
Golden Floor

02-017 warszawa

Aleje Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
--
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach Dostęp do EDUstrefy Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków

publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!