Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/dokument-jedz-warsztat-dla-zamawiajacych-66551-id8286

Informacje o szkoleniu

 • Dokument JEDZ - Warsztat dla Zamawiających


  ID szkolenia: 66551
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Golden Floor
  Aleje Jerozolimskie 123A
  02-017 warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:30 - 15:30
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cena: 990zł netto

Program szkolenia oparty jest na najnowszych zmianach w Prawie zamówień publicznych. Celem szkolenie będzie nabycie umiejętności prawidłowego wypełnienia i złożenia jednolitego dokumentu zamówienia – JEDZ.

Szkolenie skierowane jest do:

zamawiający (osoby przygotowujący postępowania, kierownicy jednostek zobowiązanych stosować ustawę Pzp)
kontrolerzy
eksperci zajmujący się doradztwem w zakresie zamówień publicznych

Program szkolenia:

WYŁĄCZENIA STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY PO NOWELIZACJI

Nowe wyłączenia w ustawie
Procedury udzielania zamówień nieobjętych reżimem PZP
Usługi społeczne
czym są usługi społeczne
jak udzielić zamówienia na usługę społeczną w zależności od wartości zamówienia

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Warunki wymagane od wykonawców.
warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji wykonawców
obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania
promowanie dzielenia zamówień na mniejsze części
limity dotyczące warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej
poleganie na zasobach innych podmiotów - wprowadzenie wymogu aby podmiot, na którego wiedzę i doświadczenie powołuje się wykonawca brał udział w wykonaniu zamówienia
Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
jednolity europejski dokument zamówienia – JEDZ - jako uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy (struktura, zawartość, zasady wypełnienia i składania)
wykazywanie spełniania warunków w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich
kryteria selekcji jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia
zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składane po otwarciu ofert
Elementy związane z elektronizacją zamówień publicznych (e-Procurement) obowiązujące wraz z wejściem ustawy nowelizacyjnej w 2016 roku:
dopuszczalna komunikacja elektroniczna między wykonawcą i zamawiającym
składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
obowiązek publikacji siwz w internecie bez względu na tryb
Nowe aspekty realizacji zasady jawności postępowania:
publikowanie planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych (wymagana zawartość planów postępowań i sposób udostępniania)
zmiany w procedurze publicznego otwarcia ofert
Kryteria oceny ofert:
w jakich przypadkach dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie kryterium najniższej ceny
kryteria wymierne i niewymierne – dopuszczalne granice w kryteriach niemierzalnych
kryteria pozacenowe naruszające uczciwą konkurencję
zakaz stosowania wagi kryterium ceny powyżej 60% w zamówieniach o nieustalonych standardach jakościowych
kryterium kosztu – jak liczyć i czego dotyczy
możliwość przeprowadzenia postępowania bez kryterium ceny
Badanie ofert:
nowe przesłanki odrzucenia oferty
uzupełnianie brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw
Wprowadzenie obowiązku zatrudnienia przez wykonawcę osób do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w przypadku niektórych usług i robót budowlanych:
czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
podanie liczby i okresu wymaganego zatrudnienia osób w SIWZ
uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia postawionych wymagań

REALIZACJA ZAWARTEJ UMOWY
Uregulowanie warunków wprowadzania zmian do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego – 6 przypadków umożliwiających aneksowanie umowy.
Odstąpienie od umowy
Zamówienia dodatkowe i uzupełniające jako sposób zwiększenia zakresu i wartości kontraktu
Forma umówionego wynagrodzenia – czy wynagrodzenie ryczałtowe rzeczywiście nie może być waloryzowane

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PO NOWELIZACJI
Rozszerzenie zakresu czynności, na które przysługuje odwołanie w postępowaniach prowadzonych w procedurze krajowej
Uwzględnienie w przepisach prawa rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 roku mówiącego o nieuwzględnianiu przy liczeniu terminu wyrażonego w dniach dni ustawowo wolne od pracy, niedziel i sobót
Możliwość uwzględnienia zarówno wszystkich jak i części zarzutów z odwołania przez zamawiającego

KONSULTACJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Informacje o prelegentach:

Grzegorz Czaban

Od 1995 do 1998 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Od 2005 do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy o zamówieniach publicznych (2000 r.)

Uczestnik obrad komisji sejmowych nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • -- --

Cena zawiera:

Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach Dostęp do EDUstrefy Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

UWAGA!

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków

publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Wydarzenie: Dokument JEDZ - Warsztat dla Zamawiających