Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl/szkolenie/dokumentacja-biura-zarzadu-od-a-do-z-70379

Informacje o szkoleniu

 • Dokumentacja Biura Zarządu od A do Z

  ID szkolenia: 70379
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Marketing i PR
 • Adres szkolenia:

  Centrum Konferencyjne at The Tides - Ms. Mermaid
  ul. Wioślarska 8
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 12-13.07.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  7
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szanowni Państwo!
Szkolenie kierujemy do osób, które chcą poznać najważniejsze i najbardziej newralgiczne kwestie dotyczące tworzenia zapisów, uaktualniania, archiwizowania i koordynowania dokumentacji spółki z o.o. i akcyjnej. Znajomość regulacji prawnych i sprawdzonych praktyk rynkowych połączona z umiejętnością zarządzania obiegiem dokumentów stanowi gwarancję sprawnego zarządzania biurem zarządu i rady nadzorczej oraz zabezpieczania interesów spółki.

Zapraszamy na warsztaty rozwijające wiedzę w obszarze tworzenia i aktualizowania kluczowej dokumentacji spółki oraz dobrych praktyk implementowania wysokich standardów w zakresie dokumentacyjnej obsługi organów.

Szkolenie skierowane jest do:

Kierowników Biura Zarządu i Rady Nadzorczej,
Koordynatorów ds. organizacyjno-prawnych,
Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej,
Specjalistów ds. korporacyjnych,
Asystentów Zarządów i Rad Nadzorczych

Program szkolenia:

DZIEŃ I – Regulaminy, zgromadzenia, uchwały, protokołowanie


9.00 - 9.30 rejestracja uczestników
9.30 rozpoczęcie zaję


REGULAMINY ORGANIZACYJNE I REGULAMIN ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ

Wymogi formalne, prawne i obligatoryjne w tworzeniu regulaminów organizacyjnych spółki
Jakie elementy opisujące działanie wewnętrzne spółki powinien zawierać regulamin?
Wprowadzanie zmian do regulaminów spółki
Przygotowanie i uchwalanie regulaminów zarządu i rady nadzorczej – jakie zapisy warto wprowadzać, aby usprawnić/przyspieszyć pracę?
W jaki sposób zatwierdzana jest treść i zmiany w regulaminach?

REGULAMIN I STATUT WALNYCH ZGROMADZEŃ AKCJONARIUSZY/ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW

Regulamin WZ/ZW – konieczność czy przydatność?
Przygotowanie i uchwalenie regulaminu
Regulamin a statut/umowa spółki
Jakie zapisy upraszczają pracę spółki?
Jakie zapisy w regulaminie/statucie ułatwiają proces przebiegu/zwołania?

SPRAWY WYMAGAJĄCE UCHWAŁ, TRYBY PODEJMOWANIA, UCHYBIENIA, WAŻNOŚĆ

Jakich spraw mogą dotyczyć uchwały podejmowane przez zarząd, radę nadzorczą, zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenia?
Uchwały podejmowane w sytuacjach wykraczających poza zwykłe czynności?
Jakie są tryby podejmowania uchwał?
Co grozi w przypadku braku uchwały w wymaganej sprawie?

TWORZENIE UCHWAŁ OD A DO Z

Jak napisać projekt uchwały i jak go przedstawić podczas posiedzeń?
Kiedy uchwała jest uważana za przyjętą?
Kto podpisuje uchwałę?
Kiedy uchwała wchodzi w życie?
Jakie zapisy w statucie / regulaminie ułatwiają proces podejmowania uchwał?

DOBRE PRAKTYKI PROTOKOŁOWANIA, TWORZENIA I OBIEGU PROTOKOŁÓW

Jak tworzyć protokół z obrad Zarządu lub Rady Nadzorczej?
Co musi zawierać protokół?
Jak dokładnie protokołować posiedzenie/zebranie?
Tworzenie projektu protokołu
Protokołowanie nadzwyczajnych posiedzeń/zebrań
Prowadzenie Księgi Protokołów Zgromadzenia wspólników, Księgi Protokołów posiedzeń Zarządu/Rady Nadzorczej
Protokołowanie uchwał
Jakich błędów w zakresie protokołowania wystrzegać się?
W jaki sposób przechowywać protokoły z posiedzeń i komu można udostępniać?

16.00 zakończenie I dnia szkolenia


DZIEŃ II – Obieg dokumentacji, umowa spółki, KRS, archiwizacja, pełnomocnictwa, kontrakty


8.30 - 9.00 rejestracja uczestników
9.00 rozpoczęcie zaję

KLUCZOWE ASPEKTY STATUTU, UMOWY SPÓŁKI

Akt założycielski; oświadczenie woli założyciela spółki z o.o./akcyjnej
Umowa spółki z o.o./statut spółki akcyjnej
Obligatoryjne elementy dokumentów założycielskich, umowy/ statutu spółki
Jakie zapisy w umowie, statucie ułatwiają pracę z dokumentacją spółki?
Znaczenie umowy/statutu w hierarchii dokumentacji korporacyjnej
Umowa/statut, a Kodeks Spółek Handlowych
Case study: „Mapa” dokumentacji korporacyjnej - przegląd kluczowych dokumentów „wewnętrznych” spółki
Case study: Odpowiedzialność za dokumentacje korporacyjną, w tym za tajemnice przedsiębiorstwa

OBSŁUGA DOKUMENTACJI REJESTROWEJ

Kluczowe dane zawarte w KRS
Wpis, a akta rejestrowe
Rodzaje i znaczenie wpisów w rejestrze
Jak i kiedy wprowadzać zmiany dotyczące spółki i rejestrować je w sądzie?
Elektroniczny katalog dokumentów spółki
Składanie wniosków przez Internet; podpis elektroniczny
Sankcje w przypadku braku złożenia wymaganych dokumentów
Case study: Zasada jawności, a informacje w umowie spółki - jak rozwiązać problem: konieczność regulacji a ochrona tajemnicy

„OBIEG” WEWNETRZNY DOKUMENTACJI KORPORACYJNEJ

Komu przysługuje dostęp i jak powinno wyglądać prawidłowe upoważnienie, pełnomocnictwo w zakresie dostępu do dokumentacji spółki?
Kiedy, komu i na jakich zasadach można wydawać dokumenty spółki?
Nadzór nad dokumentacja korporacyjną
Jakie organy zewnętrzne i w jakich okolicznościach mogą mieć dostęp do dokumentacji a jakie nie?
Jakie kompetencje pracownika decydują o jego dostępie do poufnych dokumentów spółki?
Dokumentacja objęta klauzulą niejawności – zapewnienie standardów ochrony wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych
Zasady prowadzenia kancelarii tajnej, a tajemnica spółki

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PEŁNOMOCNICTWAMI

Prawidłowa reprezentacja spółki
Kto podpisuje dokumenty spółki?
Jak wygląda kwestia reprezentacji spółek?
Jaka jest rola członków Zarządu w reprezentacji spółki?
Kto może i na jakiej zasadzie reprezentować?
W jaki sposób skonstruować pełnomocnictwo w zależności od czynności jaką powierza się pełnomocnikowi
Case study: Przykłady pełnomocnictw; błędy w pełnomocnictwach

DOKUMENTACJA KONTRAKTOWA

Zapytanie ofertowe – konstrukcja, stosowanie i odpowiadanie na zapytania
Sprawdzenie kontrahenta
Rodzaje umów i ich zastosowanie
Jakimi zapisami w dokumentacji kontraktowej zabezpieczać interesy firmy?
Formy elektroniczne umów
Case study: przykłady umów i klauzul zabezpieczających

ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW SPÓŁKI

Praktyczne czynności związane z przekazywaniem dokumentacji do archiwum oraz warunki techniczne przechowywania; Opisywanie materiałów archiwalnych
Przenoszenie dokumentacji przechowywanej w formie papierowej na elektroniczne nośniki danych
Jakie dokumenty powinny ulegać niszczeniu a jakie nie?; Ważność dokumentów spółki do celów dowodowych; Okres przechowywania dokumentacji spółki
Niszczenie przedawnionych dokumentów, a działanie na szkodę spółki
Archiwizowanie i zabezpieczanie dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa
Kancelaria tajna
15.30 zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:

mec. Romana Pietruk

Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.
Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1670 - 1970

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw *cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 20.06.2018 - 1 670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 21.06.2018 - 1 970 PLN + 23% VAT

Szkolenie, kurs: Dokumentacja Biura Zarządu od A do Z