Szkolenie

Dokumentacja budowlana w procesie budowlanym od A-Z

O szkoleniu

Cel szkolenia

Omówienie najważniejszych zagadnień oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej przy opracowywaniu i prowadzeniu dokumentacji procesu budowlanego oraz wskazanie praktycznych rozwiązań i praktyk.
Kto powinien wziąć udział?
Uczestników procesu budowlanego, a w szczególności:

inwestorów, developerów, spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, przedsiębiorców budowlanych
osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (kierownik budowy lub robót budowlanych, inspektor nadzoru, projektant)
nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego
nadzoru administracyjno-budowlanego (starostw, urzędów miast i gmin)
nadzoru budowlanego (wojewódzkich i powiatowych)

Program szkolenia

A. DOKUMENTACJA WYMAGANA PROCEDURAMI PPRAWNYMI
Etap I – Zebranie informacji o nieruchomości i przygotowanie danych wyjściowych do projektowania

1. Wniosek o wydanie informacji ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego”,
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w „Miejscowym planie zagospodarowania terenu”,
3. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania działki lub terenu,
4. Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
5. Wniosek przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania działki lub terenu,
6. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
7. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew (krzewów)

Etap II – Uzyskanie pozwolenia na budowę

1. Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę
2. Wniosek o pozwolenie na wykonanie instalacji gazowej,
3. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę obiektu,
4. Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę,
5. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
6. Oświadczenie projektanta,
7. Pełnomocnictwo,
8. Projekt budowlany,
9. Informacja w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
10. Decyzja o pozwoleniu na budowę/wykonanie robót budowlanych innych niż budowa.

Etap III – Zgłoszenie rozpoczęcia robót

1. Wniosek o przyjęcie zgłoszenia budowy na którą jest wymagane pozwolenie na budowę,
2. Oświadczenie o opracowaniu planu bioz i przyjęciu obowiązków kierownika budowy,
3. Oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego,
4. Zaświadczenie o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego,
5. Wniosek o wydanie dziennika budowy,
6. Wniosek o przyjęcie zgłoszenia budowy na którą nie jest wymagane pozwolenie na budowę,

Etap IV– Rozpoczęcie i realizacja robót

1. Protokół przejęcia terenu budowy,
2. Dziennik budowy,
3. Dokumentacja projektowa,
4. Inne pozwolenia np. dot. możliwości wejścia na sąsiednią nieruchomość,

Etap V– Zakończenie robót, odbiór i oddanie do użytkowania

1. Zawiadomienie o zakończeniu robót i gotowości do odbioru,
2. Zawiadomienie o powołaniu komisji odbiorowej I terminie rozpoczęcia czynności odbiorowych,
3. Dokumentacja powykonawcza:
4. Wymagana do uzyskania pozwolenia na użytkowanie
5. Potrzebna w etapie użytkowania,
6. Protokół z czynności odbioru robót,
7. Zawiadomienie o zakończeniu robót,
8. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu,
9. Zawiadomienie PIP, PSP, PIS o zakończeniu robót i zamiarze rozpoczęcia użytkowania,
10. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia obowiązkowej kontroli przez organ nadzoru budowlanego,
11. Protokół z obowiązkowej kontroli przez organ nadzoru budowlanego,
12. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie

Etap VI– Użytkowanie obiektu

1. Dokumentacja powykonawcza,
2. Książka obiektu budowlanego,
3. Protokoły z obowiązkowych kontroli stanu technicznego obiektu,
4. Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu,
5. Wniosek o pozwolenie na rozbórkę obiektu budowlanego,

B. DOKUMENTACJA OPISUJĄCA ZAKRES I SPOSÓB REALIZACJI

1. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia
2. Projekt budowlany
3. Projekty wykonawcze
4. Informacja do planu bioz
5. Przedmiar robót
6. Kosztorysy inwestorskie i ofertowe
7. Umowy o roboty budowlane
8. Dokumentacja rozliczeniowa stron procesu

Czas trwania

10.00-15.00

Prelegenci

Cytat
mgr inż. - Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa. Magister inżynier budownictwa lądowego po Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, z uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Posiada 38-letnią praktykę w zawodzie w tym: 25 lat w przedsiębiorstwach wykonawczych i projektowych, kierujący i nadzorujący ok. 40 budów jako kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego oraz 13 lat jako nauczyciel akademicki. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego, procedur w procesie inwestycyjnym, organizacji i zarządzania w budownictwie, kalkulacji kosztów, zarządzania nieruchomościami. Wykładowca na kursach organizowanych przez Izbę Inżynierów Budownictwa, starszy wykładowca Politechniki Śląskiej oraz wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Gdzie i kiedy

Wrocław 16 listopada 2011
Centrum Konferencyjne

Wrocław

do wiadomości zainteresowanych

woj. dolnośląskie

Weź udział

Cena 1
- PLN - dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych. W innym przypadku należy doliczyć 23% VAT
375 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie, konsultacje w trakcie i po szkoleniu
Weź udział

Organizator

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice
Wojewódzka 50/6
woj. śląskie
Jesteśmy firmą szkoleniową specjalizującą się w realizacji kompleksowych i wielostopniowych programów szkoleniowych z zakresu nowoczesnego budownictwa, zamówień publicznych i prawa gospodarczego.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularze kontaktowe dostępne u góry strony oraz wniesienie opłaty za szkolenie.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice Wojewódzka 50/6
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!