DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

O szkoleniu

Celem szkolenia jest:
Przedstawienie procedur organizacyjno - prawnych prawidłowego funkcjonowania spółek, w następujących obszarach:
* „dokumentacja wewnętrzna” - jakie są procedury tworzenia dokumentów uchwał, protokołów, regulaminów oraz zapisów statutu spółki dla poszczególnych organów? jakie są obowiązki informacyjne oraz dostępność wspólników do dokumentów spółki? kto i w jaki sposób opowiada za prawidłowy obieg oraz nadzór nad dokumentacją?
* „dokumentacja zewnętrzna” - jak tworzyć dokumenty zgodnie z kodeksem spółek handlowych? jakie są zasady zawierania umów przez pełnomocników i prokurentów? kiedy zawierać i jakie są skutki podpisania listu intencyjnego oraz umowy przedwstępnej?
* „dokumentacja księgowa” - jakie są kryteria podziału dokumentów księgowych? jakie wymagania musi spełniać dokument księgowy aby stanowił wiarygodny dowód przeprowadzania operacji gospodarczych? jaka jest odpowiedzialność zarządu i pracowników za prawidłowy obieg dokumentów księgowych w spółce?
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie adresujemy do:
* członków rad nadzorczych
* członków zarządów spółek
* radców prawnych
* menedżerów wszystkich szczebli zarządzania
* ekspertów działów nadzoru właścicielskiego
* szefów biur obsługi zarządu
* pracowników działów analiz

Program szkolenia

Metodyka pracy podczas szkolenia:
* wykład w formie informacyjno - doradczej z prezentacją przykładów dotyczących obiegu dokumentów w spółce
* indywidualne i grupowe dyskusje z prelegentami dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej


Program szkolenia:
STATUT/ UMOWA SPÓŁKI - OBLIGATORYJNE I FAKULTATYWNE ZAPISY STATUTU, UMOWY SPÓŁKI
* przedmiot działalności \ ustanowienie organów spółki i sposób ich powoływania
* określenie czynności zwykłego zarządu
* czynności wymagające zgody walnego zgromadzenia, zgromadzenia wspólników ( obligatoryjne, fakultatywne)
* tryb uchwalania zmian w statucie / umowie spółki

ZASADY FUNKCJONOWANIA ORAZ ORGANIZACJA POSIEDZEŃ ORGANÓW SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
* organizacja posiedzeń w spółkach z ograniczona odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych
* harmonogram czynności związanych z odbyciem zgromadzenia
* zasady głosowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy/Zgromadzenia Wspólników
* prawa i obowiązki akcjonariuszy na walnym zgromadzenia
* zasady funkcjonowania oraz organizacja posiedzeń zarządu w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych
* porządek obrad
* prawa i obowiązki członków zarządu
* podmioty uprawnione do powoływania lub wskazywania członków zarządu
* wspólna i indywidualna kadencja członków zarządu
* zasady funkcjonowania oraz organizacja posiedzeń rady nadzorczej w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych (zwoływanie posiedzeń, funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej)

PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ OGRANY SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
* treść projektu uchwały
* podejmowanie uchwał w najistotniejszych sprawach spółki
* zatwierdzenie sprawozdań
* obecność na posiedzeniu podczas pojmowania uchwał
* głosowania pisemne
* zaskarżanie uchwał i stwierdzanie ich nieważności
* odpowiedzialność biura zarządu za dokumentację z posiedzeń
* archiwizacja dokumentacji z posiedzeń

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ ORGANÓW SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
* treść protokołu - co protokół powinien zawierać?
* zatwierdzenie i podpisanie protokołu – odpowiedzialność zarządu i osób sporządzających protokół
* protokół z głosowania w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
* odpowiedzialność biura zarządu za zgodność i archiwizację protokołów
* dostępność do dokumentacji wewnętrznej dla akcjonariuszy, wspólników i interesariuszy spółki

REGULAMINY SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

UMOWY ZAWIERANE Z CZŁONKAMI ZARZĄDU
* uchwała o powołaniu i przyznaniu wynagrodzenia
* umowa o prace
* umowy cywilnoprawne z uwzględnieniem kontraktów menedżerskich
* umowy o zakazie konkurencji
* zasady rozwiązywania umów z członkami zarządu

DOKUMENTACJA W ZAKRESIE INFORMACJI PRAWNIE CHRONIONYCH

„ZEWNĘTRZNY” OBIEG DOKUMENTÓW A CZYNNOŚCI PRAWNE
* znaczenie dokumentu – problematyka czynności prawnych
* forma czynności prawnej
* decydująca o ważności czynności
* dla celów dowodowych – skutki procesowe niezachowania tej formy, zastosowanie stosunkach profesjonalnych
* dla wywołania szczególnych skutków prawnych
* dopuszczalność umownego zastrzeżenia dokonywania czynności w określonej formie i jego skutki prawne
* czynności następczych – wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia od umowy, aneksowanie
* ustalanie treści dokumentu – treść główna, załączniki, uzupełnienia
* wykładnia treści dokumentu
* szczególne wymogi dotyczące treści dokumentów wynikające z Kodeksu spółek handlowych

PROBLEMATYKA PRAWIDŁOWEJ REPREZENTACJI PRZY PODPISYWANIU UMÓW
* zawieranie umów przez zarząd/wspólników spółek
* zawieranie umów przez prokurentów i pełnomocników
* treść i forma pełnomocnictwa
* rodzaje pełnomocnictwa
* prokura
* dokumenty, którymi winni się legitymować pełnomocnicy w obrocie gospodarczym
* konsekwencje podpisania umowy przez osoby nieuprawnione

LISTY INTENCYJNE I UMOWY PRZEDWSTĘPNE
* niezbędne elementy listów intencyjnych
* niezbędne elementy umów przedwstępnych (tzw. skutek „słabszy” i skutek „silniejszy”)
* skutki zawierania listów intencyjnych i umów przedwstępnych

DOWODY KSIĘGOWE JAKO INFORMACJA PRZEBIEGU WYKONYWANYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH W SPÓŁCE
* rola dokumentów księgowych
* kwalifikacja dokumentów księgowych – ze względu na jednostkę wystawiającą dowody księgowe
* dokumenty obce – otrzymane od kontrahentów
* dokumenty własne – przekazywane w oryginale kontrahentom
* kwalifikacja dokumentów księgowych – ze względu na przeznaczenie
* dowody zewnętrzne
* dowody wewnętrzne– dotyczące operacji wewnątrz spółki

WYMOGI STAWIANE PRAWIDŁOWEMU SPORZĄDZANIU DOKUMENTOM KSIĘGOWYM WG USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
* poprawnie wystawiony dokument księgowy – jakie elementy powinien zawierać?
* kontrola dokumentów księgowych – co powinna obejmować?
* archiwizacja i okres przechowywania dowodów księgowych
* wydawanie dowodów księgowych ze zbiorów
* odpowiedzialność pracowników za obieg dokumentów księgowych w spółce
* odpowiedzialność zarządu za obieg dokumentów księgowych w spółce

Czas trwania

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Prelegenci

Trenerzy:
Osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym z omawianej tematyki.
Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.
Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 448 73 70.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Sale szkoleniowe EMPRIZ Wrocław

50-502 Wrocław

Boczna 2

woj. dolnośląskie

Sale szkoleniowe EMPRIZ Wrocław

00-015 Warszawa

ul. Skwer Kardynała Wyszyńskiego 7

woj. mazowieckie

Sala szkoleniowa EMPRIZ Warszawa

50-502 Wrocław

Boczna 2

woj. dolnośląskie

Centrum szkoleniowe Chłodna29

00-867 Warszawa

Chłodna 29

woj. mazowieckie

Sale Szkoleniowe EMPRIZ - Wrocław

Wrocław

Krupnicza 6/8

woj. dolnośląskie

Centrum Szkoleniowe EMPRIZ

00-074 Warszawa

Trębacka 3

woj. mazowieckie

Centrum Szkoleniowe EMPRIZ

00-074 Warszawa

Trębacka 3

woj. mazowieckie

Centrum Szkoleniowe EMPRIZ

00-074 Warszawa

Trębacka 3

woj. mazowieckie

Centrum Szkoleniowe EMPRIZ

00-074 Warszawa

Trębacka 3

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 23 lutego wynosi: 1090,00 zł brutto
1 090
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: * realizację programu szkolenia * materiały w formie skryptu * posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych * certyfikat ukończenia szkolenia * pakiet konferencyjny
Zapisz się
Cena 2
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 23 lutego wynosi: 1290,00 zł brutto
1 290
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: * realizację programu szkolenia * materiały w formie skryptu * posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych * certyfikat ukończenia szkolenia * pakiet konferencyjny
Zapisz się

Organizator

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa
Chłodna 29
woj. mazowieckie
Posiadamy duże doświadczenie w organizacji: - szkoleń otwartych - szkoleń zamkniętych - seminariów - warsztatów - konferencji - kursów Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji programów szkoleniowych tworzonych z uwzględnieniem indywi...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa Chłodna 29
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!