Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/dokumentacja-dzialalnosci-spolek-prawa-handlowego-44339-id7

Informacje o szkoleniu

 • DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO


  ID szkolenia: 44339
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Sale szkoleniowe EMPRIZ Wrocław
  Boczna 2
  50-502 Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
  I dzień - 10.00 - 17.00
  II dzień - 9.00 - 16.30
 • Organizator szkolenia:

  EMPRIZ Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest:
Przedstawienie procedur organizacyjno - prawnych prawidłowego funkcjonowania spółek, w następujących obszarach:
* „dokumentacja wewnętrzna” - jakie są procedury tworzenia dokumentów uchwał, protokołów, regulaminów oraz zapisów statutu spółki dla poszczególnych organów? jakie są obowiązki informacyjne oraz dostępność wspólników do dokumentów spółki? kto i w jaki sposób opowiada za prawidłowy obieg oraz nadzór nad dokumentacją?
* „dokumentacja zewnętrzna” - jak tworzyć dokumenty zgodnie z kodeksem spółek handlowych? jakie są zasady zawierania umów przez pełnomocników i prokurentów? kiedy zawierać i jakie są skutki podpisania listu intencyjnego oraz umowy przedwstępnej?
* „dokumentacja księgowa” - jakie są kryteria podziału dokumentów księgowych? jakie wymagania musi spełniać dokument księgowy aby stanowił wiarygodny dowód przeprowadzania operacji gospodarczych? jaka jest odpowiedzialność zarządu i pracowników za prawidłowy obieg dokumentów księgowych w spółce?

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresujemy do:
* członków rad nadzorczych
* członków zarządów spółek
* radców prawnych
* menedżerów wszystkich szczebli zarządzania
* ekspertów działów nadzoru właścicielskiego
* szefów biur obsługi zarządu
* pracowników działów analiz

Program szkolenia:

Metodyka pracy podczas szkolenia:
* wykład w formie informacyjno - doradczej z prezentacją przykładów dotyczących obiegu dokumentów w spółce
* indywidualne i grupowe dyskusje z prelegentami dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej


Program szkolenia:
STATUT/ UMOWA SPÓŁKI - OBLIGATORYJNE I FAKULTATYWNE ZAPISY STATUTU, UMOWY SPÓŁKI
* przedmiot działalności \ ustanowienie organów spółki i sposób ich powoływania
* określenie czynności zwykłego zarządu
* czynności wymagające zgody walnego zgromadzenia, zgromadzenia wspólników ( obligatoryjne, fakultatywne)
* tryb uchwalania zmian w statucie / umowie spółki

ZASADY FUNKCJONOWANIA ORAZ ORGANIZACJA POSIEDZEŃ ORGANÓW SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
* organizacja posiedzeń w spółkach z ograniczona odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych
* harmonogram czynności związanych z odbyciem zgromadzenia
* zasady głosowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy/Zgromadzenia Wspólników
* prawa i obowiązki akcjonariuszy na walnym zgromadzenia
* zasady funkcjonowania oraz organizacja posiedzeń zarządu w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych
* porządek obrad
* prawa i obowiązki członków zarządu
* podmioty uprawnione do powoływania lub wskazywania członków zarządu
* wspólna i indywidualna kadencja członków zarządu
* zasady funkcjonowania oraz organizacja posiedzeń rady nadzorczej w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych (zwoływanie posiedzeń, funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej)

PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ OGRANY SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
* treść projektu uchwały
* podejmowanie uchwał w najistotniejszych sprawach spółki
* zatwierdzenie sprawozdań
* obecność na posiedzeniu podczas pojmowania uchwał
* głosowania pisemne
* zaskarżanie uchwał i stwierdzanie ich nieważności
* odpowiedzialność biura zarządu za dokumentację z posiedzeń
* archiwizacja dokumentacji z posiedzeń

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ ORGANÓW SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
* treść protokołu - co protokół powinien zawierać?
* zatwierdzenie i podpisanie protokołu – odpowiedzialność zarządu i osób sporządzających protokół
* protokół z głosowania w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
* odpowiedzialność biura zarządu za zgodność i archiwizację protokołów
* dostępność do dokumentacji wewnętrznej dla akcjonariuszy, wspólników i interesariuszy spółki

REGULAMINY SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

UMOWY ZAWIERANE Z CZŁONKAMI ZARZĄDU
* uchwała o powołaniu i przyznaniu wynagrodzenia
* umowa o prace
* umowy cywilnoprawne z uwzględnieniem kontraktów menedżerskich
* umowy o zakazie konkurencji
* zasady rozwiązywania umów z członkami zarządu

DOKUMENTACJA W ZAKRESIE INFORMACJI PRAWNIE CHRONIONYCH

„ZEWNĘTRZNY” OBIEG DOKUMENTÓW A CZYNNOŚCI PRAWNE
* znaczenie dokumentu – problematyka czynności prawnych
* forma czynności prawnej
* decydująca o ważności czynności
* dla celów dowodowych – skutki procesowe niezachowania tej formy, zastosowanie stosunkach profesjonalnych
* dla wywołania szczególnych skutków prawnych
* dopuszczalność umownego zastrzeżenia dokonywania czynności w określonej formie i jego skutki prawne
* czynności następczych – wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia od umowy, aneksowanie
* ustalanie treści dokumentu – treść główna, załączniki, uzupełnienia
* wykładnia treści dokumentu
* szczególne wymogi dotyczące treści dokumentów wynikające z Kodeksu spółek handlowych

PROBLEMATYKA PRAWIDŁOWEJ REPREZENTACJI PRZY PODPISYWANIU UMÓW
* zawieranie umów przez zarząd/wspólników spółek
* zawieranie umów przez prokurentów i pełnomocników
* treść i forma pełnomocnictwa
* rodzaje pełnomocnictwa
* prokura
* dokumenty, którymi winni się legitymować pełnomocnicy w obrocie gospodarczym
* konsekwencje podpisania umowy przez osoby nieuprawnione

LISTY INTENCYJNE I UMOWY PRZEDWSTĘPNE
* niezbędne elementy listów intencyjnych
* niezbędne elementy umów przedwstępnych (tzw. skutek „słabszy” i skutek „silniejszy”)
* skutki zawierania listów intencyjnych i umów przedwstępnych

DOWODY KSIĘGOWE JAKO INFORMACJA PRZEBIEGU WYKONYWANYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH W SPÓŁCE
* rola dokumentów księgowych
* kwalifikacja dokumentów księgowych – ze względu na jednostkę wystawiającą dowody księgowe
* dokumenty obce – otrzymane od kontrahentów
* dokumenty własne – przekazywane w oryginale kontrahentom
* kwalifikacja dokumentów księgowych – ze względu na przeznaczenie
* dowody zewnętrzne
* dowody wewnętrzne– dotyczące operacji wewnątrz spółki

WYMOGI STAWIANE PRAWIDŁOWEMU SPORZĄDZANIU DOKUMENTOM KSIĘGOWYM WG USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
* poprawnie wystawiony dokument księgowy – jakie elementy powinien zawierać?
* kontrola dokumentów księgowych – co powinna obejmować?
* archiwizacja i okres przechowywania dowodów księgowych
* wydawanie dowodów księgowych ze zbiorów
* odpowiedzialność pracowników za obieg dokumentów księgowych w spółce
* odpowiedzialność zarządu za obieg dokumentów księgowych w spółce

Informacje o prelegentach:

Trenerzy:
Osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym z omawianej tematyki.
Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.
Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 448 73 70.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1090 Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 23 lutego wynosi: 1090,00 zł brutto
 • 1290 Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 23 lutego wynosi: 1290,00 zł brutto

Cena zawiera:

Cena obejmuje: * realizację programu szkolenia * materiały w formie skryptu * posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych * certyfikat ukończenia szkolenia * pakiet konferencyjny

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Wydarzenie: DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO