Szkolenie

DOKUMENTACJA KORPORACYJNA W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników biura zarządu do właściwego wykonywania zadań związanych z obsługą organów spółek; wskazanie praktycznych aspektów funkcjonowania biura zarządu i jego relacji z organami spółki.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do pracowników biura zarządu, pracowników komórek prawnych, dyrektorów, kierowników biura zarządu, Office menedżerów, asystentów biura zarządu oraz menedżerów i członków zarządu mających w swoich obowiązkach kierowanie biurem zarządu.

Program szkolenia

ZARZĄD
- skład oraz sposób powoływania i odwoływania Członków Zarządu; STUDIA PRAKTYCZNE – sporządzanie uchwał dotyczących powołania i odwołania członków zarządu;
- mandat i kadencja Członków Zarządu - STUDIA PRAKTYCZNE – analiza stanów faktycznych pod kątem momentu zakończenia kadencji i wygaśnięcia mandatu;
- prawa i obowiązki Członków Zarządu;
- zasady prowadzenia spraw spółki i reprezentacji spółki;
- organizacja posiedzeń zarządu i rady nadzorczej – aspekty praktyczne: przygotowywanie materiałów na posiedzenie zarządu tj. zasady zwoływania, przygotowania zaproszeń, materiałów, projektów uchwał, sporządzanie protokołów; archiwizacja dokumentacji zarządu; omawianie treści w/w dokumentów – praca na dokumentach; STUDIA PRAKTYCZNE – organizacja posiedzenia zarządu, przygotowywanie zaproszenia i projektów uchwał, sporządzanie protokołu z posiedzenia zarządu;
- analiza przykładowych wzorów regulaminu zarządu; regulaminu wyboru członków zarządu; regulaminu wyboru biegłego rewidenta – case study: co powinien zawierać dany regulamin; jakie postanowienia warto zawrzeć w takim regulaminie a co należy pominąć;
- umowa o pracę z członkiem zarządu – jakie są zasady sporządzania takiej umowy? jakie zapisy są istotne z punktu widzenia odpowiedzialności członka zarządu?

RADA NADZORCZA
- zasady powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej; kompetencje Członków Rady Nadzorczej a kompetencje Zarządu;
- pojęcie i zasady sprawowania stałego nadzoru oraz czynności nadzorczych przez Radę Nadzorczą i ich wpływ na funkcjonowanie Zarządu;
- kompetencje Zarządu i Rady Nadzorczej a ich wzajemne relacje w systemie organów spółek kapitałowych;
- organizacja posiedzeń rady nadzorczej – aspekty praktyczne: przygotowywanie materiałów na posiedzenie rady nadzorczej tj. zasady zwoływania, przygotowania zaproszeń, materiałów, projektów uchwał, sporządzanie protokołów; archiwizacja dokumentacji rady nadzorczej; omawianie treści w/w dokumentów – praca na dokumentach; STUDIA PRAKTYCZNE – organizacja posiedzenia rady nadzorczej, przygotowywanie zaproszenia i projektów uchwał, sporządzanie protokołu z posiedzenia rady nadzorczej;
- organizacja posiedzeń rady nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość; STUDIA PRAKTYCZNE – sporządzanie protokołu z posiedzenia rady nadzorczej przebiegającej przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
- głosowanie na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej; STUDIA PRAKTYCZNE – sporządzanie przykładowego pisma
- głosowanie pisemne – STUDIA PRAKTYCZNE;

ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW/WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY:
- organizacja posiedzeń zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy – STUDIA PRAKTYCZNE: przygotowywanie projektów materiałów na zw/wz; zasady zwoływania, przygotowania zaproszeń, materiałów, projektów uchwał, sporządzanie protokołów; archiwizacja dokumentacji zw/wz; omawianie treści w/w dokumentów;
- głosowanie na ZW/WZ przez pełnomocnika – zasady głosowania; jak sporządzić prawidłowe pełnomocnictwo zabezpieczające interes zastępowanego wspólnika/akcjonariusza (STUDIA PRAKTYCZNE – analiza przykładowego pełnomocnictwa);)
- praktyczne, najczęściej występujące błędy prawne i organizacyjne związane ze zwoływaniem i przebiegiem zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia oraz odpowiedzialność Zarządu za takie błędy;
- Księga protokołów zw/wz; księga udziałów/księga akcyjna; zasady sporządzania w/w dokumentów; STUDIA PRAKTYCZNE: praktyczne przykłady dokumentacji spółek kapitałowych;
- ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji niejawnych – zasady klasyfikacji informacji tajnych; zasady organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych;
- biuro zarządu jako „nadzorca” właściwego prowadzenia dokumentacji spółki;

ZASADY SPORZĄDZANIA PISM WYCHODZĄCYCH ZE SPÓŁKI (STUDIA PRAKTYCZNE);

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI SPÓŁEK;

DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I ICH WPŁYW NA DOKUMENTACJĘ KORPORACYJNĄ (JAKIE ZAPISY MOŻNA WYKORZYSTYWAĆ W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI KORPORACYJNEJ RÓWNIEŻ W ODNIESIENIU DO SPÓŁEK Z KAPITAŁEM PRYWATNYM);

ZASADY SPORZĄDZANIA STATUT/UMOWY SPÓŁKI
- elementy konieczne;
- jakie zapisy fakultatywne warto zamieszczać w statucie/umowy spółki;
- jak przygotowywać projekty zmian do umowy/statutu spółki;

REGULAMIN ORGANIZACYJNY I REGULAMIN ZW/WZ
- zasady sporządzania i zatwierdzania w/w regulaminów;
- analiza przykładowych regulaminów;

ZASADY OBIEGU DOKUMENTACJI W SPÓŁCE
- instrukcja kancelaryjna;
- regulamin obiegu dokumentów – STUDIA PRAKTYCZNE: analiza przykładowych dokumentów;

DOKUMENTY KONIECZNE PRZY ZAWIERANIU UMOWY ORAZ ZASADY OCENY TAKICH
DOKUMENTÓW
/pełnomocnictwo, prokura, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego; zaświadczenia z Ewidencji
Działalności Gospodarczej/.

ZASADY SPORZĄDZANIA UMÓW W OBROCIE GOSPODARCZYM (STUDIA PRAKTYCZNE).
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
- rodzaje rejestrów w Krajowym Rejestrze Sądowym;
- przedmiot wpisów
- domniemania związane z wpisami do rejestrów;
- aktualizacja i prawdziwość danych umieszczonych w KRS – środki umożliwiające zapewnienie powinności aktualizacji danych;
- postępowanie rejestrowe – aspekty teoretyczne i praktyczne – CASE STUDY – wypełnianie wzorów formularzy KRS
- przepisy umożliwiające przyspieszenie postępowania rejestrowego;
- rodzaje rejestrów w Krajowym Rejestrze Sądowym;
- opłaty w postępowaniu rejestrowym
- najczęstsze błędy praktyczne związane z postępowaniem rejestrowym;

NOWELIZACJA KODEKSU SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH I JEJ WPŁYW NA DOKUMENTACJĘ KORPORACYJNĄ.

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

Cytat
radca prawny, ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, wykładowca prawa i trener w firmach szkoleniowych. Od kilku lat jako konsultant kancelarii prawniczych, a aktualnie w ramach własnej kancelarii radcy prawnego, prowadzi obsługę prawną spółek prawa handlowego a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Autor publikacji poświęconych spółkom kapitałowym. Doświadczony wykładowca od kilku lat prowadzący zajęcia dla menedżerów i pracowników spółek prawa handlowego. Wysoko oceniany przez uczestników szkoleń

Gdzie i kiedy

Jastarnia 17 - 19 czerwca 2013
hotel o wysokim standardzie

Jastarnia

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Jastarnia 17 - 19 czerwca 2013
hotel o wysokim standardzie

Jastarnia

centrum

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 marca 2013
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Łeba 13 - 15 czerwca 2011
hotel o wysokim standardzie

00-000 Łeba

.

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 10 - 12 lutego 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 10 - 12 lutego 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
PLN+VAT
2100 PLN
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Weź udział

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!