Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO z uwzględnieniem zmian w prawie pracy z 2023 roku

O szkoleniu

Zielona taksonomia to narzędzie służące do identyfikowania i promowania inwestycji oraz projektów zgodnych z celami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Taksonomia określa kryteria środowiskowe dla działalności, które mogą być określane mianem zrównoważonych środowiskowo. Działalności takie muszą:

 • wpisywać się w jeden z celów środowiskowych,
 • nie powodować znaczących szkód w pozostałych celach (zasada DNSH),
 • być prowadzone z poszanowaniem tzw. minimalnych gwarancji.

Taksonomia to istotne narzędzie w walce ze zmianami klimatycznymi i ochronie środowiska naturalnego. Jego stosowanie pozwala z jednej strony przekierowywać środki finansowe do działalności zrównoważonych, a z drugiej pozyskiwać środki przez przedsiębiorstwa wdrażające takie produkty i usługi.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestnika do obowiązków i możliwości wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, czyli tzw. zielonej taksonomii.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik szkolenia:

 • będzie znał przesłanki uznania działalności za zrównoważoną środowiskowo,
 • będzie znał cele środowiskowe zawarte w taksonomii,
 • będzie umiał odnaleźć techniczne kryteria kwalifikacji,
 • będzie rozumiał zasadę DNSH (również w zakresie ubiegania się i korzystania z funduszy europejskich),
 • będzie znał zakres i wymagania minimalnych gwarancji,
 • dowie się, w jaki sposób raportuje się przestrzeganie zasad wynikających z taksonomii, jakie są dobre i złe praktyki w tym obszarze i w jaki sposób rozpocząć raportowanie we własnym przedsiębiorstwie oraz w jaki sposób czytać sprawozdania przygotowane przez inne podmioty.
Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa: 

 • kadra zarządzająca w przedsiębiorstwach i organizacjach, w tym osoby zaangażowane we wdrażanie wymogów ESG i należytej staranności, a także pozyskiwanie nowych inwestorów,
 • osoby odpowiedzialne za realizację polityk w zakresie ESG, a także za sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz audytorzy sprawozdań niefinansowych,
 • pracownicy instytucji finansowych stosujący kryteria taksonomii w tworzeniu produktów finansowych oraz w relacjach z klientami,
 • osoby zainteresowane budowaniem swojej kariery w obszarze ESG.

Program szkolenia

Czym jest taksonomia i cel jej wprowadzenia

Relacja taksonomii i innych regulacji związanych z europejskim zielonym ładem

 • raportowanie ESG – CSRD
 • należyta staranność - CSDDD
 • ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych – SFDR

Cele środowiskowe taksonomii

 • omówienie 6 celów środowiskowych

Techniczne kryteria kwalifikacji

 • omówienie prawne i praktyczne, na podstawie rozporządzeń wykonawczych KE oraz wytycznych

Zasada DNSH (nie czyń poważnej szkody)

 • omówienie praktyczne na podstawie rozporządzeń wykonawczych KE oraz wytycznych
 • rola zasady we wdrażaniu funduszy europejskich w perspektywie budżetowej 2021-2027

Minimalne gwarancje

 • czym są minimalne gwarancje
 • cel ich wprowadzenia
 • omówienie Wytycznych ONZ dot. praw człowieka i biznesu
 • omówienie Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów należytej staranności

Raportowanie i monitorowanie realizacji zasad wynikających z taksonomii

 • kto musi raportować
 • jak w praktyce wygląda raportowanie (m.in. przychód, CAPEX, OPEX, minimalne gwarancje) – na przykładzie raportów za rok 2021 i 2022
 • dostępne narzędzia praktyczne wspomagające raportowanie
 • rola instytucji finansowych i organów nadzoru

Podsumowanie szkolenia, odpowiedzi na pytania

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Prawnik zaangażowany w działalność polskich i międzynarodowych organizacji pozarządowych, wspólnik kancelarii radców prawnych.

Członek grupy roboczej ds. rozwoju raportowania niefinansowego działającej przy Ministrze Finansów, członek grupy roboczej ds. należytej staranności działającej przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej, a także ekspert sieci Local Research Correspondents on Corruption działającej przy Komisji Europejskiej.

Jest autorem licznych analiz prawnych na temat przejrzystości życia publicznego, odpowiedzialności przedsiębiorców, raportowania niefinansowego oraz ochrony środowiska. Prowadzi warsztaty, występuje na konferencjach, jest wykładowcą akademickim.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
Platforma zoom
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma zoom
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!