Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/doskonalenie-i-profesjonalizacja-kadry-zarzadzajacej-mikro-i-malej-przedsiebiorczosci-malopolski-41028-id14655

Informacje o szkoleniu

 • Doskonalenie i profesjonalizacja kadry zarządzającej mikro i małej przedsiębiorczości Małopolski


  ID szkolenia: 41028
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Major
  Gdyńska 6
  Kraków, Krynica-Zdrój, Zakopane
  Godziny zajęć (czas trwania):
  48 godzin, 6 dni (jeden moduł, 3 sesje)
 • Organizator szkolenia:

  IBD Business School Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Projekt realizowany przez Polską Fundację Badań nad Zarządzaniem prowadzącą placówkę kształcenia ustawicznego pod nazwą "Instytut Rozwoju Biznesu" (nr ewid. 336 K).

Doskonalenie i profesjonalizacja kadry zarządzającej mikro i małej przedsiębiorczości Małopolski jest regionalnym otwartym projektem szkoleniowym. Uczestnicy są rekrutowani z terenu województwa małopolskiego.
Cele projektu

Podniesienie zdolności adaptacyjnych do wyzwań rynkowych i pokonywania bieżących barier wśród 120 małopolskich MMP przez wzrost umiejętności zarządczych min. 162 przedstawicieli kadry kierowniczej i właścicieli MMP pełniących funkcje kierownicze. Cel zostanie osiągnięty do XII 2013, gdy min. 90% ze 180 uczestników projektu ukończy szkolenie.
Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom odpowiedzieć na pytania:

Jak pracować, aby w krótszym czasie realizować kluczowe zadania?
Jak realizować projekty, aby kończyć je z sukcesem przy założonym budżecie?
Jak zatrzymać najlepszych pracowników?
Jak usprawnić komunikację, aby nie tracić istotnych informacji, zwłaszcza przy rotacji personelu?
Jak przy mniejszej kontroli wpływać na poprawną realizację zadań przez podwładnych?
Jak budować otwartość na dynamiczne zmiany i elastyczność pracowników?
Jak optymalizować realizowane zadania?

Szkolenie skierowane jest do:

Grupa docelowa

120 mikro i małych przedsiębiorstw oraz 180 przedstawicieli kadry zarządzającej (pracownicy w rozumieniu art. 2 ustawy z dn. 26.06.1974 KP - Dz.U. z 1998, nr 21, poz.94 z poźn. zm.), w tym 55% kobiet, prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. małopolskiego i posiadający strukturę organizacyjną na terenie województwa małopolskiego (10 osób samozatrudnionych, 50 z mikro i 120 z małych firm).

Program szkolenia:

MODUŁ I WARSZTAT SKUTECZNEGO MENEDŻERA MMP

Sesja 1. Skuteczne zarządzanie

Planowanie strategiczne w myśleniu o rozwoju firmy
Czy małe przedsiębiorstwa potrzebuję misji, wizji oraz myślenia celami strategicznymi
Optymalizacja kluczowych procesów w przedsiębiorstwie – jak i kiedy należy poprawiać firmę
Metody budowania wspólnych celów i wizji dla zespołów oraz tworzenie wspólnych norm i zasad
Teorie przywództwa w praktyce
Styl kierowania jako ważny czynnik wpływający na zaangażowanie i motywację pracowników
Reguły precyzyjnego stawiania i skutecznego osiągania celów z uwzględnieniem stylów kierowania
Zarządzanie wdrażaniem strategii
Delegowanie jako ważny motywator i impulsu rozwoju dla liderów

Sesja 2. Skuteczna komunikacja

Tworzenie sprawnego sytemu komunikacji pionowej i poziomej o wymiarze relacyjno-informacyjnym
Rola komunikacji w motywowaniu
Metody i techniki komunikacji nakierowanej na cele
Metody i techniki komunikacji skuteczne w budowaniu relacji z pracownikami i informowaniu ich o oczekiwaniach oraz wynikach pracy
Wybrane techniki komunikacji perswazyjnej
Etapy eskalacji konfliktu i przyczyny powstawania konfliktów - koło konfliktów
Sposoby diagnozowania typów sytuacji konfliktowych
Wybrane strategie i metody rozwiązywania konfliktów
Informacja zwrotna jako kluczowa sprawność komunikacyjna menedżera
Metody i narzędzia prowadzenia trudnych - ważnych rozmów menedżerskich: rozmowy oceniające o charakterze korygującym i dyscyplinującym, rozmowy przekazujące niepopularne decyzje, rozmowy przełamujące opór przed zmianą, rozmowy motywujące, spotkania z zespołem

Sesja 3. Zarządzanie rozwojem pracowników

Związek klimatu organizacyjnego z zaangażowaniem pracowników w organizację
Zarządzanie wartościami w organizacji jako głównymi motywatorami do pracy - wartości i potrzeby jako czynniki motywacyjne
Proces i zasady motywowania
Katalog efektywnych narzędzi i technik budowania zaangażowania pracowników i sposobów motywowania pozafinansowego
Systemy ocen, rozmowy oceniające i rozwojowe jako ważne menedżerskie narzędzia motywowania i rozwoju
Zasady wytyczania celów rozwojowych dla pracownika stosowanych w zarządzaniu zespołem
Metody rozwijania i doskonalenia pracowników - coaching, mentoring
Zarządzanie Talentami a budowanie przewagi firmy na rynku - "odkrywanie i rozwijanie talentów" w organizacji
Ustalanie programu rozwoju pracowników - budowanie ścieżek rozwojowych, ścieżki karier, nowe zadania, nowe role w organizacji


MODUŁ II OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZARZĄDCZYCH I ZARZĄDZANIA ZMIANĄ

Sesja 1. Zarządzanie czasem

Praktyczne metody planowania i organizowania pracy
Rangowanie zadań, określania priorytetów
Kontrolowanie nakładu pracy na poszczególne obowiązki w miejscu pracy
Skuteczne metody usprawniania organizacji własnej pracy
Kontrola monitorowania postępów w zaplanowanych działaniach
Narzędzia pozwalające na stworzenie efektywnego systemu zarządzania czasem własnym i czasem współpracowników
Analiza czynników wspierających umiejętność pracy pod presją czasu
Identyfikacja i likwidowanie czynników zakłócających pracę
Metody zwiększania efektywności osobistej oraz zmniejszenia poziomu stresu związanego z ilością zadań
Metody pracy nad prawidłowymi nawykami i eliminowaniem podstawowych błędów organizacji czasu pracy
Koncentracja aktywności i potencjału na tym, co istotne z punktu widzenia stanowiska pracy

Sesja 2. Zarządzanie projektami

Rola zarządzania projektami dla spójnych działań ukierunkowanych na cel
Charakterystyka myślenia projektowego
Optymalizacja zasobów wykorzystanych podczas prowadzenia projektu
Narzędzia podnoszenia jakości prowadzonych działań projektowych
Zadania Lidera projektu oraz Członka grupy projektowej
Kluczowe elementy planowania projektu
Cechy efektywnej struktury i cyklu życia zespołu projektowego
Skład grupy projektowej i role poszczególnych jej członków
Formułowanie celów projektu
Zespołowe opracowanie planu projektu: cele, kamienie milowe, zadania
Identyfikacja potrzeb biznesowych interesariuszy projektu i skala ich wpływu na sukces
Sposobu planowania i realizowania komunikacji w projekcie
Przygotowanie koncepcji wdrożenia
Etapy wdrożenia projektu i sposoby kontroli

Sesja 3. Zarządzanie zmianą

Metody zarządzania zmianą stosowane przez organizacje
Metodyka przygotowania i wdrażania zmian organizacyjnych - kierowanie procesem zmian i projektowanie cyklu przewodzenia zmianą
Proces przygotowania zmian - etapy w procesie zmian
Etapy i prawidłowości wdrażania zmian ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów oporu z jakim kadra kierownicza może spotkać się podczas swojej pracy
Psychospołeczne bariery wprowadzania zmian w organizacji - metody rozpoznawania źródeł oporu wobec zmian oraz przezwyciężania oporu
Identyfikacji indywidualnych i sytuacyjnych nastawień pracowników do zmian
Budowanie zaangażowania pracowników w zmianę - typy zachowań pracowników w kontekście wprowadzania zmian
Komunikowanie zmiany w zespole w sposób, który zwiększa poczucie akceptacji dla zmian

Informacje o prelegentach:

Prowadzący: dr Anna Baczyńska, Dariusz Jęda, Marcin Markowski, Anna Wolska, Grażyna Łagodzińska, Magdalena Olechnowicz, Elżbieta Mytych, dr Agata Wiśniewska - Szałek.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 400+400 moduł I + II

Cena zawiera:

zęść merytoryczną szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu, wyżywienie oraz nocleg w pokoju 2 osobowym pomiędzy dniami szkoleniowymi, dla osób mieszkających powyżej 50 km od miejsca szkolenie

Dofinansowanie z UE:

Tak. 80%

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

120 mikro i małych przedsiębiorstw oraz 180 przedstawicieli kadry zarządzającej (pracownicy w rozumieniu art. 2 ustawy z dn. 26.06.1974 KP - Dz.U. z 1998, nr 21, poz.94 z poźn. zm.), w tym 55% kobiet, prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. małopolskiego i posiadający strukturę organizacyjną na terenie województwa małopolskiego (10 osób samozatrudnionych, 50 z mikro i 120 z małych firm).

Wydarzenie: Doskonalenie i profesjonalizacja kadry zarządzającej mikro i małej przedsiębiorczości Małopolski