Szkolenie

Dostęp do informacji publicznej. Prawne aspekty udostępniania informacji publicznej w praktyce administracyjnej.

O szkoleniu

Czy wiecie Państwo jak poprawnie zdefiniować pojęcie informacji publicznej? Kiedy organ odmawia udostępnienia danych osobowych, o których udostępnienie wnioskowano w trybie dostępu do informacji publicznej? Jak skutecznie uzasadnić decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej?
To tylko niektóre z nurtujących pytań. W gąszczu regulacji prawnych, które ulegają ciągłym modyfikacjom i nowelizacjom, konieczne staje się poszerzanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu dostępu do informacji publicznej zarówno w kontekście przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej jak i ochrony danych osobowych. Szkolenie nastawione jest na rozpatrywanie praktycznych konsekwencji wynikających z przepisów prawa dla osób odpowiedzialnych w organach administracji publicznej za udzielanie informacji publicznej. Przedmiotem szkolenia jest omówienie prawnych aspektów i zasad udostępniania informacji publicznej w praktyce administracyjnej w tym trybów dostępu do informacji publicznej. Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę dotyczącą zasad przygotowania decyzji administracyjnych o odmowie udostępnienia informacji publicznej.
Kto powinien wziąć udział?

Pracownicy organów samorządu terytorialnego (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) administracji rządowej (urzędy centralne, urzędy wojewódzkie), administracji zespolonej i niezespolonej i jednostek organizacyjnych, odpowiedzialni za udzielanie informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką dostępu do informacji publicznej.

Program szkolenia

I. INFORMACJA PUBLICZNA – KLUCZOWE DEFINICJE

 • Definicja legalna pojęcia informacja publiczna
 • Klasyfikacja informacji publicznej – informacja prosta i przetworzona
 • Źródła prawa regulujące dostęp do informacji publicznej
 • Podmioty prawnie zobowiązane do udostępniania informacji publicznej
 • Powszechność dostępu do informacji publicznej
 • Cechy informacji prostej - brak wymogu wykazania interesu prawnego w uzyskaniu informacji, obowiązek niezwłocznego udzielenia informacji
 • Informacja przetworzona i szczególna istotność przetworzenia dla interesu publicznego w praktyce i orzecznictwie
 • Pojęcie i konstrukcja normatywna dokumentu urzędowego.

II. PRAWNE FORMY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNYCH

 • Formy udostępniania informacji publicznej: Biuletyn Informacji Publicznej, Centralne Repozytorium, postępowanie wnioskowe
 • Wymogi ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej
 • Udostępnianie informacji na wniosek: forma treść, terminy, koszty
 • Jakie informacje podlegają udostępnieniu w BIP a jakie na wniosek

III. INFORMACJA PUBLICZNA A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Kiedy następuje wyłączenie publicznego waloru informacji
 • Prawo dostępu do informacji publicznej a prawo do prywatności
 • Udostępnienie wizerunku pracownika
 • Dostęp do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne w tym wynagrodzeniach pracowników organów publicznych
 • Dane osobowe, sposoby i przesłanki ich anonimizacji.
 • Przetwarzanie danych zawartych w oświadczeniach majątkowych

IV. KORELACJA PRZEPISÓW PROCEDURY ADMINISTRACYJNEJ I USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORAMCJI PUBLICZNEJ

 • Udostępnianie informacji publicznej a Kodeks postępowania administracyjnego
 • Dostęp do akt sprawy
 • Odmowa udostępnienia informacji publicznej w formie decyzji administracyjnej- zasady konstrukcji prawnej i elementy obligatoryjne
 • Umorzenie postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej.
 • Prawne możliwości zaskarżenia odmowy dostępu do informacji publicznej
 • Odpowiedzialność karna za brak wykonania obowiązku udostępnienia informacji publicznej
 • Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach związanych z odmową udostępnienia informacji publicznej

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Cytat

Justyna Sosnowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku: prawo. Specjalistka z zakresu procedury administracyjnej i prawa administracyjnego. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach na kierunku: kadry i płace, prawo i praktyka gospodarcza oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku: prawo zamówień publicznych.
Uczestniczka licznych szkoleń z zakresu procedury administracyjnej.
Certyfikowany specjalista postępowania administracyjnego. Etatowy pracownik administracji publicznej. Doświadczona archiwistka oraz koordynator zadań z zakresu organizacji i administracji w jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego. Prowadzi nadzór i kontrolę wewnętrzną w zakresie stosowania przepisów procedury administracyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach.Odpowiedzialna za przeszkolenie współpracowników w tematyce wydawania decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowań administracyjnych i rozpatrywania odwołań od decyzji administracyjnych. Od roku 2016 sekretarz w komisjach przetargowych. Przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych na usługi i dostawy.
Związana zawodowo z organizacją pozarządową Dress for Success Poland, wspierającą kobiety na rynku pracy. Prowadziła cykl warsztatów motywacyjnych dla kobiet w trudnej sytuacji na ryku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem praw pracowniczych. Przeszkoliła grupe 40 kobiet w zakresie współczesnego rynku pracy. Obecnie przygotowuje i przeprowadza szkolenia związane z tematyką archiwizacji dokumentacji, prawa archiwalnego oraz stosowowania procedury administracyjnej w jednostkach samorządu terytorialnego.

Gdzie i kiedy

Online 23 marzec 2022

Zapisz się

Zgłoszenia do 11 marca
cena promocyjna przy zgłoszeniu przez Eventis.pl
669 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • cena ze zniżką 3% od ceny regularnej przy zgłoszeniu przez Eventis.pl
Zapisz się
Cena standardowa
cena promocyjna przy zgłoszeniu przez Eventis.pl
766 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • cena ze zniżką 3% od ceny regularnej przy zgłoszeniu przez Eventis.pl
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
ul. Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa ul. Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!