Szkolenie

Dyrektor Finansowy- KURS- Warszawa

O szkoleniu

Celem kursu jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy na stanowisku dyrektora finansowego. Zajęcia obejmują zarówno zagadnienia specjalistyczne, jak i wiedzę niezbędną do sprawnego poruszania się w innych niż finanse obszarach zarządzania. Blok zająć specjalistycznych podzielony jest na moduły obejmujące zagadnienia prawne, rachunkowe, narzędzia analizy finansowej i zarządzania wartością, controlling, MIS oraz pozyskiwanie kapitału. Z kolei moduły niefinansowe są skierowane na podnoszenie umiejętności w zakresie umiejętności ogólnomenedżerskich oraz poszerzanie wiedzy w obszarze zarządzania, strategii oraz marketingu. Taka kompozycja pozwoli na przekazanie Uczestnikom interdyscyplinarnej wiedzy, niezbędnej do sprawnego zarządzania departamentem finansowym w szybko zmieniającym się otoczeniu.

Korzyści z uczestnictwa w kursie:
* Kompleksowy program kształcenia oparty na najnowszej wiedzy i praktyce
* Praktyczne warsztaty komputerowe ( 24 godz.)
* Wybitni eksperci/praktycy z doświadczeniem dydaktycznym
* Aktywne metody prowadzenia zajęć
* Pierwsza sesja kursu połączona z imprezą integracyjną - uroczysta kolacja w restauracji w centrum Warszawy
* Pozostałe sesje w ścisłym centrum Warszawy (nowe przestronne sale szkoleniowe w siedzibie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A)
* Serwis kawowy wraz z barkiem kanapkowym
* Komplet materiałów szkoleniowych ( zadania, testy, case study, ustawy i rozporządzenia, materiały autorskie)
* Literatura uzupełniająca (Vademecum Dyrektora Finansowego, Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe)
* Bon szkoleniowy o wartości 3 tys. zł rozlosowany wśród uczestników
* Kontakt e-mailowy i telefoniczny z opiekunem grupy
* Profesjonalna obsługa w czasie trwania kursu
* Certyfikat ukończenia kursu
Kto powinien wziąć udział?
pracowników działów finansowych i zarządzania

Program szkolenia

Program kursu
Moduł umiejętności menedżerskich - 20 godz.

1. Nowoczesne koncepcje zarządzania
(Zajęcia są ukierunkowane na przedstawienie najważniejszych obecnie koncepcji zarządzania operacyjnego: benchmarking, BPR, BPM, TQM, ABC/ABM. Szczególny nacisk zostanie położony na ich wartość dla: działań strategicznych i nawiązanie do informacji, jakich te koncepcje wymagają)
2. Zarządzanie jako profesja - systematyka najważniejszych funkcji kierowniczych
(Kierowanie jako profesja wymaga znajomości podstawowych funkcji kierowniczych. Zostaną one omówione, a następnie zobrazowane przykładami z praktyki. Szczególny nacisk zostanie położony na te funkcje, które są najbardziej przydatnymi dla Dyrektora finansowego).
3. Metody i techniki zarządzania
(Znajomość technik i metod zarządzania (ZPC, Zarządzanie przez wyniki, przez delegowanie, etc.) oraz technik wspomagających rozwiązywanie problemów, zdecydowanie zmniejsza czas dochodzenia do pożądanych wyników. Słuchacze powinni się z nimi zapoznać choćby hasłowo)
4. Ćwiczenia
(Zostaną przeprowadzone gry kierownicze, których podstawowym celem jest uzyskanie efektu autonauki - sprawdzenia w zasymulowanej sytuacji swoich umiejętności)

Strategia i zarządzanie - 16 godz.

1. Zarządzanie strategiczne - wprowadzenie
* Definicje strategii - wprowadzenie podstawowych pojęć
* Przedstawienie różnych koncepcji tworzenia i budowy strategii
* Przedstawienie założeń analiz strategicznych
2. Analiza otoczenia organizacji
* Analiza makrootoczenia
* Budowa scenariuszy
* Analiza branży i sektora
* Analiza map grup strategicznych
* Analiza interesariuszy
* Analiza value net
3. Analiza organizacji
* typowe obszary analizy
* Analiza łańcucha wartości
* Analiza konfiguracji
* Analiza zasobów
* Analiza TOWS/SWOT
4. Formułowanie strategii
* Założenia budowania strategii
* Wizja, misja
* Domena działania
* Przewaga strategiczna
* Cele strategiczne
* Funkcjonalne programy działania
5. Metody portfelowe
* Macierz BCG
* Macierz GE
* Macierz ADL

Sprawozdawczość finansowa - 12 godz.

1. Sprawozdania finansowe według MSR/MSSF i ustawy o rachunkowości
2. Bilans, budowa, zawartość merytoryczna bilansu i jego elementów składowych
3. Rachunek zysków i strat, budowa, zawartość merytoryczna rachunku zysków i strat i jego elementów składowych
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym, zawartość merytoryczna zestawienia i jego elementów składowych
5. Rachunek przepływów pieniężnych, budowa, zawartość merytoryczna zestawienia przepływów pieniężnych i jego elementów składowych
6. Informacja dodatkowa, budowa i znaczenie
7. Aspekty formalno prawne sporządzania, zatwierdzania, badania i ogłaszania sprawozdań finansowych

ANALIZA FINANSOWA - 12 godz.
Klasyczna analiza finansowa

1. Istota oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa
* Wprowadzenie do analizy finansowej
* Zawartość informacyjna sprawozdania finansowego
* Przegląd metod stosowanych w analizie sprawozdań finansowych (analizy pionowe, poziome i wskaźnikowe).
2. Analiza wskaźnikowa
* Wskaźniki rentowności. Ujęcie księgowe i rynkowe
* Wskaźniki płynności. Analiza tradycyjna i skorygowana
* Wskaźniki sprawności działania. Różnice w stosowanych formułach obliczeniowych
* Wskaźniki zadłużenia. Perspektywa właściciela i wierzycieli
* Wskaźniki bazujące na rachunku przepływów pieniężnych
* Krytyczne uwagi na temat analizy wskaźnikowej
* Najczęściej popełniane błędy w analizach wskaźnikowych
3. Powiązania pomiędzy wskaźnikami
* Analizy piramidalne
* Poprawność funkcjonowania przedsiębiorstwa - ujęcie modelowe
* Wpływ zmian wybranych wielkości na wskaźniki finansowe
4. Przykłady wraz z interpretacją uzyskanych wyników w kontekście zagrożeń działalności przedsiębiorstwa
* Prognozowanie bankructwa za pomocą analizy wskaźnikowej
* Symptomy pogarszającej się sytuacji przedsiębiorstwa
* Metodologie badania zagrożeń działalności funkcjonowania przedsiębiorstwa stosowane przez banki i agencje ratingowe
Business inteligence - 8 godz.
1. Źródła informacji
2. Wykorzystanie informacji o wysokim stopniu ogólności przy specjalistycznych analizach
3. Competitive intelligence
4. Strategiczna analiza sektorowa (finansowa analiza sektora, model 5 sil Portera)
optymalizacja podatkowa - 8 godz.
Założenia ogólne
1. Cel i założenia optymalizacji podatkowej.
2. Granice optymalizacji i obejście prawa.
3. Swoboda umów w aspekcie prawa podatkowego (możliwości weryfikacji, granice swobody, wolność kontraktowania na gruncie prawa podatkowego)
4. Swoboda oceny dowodów a dowolność organów podatkowych (podważanie błędnych decyzji podatkowych)
5. Rola interpretacji indywidualnych (bezpieczeństwo podatkowe i możliwości podważenia)
6. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty jako forma bezpiecznego ?sprawdzenia? urzędu.
7. Wykorzystanie różnic między prawem bilansowym a podatkowym dla potrzeb planowania podatkowego
8. Uchybienia kontroli podatkowej i skarbowej (sposób wykorzystania, środki zaskarżania)
Podatki dochodowe
1. Reprezentacja i reklama (równowaga i racjonalizacja, znaczenie dokumentacji)
2. Integracje pracownicze i ich dokumentacja (właściwe wykorzystanie orzecznictwa sądowego)
3. Planowanie podatkowe przy przekształceniach organizacyjnych
4. Rola amortyzacji podatkowej w planowaniu kosztów firmy (obniżenia i podwyższenia stawek, wykorzystanie metod amortyzacji przy obniżaniu obciążeń podatkowych)
5. Uproszczona forma wpłacania zaliczek czyli nieoprocentowany kredyt od fiskusa
6. Zaliczka za przedostatni miesiąc roku instrumentem planowania podatkowego
7. Rozliczanie strat a bezpieczeństwo podatkowe i obniżanie zobowiązania podatkowego
8. Dofinansowywanie spółek bez obowiązku podatkowego (dopłaty, podwyższenie kapitału)
9. Planowanie kosztów a raty leasingowe (negocjacje w zakresie odpowiednich zapisów umownych)
10. Wyłączenie zaliczek na dostawy i usługi z przychodów podatkowych
11. Optymalizacja podatkowa przez różnice kursowe (metody, wybór kursów)
12. Wpływ momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego na potrącalność kosztów
13. Wyłączenia podatkowe w obrocie z zagranicą (dywidendy, unikanie podwójnego opodatkowania, certyfikaty rezydencji)
Podatek VAT
1. Przesunięcie daty zapłaty podatku poprzez datę wystawienia faktury
2. Przedwczesny obowiązek podatkowy a dodatkowe zobowiązanie podatkowe
3. Premie pieniężne i bonusy ? rozliczenie u obu stron umowy
4. Sposoby na pełne odliczenie VAT od nabycia samochodów osobowych
5. Obniżenie VAT poprzez właściwy moment sprzedaży samochodu po wykupie z leasingu
6. Obniżanie podatku VAT przy nieodpłatnych przekazaniach towarów
7. Planowanie podatkowe przy likwidacji (unikanie podwójnego opodatkowania)
8. Znaczenie wartości rynkowej przy transakcjach z podmiotami powiązanymi (obszary ryzyka)
9. Optymalizacja czynności eksportowych i importowych (elektroniczny SAD, znaczenie miejsca odprawy celnej)
10. Wykorzystanie przepisów unijnych i orzecznictwa ETS przy optymalizacji VAT
Controlling operacyjny - 14 godz.
1. Narzędzia controllingu operacyjnego
(Controlling operacyjny dysponuje szeregiem narzędzi, dzięki którym w sposób usystematyzowany można dochodzić do obiektywnego wyniku, a stąd na decyzje. Przedstawienie tych narzędzi i ich dyskusja pod kątem przydatności, będzie podstawą do nabierania umiejętności wybierania technik i narzędzi przydatnych do danej sytuacji decyzyjnej)
2. Rachunek kosztów w sterowaniu rentownością
(Podstawą controllingu operacyjnego jest rachunek kosztów. Po wykładzie wprowadzającym, Uczestnicy wymienią się doświadczeniami nt. różnych rachunków kosztów, szczególnie w sferze ich integracji z rachunkowością finansową)
3. Projektowanie systemów sprawozdawczości wewnętrznej
(Wykorzystanie controllingu operacyjnego jest w dużej mierze uzależnione od systemów informacyjnych. Takim systemem, który pozwala na lepsze planowanie i kontrolę jest sprawozdawczość wewnętrzna. W tej części zostaną przedstawione doświadczenia z projektowania i wdrażania takich systemów)
4. Wykorzystanie zintegrowanych systemów zarządzania w controllingu
(Powiązanie systemów zarządzania z systemem controllingu jest jedną z najtrudniejszych sfer w rozwoju tego systemu. Na bazie przykładów przedstawionych przez Prowadzącego oraz doświadczeń własnych, zostaną wyspecyfikowane te zagadnienia, którym należy się szczególna uważność)
Controlling strategiczny - 14 godz.
Strategiczne planowanie finansowe
1. Zasady projektowania zestawień finansowych
2. Planowanie luki kapitałowej
3. Szacowanie wolnych przepływów dla właścicieli i wszystkich stron finansujących
Wycena przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych
1. Przegląd metod wyceny przedsiębiorstw
2. Model DCF w wycenie przedsiębiorstw
* Ustalanie kosztu kapitału w warunkach polskich
* Kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny (FCFF, FCFE, EVA)
* Uzgodnienie wycen powadzonych za pomocą poszczególnych technik DCF
* Zasady kalkulacji wartości rezydualnej w wycenie przedsiębiorstw
* Zasady kalkulacji wartości aktywów nieoperacyjnych
3. Ocena projektów inwestycyjnych
* Zakres analizy finansowej projektów inwestycyjnych
* Narzędzia oceny racjonalności projektów inwestycyjnych
* Narzędzia oceny wykonalności projektów inwestycyjnych
* Narzędzia analizy projektów inwestycyjnych (analiza wrażliwości, analiza Monte Carlo), analiza scenariuszowa
* Narzędzia analizy wpływu opcji realnych na wartość projektów inwestycyjnych
* Ocena projektów odtworzeniowych i racjonalizatorskich
Narzędzia zarządzania wartością
1. Księgowe miary oceny wzrostu wartości przedsiębiorstwa
2. Miary oceny wzrostu wartości przedsiębiorstwa bazujące na koncepcji zysku ekonomicznego oraz wolnych środków pieniężnych (EVA, CFROI, SVA)
3. Miary oceny wzrostu wartości przedsiębiorstwa bazujące na miernikach rynkowych (MVA, TSR, EPS)
4. Zintegrowane narzędzia controllingu strategicznego (BSC)
Prawo handlowe - 8 godz.
Pozyskiwanie, struktura i koszt kapitału - 8 godz
Strategie zarządzania ryzykiem finansowym - 16 godz
1. Rynek i instrumenty finansowe
2. Rodzaje i pomiar ryzyka finansowego
3. Narzędzia zarządzania ryzykiem finansowym
4. Strategie zarządzania ryzykiem finansowym
Zaliczenie - the case study say - 8 godz.

Czas trwania

Na zajęcia zapraszamy w soboty i niedziele w godz. 09:00 - 15:45 w następujących terminach:

2-3 kwiecień 2011
16-17 kwiecień 2011
7-8 maj 2011
21-22 maj 2011
4-5 czerwiec 2011
18-19 czerwiec 2011
3-4 wrzesień 2011
17-18 wrzesień 2011
1-2 październik 2011
15-16 październik 2011

Prelegenci

Cytat
Prowadzący
Andrzej Rutkowski
Docent na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Abshttp://www.szkolenia.eventis.pl/event/edit/18811
Szkolenie: Dyrektor Finansowy- KURS- Warszawaolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Autor wielu publikacji (m.in.): Zarządzanie finansami PWE Warszawa 2007, III zm. wydanie (podręcznik akademicki) – nagrodzona „Beta 2003”. Współautor kilkudziesięciu prac zbiorowych, m.in. z zakresu: finansów przedsiębiorstw, fuzji i przejęć, zarządzania wartością, restrukturyzacji finansowej, finansowania organizacji non-profit, wycen jednostek gospodarczych. Autor artykułów publikowanych (m.in.) w: Rzeczpospolita, Gazeta Bankowa, Nowe Życie Gospodarcze, Prawo Przedsiębiorcy, Rachunkowość, Monitor Rachunkowości i Finansów, Przegląd Organizacji, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, Nasz Rynek Kapitałowy, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Zeszyty Naukowe: Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestnik wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych. Andrzej Rutkowski posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne jako wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik wielu seminariów i kursów zagranicznych oraz krajowych (m.in.): Colloquium on Participant Centered Learning – Harvard Business School, Boston, Credit Analyst Seminar, Executive Development Center, Chicago, Company Doctor, Corporate Restructuring and Turnaround Management. Autor wielu prac doradczych z zakresu restrukturyzacji, połączeń przedsiębiorstw, projektowania przedsięwzięć rozwojowych, wycen przedsiębiorstw oraz wartości niematerialnych i prawnych, tytułów prasowych. Recenzent innowacyjnych projektów inwestycyjnych finansowych ze środków unijnych realizowanych w województwie mazowieckim (na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego). Andrzej Rutkowski był zaangażowany jako wykładowca i koordynator w realizacje wielu przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych. Autor ekspertyz aktów prawnych dla Senatu R.P. Konsultant w zakresie finansów wielu firm doradczych, kancelarii prawnych polskich i zagranicznych.
Bartłomiej Cegłowski

doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, wiceprezes i dyrektor ekonomiczny DCF Consulting sp. z o.o..Specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania i oceny projektów inwestycyjnych oraz zarządzania wartością.Prowadzi zajęcia na studiach magisterskich, podyplomowych i typu MBA z zakresu finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, controlingu, finansowania przedsiębior­czości i matematyki finansowej oraz na kursach dla dyrektorów finansowych, analityków finansowych i kandydatów na członków rad nadzorczych.Prowadził szkolenia, dokonywał wycen oraz uczestniczył w projektach doradczych m. in. dla: Banku Ochrony Środowiska, C&A, DaimlerChrysler, Finkorp, Gerling, Man – Star Trucks, Mitsubishi Motors Company, Renault Trucks, b. UNFE. Współpracuje z Polsko – Niemiecką Izbą Przemysłowo – Handlową oraz Narodowym Centrum Kultury.Współautor książek "Controlling w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem" (IPiS, Warszawa 2000) „Skuteczny biznes plan” (IPiS, Warszawa 2002) oraz „Pozyskiwanie kapitału. Podstawowe formy i możliwości zdobycia kapitału” (Helion, Gliwice 2005). Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów z zakresu analizy finansowej, zarządzania wartością, matematyki finansowej i oceny projektów inwestycyjnych.
Iwona Cieślak
Pracownik naukowo-dydaktyczny, specjalista w dziedzinie rachunkowości. Absolwentka studiów doktoranckich WSPIZ oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych MBA. Jest wykładowcą z zakresu rachunkowości, rachunkowości ubezpieczeniowej, rachunkowości zarządczej, audytu wewnętrznego zarówno na studiach magisterskich jak również podyplomowych i MBA. Iwona Cieślak jest autorem kilku rozdziałów monografii w zakresie rachunkowości, oraz prac naukowych i artykułów publicystycznych dotyczących m.in. kosztów pracy, kapitału, w szczególności kapitału ludzkiego i metod jego pomiaru. Jest laureatem nagród i wyróżnień m.in. za dorobek naukowy oraz za działalność organizacyjną. Od 2005 roku jest prezesem Praskiej Fundacji Nauki i Kultury im. Leona Koźmińskiego
Krzysztof Drozd
Menedżer, konsultant i trener. Absolwent Uniwersytetu w Montrealu (MBA) i studiów podyplomowych z dziedziny finansów - Executive Studies in Finance (Szkoła Główna Handlowa i Ernst & Young). Ponad 15 lat doświadczenia menedżerskiego, głównie w międzynarodowych korporacjach. Specjalizuje się w zarządzaniu procesami, strategią i ryzykiem. Międzynarodowe certyfikaty z metodyki SixSigma (Black Belt), Lean (Manufacturing, Finance, Office, Healthcare), Kaizen Auditor. Liczne projekty z zakresu optymalizacji procesów (US BANKcorp, Abbott Vascular Devices, Laboratoires Expanscience, TCL Operations, Coca Cola Poland, Wincanton Polska).
Marcin Pacyna

Doradca podatkowy, prawnik, szkoleniowiec, właściciel kancelarii prawno-podatkowej, wykładowca, specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, autor ponad 200 artykułów opublikowanych na łamach Gazety Prawnej, Gazety Podatkowej, Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych oraz Przeglądu Podatku Dochodowego, autor książek wydanych nakładem Polskiej Akademii Rachunkowości: „Zamknięcie roku 2006. CIT, PIT, VAT” oraz „Amortyzacja podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Komentarz”.
Małgorzata Płaczek
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej- kierunek Finanse i bankowość, Project Manager/Analityk inwestycyjny w BRE Banku od marca 2006 r, odbyte liczne kursy, w tym CFA program. Wykładowca z zakresu analizy i finanse.
Waldemar Czachorowski

Doświadczony praktyk, ma na swoim koncie zawodowym między innymi następujące projekty:

* Projekt i implementacja metodyki mapowania i optymalizacji procesów w tym rachunek efektywności w oparciu o system rachunkowości zarządczej (Poczta Polska, Centrum Usług Pocztowych)
* Wdrożenie systemu rachunkowości zarządczej, przygotowanie kadr dla zmian, projekt i prowadzenie procesu zmian kadrowych na stanowiskach kierowniczych, projekt systemu budżetowania (MZA w Warszawie)
* Przygotowanie firmy do restrukturyzacji kapitałowej, organizacja procesu wejścia na GPW,
* Projekt i wdrożenie systemów rachunkowości zarządczej i budżetowania (Mostostal Płock S.A.)
* Projekt i wdrożenie systemu rachunkowości zarządczej, Szkolenia wspomagające wdrożenie systemu. (Zakład TPSA Poznań-Miasto)
* Projekt i wdrożenie systemu rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów działań (PPKS Warszawa)

Gdzie i kiedy

Warszawa 2 kwietnia - 16 lipca 2011
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
PLN
6027 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe; materiały po- szkoleniowe; bufet kawowy; profesjonalny wykładowca
Weź udział

Organizator

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa
Świętokrzyska 36 lok. 61
woj. mazowieckie
Polska Akademia Rachunkowości S.A., to nowoczesna firma edukacyjna specjalizująca się w szkoleniach i publikacjach oraz usługach doradczych. Misją Akademii jest praktyczna edukacja w dziedzinie podatków, rachunkowości i finansów. Akademia kszta...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie odpowiedniej kwoty do czasu rozpoczęcia kurs

W związku z nowelizacją ustawy o VAT od 1 stycznia 2011 r. ceny szkoleń i kursów wzrosną o 23% VAT. Przy wpłaceniu pełnej kwoty i zaksięgowaniu jej do 31 grudnia br. obowiązują dotychczasowe ceny bez VAT!

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa Świętokrzyska 36 lok. 61
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!