Szkolenie

Dyrektor Finansowy - poziom zaawansowany- KURS- Warszawa

O szkoleniu

KURS SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA
(ASPEKTY ORGANIZACYJNE, PROJEKTOWE I WDROŻENIOWE)
W otaczającej nas rzeczywistości organizacyjnej coraz częściej i szybciej należy dokonywać zmian. Organizacje nie są przygotowane do tego zarówno pod kątem merytorycznym (diagnoza, projektowanie i wdrażanie) jak i metodycznym (odpowiedniość narzędzi do danego przypadku – danej firmy). Kurs jest dedykowany dla tych osób i firm, które chcą zwiększyć swoją sprawność w przygotowywaniu i wdrażaniu zmian. Dlatego też na zaliczenie przewidziano napisanie i obronę Projektu dla konkretnego przypadku i firmy.
Konieczna do napisania Projektu wiedza merytoryczna wychodzi poza standardowo rozumiany warsztat Dyrektora finansowego. Jego kompetencje merytoryczne muszą zostać poszerzone o kompetencje menedżerskie. Na kształtowaniu tychże został położony największy nacisk. Ich brak prowadzi najczęściej do znacznego wydłużenia, a nawet niepowodzenia wdrożeniowego nowoczesnych systemów wspomagających zarządzanie finansami firmy. Niezależnie od źródła problemów, które były przyczyną niepowodzenia jako podstawowe uznajemy szeroko rozumianą analizę wnętrza i otoczenia organizacji. Aspekty strategii (jej budowy i wdrażania) traktujemy jako zaczyn do budowy systemu zarządzania finansami.
Choć kurs przeznaczony jest dla osób z dobrym przygotowaniem merytorycznym w zakresie finansów i rachunkowości finansowej to treści programowe mogą być przyswojone również przez osoby ze słabszym przygotowaniem w dziedzinie finansów i rachunkowości. Stąd w kursie mogą uczestniczyć nie tylko analitycy i dyrektorzy finansowi, ale również dyrektorzy i pracownicy specjalistyczni innych funkcji. Dotyczy to szczególnie przypadku, gdy na kurs zgłoszą się osoby z jednej firmy. Również pod tym kątem został przygotowany jeden z wariantów zaliczeniowych – Projekt doradczy dla konkretnej firmy.
W przypadku wykonywania Projektu zaliczeniowego pod kątem szkoleniowym (jako zaliczenie kursu), Zespół projektowy będzie składał się również z uczestników kursu, lecz projekt będzie dotyczył albo przypadku wskazanego przez PAR, albo wybranego przez Zespół.
Jako dodatkową formułę pozostawiamy możliwość wykonywanie Projektu wspólnie z naszymi konsultantami (wersja konsultingowa). Zakres ich pomocy może zostać poszerzony, włączając ich bardziej w proces projektowo-wdrożeniowy w Państwa firmie.
Dla Projektu doradczego (wersja zaliczeniowa) w programie przewidziano wystarczającą liczbę godzin wprowadzających, metodycznych i merytorycznych.
Kurs wyróżnia się nie tylko kształtowaniem umiejętności projektowo-wdrożeniowych i elastycznym podejściem do formy zaliczenia. Szczególnym wyróżnikiem jest fakt, że poruszone zostają w nim najistotniejsze dla szerokiego widzenia problematyki zarządzania finansami zagadnienia: koncepcje, metody i narzędzia zarządzania zarówno finansami jak i organizacją.
Na styku tychże powstaje system zarządzania, którego każdy aspekt powinien zostać zoptymalizowany. Uwzględnianie wielu elementów równowagi zarządzania: ludzi, struktur, metod i strategii, wsparte solidną wiedzą o procesach, zmianach i projektach pozwoli na zamodelowanie zmiany przed jej wprowadzeniem. Refleksja nad projektem niejednokrotnie zmusza do weryfikacji podejścia. Pozwala jednocześnie na logicznie optymalne ułożenie wprowadzanych zmian organizacyjnych.
Kończący kurs Słuchacze będą posiadać umiejętność systemowego projektowania zmian w sferze zarządzania finansami przedsiębiorstwa. To niezaprzeczalnie jedna z tych kompetencji menedżerskich, która pozwoli na zminimalizowanie ryzyka organizacyjnego (a w efekcie również finansowego) w ich wprowadzaniu. Oprócz umiejętności projektowania i wdrażania narzędzi wspomagających zarządzanie finansami (budowa strategii finansowej, wprowadzanie controllingu, ABM, BSC, itp.), Dyrektor finansowy będzie również nie tylko solidnym merytorycznie specjalistą. Kompetencje menedżerskie w tym szczególnie znajomość różnych metod oraz umiejętność systemowego patrzenia na zmiany będzie stanowiła o tym, że będzie menedżersko przygotowanym partnerem w wyborze optymalnego kierunku rozwoju firmy.
Kto powinien wziąć udział?
pracowników działów finansowych i zarządzania

Program szkolenia

Program kursu

1. Moduł umiejętności menedżerskich- 16 godz.
Moduł ten poszerza obszary i umiejętności z kursu Dyrektora finansowego. Kluczowymi aspektami będą organizacja zespołów i komunikacja. Właśnie kompetencje menedżerskie są często niedocenianymi aczkolwiek kluczowymi dla zmian. O ile w pozostałych modułach zagadnienia teoretyczne i umiejętności podnoszone są w odniesieniu do całej organizacji o tyle moduł ten pozwoli na samodoskonalenie - samodiagnozę i korekty własnych postaw w stosunku do zmian. Kluczem sukcesu menedżera będzie dobór właściwych metod i kanałów komunikacji z członkami organizacji. Niezależnie od szczebla czy doświadczenia menedżerskiego, dobór stylu kierowania do sytuacji stanie się podstawą warsztatu. Niektóre narzędzia nie będą zgodne z indywidualnym profilem , ale to również trzeba wiedzieć. Można bowiem dobrać takie, które będą w zgodzie z naszym indywidualnym profilem. Zmiana profilu lub/i zmiana metod - właściwy dobór do danej sytuacji zależnej od kultury, struktur, systemów zarządzania, strategii czy też … historii danej organizacji - to pryzmat przez który indywidualne kompetencje menedżera powinny być doskonalone.
2. Podsystem zarządzania finansami firmy- 8 godz.
Na zajęciach zostaną omówione zagadnienia teoretyczno-koncepcyjne w następujących obszarach: zarządzanie systemowe, system zarządzania, komponenty systemu zarządzania finansami (rach. Informacje i informatyka, organizacja, relacje z innymi podsystemami). Są one przygotowującymi do całości kursu. Przekazany zostanie podstawowy materiał teoretyczny, którego przyswojenie i zrozumienie będzie podstawa do przygotowania Projektu. Krótka charakterystyka poszczególnych części programowych pozwoli na zrozumienie i ewentualne uzupełnienie całego programu Kursu.
3. Zarządzanie projektami i procesem zmian- 8 godz.
Zagadnienia projektów, procesów i zmian są najczęściej poruszanymi koncepcjami. Ich wzajemna zależność jest bezsporna. Takie właśnie ujęcie jest wyróżnikiem tego modułu zajęć. Patrzenie się na problem poprzez wiele narzędzi czy koncepcji pozwala na ominięcie niedoskonałości jednych przy wykorzystaniu mocnych stron innych podejść. Już samo zagadnienie projektowania, a szczególnie ułożenie spójnej koncepcji jest bardzo istotne. Zaprojektowanie wkomponowania zmian w systemie kosztowo-wynikowym jest niejednokrotnie kluczem do usprawnienia funkcjonowania całości organizacji.
4. Struktury organizacyjne- 8 godz.
Zagadnienie to jest jednym z filarów teorii i praktyki zarządzania. Struktury mogą wpierać lub przeszkadzać we wdrożeniu wielu nowoczesnych narzędzi. Umiejętność ich optymalnego ułożenia i dostosowania do strategii czy metod zarządzania jest zagadnieniem o tyle ważnym, iż poprzez wymiar struktur niejednokrotnie występuje opór przed zmianą.
5. Psychologia i zmiany- 8 godz.
Zagadnienia ludzkie są częstokroć pomijanymi. Rozumienie oporów człowieka i ich źródeł może być kluczowym zagadnieniem dla prawidłowego wdrożenia.
6. Zarządzanie strategiczne- 12 godz.
Zajęcia będą poszerzały wiedzę z pierwszego kursu (dyr.finans.) o praktyczne case study w następujących tematach: Budowa i planowanie wdrożenia strategii, Strategie funkcjonalne, Budowa strategii finansowej, Spójność programów strategicznych.
7. Metody zarządzania kosztami i wynikami- 12 godz.
Na bazie nowoczesnych rachunków kosztów oraz metod zarządzania kosztami zostaną omówione techniki i narzędzia wspomagające (poprzez wymiar finansowy) zarządzanie całą organizacją.
8. Audyt wewnętrzny- 12 godz.
System silnych wewnętrznych czynników kontrolnych stanowi krytyczny składnik zarządzania jednostką gospodarczą, może pomóc w realizacji celów i zadań, osiągnięciu celów długoterminowej rentowności oraz utrzymania wiarygodnej sprawozdawczość finansowej i zarządczej. Głównym tematem wyjściowym będzie audyt wewnętrzny Służb finansowych, jednakże analiza i kontrola stanu muszą zostać odniesione również na inne służby. Układ stanu (audyt) i wzorca (podejścia i metody) pozwoli na określenie obszaru projektowego dla zaliczenia kursu. To nowoczesne podejście (projektujące) do audytu pozwala nabyć umiejętności szybkiej i skutecznej reakcji na zmiany w otoczeniu i organizacji.
9. Kultura organizacyjna i zmiany- 12 godz.
Zajęcia służą do pogłębienia wiedzy merytorycznej i umiejętności doboru narzędzi pod kątem typu kultury organizacyjnej. Jej zmiana jest częstokroć jednym z najważniejszych wyzwań dla wprowadzania metod wspomagających zarządzanie. Niektóre narzędzia nie będą ‘kompatybilne’ z istniejącą kulturą. Jej zmiana stanie się więc jednym z podstawowych wyzwań dla projektu. Niektóre z metod będą umacniać istniejącą kulturę, ta natomiast nie będzie wspomagała innych metod zarządzania. Zagadnienie jest bardzo złożone zarówno narzędziowo jak i psychologicznie. Dla kadry menedżerskiej jest jednocześnie podstawą do rozwijania warsztatu.
10. Metody i techniki organizatorskie- 8 godz.
Zajęcia poszerzają warsztat o metody zarządzania wykorzystywane zarówno dla całej organizacji jak i przez różne służby wewnętrzne. Na bazie wiedzy o metodach kosztowo-wynikowych zostaną omówione inne metody zarządzania w kontekście spójności podejść metodycznych. Pozwoli na wybór optymalnej dla organizacji ‘kombinacji’ metod wspomagających zarządzanie oraz wzbogaci indywidualne kompetencje menedżerskie. Podstawową metodą będzie analiza wartości. Szczegółowy zakres innych metod zostanie dobrany pod potrzeby Projektów.
11. Informatyka w zarządzaniu finansami- 8 godz.
Na zajęciach zostaną zaprezentowane i omówione wybrane zintegrowane pakiety informatyczne wspomagające zarządzanie finansami. Bazą podstawową będzie pakiet do zarządzania procesowego Adonis, na bazie którego zostaną przeprowadzone ćwiczenia w samodzielnym projektowaniu arkuszy pozwalających na prowadzenie analiz zarządczych. Moduł ten jest ściśle powiązany z modułami kosztowymi oraz zarządzania. Na bazie przygotowanego arkusza będzie można zaproponować rozwiązania optymalne.
12. Optymalizacja metodyczna zarządzania- 8 godz.
Zagadnienie optymalizacji często jest sprowadzane jedynie do technik matematycznych. Uzyskanie optimum dla całości pozwala na wyrównoważenie zarządzania we wszystkich jego obszarach.
Zajęcia będą przygotowywały ostatecznie do wykonania spójnego projektu zmian. Szczególnym wyróżnikiem będzie optymalne w czasie i kompletne ułożenie poszczególnych kroków projektowych.
13. Moduł specjalistyczny- 24 godz.
Tematyka modułu zostanie dobrana pod preferencje całej grupy. Do wyboru: optymalizacja podatkowa, projektowanie planu kont, struktura finansowania, prawo finansowe, konsolidacja sprawozdań, itp.
14. Spotkania z Praktykami- 4 godz.
Dyrektor finansowy lub przedsiębiorca
15. Projekt doradczy- Zajęcia będą się składały z trzech części:
* (dodatk. na 3 zjeździe)- 4 godz.- zajęcia przygotowujące, na których zostaną przedstawione wymagania oraz typowe projekty; na tej bazie zostaną omówione błędy w projektowaniu zmian;
* prezentacja Projektu - 2 godz- jedną z kluczowych umiejętności menedżera powinna być dobra prezentacja materiału (zjazd 8);
* konsultacje dla Zespołów Projektowych prowadzone przez dwóch promotorów Projektów- 6 godz.

Na zaliczenie składać się będą ocena Recenzenta oraz krótka prezentacja i obrona Projektu przed Komisją.

Czas trwania

Na zajęcia zapraszamy w soboty i niedziele w godz. 09:00 - 15:45 w trybie dwutygodniowym.

Prelegenci

Cytat
Zespół ekspertów PAR S.A Kierownictwo merytoryczne - Waldemar Czachorowski

Gdzie i kiedy

Warszawa 5 marca - 19 czerwca 2011
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
PLN
5900 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe; materiały po- szkoleniowe; bufet kawowy; profesjonalny wykładowca
Weź udział

Organizator

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa
Świętokrzyska 36 lok. 61
woj. mazowieckie
Polska Akademia Rachunkowości S.A., to nowoczesna firma edukacyjna specjalizująca się w szkoleniach i publikacjach oraz usługach doradczych. Misją Akademii jest praktyczna edukacja w dziedzinie podatków, rachunkowości i finansów. Akademia kszta...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie odpowiedniej kwoty do czasu rozpoczęcia kursu

W związku z nowelizacją ustawy o VAT od 1 stycznia 2011 r. ceny szkoleń i kursów wzrosną o 23% VAT. Przy wpłaceniu pełnej kwoty i zaksięgowaniu jej do 31 grudnia br. obowiązują dotychczasowe ceny bez VAT!

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa Świętokrzyska 36 lok. 61
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!