Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych - zmiany przepisów w 2021 i 2022 roku

O szkoleniu

Na szkoleniu omawiamy zagadnienia: zakres przedmiotowy postępowania egzekucyjnego w administracji, podmioty postępowania, przebieg postępowania egzekucyjnego, wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji, zawieszenie a umorzenie postępowania, zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej, środki egzekucyjne i ich analiza oraz praktyczne zastosowanie, koszty postępowania egzekucyjnego w administracji.

Szkolenie obejmuje swoim zakresem wszystkie zmiany przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, w kontekście egzekucji obowiązków niepieniężnych, które wejdą w życie w 2021 r. i 2022 r.

Postępowanie egzekucyjne w administracji jest szczególną sferą działalności administracji publicznej, ze względu na swój cel i stosowanie tzw. przymusu administracyjnego. Szeroki katalog źródeł prawa w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym i zakres zastosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz rosnąca liczba obowiązków administracyjnych o charakterze niepieniężnym wymagających wyegzekwowania w tym trybie oraz liczne zmiany przepisów prawnych w tym obszarze powodują, że tematyka objęta szkoleniem wymaga solidnego przygotowania merytorycznego i praktycznego oraz ciągłego doskonalenia posiadanej wiedzy i umiejętności.

Cele szkolenia:
- omówienie wszystkich zmian obowiązujących w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i aktach wykonawczych po 1 stycznia 2021 r. i wszystkich zmian które wejdą w życie w 2021 r. i 2022 r. z., tj. m.in. dokonanych ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1553), czyli nowelizacji, która ma na celu przede wszystkim stworzenie nowego modelu naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- omówienie zmian wynikających z nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, obowiązujących w 2021 r.
- dostarczenie kompendium wiedzy niezbędnej każdemu uczestnikowi postępowania egzekucyjnego w administracji, którego przedmiotem jest obowiązek niepieniężny, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Zdobycie umiejętności praktycznych, pozwalających na samodzielne prowadzenie czynności wierzyciela lub organu egzekucyjnego, w szczególności poprzez analizę stanu prawnego, orzecznictwa i posiłkowanie się konkretnymi przykładami (kazusami),
 • Zapoznanie uczestników z ostatnimi zmianami przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych, w odniesieniu do postępowań egzekucyjnych obowiązków o charakterze niepieniężnym.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest dedykowane w szczególności dla pracowników organów administracji publicznej występujących w roli wierzycieli, a także dla prawników, w tym radców prawnych i adwokatów oraz innych osób, które są zainteresowane zdobyciem specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji, ze szczególnym nastawieniem na egzekucję administracyjną obowiązków o charakterze niepieniężnym.

Program szkolenia

Zagadnienia ogólne - istota postępowania egzekucyjnego w administracji:

 • pojęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego a egzekucji administracyjnej,
 • źródła prawa w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (m.in. omówienie zakresu, obowiązujących po 1 stycznia 2021r., wszystkich zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji),
 • zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji.
   

Zakres przedmiotowy postępowania egzekucyjnego w administracji:

 • obowiązek administracyjny o charakterze niepieniężnym i jego rodzaje,
 • wymagalność obowiązku administracyjnego, w tym wykonalność decyzji administracyjnej,
 • wyłączenia spod egzekucji administracyjnej.
   

Podmioty postępowania egzekucyjnego w administracji w odniesieniu do obowiązków niepieniężnych:

 • wierzyciel, zobowiązany, organ egzekucyjny i ich właściwość,
 • organy nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
   

Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji:

 • stadia postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • termin wszczęcia egzekucji administracyjnej.
   

Czynności wierzyciela zmierzające do wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji:

 • ustalenie wymagalności obowiązku administracyjnego,
 • upomnienie,
 • formy działań informacyjnych wobec zobowiązanego,
 • skarga na bezczynność wierzyciela,
 • wystawienie tytułu wykonawczego w odniesieniu do obowiązków niepieniężnych – omówienie najczęstszych błędów w wypełnianiu tego dokumentu.
   

Zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji:

 • termin wniesienia,
 • przesłanki i tryb rozpatrzenia,
 • konsekwencje uznania zarzutów.
   

Zawieszenie a umorzenie postępowania egzekucyjnego w administracji:

 • przesłanki,
 • skutki zawieszenia
 • forma,
 • podjęcie na nowo zawieszonego postępowania egzekucyjnego,
 • możliwość wszczęcia ponownego postępowania egzekucyjnego.
   

Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej:

 • przesłanki zbiegu,
 • tryb postępowania,
 • obowiązki organu egzekucyjnego, który przejął prowadzenie łącznie egzekucji.
   

Analiza wszystkich środków egzekucyjnych obowiązków niepieniężnych i praktyczne aspekty ich zastosowania:

 • grzywa w celu przymuszenia,
 • wykonanie zastępcze,
 • odebranie rzeczy ruchomej,
 • odebranie nieruchomości, opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń.
   

Koszty postępowania egzekucyjnego w administracji:

 • podmioty zobowiązane do ich uiszczenia,
 • rodzaje kosztów i wydatków egzekucyjnych,
 • możliwość ich umorzenia,
 • tryb ich określenia,
 • środki zaskarżenia.
   

Case study, warsztaty, konsultacje.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwentka aplikacji legislacyjnej, praktyk z około 18-letnim doświadczeniem w zakresie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych; od 2003 r. zawodowo związana z organami Inspekcji Transportu Drogowego, od 2007 r. Dyrektor Biura Prawnego, w latach: 2017 r. – 2019 r. – Dyrektor Generalny w urzędzie administracji publicznej, od 2019 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego i radca prawny w urzędzie administracji publicznej.

Wykładowca postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji na uczelniach wyższych oraz trener wewnętrzny (łącznie ponad 1500 godzin przeprowadzonych szkoleń i wykładów), Ekspert w ramach projektów bliźniaczych w Turcji, Chorwacji i na Ukrainie mających na celu dostosowanie systemów prawnych ww. państw do prawa Unii Europejskiej.

Autorka publikacji książkowych i artykułów z zakresu postępowania administracyjnego oraz prawa transportu drogowego, a także komentarzy do ustaw: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o transporcie drogowym, o drogach publicznych, transporcie kolejowym oraz rozporządzeń prawa Unii Europejskiej.

Przewodniczący Zespołu wdrożeniowego RODO w jednostce administracji publicznej i Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 18 listopad 2022
Online 9 wrzesień 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!