Szkolenie

Elektronizacja, analiza problemów w realizacji zamówień publicznych z uwzględnieniem nowej ustawy PZP - 2-dniowe szkolenie obejmujące regulacje prawne.

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy do udziału w 2-dniowych warsztatach praktycznych w zakresie prawa zamówień publicznych. Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:
-zapoznać się z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych,
-zapoznać się z najbardziej problematycznymi kwestiami podczas realizacji zamówień publicznych,
-zdobyć nowe umiejętności, cenione przez pracodawców.

Celem realizacji szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy oraz praktycznych wskazówek w zakresie realizacji postępowania i udziału w nim Wykonawców zgodnie z Nowym Prawem zamówień publicznych, przede wszystkim w związku z elektronizacją.

Szkolenie jest poświęcone formalnym kwestiom elektronizacji zamówień publicznych, następnie omówieniu potrzeb Zamawiających i Wykonawców w zakresie praktycznego przygotowania narzędzi i systemów do elektronizacji zamówień w kontekście sprostania wymogom nałożonych przez ustawodawcę.
Szkolenie jest prowadzone w formie praktycznych warsztatów, które umożliwiają poznanie najbardziej problematycznych aspektów realizacji zamówień publicznych zarówno po stronie Zamawiających jak i Wykonawców z uwzględnieniem elektronizacji.

 

Korzyści dla uczestników

 1. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość uzyskania specjalistycznej wiedzy, dokonania analizy praktycznych przykładów oraz skorzystania z indywidualnych konsultacji.
 2. Każdy z uczestników otrzyma komplet interesujących materiałów szkoleniowych.
 3. Utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez ćwiczenia, analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności z jakimi spotykają się Uczestnicy w codziennej pracy.
 4. Dyskusja moderowana dla zobrazowania najistotniejszych kwestii.
Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa

Przydatne i ciekawe szkolenie specjalistyczne dla Zamawiających, Audytorów, Kontrolujących a także Wykonawców chcących skutecznie uczestniczyć w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Grupa docelowa:
-pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
-specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy;
-przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;
-przedstawiciele administracji rządowej;
-wykonawcy;
-wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową i aktualną wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

 

Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

W zależności od terminu i lokalizacji, szkolenie jest realizowane przez jednego ze wskazanych trenerów.

 

Metody pracy podczas szkolenia on-line:

 • wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel
 • szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników
 • bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz
 • pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
 • podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym
 • otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
 • masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
 • otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Program szkolenia

|Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|

PROGRAM SZKOLENIA BĘDZIE ODPOWIEDNIO ZAKTUALIZOWANY I REALIZOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM  W DNIU SZKOLENIA  STANEM PRAWNYM.

 

DZIEŃ I
1. Omówienie najważniejszych zmian wynikających z nowego systemu prawnego, który wszedł w życie w dniu 01.01.2021 roku – zestawienie zmian w porównaniu do dotychczasowego systemu prawnego.
a) Nowe ustawowe definicje.
b) Prawa i obowiązki zamawiającego w nowym stanie prawnym.
c) Nowe zasady zamówień.
d) Zamówienia zwolnione ze stosowania ustawy – regulacje.
2. Zamówienia publiczne w progu „krajowym i unijnym” z zachowaniem formy elektronicznej. Omówienie zagadnień związanych z elektronizacją zamówień publicznych.
a) Rodzaje „podpisów elektronicznych” - jako „narzędzia” do elektronicznego udzielania zamówień publicznych. Zasady posługiwania się podpisem elektronicznym.
b) Sposoby i zasady weryfikacji dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym – praktyczne aspekty.
c) Przekazywanie dokumentów i korespondencji elektronicznie - opatrzonej podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem.
d) Elektroniczna oferta – techniczne aspekty oferty.
e) Techniczne wymagania dla systemów i narzędzi wykorzystywanych
w zamówieniach publicznych – udzielanych elektronicznie.
f) Praktyczne posługiwanie się wybranymi elektronicznymi narzędziami.
g) Autorskie „narzędzia” wspomagające Zamawiającego.
3. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w formie elektronicznej poniżej i powyżej progów unijnych na bazie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych – różnice proceduralne:
a) Tryby podstawowe.
b) Sposób przeprowadzenia postępowania.
c) Dokumenty zamówienia (SWZ, opis potrzeb i wymagań, itp…).
d) Analiza potrzeb.
e) Czynności podejmowane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez strony postępowania.
f) Komunikacja w zamówieniach, zasady, formy, narzędzia.
g) Nowe zasady otwarcia ofert.
h) Czynności badania i oceny ofert.
i) Odrzucenie oferty, wykluczenie wykonawcy, wybór oferty itd. …
4. Schemat postępowania krajowego w trybie podstawowym (3 warianty). Omówienie czynności po stronie Zamawiającego i Wykonawcy.

DZIEŃ II
1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) oraz Opis Potrzeb i Wymagań (OPW).
a) Budowa SWZ oraz OPW – cel tworzenia tego dokumentu, czytelność i obligatoryjność zapisów – elektronizacja - konieczne zapisy w SWZ i OPW.
b) Opis przedmiotu zamówienia, przykłady – praktyczne aspekty;
c) Kryteria oceny ofert (analiza).
d) Załączniki do specyfikacji i OPW – wzory i zasady konstruowania zapisów.
e) Komunikacja w postępowaniu - weryfikacja SWZ w trybie pytań.
f) Zmiany SWZ, zmiany ogłoszenia – elektronizacja.
g) Warunki udziału w postępowaniu, analiza, przykłady, błędy.
2. Wybór oferty najkorzystniejszej.
a) Dobór kryteriów oceny ofert – cel oraz zasada przejrzystości i uczciwej konkurencji.
b) Kryteria pozacenowe przedmiotowe, w tym kryteria jakościowe, funkcjonalne.
c) Kryteria pozacenowe podmiotowe: kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia.
d) Badanie ofert, poprawianie, wyjaśnianie – problemy praktyczne, przykłady - elektronizacja w tym zakresie.
e) Otwarcie ofert – sposób, obowiązki Zamawiającego i elektronizacja
w tym zakresie.
f) Weryfikacja rażąco niskiej ceny – etapy, zasady, obowiązki Zamawiających i Wykonawców - elektronizacja w tym zakresie.
g) Przesłanki odrzucenia oferty – uzupełniony katalog przesłanek w ujęciu praktycznym.
h) Badanie i ocena ofert i dokumentów – etapy, nowe zasady kolejność czynności - elektronizacja w tym zakresie.
i) Tzw. odwrócona metoda oceny ofert –w ujęciu praktycznym.
j) Wybór najkorzystniejszej oferty – uzasadnienie faktyczne, prawne, dokumentowanie – błędy i rekomendacje - elektronizacja w tym zakresie.
k) Przesłanki unieważnienia postępowania - uzasadnienie faktyczne, prawne, dokumentowanie – błędy i rekomendacje.
3. Umowa o zamówienie publiczne.
a) Uprawnione zmiany umowy - uzasadnienie faktyczne, prawne, dokumentowanie.
b) Przesłanki rozwiązania umowy i przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego.
c) Monitorowanie realizacji umowy i nadzór nad jej realizacją – sposoby, korzyści, błędy, rekomendacja audytora.
d) Elektronizacja w kontekście umowy.
4. Archiwizacja dokumentacji i aspekty bezpieczeństwa danych.
a) Dostęp a bezpieczeństwa danych.
b) Elektroniczne nośniki danych – charakterystyka.
c) Archiwizacja danych – praktyczne aspekty, rekomendacje.

 W zakresie materiału szkoleniowego uczestnicy otrzymają autorski materiał, a w szczególności nową ustawę Pzp, wzory dokumentów (SWZ, analiza potrzeb z omówieniem, przykłady pism).

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat

Trener SEMPER - Specjalista ds. prawa.

Gdzie i kiedy

Online 16 - 17 grudnia 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 16 - 17 grudnia 2021
-

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 18 - 19 listopada 2021

Gdzie i kiedy

Wrocław 18 - 19 listopada 2021
-

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Online 14 - 15 października 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 14 - 15 października 2021
-

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 9 - 10 września 2021

Gdzie i kiedy

Poznań 9 - 10 września 2021
-

Poznań

woj. wielkopolskie

Zapisz się

Szkolenia stacjonarne
zł netto
1250 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenia on-line
zł netto
1150 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. To instytucja głównie specjalizująca się w realizacji projektów...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER prosimy o wypełnienie formularza rejestracji dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać wszelkie niezbędne informacje organizacyjne, w tym dotyczące płatności.

Wymagania techniczne: Komputer, smartfon lub tablet podłączony do internetu z prędkością łącza od 512 KB/sek.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań Libelta 1a/2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!