Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/elektronizacja-i-problemy-w-realizacji-zamowien-publicznych-2-dniowe-szkolenie-obejmujace-regulacje-prawne-i-aspekty-praktyczne-70645-id802

Informacje o szkoleniu

 • Elektronizacja i problemy w realizacji zamówień publicznych - 2-dniowe szkolenie obejmujące regulacje prawne i aspekty praktyczne.


  ID szkolenia: 70645
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja Księgowość, rachunkowość, podatki Administracja publiczna Inne
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  -
  Żółkiewskiego 1D/1
  78-100 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia

  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 -przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia
 • Organizator szkolenia:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Libelta 1a/2
  61-706 Poznań
  woj. wielkopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:

Celem realizacji szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy oraz praktycznych wskazówek w zakresie realizacji postępowania i udziału w nim Wykonawców zgodnie z Prawem zamówień publicznych, także w związku z elektronizacją, w sposób praktyczny.

Pierwsza część szkolenia jest poświęcona formalnym kwestiom elektronizacji zamówień publicznych, następnie omówieniu potrzeb Zamawiających i Wykonawców w zakresie praktycznego przygotowania narzędzi i systemów do elektronizacji zamówień w kontekście sprostania wymogom nałożonych przez ustawodawcę.
Druga część szkolenia jest prowadzona w formie praktycznych warsztatów, które umożliwiają poznanie najbardziej problematycznych aspektów realizacji zamówień publicznych zarówno po stronie Zamawiających jak i Wykonawców również z uwzględnieniem elektronizacji i ochrony danych osobowych.

Elektronizacja zamówień publicznych 2018
Proces elektronizacji implementowany jest sukcesywnie. Pierwszy etap dotyczący Centralnego Zamawiającego - powinien być wdrożony 17 kwietnia 2017 roku. Natomiast kolejne krytyczne daty to 18 kwietnia 2018 roku oraz 18 października 2018 roku.
Od 18 kwietnia 2018 obowiązywało będzie składanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (JEDZ) w elektronicznej formie, zaś od 18 października 2018 roku nastąpi pełna elektronizacja komunikacji, która obejmie wszystkich Zamawiających, bez wyjątków.
Na przedmiotowym szkoleniu przekazane będą wszystkim uczestnikom podstawowe informacje o obowiązkach i prawach Zamawiających i Wykonawców, które wynikają z obowiązkowej elektronizacji, zostaną zatem omówione szczegółowo przede wszystkim akty prawne związane z elektronizacją.

Korzyści dla uczestników:

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:
-zapoznać się z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych,
-zapoznać się z najbardziej problematycznymi kwestiami podczas realizacji zamówień publicznych,
-zdobyć nowe umiejętności, cenione przez pracodawców.

Szkolenie skierowane jest do:

Przydatne i ciekawe szkolenie specjalistyczne dla Zamawiających, Audytorów, Kontrolujących a także Wykonawców chcących skutecznie uczestniczyć w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Grupa docelowa:
-pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
-specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy;
-przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;
-przedstawiciele administracji rządowej;
-wykonawcy;
-wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową i aktualną wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych

Program szkolenia:

|Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|
PROGRAM SZKOLENIA BĘDZIE ODPOWIEDNIO ZAKTUALIZOWANY I REALIZOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM W DNIU SZKOLENIA STANEM PRAWNYM.


DZIEŃ I
1. ELEKTRONIZACJA – REGULACJE PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY
-Wymagania w ustawie Pzp. dotyczące elektronizacji zamówień publicznych i rozporządzeniu w sprawie elektronizacji zamówień;
-Jednolity europejski dokument zamówienia – elektronizacja;
-Dostęp a bezpieczeństwo danych;
-Bezpieczny podpis elektroniczny;
-Szyfrowanie;
-Poszczególne czynności w postępowaniu – w kontekście elektronizacji, w szczególności:
-Weryfikacja siwz – realizacja wyjaśnień i zmian siwz;
-Zmiana lub wycofanie elektronicznej oferty;
-Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa a jawność ofert;
-Otwarcie ofert – techniczne aspekty;
-Badanie i ocena ofert;
-Przechowywanie danych.
Omówienie koniecznych wymagań technicznych systemów i narzędzi do realizacji zamówień publicznych po elektronizacji.
Szczegółowe i praktyczne aspekty elektronizacji w kolejnych pozycjach programu

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA ORAZ PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ:
-Jak opisać ? Jak kwestionować opis ?
Zasady opisywania przedmiotu zamówienia – praktyczne przykłady i skuteczne mechanizmy weryfikowania nieprawidłowości;
-Jak dzielić ? Jak kwestionować podział lub jego brak ?
Dzielenie zamówień na części – rekomendacje w kontekście realizacji celu zamówienia publicznego;
-Jak szacować ? Jak kwestionować szacowanie wartości i dobór procedury?
Zasady ustalania wartości zamówienia – różnice uregulowań w stosunku do zakazu dzielenia i nakazu sumowania;
-Jak planować system zamówień publicznych z uwzględnieniem możliwości jakie niesie elektronizacja.

3. SCHEMAT PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO od A – do Z
-Przejrzyste omówienie wszystkich czynności Zamawiającego i Wykonawcy przy użyciu praktycznego narzędzia audytorskiego – temat omawiany sukcesywnie w każdym punkcie realizacji niniejszego programu.

4. OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU :
-Treść ogłoszenia o zamówieniu;
-Zamieszczenie, publikacja;
-Zmiany ogłoszenia;
-Jak i czy Wykonawca ma czytać ogłoszenie i jego zmiany ?;

Problemy techniczne, identyfikacja błędów - praktyczne wskazówki.

DZIEŃ II
5. SPECYFIKACJA PO ZMIANACH PRZEPISÓW PZP. :
-Budowa siwz – cel tworzenia tego dokumentu, czytelność i obligatoryjność zapisów – elektronizacja - konieczne zapisy w siwz;
-Załączniki do specyfikacji – wzory i zasady konstruowania zapisów;
-Komunikacja w przetargu publicznym - weryfikacja specyfikacji w trybie pytań, zmiany siwz, zmiany ogłoszenia - elektronizacja.
Omówienie wszystkich czynności Zamawiającego i Wykonawcy przy użyciu praktycznego narzędzia audytorskiego

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
-Zasady określania warunków – zasada proporcjonalności, uczciwej konkurencji i przejrzystości – omówienie respektowania tych zasad na konkretnych przykładach;
-Tzw. warunki negatywne – przesłanki wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne – ujęcie praktyczne;
-Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu – i elektronizacja w tym zakresie;
-Katalog dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu – zakres, forma, zasady weryfikacji – i elektronizacja w tym zakresie;
-Korzystanie z zasobów innych podmiotów – wymagane dokumenty i oświadczenia – elektronizacja w tym zakresie;
-Przedkładanie i uzupełnianie dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu – zasada równego traktowania - elektronizacja w tym zakresie;
Omówienie wszystkich czynności Zamawiającego i Wykonawcy przy użyciu praktycznego narzędzia audytorskiego

7. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
-Dobór kryteriów oceny ofert – cel oraz zasada przejrzystości i uczciwej konkurencji;
-Kryteria pozacenowe przedmiotowe, w tym kryteria jakościowe, funkcjonalne i środowiskowe;
-Kryteria pozacenowe podmiotowe: kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia;
-Klauzule społeczne w kryteriach oceny ofert;
-Badanie ofert, poprawianie, wyjaśnianie – problemy praktyczne, przykłady - elektronizacja w tym zakresie;
-Otwarcie ofert – sposób, obowiązki Zamawiającego i elektronizacja w tym zakresie;
-Weryfikacja rażąco niskiej ceny – etapy, zasady, obowiązki Zamawiających i Wykonawców - elektronizacja w tym zakresie;
-Przesłanki odrzucenia oferty – uzupełniony katalog przesłanek w ujęciu praktycznym;
-Badanie i ocena ofert i dokumentów – etapy, nowe zasady kolejność czynności - elektronizacja w tym zakresie;
-Tzw. odwrócona metoda oceny ofert – art. 24aa Pzp. w ujęciu praktycznym;
-Wybór najkorzystniejszej oferty – uzasadnienie faktyczne, prawne, dokumentowanie – błędy i rekomendacje audytora - elektronizacja w tym zakresie;
-Przesłanki unieważnienia postępowania - uzasadnienie faktyczne , prawne, dokumentowanie – błędy i rekomendacje audytora.

8. UMOWA, ZMIANY UMOWY, ROZWIĄZANIE, MONITOROWANIE REALIZACJI UMOWY:
-Uprawnione zmiany umowy - uzasadnienie faktyczne, prawne, dokumentowanie;
-Przesłanki rozwiązania umowy i przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego;
-Monitorowanie realizacji umowy i nadzór nad jej realizacją – sposoby, korzyści, błędy, rekomendacja audytora.
-Ochrona danych osobowych – obligatoryjne zapisy w umowie.
-Elektronizacja w kontekście umowy.

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań
alt

Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. 508 393 926
tel. 577 177 547
tel. 733 544 190
tel. 570 590 060
tel. (61) 3070303
tel. (61) 8102194
tel. (61) 4152036
tel. (61) 4152810
tel. (61) 4152820

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.
Uwagi:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Informacje o prelegentach:

Małgorzata Niemiec
Specjalizacja trenerska:

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER w zakresie prawa zamówień publicznych. Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów. Szkoleniowiec/doradca/praktyk/ z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX, Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Maria Sobieska
Specjalizacja trenerska:

Ekspert z zakresu zamówień publicznych, prawa pracy, płac i ubezpieczeń społecznych oraz postępowania administracyjnego w praktyce. Prawnik i wieloletni praktyk, posiada też doświadczenie w pracy w administracji publicznej na wyższym stanowisku kierowniczym. Osoba, która w swojej karierze zawodowej realizowała faktycznie zadania z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, a także uczestniczyła w postępowaniach administracyjnych przed sądami, SKO, a także współpracowała z urzędami i jednostkami podległymi n w zakresie realizacji zadań wynikających z w/w przepisów. Chętnie wykorzystuje zdobyte doświadczenie i wykształcenie do tworzenia opinii , komentarzy i procedur , które stają się żywym odzwierciedleniem problemów z jakimi stykają się osoby zatrudnione w różnych sektorach w tym również w administracji publicznej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 990 zł netto

Cena zawiera:

-uczestnictwo w szkoleniu, -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych] -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis] -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia -konsultacje poszkoleniowe -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Inwestycja:

990.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1350 zł netto (+23% Vat)

Wydarzenie: Elektronizacja i problemy w realizacji zamówień publicznych - 2-dniowe szkolenie obejmujące regulacje prawne i aspekty praktyczne.