Szkolenie: Etiquette with the elements of diplomatic protocol (in English for foreigners)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/etiquette-with-the-elements-of-diplomatic-protocol-in-english-for-foreigners-44739-id193

Informacje o szkoleniu

 • Etiquette with the elements of diplomatic protocol (in English for foreigners)


  ID szkolenia: 44739
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Administracja
 • Adres szkolenia:

  Centrum Konferencyjne
  Centrum Konferencyjne
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 4-5.02.2013
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9-17
 • Organizator szkolenia:

  Agencja SEDNO Sp. z.o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia

1. Knowing the rules of savoir vivre' in business and everyday life
1. Presentation of the ways to create a positive image in business
2. Approach cultural differences and their impact on business relationships
3. Knowledge of the principles of the ceremony and precedence
4. Knowledge of the types and forms of correspondence as well as diplomatic correspondence
5. Knowledge of the principles of how to behave at the table
6. Knowledge of the range of consumption of selected foods

***

1. Poznanie zasad savoir vivre'u w biznesie i życiu codziennym
1. Prezentacja sposobów na kreowanie pozytywnego wizerunku w biznesie
2. Przybliżenie różnic kulturowych i ich wpływu na relacje biznesowe
3. Poznanie zasad ceremoniału i precedencji
4. Znajomość rodzajów i form korespondencji jak również korespondencji dyplomatycznej
5. Poznanie zasad jak należy zachować się przy stole
6. Wiedza za zakresu spożywania wybranych potraw

***

1. How to dress for work and for special occasions (weddings, funerals, conferences)
2. How to properly present your person3. Learn how the exchange business cards should look like. How it looks in different countries.
4. The ability to determine who after whom should occupy the place or occur
5. Ability to write letters using the specific wording
6. Ability to proper behavior at the table, recognition of good service or order raising toasts
7. Ability to eat food in accordance with the rules of savoir vivre.

***

1. Jak należy ubrać się do pracy i na szczególne okazje (ślub, pogrzeb, konferencje)
2. Jak właściwie zaprezentować swoją osobę
3. Poznają jak powinna wyglądać wymiana wizytówek. Jak wygląda to w różnych krajach
4. Umiejętność określenie kto po kim powinien zajmować miejsca czy występować
5. Umiejętność pisania listów z użyciem określonych sformułowań
6. Umiejętność właściwego zachowania się przy stole, rozpoznawania dobrej obsługi czy kolejności wznoszenia toastów
7. Umiejętność jedzenia potraw zgodnie z zasadami savoir vivre'u

Szkolenie skierowane jest do:

The training is directed to people who came to Poland and are working or planning to start a business in this country. It allows you to familiarize yourself with the basic principles both in the business world as well as diplomacy.
Those people who do not plan a career or business, or in diplomacy will also find in these classes many curiosities, and the knowledge gained will enable shine in everyday life.

***

Szkolenie kierowane jest do osób, które przyjechały do Polski i pracują bądź planują rozpocząć w tym kraju działalność. Pozwala na zapoznanie się z podstawowymi zasadami zarówno w świecie biznesu jak i dyplomacji.

Te osoby, które nie planują ani kariery w biznesie, ani w dyplomacji również znajdą w trakcie tych zajęć wiele ciekawostek, a zdobyta wiedza pozwoli zabłysnąć w codziennym życiu.

Program szkolenia:

1. Savoir vivre and diplomatic protocol in the modern world

a) A brief history of diplomatic protocol savoir vivre'ui

2. First impression - presenting yourself as a way of building positive relationships in business

a) How and when to present,

b) What to look for and what to avoid greeting

c) Who gives first hand

d) How properly should look like a handshake

e) How normally should look an eye contact

f) The styling and the title of courtesy

g) Giving a business card

Session Objective: To familiarize the participants with the power of the first impression, and factors that increase the effectiveness of a positive impression. Presentation of simple techniques to success with self-presentation.

Methods: Mini-lecture, discussion, individual work and group

Sample exercises: Exercises in self-presentation, presentation and exchange of business cards.

3. The diplomatic mission

a) Representation of the diplomatic

b) The Ambassador and the Ambassadors' accreditation,

c) All other persons and the staff of diplomatic missions.

4. Body language and savoir vivre and diplomatic protocol.

Purpose of the session: Presentation of common faux-pas in the non-verbal communication in the international arena

Methods: Mini-lecture, group work, individual presentations

Sample exercises: Exercise of behavior in different situations with the use of body language.

5. Dress in business

a) The rules on clothing and accessories for women and men

b) Clothing appropriate to the occasion

"White bow tie"
"Black bow tie"
Daily outfit
Sports clothing

Session Objective: Approach to good practice styles for men and women in business.

Methods: Mini-lecture, group work, demonstrations and exhibitions, film

Sample exercise: Photographs of the events with important guests and analysis of their style of dress to the situation. The task will be to find a positive and negative styles.

6. Business meetings, conferences, seminars

a) Call

b) Setting the table

c) Reception and guests sit

d) The behavior at the table

e) Raising toasts

f) The use of cutlery and eating certain foods

g) The exchange of business cards

Session Objective: To familiarize the participants with intercultural differences.

Methods: Mini-lecture, work in small groups

Sample exercise: The exercise of sitting down at the table together with rules specifying who should be where to sit

7. Ceremonial

a) The ceremonies of state, national mourning

b) The organization of public events

8. Traditional and Diplomatic Correspondence

a) Basic rules of correspondence

b) The range, form and style of diplomatic correspondence

9. The label and diplomatic protocol in the Polish tradition.

Session Objective: To familiarize the participants with intercultural differences.

Methods: Mini-lectures, case studies, working groups

Examples of exercises: Examples of state ceremonies which have taken place, and together search for best practices and mistakes. Own ideas on the organization of various events.

***

1. Savoir vivre i protokół dyplomatyczny w świecie współczesnym

a) Krótka historia savoir vivre'u i protokołu dyplomatycznego

2. Pierwsze wrażenie - przedstawianie się jako sposób budowania pozytywnych relacji w biznesie

a) Jak i kiedy się przedstawiać,

b) Na co zwracać uwagę przy powitaniach i czego unikać

c) Kto pierwszy podaje dłoń

d) Jak prawidłowo powinien wyglądać uścisk dłoni

e) Jak powinien wyglądać prawidłowy kontakt wzrokowy

f) Tytułowanie i tytułu kurtuazyjne

g) Wręczanie wizytówek

Cel sesji: Zapoznanie uczestników z siłą pierwszego wrażenie i czynnikami, które zwiększają skuteczność pozytywnego wrażenia. Prezentacja prostych technik umożliwiających sukces przy autoprezentacji.

Metody: Mini wykład, dyskusja, praca indywidualna i grupach

Przykładowe ćwiczenia: Ćwiczenia z autoprezentacji, przedstawiania się i wymiany wizytówek.

3. Misja dyplomatyczna

a) Przedstawicielstwo dyplomatyczne,

b) Ambasador i akredytacja ambasadora,

c) Pozostałe osoby i personel misji dyplomatycznych.

4. Mowa ciała a savoir vivre i protokół dyplomatyczny.

Cel sesji: Prezentacja powszechnych faux-pas w komunikacji niewerbalnej na arenie międzynarodowej

Metody: Mini wykład, praca grupach, prezentacje indywidualne

Przykładowe ćwiczenia: Ćwiczenia z zachowania się w różnych sytuacjach z wykorzystaniem mowy ciała.

5. Ubiór w biznesie

a) Zasady dotyczące ubioru i dodatków u kobiet i mężczyzn

b) Ubiór odpowiedni do okazji

„Biała muszka"
„Czarna muszka"
Strój dzienny
Ubranie sportowe

Cel sesji: Przybliżenie dobrych praktyk styli damskich i męskich w biznesie.

Metody: Mini wykład, praca grupach, demonstracja i pokazy,film

Przykładowe ćwiczenia: Prezentacja zdjęć z wydarzeń z ważnymi gośćmi i analiza ich stylu ubioru do sytuacji. Zadanie polegać będzie na znalezieni pozytywnych i negatywnych styli.

6. Spotkania biznesowe, konferencje, seminaria

a) Zaproszenia

b) Nakrywanie do stołu

c) Przyjmowanie i usadowienie gości

d) Zachowanie się przy stole

e) Wznoszenie toastów

f) Posługiwanie się sztućcami i jedzenie niektórych potraw

g) Wymiana wizytówek

Cel sesji: Zapoznanie uczestników z różnicami międzykulturowymi

Metody: Mini wykład, praca w małych grupach

Przykładowe ćwiczenia: ćwiczenie z siadania do stołu wraz z określeniem zasad, kto w którym miejscu powinien usiąść.

7. Ceremoniał

a) Ceremonie państwowe, żałoba narodowa,

b) Organizacja uroczystości publicznej

8. Korespondencja tradycyjna i dyplomatyczna

a) Podstawowe zasady korespondencji

b) Zakres, forma i styl korespondencji dyplomatycznej

9. Etykieta i protokół dyplomatyczny w tradycji polskiej

Cel sesji: Zapoznanie uczestników z różnicami międzykulturowymi

Metody: Mini wykład, studium przypadku, praca grupach

Przykładowe ćwiczenia: Przykłady uroczystości państwowych, które już się odbyły i wspólnie poszukiwanie dobrych praktyk i błędów. Własne pomysły na organizację poszczególnych wydarzeń

Informacje o prelegentach:

Anita Kijanka

Trener PR. Doktorantka Uniwersytetu Marii Cure-Skłodowskiej w Lublinie. PRowiec z zamiłowania, pasji i zawodu. Współorganiztorka dużych imprez dla firm i organizacji. Doświadczenie w kreowaniu wizerunku w administracji.

Wydarzenia towarzyszące:

Savoir vivre w biznesie z elementami zasad międzykulturowych (po angielsku dla Polaków)

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1390 - netto

Cena zawiera:

Cena zawiera przeprowadzenie szkolenia przez trenera, wynajęcie sali szkoleniowej, lunch, przerwy kawowe, komplet materiałów szkoleniowych dla uczestnika, wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zapewnienie konsultacji telefonicznych lub pocztą elektroniczną przez 14 dni od daty ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

brak

Wydarzenie: Etiquette with the elements of diplomatic protocol (in English for foreigners)