Szkolenie

Etyka i etykieta w Powiatowym Urzędzie Pracy

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy pracowników PUP na 2-dniowe szkolenie. Celem jest poszerzenie wiedzy z zakresu etyki i etykiety.
Kto powinien wziąć udział?

Warsztat skierowany jest do pracowników odpowiedzialnych za obsługę klienta (zarówno osób bezrobotnych jak i pracodawców), a także za tworzenie i nadzór obsługi klienta w PUP oraz CAZ.

Program szkolenia

WPROWADZENIE

 • uporządkowanie terminologii etycznej: przydatne rozróżnienia i zależności
 • etyka urzędnicza i moralność urzędnika
 • wartości, normy i oceny etyczne
 • etos służby publicznej. Służebna rola administracji. Wizerunek służby publicznej.


PRAWNE ŹRÓDŁA ETYKI W SŁUŻBIE CYWILNEJ. ZASADY SŁUŻBY CYWILNEJ ORAZ ZASADY ETYKI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ.
UREGULOWANIA PRAWNE Z ZAKRESU ETYKI SŁUŻBY PUBLICZNEJ W POLSCE:

 • zasady etyki korpusu służby cywilnej Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • zalecenie w zakresie promowania kultury uczciwości podpisane przez Szefa Służby Cywilnej - 18.12.2017
 • podział zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział na zasady tradycyjne i wynikające z nowoczesnego modelu administracji publicznej)
 • etos służby publicznej. Służebna rola administracji. Wizerunek służby publicznej.
 • prawne źródła etyki w służbie cywilnej. Zasady służby cywilnej oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej.

ZASADA GODNEGO ZACHOWANIA
Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • wykonywać pracę z szacunkiem dla reguł współżycia społecznego i kultury osobistej,
 • szanować godność innych osób, w tym podwładnych, kolegów i przełożonych,
 • być życzliwym wobec ludzi oraz zapobiegać powstawaniu konfliktów w pracy i w relacjach z obywatelami,
 • właściwie zachowywać się poza pracą,
 • unikać zachowań, które mają mieć negatywny wpływ na wizerunek państwa, służby cywilnej i urzędu, w którym pracuje.

ZASADA SŁUŻBY PUBLICZNEJ
Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • pamiętać o służebnym (wobec obywateli) charakterze swojej pracy,
 • służyć państwu, chroniąc jego interesy i rozwój,
 • współtworzyć pozytywny wizerunek służby cywilnej oraz wpływać na właściwe postrzeganie państwa w kraju i na świecie,
 • przedkładać dobro wspólne obywateli nad interes osobisty, jednostkowy i grupowy,
 • podejmować działania w sposób rozważny, ale skuteczny i realizowany w sposób zdecydowany.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

 • uchylać się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie.

ZASADA LOJALNOŚCI
Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • być lojalnym przede wszystkim wobec Rzeczypospolitej Polskiej,
 • lojalnie i rzetelnie realizować program Rządu RP, bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne,
 • być lojalnym wobec urzędu, przełożonych, kolegów oraz podwładnych,
 • wykonywać polecenia służbowe, dbając, aby nie złamać prawa, lub nie popełnić pomyłki,
 • udzielać przełożonym obiektywnych (zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą) porad i opinii.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

 • publicznie wypowiadać poglądów na temat pracy swojego, oraz innych urzędów, zwłaszcza jeżeli podważałoby to zaufanie obywateli do tych instytucji.

ZASADA NEUTRALNOŚCI POLITYCZNEJ
Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • dystansować się od wszelkich wpływów i nacisków politycznych, które prowadzą do stronniczych działań,
 • dbać o jasność i przejrzystość relacji z osobami pełniącymi funkcje publiczne.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

 • manifestować publicznie poglądów i sympatii politycznych,
 • prowadzić jakiejkolwiek agitacji o charakterze politycznym w służbie oraz poza nią,
 • podejmować publiczne działań bezpośrednio wspierających działania o charakterze politycznym,
 • stwarzać podejrzeń o sprzyjanie partiom politycznym.

ZASADA BEZSTRONNOŚCI
Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • jednakowo traktować wszystkich uczestników prowadzonych spraw administracyjnych.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

 • dopuszczać do podejrzeń o powstaniu konfliktu między interesem publicznym i prywatnym,
 • podejmować pracę i zajęcia, które kolidują z obowiązkami służbowymi,
 • ulegać jakimkolwiek naciskom,
 • demonstrować zażyłość z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej,
 • promować jakiekolwiek grupy interesu.

ZASADA RZETELNOŚCI
Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • sumiennie i rozważnie wykonywać powierzone zadania,
 • zgodnie z przepisami prawa dotrzymywać zobowiązań,
 • twórczo podejmować zadania i aktywnie realizować obowiązki (robić to z najlepszą wolą, interesem społecznym i nie ograniczać się przy tym jedynie do przestrzegania przepisów).

ZASADA BEZINTERESOWNOŚCI (DODATKOWE ZATRUDNIENIE, ZAJĘCIA ZAROBKOWE, ZAJĘCIA NIEZAROBKOWE)
Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • zrezygnować z dodatkowego zatrudnienia (lub zajęcia zarobkowego), jeśli może ono mieć negatywny wpływ na sprawy prowadzone w ramach obowiązków służbowych.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

 • przyjmować korzyści od osób zaangażowanych w prowadzone sprawy,
 • przyjmować zapłaty za publiczne wystąpienia, gdy mają one związek z zajmowanym stanowiskiem,
 • prowadzić szkolenia, jeżeli mogłoby to negatywnie wpłynąć na bezstronność prowadzonych spraw.

ZASADA PROFESJONALIZMU
Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • realizować zadania państwa,
 • posiadać niezbędną wiedzę dotyczącą funkcjonowania państwa,
 • podnosić kwalifikacje oraz rozwijać wiedzę zawodową,
 • znać akty prawne dotyczące funkcjonowania urzędu, w którym jest zatrudniony,
 • zapoznawać się z wszystkimi istotnymi faktami prowadzonych przez siebie spraw,
 • znać i sumiennie przestrzegać zasady etyki korpusu służby cywilnej,
 • znać i sumiennie przestrzegać zasady służby cywilnej,
 • poddawać się weryfikacji znajomości zasad służby cywilnej,
 • stosować wysokie standardy zarządzania publicznego,
 • wykorzystywać wiedzę przełożonych, kolegów i podwładnych oraz dzielić się z nimi własnym doświadczeniem,
 • w uzasadnionych przypadkach korzystać z pomocy ekspertów,
 • zarządzać posiadanymi zasobami kadrowymi w sposób efektywny i racjonalny,
 • w wykonywaniu zadań dążyć do uzgodnień opartych na rzeczowej argumentacji,
 • być gotowym do przyjęcia krytyki, uznawać swoje błędy oraz być gotowym do naprawy ich konsekwencji,
 • przez swoją postawę dbać o wizerunek służby cywilnej,
 • korzystać z zagwarantowanych praw pracowniczych,
 • korzystać ze szczególnej ochrony stosunku pracy urzędnika służby cywilnej.
 • konflikt interesów, w tym: w zamówieniach publicznych, przy wydawaniu decyzji w sprawach indywidualnych (np. w trybie KPA).
 • prezenty, świadczenia niematerialne, przysługi wewnątrz urzędu i poza urzędem.
 • nieetyczne zachowanie i propozycje jako wstęp do nadużyć i korupcji.
 • aktywność w Internecie i w sieciach społecznościowych.
 • informacja publiczna i prawnie chroniona.
 • dylematy etyczne – studia przypadków.
 • wybrane zasady Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji z dnia 6 września 2001 r.
 • praworządność
 • niedyskryminowanie
 • niezależność
 • obiektywizm
 • zakaz nadużywania uprawnień
 • uczciwość
 • uprzejmość
 • ochrona danych osobowych
 • jawność działania administracji publicznej,
 • ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • zakaz zatrudniania krewnych,
 • obowiązek składania oświadczenia majątkowego,
 • antykorupcyjne ograniczenia.


DYLEMATY ETYCZNE I WŁAŚCIWIE ZACHOWANIA PRACOWNIKÓW W TYM KONFLIKT INTERESU;

 • dylematy lojalności,
 • lobbing


PRZYCZYNY I RODZAJE ZACHOWAŃ NIEZGODNYCH Z ETYKĄ PRACY URZĘDNIKA

 • prawo, tradycja, religia jako fundamenty etyki. Problem etyki niezależnej
 • światopogląd urzędnika. Służebność zawodu urzędnika
 • przyczyny i rodzaje zachowań niezgodnych z etyką


NIEETYCZNE ZACHOWANIA W SŁUŻBIE PUBLICZNEJ A ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ:

 • nieetyczne zachowanie i propozycje jako wstęp do nadużyć i korupcji.
 • korupcja,
 • naruszenia prawa
 • nepotyzm, kumoterstwo,
 • patologiczna partyjność.
 • schemat postępowania w przypadku zetknięcia się z przypadkiem korupcji.
 • konsekwencje postępowania nieetycznego dla instytucji oraz dla urzędnika
 • informacja publiczna i prawnie chroniona.


DIAGNOZA I SPOSOBY RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH TRUDNYCH ETYCZNIE

 • sygnalizowanie o nieprawidłowościach – etyczne aspekty sygnalizowania (jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i wątpliwych)


TECHNIKI I METODY BUDOWANIA ETYCZNEJ KULTURY ORGANIZACYJNEJ

 • jakość pracy, a etyka
 • prezenty, świadczenia niematerialne, przysługi wewnątrz urzędu i poza urzędem
 • aktywność w Internecie i w sieciach społecznościowych
 • etyczna postawa urzędników wobec klientów i współpracowników
 • podstawowe błędy zarządzania prowadzące do nasilenia zachowań nieetycznych wśród pracowników -  jak ich unikać
 • rola kontroli i metod systemowych w zapobieganiu i zwalczaniu korupcji – mocne strony i ograniczenia
 • złota zasada


ETYKIETA I PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY

 • przestrzeganie zasad etycznych,
 • zasada wzajemności,
 • zasada uszanowania prywatności,
 • zasada starszeństwa,
 • zasada tolerancji,
 • zasada dyskrecji,
 • zasada punktualności,
 • zasada zdrowego rozsądku


TWORZENIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU INSTYTUCJI

 • tworzenie pozytywnego wizerunku instytucji (sposoby reakcji na zarzuty, kampanie negatywne, rankingi, sposoby na chwalenie się sukcesami)
 • rola urzędnika w budowaniu prestiżu urzędu i wizerunku administracji publicznej w społeczeństwie
 • kompetentny urzędnik – cechy profesjonalisty
 • urzędnik przyjazny petentowi
 • „otwartość" na interesanta


KOMUNIKACJA Z INTERESANTEM

 • efektywna analiza potrzeb interesanta
 • praca z nieświadomością interesanta – omijanie negatywnego nastawienia
 • efektywne wykorzystywanie narzędzi komunikacji

ETYKIETA URZĘDNICZA I SAVOIR VIVRE

 • zasady pierwszeństwa w kontaktach
 • przedstawianie, anonsowanie, umawianie – jak nie popełnić faux pas
 • wymiana wizytówek, powitania, tytułowanie
 • zasady jazdy samochodem i transportu
 • ceremoniał – ceremonie oficjalne, przebieg i organizacja uroczystości
 • organizacja spotkań oficjalnych, wyjazdów i wizyt
 • procedencja – zasady ustalania pierwszeństwa
 • spotkania towarzysko – służbowe
 • delegacje - dobór uczestników delegacji
 • wręczanie oraz dobór prezentów


BUDOWA WIZERUNKU PROFESJONALNEGO URZĘDNIKA I URZĘDU

 • strefy odległości w kontaktach interpersonalnych
 • typy uścisków dłoni i ich znaczenie
 • jak uniknąć gafy
 • cmok nonsens i gesty kulturowe
 • postawa obrazująca styl komunikowania się
 • mowa ciała i gesty wzmacniające przekaz
 • materiały promocyjne
 • dekalog współpracy z mediami


CODZIENNY SAVOIR VIVRE

 • etykieta korespondencji oficjalnej
 • etykieta korespondencji elektronicznej
 • telefoniczny savoir vivre
 • netykieta
 • jak reagować na gafy
 • nowoczesne technologie a protokół dyplomatyczny


POWITANIA, POŻEGNANIA, PREZENTACJE – KULTURA DNIA CODZIENNEGO

 • znaczenie pierwszego wrażenia w kontaktach z innymi
 • wizyty oficjalne i nieoficjalne w firmie
 • zasady właściwego powitania i pożegnania gościa w firmie
 • sposoby witania, podanie ręki – zasady pierwszeństwa
 • jak należy powitać, podjąć i pożegnać gościa honorowego?
 • kłopotliwy „gość” w firmie
 • sposoby prezentacji
 • zasady i wyjątki
 • przechodzenie na „Ty”
 • zasady używania biletów wizytowych
 • tytuły kurtuazyjne, naukowe, służbowe, honorowe


DRESS CODE - ELEGANCJA W UBIORZE - CO I KIEDY NOSIĆ?

 • ubiór w administracji – sztuka autoprezentacji
 • kultura organizacyjna a wizerunek pracowników,
 • prawidłowy dobór stroju i dodatków,
 • fryzura, makijaż, biżuteria
 • podstawowe uchybienia w wyglądzie kobiety,
 • podstawowe uchybienia w wyglądzie mężczyzny.
 • ubiór służbowy - Typy strojów i zasady ich doboru, wskazania elegancji
 • dobór typu stroju w biznesie: business dress, business casual, casual; dodatki
 • idealny ubiór do biura oraz na spotkania
 • wskazówki dotyczące doboru stroju
 • strój nieformalny czy ubranie wyjściowe?

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat

Trener SGP

Gdzie i kiedy

Wrocław 17-18 listopad 2021
brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
1290 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem
 • Rozwiń
Dostępne zniżki:
 • 7.75% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się

Organizator

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa
Legionów 90/100
woj. śląskie
Nasze szkolenia dają możliwość wdrożenia w praktyce omawianych rozwiązań.Szkolenia prowadzą Trenerzy z ogromnym doświadczeniem, dzięki którym Państwa pracownicy staną się kluczowym czynnikiem w osiąganiu celów organizacji. Jakość i zadowolenie uczest...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa Legionów 90/100
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!