EZD PUW: moduł kancelaryjny, archiwum, czynności koordynowania

O szkoleniu

Cele:

 • Zdobycie wiedzy dotyczącej praktyki użytkowania systemu.
 • Nauczenie się jak prawidłowo archiwizować dokumentację.
 • Uzyskanie wiedzy jak zarządzać systemem.
Kto powinien wziąć udział?

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych programem szkolenia.

Program szkolenia

 1. Moduł kancelaryjny:
  • Pisma.
  • Rejestry.
  • Spis spraw.
  • Generowanie wydruków ze spisu spraw.
  • Wyszukiwanie.
  • Struktura organizacji.
  • Kreator koszulki.
  • Kod kreskowy.
  • Rejestrowanie kopert.
  • Podgląd korespondencji.
  • Uzupełnianie metadanych.
  • Wydruk Pocztowej Książki Nadawczej (PKN).
  • Wiadomości.
  • Opis funkcjonalności EZD.
  • Tworzenie nowej koszulki, do której dołączymy pismo umożliwiające założenie sprawy.
  • Uzupełnianie metadanych.
  • Przekazywanie pism.
  • Przekazywanie pism według szablonu obiegu.
  • Hurtowe przekazywanie pism.
  • Hurtowe pobieranie zawartości koszulek.
  • Dekretacja pism.
  • Grupowe przekazywanie pism z możliwością jednoczesnego udostępniania dokumentów.
  • Rejestracja spraw.
  • Przenoszenie sprawy do innego symbolu JRWA.
  • Hurtowe przerejestrowanie spraw.
  • Wiązanie pism ze sprawą.
  • Pomocnicza rejestracja spraw w systemie EZD prowadzonych w papierowych teczkach aktowych/Moduł papierowy.
  • Metryka sprawy.
  • Udostępnianie akt w sprawie.
  • Dodatkowe udostępnianie.
  • Kopia Wewnętrzna pisma.
  • Kopiowanie hurtowe pisma.
  • Cofnięcie udostępnienia.
  • Powiadomienia o zmianach w koszulce.
  • Akceptacja dokumentów.
  • Obsługa dokumentu wrażliwego.
  • Podpisywanie dokumentów.
  • Weryfikacja składanych podpisów.
  • Wydruk uwierzytelnienia podpisu elektronicznego.
  • Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach MSWord przy podpisywaniu.
  • Automatyczne tworzenie wersji PDF podpisanego dokumentu.
  • Przygotowanie wysyłki (list tradycyjny).
  • Wygenerowanie rozdzielnika.
  • Korespondencja Zbiorcza.
  • Korespondencja Osobista.
  • Rejestrowanie wychodzących maili/faxów.
  • Wyszukiwanie zarejestrowanej korespondencji.
  • Wydruk korespondencji na innym stanowisku.
  • Tworzenie list adresatów.
  • Import adresatów.
  • Prowadzenie rejestrów.
  • Kończenie /wznawianie spraw.
  • Zawieszanie spraw.
  • Wznawianie sprawy.
  • Przerejestrowanie sprawy.
  • Hurtowe przerejestrowanie spraw.
  • Dodawanie notatek do akt sprawy.
  • Dodawanie opinii do akt sprawy.
  • ePismo.
  • Przygotowanie e-korespondencji.
  • Przygotowanie wysyłki e-korespondencji.
  • Rozdzielenie wpływów.
  • Rejestracja wpływów w Głównym Punkcie Kancelaryjnym.
  • Wprowadzenie metadanych.
  • Obsługa składu (przyjęcie na stan składu chronologicznego, wypożyczanie, wycofywanie).
  • Zamówienie dokumentacji znajdującej się w składzie chronologicznym.
  • Postępowanie z pismami wychodzącymi na zewnątrz (rejestracja, wycena wysyłki, stworzenie książki nadawczej, odnotowanie wysyłki).
 2. Czynności wykonywane przez naczelników i pracowników merytorycznych:
  • Dekretowanie korespondencji w EZD przez naczelników wydziałów na właściwe stanowiska merytoryczne.
  • Uzupełnienie i aktualizacja metadanych przez osobę prowadzącą sprawę.
  • Założenie sprawy.
  • Inicjowanie spraw własnych.
  • Ustawienie terminu założenia sprawy.
  • Powiązywanie pism ze sprawą.
  • Przygotowanie projektu pism – akt w sprawie.
  • Dodawanie załączników.
  • Dodawanie opinii, notatek.
  • Udostępnianie akt sprawy.
  • Parafowanie czystopisu w systemie EZD certyfikatem niekwalifikowanym.
  • Przekazanie sprawy naczelnikowi do parafowania czystopisu odpowiedzi w sprawie i dalszego przekazania sprawy. dyrektorowi departamentu celem podpisania pisma.
  • Przygotowanie wysyłki, za pośrednictwem modułu korespondencji wychodzącej w EZD.
  • Tworzenie list adresatów.
  • Rejestracja przesyłek wychodzących (maile, faksy).
  • Zakończenie sprawy po uprzedniej ponownej weryfikacji meta danych.
  • Zawieszanie i wznawianie sprawy.
  • Przenoszenie spraw.
  • Prowadzenie rejestrów.
 3. Archiwizacja:
  • Archiwizacja w składach.
  • Archiwizacja dokumentacji elektronicznej.
  • Archiwizacja dokumentacji papierowej.
 4. Koordynowanie i administrowanie systemem:
  • Administrowanie systemem.
  • Wymagania sprzętowo / programowe aplikacji.
  • Zakładanie konta użytkownika.
  • Role i uprawnienia.
  • Opis funkcjonalności.
  • Role organizacyjne.
  • Określenie roli organizacyjnej pracownika procesów.

Czas trwania

10:00-15:00

Prelegenci

Adam Parysz

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (3 645h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 4046 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie ponad 230 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Główna Policji,, Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki. Współpracuje m. in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL, ADEPTS.C., Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE, SUKCES C.R. Edyta Szczerkowska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!