Fakturowanie w 2023 roku, w tym faktury w obrocie międzynarodowym (w WDT, WNT, eskorcie)

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online. Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do księgowych.

Program szkolenia

1. Informacje wstępne:

 • zakres regulacji dotyczących fakturowania w ustawie o VAT,
 • aktualne zasady rozliczania korekt,
 • przepisy unijne w zakresie wystawiania faktur,
 • przepisy wykonawcze,
 • zmiany wynikające z tzw. pakietu KSeF – obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.

2. Dokumentowanie podstawy opodatkowania na fakturze:

 • pojęcie zapłaty,
 • czynności krajowe i międzynarodowe podlegające fakturowaniu,
 • czynności nieodpłatne w obrocie międzynarodowym,
 • wymiana barterowa,
 • dotacje opodatkowane podatkiem VAT,
 • opakowania zwrotne,
 • podstawa opodatkowania a koszty dodatkowe transakcji,
 • podstawa opodatkowania w przypadku transakcji rozliczanych z odwrotnym obciążeniem,
 • sposoby przenoszenia kosztów i sposób ich dokumentowania.

3. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur:

 • katalog transakcji, które powinny być udokumentowane fakturą,
 • przypadki, gdy wystawienie faktury nie jest konieczne,
 • przypadki wystawiania faktur na żądanie,
 • przypadki, w których fakturę wystawia podmiot niebędący sprzedawcą,
 • poprawna treść faktury,
 • terminy wystawienia faktury (wydłużenie terminu na wystawienie faktury przed świadczeniem lub zaliczką do 60 dni),
 • obowiązek podatkowy a faktura (data sprzedaży a data wystawienia faktury),
 • wystawianie faktury przed dokonaniem sprzedaży,
 • konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur,
 • fakturowanie zaliczek częściowych oraz całościowych,
 • pakiet SLIM VAT 3 - propozycja wprowadzenie regulacji znoszącej obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej w przypadku, gdy wpłata zaliczki oraz dostawa towarów/usługa zostaną dokonane w tym samym okresie rozliczeniowym,
 • wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę,
 • pojęcie pustej faktury,
 • faktury czy dokumenty wewnętrzne – studium przypadku,
 • faktury uproszczone –przypadki stosowania, zasady wystawiania,
 • kursy przeliczeniowe stosowane dla walut obcych (możliwość zastosowania wspólnego kursu walut dla rozliczeń VAT i podatku dochodowego),
 • duplikaty i zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2022 r.

4. Faktury korygujące z uwzględnieniem najnowszych zmian:

 • anulowanie faktury,
 • tzw. korekta do zera,
 • zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
 • możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej,
 • termin wystawienia faktur korygujących,
 • korekty in plus i in minus,
 • potwierdzenia odbioru faktury korygującej – czy nadal potrzebne?
 • SLIM VAT – regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. w zakresie konieczności posiadania uzgodnień warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla faktur korygujących,
 • moment ujęcia korekty obrotu w JPK,
 • korekty bieżące i wsteczne,
 • SLIM VAT – projekt regulacji od 1 stycznia 2023 r. - propozycja wprowadzenia zasady przeliczania kursu walut dla faktur korygujących in minus z faktury pierwotnej,
 • aktualne regulacje w zakresie zasad korekty in plus (korekta wsteczna lub bieżąca w zależności od przyczyn korekty),
 • zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy („oderwanie” obowiązku dokonania korekty od faktu otrzymania faktury korygującej),
 • usuniecie nazwy „faktura korygująca”, „duplikat” oraz przyczyny korekty jako elementów obowiązkowych.

5. Fakturowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT):

 • definicja WDT,
 • miejsce dostawy,
 • moment powstania obowiązku podatkowego,
 • zaliczki na poczet WDT (zasady rozliczania),
 • podstawa opodatkowania WDT,
 • warunki stosowania 0% stawki VAT,
 • dokumentowanie WDT – krajowe oraz unijne zasady dokumentowania,
 • szczególne przypadki WDT,
 • korekty in plus i in minus w zakresie WDT – zasady rozliczania po ostatnich zmianach,
 • rozliczenie WDT w JPK_VAT.

6. Faktura dla wewnątrzwspólnotowego nabycie towarów (WNT):

 • pojęcie WNT,
 • miejsce dokonania,
 • obowiązek podatkowy – znaczenie daty wystawienia faktury,
 • reguły rozliczania zaliczek na poczet WNT,
 • podstawa opodatkowania w WNT,
 • przemieszczenie towarów własnych jako WNT,
 • kurs po jakim należy przeliczać należności wyrażone w walucie obcej,
 • korekty in minus i in plus w zakresie WNT: zasady rozliczania; usunięcie 3-miesięcznego ograniczenia w odliczaniu VAT – SLIM VAT 2; SLIM VAT 3 - projekt regulacji od 1 stycznia 2023 r. - dodanie przepisów uwzględniających wyrok TSUE,
 • rozliczenie WNT w JPK_VAT.

7. Fakturowanie eksport towarów:

 • definicja eksportu towarów,
 • eksport bezpośredni i pośredni,
 • obowiązek podatkowy,
 • zaliczki w eksporcie,
 • podstawa opodatkowania,
 • dokumentowanie prawa do stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
 • rozliczanie eksportu towarów.

8. Faktura dla import i eksport usług:

 • pojęcie importu i eksportu usługi,
 • omówienie definicji podatnika stosowanej na potrzeby importu usług,
 • miejsce świadczenia usług transgranicznych – reguły ogólne,
 • szczególne przypadki określania miejsca świadczenia,
 • zasady powstawania obowiązku podatkowego w imporcie usług,
 • podstawa opodatkowania w imporcie usług,
 • usługi ciągłe w imporcie usług,
 • skutki wyroku TSUE z 18 marca 2021 r. (C?895/19),
 • usunięcie 3-miesięcznego ograniczenia w odliczaniu VAT w przypadku importu usług,
 • korekty in plus i in minus – rozliczenie dla eksportu usług oraz importu usług, (SLIM VAT 2 - dodanie przepisów określających sposób ujmowania korekt in minus w przypadku importu usług),
 • rozliczanie importu i eksportu usług w JPK_VAT

9. Warunki dostawy towarów na fakturze:

 • znaczenie warunków dostawy w kontekście powstania obowiązku podatkowego,
 • warunki INCOTERMS.

10. Zasady wystawiania not korygujących:

 • przyczyny uzasadniające wystawienie noty korygującej,
 • dane, które mogą być poprawione notą korygującą,
 • sposób wystawienia noty korygującej,
 • akceptacja treści noty przez sprzedawcę w przypadku fakturowania elektronicznego.

11. Split Payment – Mechanizm Podzielonej Płatności a faktura:

 • warunki niezbędne dla zastosowania mechanizmu podzielonej płatności,
 • faktura z zapisem mechanizm podzielonej płatności w JPK_VAT,
 • dobrowolny oraz obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (Split payment),
 • faktury na kwotę przekraczającą 15 000 zł a mechanizm podzielonej płatności,
 • SLIM VAT – regulacje od 1 stycznia 2021 r. w zakresie doprecyzowania kwoty na fakturze decydującej o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności,
 • zasady korekt i zaliczek rozliczanych w systemie split payment,
 • dokument pro forma a mechanizm podzielonej płatności,
 • faktury zaliczkowe a Split Payment,
 • SLIM VAT – regulacje od 1 stycznia 2021 r. rozszerzający wyłączenie mechanizmu podzielonej płatności do wszystkich kompensat,
 • Split payment a transakcje w walucie obcej,
 • sankcje w VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienia faktury dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem Split payment,
 • zmiana w załączniku 15 obowiązująca od 1 października 2021 r.,
 • SLIM VAT 3 – propozycja wprowadzenia możliwość przelewów VAT pomiędzy rachunkami VAT członków Grupy VAT.

12. Zasady wystawiania faktur w formie elektronicznej w tym faktury związane z obrotem międzynarodowym:

 • przepisy regulujące zasady wystawiania e-faktur,
 • faktury elektroniczne w prawie unijnym,
 • wymogi prawne, które należy spełnić przed rozpoczęciem wystawiania e-faktur,
 • bezpieczny podpis elektroniczny jako narzędzie do wystawiania e-faktur,
 • wystawianie faktur w formacie PDF,
 • zasady związane z przesyłaniem faktur elektronicznych nabywcom,
 • poprawna treść faktury elektronicznej,
 • termin wystawienia e-faktur,
 • e-faktury dokumentujące zaliczki,
 • faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych,
 • wystawienie e-faktury a powstanie obowiązku podatkowego,
 • wystawianie faktur w formie elektronicznej w przypadku transakcji z podmiotami zagranicznymi,
 • faktury korygujące oraz duplikaty faktur elektronicznych,
 • wystawienie e-faktury po terminie,
 • symbol PKWiU lub CN na fakturach elektronicznych,
 • e-faktura a różne stawki VAT,
 • sposób przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych,
 • zasady udostępniania faktur elektronicznych organom podatkowym.

13. Zasady przechowywania faktur:

 • okres, w którym należy przechowywać faktury,
 • sposób przechowywania faktur,
 • udostępnianie faktur organom podatkowym oraz skarbowym,
 • ostatnie zmiany.

14. Refakturowanie, w tym refakturowanie na podmioty zagraniczne:

 • definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych,
 • czy i w jakich przypadkach modyfikacja ceny oraz powielenie stawki podatkowej na refakturze są właściwe?
 • refakturowanie a inne instytucje prawne zbliżone do refakturowania,
 • data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury – problemy w przypadku refakturowania,
 • refakturowanie (m.in. mediów, kosztów transportu, kosztów ubezpieczenia) a problematyka świadczeń kompleksowych – ważne orzecznictwo NSA i TSUE),
 • refaktura usług noclegowych – przepisy w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od zakupu usług noclegowych w celu ich dalszego refakturowania.

15. Faktura a prawo do odliczenia:

 • moment odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia udokumentowanego fakturą papierową oraz fakturą elektroniczną,
 • błędy w treści faktur a możliwość odliczenia podatku naliczonego,
 • ograniczenia odliczenia podatku naliczonego.

16. Regulacje karne dotyczące faktur:

 • faktury wadliwe i nierzetelne,
 • sankcje karne (kara pozbawienia wolności) w zakresie tzw. „faktur pustych”.

17. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

Czas trwania

10:00 - 15:00

Prelegenci

Piotr Paszek

doradca podatkowy, prawnik, Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich w spółce doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT a także prawa energetycznego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw z branży wodociągowej, kanalizacyjnej, paliwowo-energetycznej i innych, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Uznany wykładowca tematyki podatku akcyzowego oraz podatku VAT, autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem akcyzy i VAT-u. Doświadczony prelegent szeroko rozumianej problematyki podatkowej dotyczącej firm z różnych branż i sektorów.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
450
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena promocyjna
zgłoszenia do 14 marca
400
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
32-087 Zielonki k. Krakowa
ul. Wiarusa 11 lok.1
woj. małopolskie
Mając świadomość, że jednym z najważniejszych warunków dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw są kompetentne i wykwalifikowane kadry – oferujemy Państwu możliwość zdobycia i poszerzenia wiedzy poprzez uczestnictwo w szkoleniach „o...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
32-087 Zielonki k. Krakowa ul. Wiarusa 11 lok.1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!