Szkolenie: FIDIC – PUNKT WIDZENIA WYKONAWCY KONTRAKTU

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/fidic-punkt-widzenia-wykonawcy-kontraktu-69833

Informacje o szkoleniu

 • FIDIC – PUNKT WIDZENIA WYKONAWCY KONTRAKTU


  ID szkolenia: 69833
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Budownictwo i architektura
 • Adres szkolenia:

  Centrum szkoleniowe Kochtex
  ul. Gen. T. Kutrzeby 16E/8/V piętro
  61-719 Poznań
  woj. wielkopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 19-20.02.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:

  1 dzień szkolenia:
  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

  2 dzień szkolenia:
  godz. 9.00 - 10.30 /c.d zajęć 2 godz./
  godz. 10.30 - 10.45 /przerwa na kawę/
  godz. 10.45 - 12.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 12.15 - 13.15 /lunch/
  godz. 13.15 - 14.45 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CELE:

1.Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom obeznanym z podstawami procedury FIDIC poszerzonej wiedzy w zakresie ogólnych i szczegółowych przepisów warunków kontraktowych FIDIC w powiązaniu z szerokim kompendium wiedzy dotyczącej zarządzania projektami i umiejętnościami negocjacyjnymi oraz regulacjami unijnymi.
2. Szkolenie ma na celu profesjonalnie przygotować uczestników procesu inwestycyjnego (projektowanie, realizacja, nadzór) do realizowania go zgodnie z wymaganiami krajowymi i międzynarodowymi z praktycznym uwzględnieniem norm prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz reguł tzw. dobrej praktyki inwestycyjnej.
3.Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi wg
Warunków Kontraktowych FIDIC, zastosowania metod i technik zarządzania projektami.
Uporządkowanie zasadniczych i szczegółowych wymogów projektu,
poprzez analizę, krok po kroku każdego etapu, łącznie z końcowym rozliczeniem.

KORZYŚCI:
1. Poznanie i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania procedur FIDIC w praktyce przygotowania, realizacji i rozliczania projektów budowlanych, podstawowej wiedzy dotyczącej zarządzania projektami oraz sygnalnych prawidłowości w dziedzinie skutecznych negocjacji.
2. Pozyskanie szerokiego spektrum wiedzy, dotyczącej błędów i przyczyn porażek w projektach
budowlanych, w kontekście unormowań prawnych i organizacyjnych procesów inwestycji budowlanej.
3. Przećwiczenie na studiach przypadków stosowanych w praktyce rozwiązań dotyczących:
fazy przedinwestycyjnej, organizacji placu budowy, form kosztorysowania, zmian w fazie realizacyjnej oraz form i trybu rozliczeń końcowych.

Szkolenie skierowane jest do:

Prezentacja i studia przypadków przeznaczone są przede wszystkim dla realizujących kontrakt wykonawców.
Jest to szkolenie od strony praktycznej, prezentujące specyficzne uwarunkowania decydujące o powodzeniu przedsięwzięcia budowlanego oraz przedstawiające, jak korzystać z uprawnień w różnych sytuacjach i na kolejnych etapach realizacji kontraktu.
Uczestnicy: Kadra zarządzająca, inżynieryjno-techniczna, służby finansowe, obsługa prawna – w szczególności odpowiedzialna za realizację kontraktów drogowych.

Tematyka i funkcje tego szkolenia zostały przygotowane, jako praktyczny przegląd szczegółowych rozwiązań w zakresie zarządzania budową, wykorzystywanych w działalności kontraktach infrastrukturalnych. Na bazie wiodącego tematu, jakim jest procedura, FIDIC zostaną przedstawione metody i zasady zarządzania kontaktami oraz skuteczne techniki tworzenia organizacyjnych i prawnych warunków realizacji i nadzorowania kontraktów. Dotyczy to relacji:
Zamawiający – Inżynier – Wykonawca z punktu widzenia wykonawcy. Charakter szkolenia zostanie powiązany cyklem testów określających predyspozycje i preferencje uczestników w odniesieniu do poszczególnych podtematów

Program szkolenia:

BLOKI TEMATYCZE

I. Wprowadzenie:
1. Podmioty kontraktu; pozycja w kontrakcie – kryteria wyboru pozycji
2. Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy – stosowane modele rozwiązań (wady i zalety, konflikt interesów) w realizacji projektu – studia przypadków
Inżynier Kontraktu : uprawnienia, obowiązki w procesie inwestycyjnym – rozwiązania skrajne i optymalne, modelowanie uprawnień
3. Zasady i metodyka współdziałania zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach kontraktu
4. Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych.
5. Przegląd obszarów potencjalnie konfliktowych
a) prawo budowlane,
b) prawo cywilne,
c) prawo zamówień publicznych

II. Warunki szczegółowe FIDIC
1. Tajniki procedury i jej zagrożenia w zakresie sporządzania dokumentacji ofertowej (przetargowej), w czerwonym, żółtym FIDIC,u – studia przypadków
2. Wymagania w stosunku do SIWZ zgodnie z PZP a rodzaj Warunków Kontraktowych FIDIC,
3. Przygotowanie analizy wstępnej dla SIWZ - ćwiczenie
4. Tworzenie Warunków Kontraktowych FIDIC dla inwestycji inrastrukturalnej –wymogi unijne najpoważniejsze nieprawidłowości i błędy popełnione w kontraktach prowadzonych wg FIDIC
5. Zarys ogólny, przyczyny wprowadzenia zmian,
6. Przegląd dokumentów Kontraktu.
7. FIDIC w relacji do Ustawy o PPP i Ustawy o Koncesjach na roboty budowlane i usługi.a)„Czerwona książka”
b)„Żółta książka”
c)„Srebrna książka”
W relacji do metod i technik zarządzania projektami

8. Harmonogram realizacyjny projektu - ćwiczenie
9. Budżet projektu
10. Wymogi synchronizacji budżetu i harmonogramu
11. Metodyka monitorowania, raportowania

12. Ubezpieczenia kontraktu
13. Raporty, oceny, analizy.
14. Rozliczanie kontraktów – wymogi FIDIC a wymagania prawa unijnego

III. FIDIC a praktyczne wymogi prawa polskiego w odniesieniu do uprawnień i obowiązków wykonawcy kontraktu
1. Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych.
a) prawo budowlane,
b) prawo cywilne,
c) prawo zamówień publicznych
d) akty wykonawcze i wytyczne – czyli „diabeł tkwi w szczegółach”

IV. FIDIC w projektach unijnych
1.Zakres i reguły stosowania
2. Standardy FIDIC w projektach unijnych
3. Zakres i reguły stosowania
4. Wymogi formalne poszczególnych programów
5. Praktyczne aspekty wykorzystania procedur w realizacji projektów unijnych.

V. Błędy, porażki – przyczyny i skutki na tle zasad i technik skutecznych negocjacji

1. Typowe błędy w praktyce stosowania FIDIC w poszczególnych fazach;
2. Faza przygotowania projektu – kontrakty PPP i koncesyjne
3. Faza realizacji – problematyka zmian w kontrakcie
4. Faza rozliczania – istota formuł waloryzacyjnych i praktyka ich stosowania
5. Metodyka diagnozowania i naprawy błędów
6. Konflikty w procesie realizacji kontraktu i metodyka ich rozwiązywania

VI. Zmiany

1. Procedura zmian w fazie realizacji projektu
2. Wykorzystanie nowych unormowań prawa zamówień publicznych w tym zakresie oraz metodyki i procedur zarządzania projektami.
3. Negocjacje w procedurze FIDIC
4. Jak powinien się przygotować Inżynier Kontraktu podejmując negocjacje :
a) ze stronami Kontraktu,
b) z samorządem,
c) z instytucją pośredniczącą (fundusze europejskie),

5. Firma jako wykonawca,
6. Instytucja jako inżynier kontraktu
7. Pozycjonowanie pełnionych ról w kontrakcie – wnioski praktyczne.
8. Podsumowanie szkolenia.
9. Sesja informacji zwrotnej.

Informacje o prelegentach:

W.G.- Długoletni trener biznesu, specjalizujący się w zagadnieniach prawa budowlanego, zarządzania procesem inwestycyjnym w budownictwie, w procedurze FIDIC, zarządzania projektami w standardach, Prince2, PMI, PCM i zarządzania ryzykiem i komunikacją w projektach. W szczególności zarządzania projektami innowacyjnymi. Posiada dużą wiedzę i praktykę w tym zakresie, którą zdobył między innymi, jako akredytowany w latach 1995-1998 przy Departamencie XVI Komisji Europejskiej w Brukseli, Wiceprezydent Miasta i Ekspert Bankowy ds. inwestycji budowlanych i wielokrotny konsultant różnego typu projektów w tym, kontraktów i robót budowlanych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1200 zł netto - 1476 zł brutto

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, możliwość rezerwacji zakwaterowania za dopłatą: 1 doba w hotelu *** obok siedziby- 150 zł os. w pok 1 osobowym ze śniadaniem, ankieta oceniająca szkolenie,test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Szkolenie, kurs: FIDIC – PUNKT WIDZENIA WYKONAWCY KONTRAKTU