Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl/szkolenie/finanse-dla-niefinansistow--czesc-ii---finanse-menadzerskie-czyli-finansowe-aspekty-podejmowania-decyzji-ktore-dobry-menadzer-znac-powinien-70446

Informacje o szkoleniu

 • FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW -CZĘŚĆ II - FINANSE MENADŻERSKIE – CZYLI FINANSOWE ASPEKTY PODEJMOWANIA DECYZJI, KTÓRE DOBRY MENADŻER ZNAĆ POWINIEN

  ID szkolenia: 70446
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Finanse i księgowość
 • Adres szkolenia:

  Pensjonat Antałówka ***
  ul. Wierchowa 2
  34-500 Zakopane
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 19-21.11.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  16
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Ideą szkolenia jest przekazanie Uczestnikom najistotniejszej wiedzy dotyczącej procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie.

Uczestnik w pierwszym bloku nabywa kompetencje z zakresie rozumienia formalnych terminów i dokumentów finansowych i nabywa umiejętności w zakresie podstaw czytania sprawozdań finansowych. W bloku drugim ugruntowuje zdobytą wcześniej wiedzę oraz nabywa kompetencje z zakresu menadżerskich narzędzi zarządzania finansami, zgodnie z najaktualniejszym stanem wiedzy w tym obszarze. W programie znajdują się intensywnie wdrażane przez polskie firmy koncepcje takie jak procesowe kalkulacje kosztów czy zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.

Po ukończeniu warsztatów Uczestnik będzie posiadał wiedzę i kompetencje dotyczące między innymi:
- praktycznego posługiwania się podstawowymi terminami finansowymi związanymi z rachunkowością finansową, podatkową i zarządczą
- rozumienia dokumentów finansowych, sprawozdań finansowych i interpretowania wielkości w nich zawartych
- znajomości metod oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, zasad i procedur określania standingu finansowego przez instytucje finansowe, banki, agencje ratingowe
- najnowszych tendencji i rozwiązań stosowanych w zakresie finansowej informacji zarządczej,
- mechanizmów rządzących finansami przedsiębiorstw, czynników kształtowania ryzyka operacyjnego i finansowego,
- narzędzi wspierających zarządzanie kosztami i efektywnością operacyjną w tym bazujących na analizie kosztów procesów i działań
- komunikacji z analitykami w zakresie oceny efektywności ekonomicznej projektów czy wyceny wartości,
- kształtowania relacji z inwestorami, narzędzi pomiaru wartości przedsiębiorstwa i strategii zapewniających maksymalny zwrot właścicielom kapitału.

Szkolenie skierowane jest do:

Adresatami szkolenia jest kadra zarządzająca pionów niefinansowych każdego szczebla, pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji pracujący z danymi finansowymi. Program powstał z myślą o osobach nie będących księgowymi, ale stykający się z rachunkowością i finansami, osobach zarządzających przedsiębiorstwami i projektami oraz wszystkich mających potrzebę rozumienia prawideł zarządzania finansami firmy i chcących doskonalić warsztat podejmowania dobrych decyzji menadżerskich. Wszystkie prezentowane zagadnienia są bogato obrazowane analizami rzeczywistych studiów przypadków w większości z dużych polskich przedsiębiorstw. Zajęcia prowadzone są przed praktyka posiadającego duże doświadczenie zawodowe w implementacji i wykorzystaniu omawianych technik i narzędzi.

Program szkolenia:

1. Narzędzia i metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

1.1. Wskaźniki finansowe – czyli jak interpretować i oceniać informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych

Przyczynowa analiza rentowności przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności sprzedaży, aktywów, kapitałów własnych
Koszty i ich analiza – klasyfikacje kosztów do celów analitycznych, analiza kosztu jednostkowego
Ocena sprawności działania – wskaźniki aktywności gospodarczej, rotacji, gospodarowania zasobami
Badanie płynności finansowej – czynniki kształtujące, przyczyny problemów z płynnością, wskaźniki oceny płynności, kapitał obrotowy, cykl pieniądza w czasie
Analiza struktury finansowania – ocena zadłużenia i zdolności do obsługi długu
1.2. Symptomy pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – jak w prosty sposób ocenić wypłacalność kontrahenta

Narzędzia oceny zdolności płatniczej
Modele wczesnego ostrzegania pogarszającej się kondycji finansowej
Model scoringowe – czyli jak banki i instytucje finansowe oceniają zdolność płatniczą przedsiębiorstw
1.3. Czytanie i rozumienie sprawozdań finansowych - ocena sytuacji finansowej na przykładach wybranych przedsiębiorstw (ćwiczenia z dokumentami finansowymi)

2. Koszty, narzędzia kalkulacji i zarządzania kosztami

2.1. Klasyfikacja kosztów przedsiębiorstwa – spojrzenie formalne a zarządcze

Rachunek kosztów zmiennych i jego konsekwencje dla zarządzania
Próg rentowności pomiar ilościowy
Ryzyko operacyjne i wskaźnik bezpieczeństwa
Mechanizm dźwigni operacyjnej i ryzyko operacyjne przedsiębiorstwa
Obszary poszukiwania optymalizacji kosztowych (finanse i księgowość, HR, nieruchomości, handel, operacje, zapasy)
2.2. Podejście procesowe w zarządzaniu kosztami

Procesowe modele kalkulacji kosztów (activity based costing – ABC) – zastosowania zarządcze
Identyfikacja zasobów, obiektów kosztowych, zasady doboru nośników kosztów, mapowanie procesów i słowniki działań
Narzędzia procesowego zarządzania kosztami i efektywnością

3. Wartość jako cel istnienia przedsiębiorstwa

3.1. Zwrot, czas i ryzyko czyli filary długoterminowych decyzji finansowych
3.2. Zmienna wartość pieniądza w czasie jej konsekwencje przy podejmowaniu decyzji menadżerskich
3.3. Koszt kapitału – dlaczego kapitał kosztuje i jak wyznaczyć koszt kapitału w firmie?
3.4. Koszt kapitału własnego a koszt kapitału obcego – dźwignia finansowa i ryzyko finansowe
3.5. Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa (Value Based Management) – rewolucja w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Strategie kreowania wartości w przedsiębiorstwie
Ekonomiczna wartość dodana EVA jako miernik wartości generowanej przez firmę
Wytyczne dla kształtowania systemów motywacyjnych menadżerów – elementy finansowe i pozafinansowe
4. Metody oceny przedsięwzięć biznesowych – czego oczekiwać od analityków finansowych i jak rozumieć ich raporty

4.1. Modele realizacji inwestycji - poject finance a corporate
4.2. Narzędzia podejmowania decyzji inwestycyjnych

Proste metody oceny inwestycji (okres zwroty, próg rentowności, księgowa stopa zwrotu)
Metody dyskontowe (NPV, IRR, PI)
Analiza i ocena ryzyka inwestycji – narzędzia i przykłady
4.3. Jak wycenić wartość przedsiębiorstwa.


Program szkolenia został opracowany z myślą o osobach, które nie mają wykształcenia finansowego, lecz w toku rozwoju zawodowego podejmowane przez nie decyzje bezpośrednio wpływają na wyniki i kondycję finansową zarządzanych przedsiębiorstw lub ich obszarów. Szkolenie jest okazją do wykształcenia bezproblemowej komunikacji z pionem finansowym i obowiązkowym zakresem wiedzy każdego menadżera.

Program autorski Dr.Michał Kowalski

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Dr inż. M. K.
adiunkt w Katedrze Systemów Zarządzania na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansami korporacyjnymi, zarządzaniem systemami finansowymi przedsiębiorstw, rachunkowością zarządczą, projektowaniem systemów controllingu w tym bazujących na działaniach, wyceną i zarządzaniem wartością oraz controllingiem wartości. W swoim dorobku zawodowym ma między innymi: opracowywania biznes planów, planów finansowych, studiów wykonalności, prace przy projektach podatkowych w tym wykorzystujących struktury międzynarodowe, oceny projektów inwestycyjnych, wdrożenia koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM), systemów controllingu i budżetowania w tym opartych na działaniach, projektowanie systemów motywacyjnych, doradztwo przy wdrażaniu systemów finansowych i controllingowych, w tym modułów FI i CO SAP, wyceny przedsiębiorstw, fuzje i przejęcia, IPO, SPO, restrukturyzacje kapitałowej, restrukturyzacje kosztów i wdrożenia programów naprawczych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1800 zł - netto

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe - pełne wyżywienie, serwis kawowy - zakwaterowanie w pok.2 osobowym (możliwość rezerwacji pokoju 1 osobowego za dopłatą, ilość miejsc ograniczona), przyjazd w dzień poprzedzający szkolenie na kolację - wieczór integracyjny - imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia - indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia - ankieta oceniająca szkolenie - test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu.

Szkolenie, kurs: FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW -CZĘŚĆ II - FINANSE MENADŻERSKIE – CZYLI FINANSOWE ASPEKTY PODEJMOWANIA DECYZJI, KTÓRE DOBRY MENADŻER ZNAĆ POWINIEN