Szkolenie: FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - JAK ZROZUMIEĆ I SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ FINANSAMI

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/finanse-dla-niefinansistow-jak-zrozumiec-i-skutecznie-zarzadzac-finansami-37419-id10682

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia
Dostarczenie podstawowej i praktycznej informacji o zarządzaniu finansami oraz stworzenie zasad bezproblemowej komunikacji z pionem finansowym, a także optymalizacja kosztów w zarządzanych przez siebie działach.

Metody szkolenia
• ćwiczenia z użyciem komputerów
• case study
• mini wykład
• dyskusja
• prezentacja

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• nabycie wiedzy z zakresu finansów
• nabycie umiejętności gromadzenia i analizowania uzyskanych informacji niezbędnych do podejmowania decyzji
• nabycie umiejętności wykorzystania najważniejszych funkcji finansowych, do podejmowania decyzji zarządczych
• poznania języka używanego w dziedzinie finansów
• nabycie umiejętności wskazania zastosowania narzędzi krótkoterminowych decyzji finansowych
• możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia
• kadra zarządzająca pionów nie-finansowych, każdego szczebla (od najwyższego do operacyjnego)
• osoby nie zajmujące się w codziennej pracy finansami, lecz korzystające z informacji finansowej
•kadra kierująca strategicznymi jednostkami biznesowymi
• pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania
• osoby nie będące księgowymi
• osoby zarządzających projektami
• osoby zainteresowane tematyką

Program szkolenia:

1. Analiza bieżącej sytuacji finansowej firmy:
• Finansowe dokumenty sprawozdawcze spółek: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów gotówkowych
• Analiza finansowej efektywności działań firmy:
- wskaźniki płynności
- wskaźniki rentowności (efektywności, zyskowności), model DuPonta
- wskaźniki sprawności (aktywności) działania
- wskaźniki zadłużenia i wskaźniki długu
• Analiza strategiczna otoczenia firmy
• Praktyczny przykład kompleksowej oceny ekonomiczno-finansowej wybranej firmy

2. Analiza inwestycyjna
• Charakterystyka najważniejszych elementów biznes planu
• Wartość pieniądza w czasie
• Proste metody oceny finansowej przedsięwzięć inwestycyjnych
• Dyskontowe kryteria oceny projektów inwestycyjnych:
- metoda wartości zaktualizowanej netto ( NPV )
- wskaźnik bieżącej wartości kapitałowej netto ( NPVR )
- metoda wewnętrznej stopy zwrotu ( IRR i MIRR)
• Praktyczne problemy stosowania kryterium NPV
• Źródła finansowania inwestycji

3. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
• Zysk a gotówka w firmie
• Wpływ jakości zarządzania kapitałem obrotowym na wynik finansowy przedsiębiorstwa,
• Wyznaczanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy i analiza możliwości zmniejszenia niedoboru środków finansowych.
• Zarządzanie poszczególnymi składnikami majątku obrotowego (zapasy, należności, zobowiązania krótkoterminowe)

4. Zarządzanie kosztami w nowoczesnej firmie
• System informacji zarządczej
• Zastosowanie rachunku kosztów zmiennych w zarządzaniu przedsiębiorstwem:
- analiza progu rentowności
- analiza wrażliwości
• Controlling jako system zarządzania nowoczesną firmą
© Copyright dr Janusz Nesterak

Informacje o prelegentach:

DR JANUSZ NESTERAK - Ekspert w dziedzinie controllingu i zarządzania finansami. Specjalizuje się we wdrażaniu procesów biznesowych, opartych na controllingu oraz systemów informatycznych klasy Business Intelligence, wspomagających controlling w obszarze hurtowni danych, budżetowania i wielowymiarowej analizy danych. Wieloletni trener szkoleń biznesowych. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, jest współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych, wycen firm i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych. Szkolenia prowadzi w formie warsztatu, stawiając na praktyczny aspekt przekazywanej wiedzy. Jest aktywnym uczestnikiem życia gospodarczego oraz doradcą zarządów firm w obszarze zarządzania i finansów. Ekspert i trener Szkoły Controllingu i Szkoły Finansów.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1290 zł/os + 23% VAT* W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT

Cena zawiera:

W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora

Dostępne zniżki:

  • 1220 zł/os + 23% VAT* przy zgłoszeniu 3 osób
  • 1180 zł/os + 23% VAT* przy zgłoszeniu 5 osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Wydarzenie: FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - JAK ZROZUMIEĆ I SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ FINANSAMI