Szkolenie

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA I ANALIZA FINANSOWA W PRAKTYCE Rabat -10% przy zgłoszeniu do 20.08.2013.

O szkoleniu

Cel:
Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu finansów przedsiębiorstw, w tym ich analizy finansowej
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie jest przeznaczone dla finansistów, analityków, pracowników bankowych zajmujących się procesem kredytowania (w szczególności kredytowania inwestycyjnego).

Program szkolenia

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA JAKO ŹRÓDŁO DANYCH DLA ANALIZY FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA:
1. ustawa o rachunkowości
2. podstawowe części sprawozdania finansowego
3. specyfika sprawozdawczości finansowej na koniec i w trakcie roku obrotowego
BILANS, CHARAKTERYSTYKA I WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW:
1. charakterystyka, wielkość i struktura majątku trwałego
2. zużycie i jakość środków trwałych, amortyzacja i umorzenie
3. charakterystyka i struktura aktywów obrotowych
4. kapitały własne i ich znaczenie dla oceny zdolności kredytowej
5. charakterystyka i podział zobowiązań jako zewnętrznych źródeł finansowania
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT:
1. wariant porównawczy a kalkulacyjny
2. analiza wielkości i struktury przychodów ze sprzedaży
3. przychody pozostałe i finansowe
4. podział i analiza kosztów operacyjnych oraz ich wpływ na wyniki przedsiębiorstwa
5. koszty pozostałe i finansowe ponoszone przez przedsiębiorstwo
6. wynik finansowy
INFORMACJA DODATKOWA:
1. pozyskanie dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego
POZOSTAŁE CZĘŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO:
1. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
2. rachunek przepływów pieniężnych
3. sprawozdanie z działalności
ANALIZA DYNAMIKI BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW:
1. porównywalność danych do analizy dynamiki
2. wpływ inflacji na wyniki oceny dynamiki
3. wskaźniki dynamiki
ANALIZA RENTOWNOŚCI I WYNIKU FINANSOWEGO:
1. analiza wyniku finansowego na kolejnych etapach jego wyznaczania wraz z oceną wpływu
czynników kształtujących jego wartość
2. analiza progu rentowności
3. kluczowe wskaźniki rentowności
ANALIZA PŁYNNOŚCI:
1. wpływ wielkości majątku obrotowego i zobowiązań na poziom płynności
2. wskaźniki płynności i ich znaczenie dla oceny zdolności płatniczej
3. kapitał obrotowy netto
4. złota zasada bilansowa
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH JAKO PODSTAWA OCENY SYTUACJI I PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE:
1. obszary wpływów i wydatków pieniężnych, analiza struktury rachunku cash FLOW
2. informacje pozyskiwane z rachunku przepływów pieniężnych
3. rachunek przepływów pieniężnych a rachunek zysków i strat, wynik finansowy a operacyjne
przepływy pieniężne
4. tworzenie uproszczonego rachunku cash flow u przedsiębiorców nie zobowiązanych do jego
sporządzania
ANALIZA SPRAWNOŚCI ZARZĄDZANIA:
1. sprawność działania i jej wpływ na poziom płynności
2. wskaźniki rotacji majątku obrotowego i zobowiązań
ANALIZA ZADŁUŻENIA I JEGO OBSŁUGI:
1. wskaźniki długu
2. dźwignia finansowa
3. wskaźniki obsługi zadłużenia
NAJCZĘSTSZE BŁĘDY, NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB PUŁAPKI W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH ORAZ W TRAKCIE INTERPRETACJI WYNIKÓW ANALIZY
ANALIZA CZYNNIKÓW JAKOŚCIOWYCH JAKO ANALIZA SILNYCH I SŁABYCH STRON FIRMY ORAZ JEJ OTOCZENIA GOSPODARCZEGO
WPŁYW BRANŻY I SEZONOWOŚĆ NA WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA
PODSTAWY OCENY EFEKTYWNOŚCI I TRWAŁOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
1. kalkulacja strumieni pieniężnych dla inwestycji
2. wartość pieniądza w czasie
3. dyskontowe metody oceny opłacalności inwestycji
4. analiza trwałości finansowej inwestycji


Metodyka:
Szkolenie przebiega w formie wykładu oraz – realizowanych na bieżąco – ćwiczeń, które uczestnicy samodzielnie (przy udziale wykładowcy) rozwiązują. Poza tym, praktycznie każde pojęcie omawiane w ramach szkolenia, w tym pozycje finansowe czy wskaźniki, są od razu ilustrowane praktycznymi przykładami, aby jak najlepiej zobrazować przedstawiane kwestie. Przewidziana analiza praktyczna dużego przykładu studium przypadku na koniec szkolenia. A także, test końcowy sprawdzający wiedzę uczestników.

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

Cytat
Praktyk z doświadczeniem w obszarze finansów przedsiębiorstw. Współpracownik banków komercyjnych w zakresie oceny klientów korporacyjnych. Konsultant biznesowy, twórca planów biznesowych i inwestycyjnych dla wielu jednostek gospodarczych. Autor publikacji książkowych z tematyki szeroko rozumianych finansów, a także aplikacji informatycznych wspierających procesy analityczne i prognostyczne w przedsiębiorstwach.

Gdzie i kiedy

Sopot 9-11 wrzesień 2013
hotel Haffner****

Sopot

centrum

woj. pomorskie

Zapisz się

Cena 1
PLN+VAT
2000 PLN
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!