Szkolenie

Forum Kontrolerów i Audytorów Zamówień Publicznych

O szkoleniu

Zapraszamy Państwa na trzecią edycję Forum Kontrolerów i Audytorów Zamówień Publicznych. Jest to propozycja APEXnet, która jest odpowiedzią na potrzebę dyskusji i wymiany doświadczeń wśród osób kotrolujących zamówienia publiczne. Podczas Forum ekspert wraz z uczestnikami omówią tematy budzące największe wątpliwości w codziennej pracy Kontrolera.
Kto powinien wziąć udział?
Administracja publiczna

Program szkolenia

Dzień I

OCENA PRAWIDŁOWOŚCI PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Dyskusja plenarna

TARYFIKATOR KOREKT FINANSOWYCH
• Obszary prawa zamówień publicznych kontrolowane przez Komisję Europejską
• Metody ustalania wysokości korekt finansowych
• Obszary „szczególnej troski” w zamówieniach publicznych
ZAMÓWIENIA DO 30.000 EURO
• Wady i zalety podniesienia progu wartości zamówień wyłączonych z ustawy Pzp
• Progi bagatelności w wybranych krajach Unii Europejskiej
• Zasady udzielania zamówień wyłączonych z ustawy Pzp
1. Zasady gospodarowania środkami publicznymi wynikające z ustawy o finansach publicznych
2. Akty wewnętrzne Kierownika Zamawiającego
3. Kodeks cywilny i sposoby zaciągania zobowiązań stąd wynikające
4. Zasady udzielania zamówień wynikające z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
5. Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro

UDOWODNIENIE DYSPONOWANIA ZASOBAMI NIEZBĘDNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
• Poleganie na zasobach podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu
• Dokumentowanie udostępniania zasobów przez podmiot trzeci
• Odpowiedzialność podmiotu udostępniającego zasoby
• Zatrudnianie podwykonawców przy realizacji zamówienia
Dzień II

WYBRANE ASPEKTY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
• Osoby odpowiedzialne za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
• Warunki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
• Jak uniknąć odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
• Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
WYBRANE ELEMENTY ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
• Zasady oraz popełniane błędy w opisie przedmiotu zamówienia
• Wadliwe ustalenie wartości zamówienia, w tym
1. Różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części
2. Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych
3. Zasady szacowania zamówienia w sytuacji braku rozstrzygnięcia postępowania w części
4. Szacowanie zamówień dokonywanych w ramach jednego i kilku projektów UE
5. Udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000€ – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych
• Błędy w zakresie kryteriów oceny ofert
• Najczęściej występujące błędy w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
• Zamówienia na usługi niepriorytetowe – najczęściej popełniane błędy
• Błędy popełniane przy podejmowaniu decyzji o odrzuceniu oferty
1. Uzupełnianie brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw
2. Korekty oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych
3. Korekty omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty
• Rażąco niska cena – definicja, ustalanie i ocena wyjaśnień
• Niedozwolone zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
Łukasz Czaban, Jerzy Czaban

Gdzie i kiedy

Warszawa 12-13 czerwiec 2014
Golden Floor

Warszawa

al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 8 październik 2013
Centrum Szkoleń i Konferencji

Warszawa

Wolska

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
1190 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!