Szkolenie

Fundusze Europejskie 2014-2020. Kompendium wiedzy w zakresie nowej perspektywy finansowej - nowe możliwości, planowane zmiany, cele nowych programów pomocowych. 3-dniowe warsztaty praktyczne.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie nowej perspektywy finansowej obejmującej Fundusze Europejskie na lata 2014-2020. W ramach 3-dniowych warsztatów Uczestnicy zdobędą rzetelną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie:
zmian dotyczących polityki spójności
możliwości wykorzystania doświadczeń wynikających z realizacji projektów w latach 2007-2013
nowych Programów Operacyjnych realizowanych w latach 2014-2020
krajowych uwarunkowań nowego okresu programowania
planowanych zmian w systemie zarządzania funduszami europejskimi na szczeblu krajowym i regionalnym
planowanych zmian procedur finansowania, kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych związanych z pozyskiwaniem i prawidłową realizacją projektów unijnych.

Korzyści dla uczestników:

Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.
Szkolenie dobrze przygotuje Uczestników do nowego okresu programowania w świetle Programów Operacyjnych realizowanych w latach 2014-2020.
Nieocenionym walorem szkolenia jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji planujących realizującję projektów unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz wymiana spostrzeżeń w zakresie projektów już zrealizowanych w latach 2007-2013.
Udział w wydarzeniu pozwoli Uczestnikom bardziej świadomie zaplanować działania i czynności w kierunku przygotowania się do nowej perspektywy finansowej.
Każdy z Uczestników otrzyma komplet obszernych materiałów szkoleniowych pozwalających na usystematyzowanie wiedzy również po zakończeniu warsztatów.
Jeżeli, mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.
Kto powinien wziąć udział?
pracowników administracji publicznej;
głównych księgowych;
kierowników działów finansowo – księgowych;
członków zespołów projektowych;
osoby odpowiadające za realizację projektów unijnych;
pracowników podmiotów mających zamiar aplikować o wsparcie finansowe z UE;
osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia problematyką.
Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej.

Program szkolenia

|Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|

DZIEŃ I
1. Powitanie- rozpoczęcie szkolenia.
• Autoprezentacja uczestników szkolenia.
• Wymiana doświadczeń i poglądów w zakresie projektów unijnych.
2. Polityka spójności na lata 2014-2020.
• Najważniejsze dokumenty strategiczne regulujące wsparcie z polityki spójności w nowym okresie programowania.
• Gdzie szukać informacji na temat programów pomocowych?
• Najważniejsze zmiany dotyczące polityki spójności po 2013 r.
• Najważniejsze różnice w porównaniu z latami 2007-2013.
• Pułapy finansowe dla konkretnych obszarów tematycznych.
3. Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 dostępne w Polsce.
• Nowe zasady dotyczące dofinansowania projektów unijnych.
• Nowe Programy Operacyjne realizowane w latach 2014-2020.
• Zmiany w systemie zarządzania funduszami europejskimi na szczeblu krajowym i regionalnym;
4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).
Najważniejsze obszary wsparcia:
• gospodarka niskoemisyjna,
• przystosowanie do zmian klimatu,
• zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem,
• ochrona środowiska naturalnego,
• efektywność wykorzystania zasobów w sektorze środowiska,
• dziedzictwo kulturowe,
• zrównoważony transport,
• bezpieczeństwo energetyczne,
• sektor zdrowia.
5. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR).
Najważniejsze obszary wsparcia:
• budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między sektorem nauki a przedsiębiorstwami,
• rozwój innowacyjności przedsiębiorstw,
• wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.
6. Regionalne Programy Operacyjne (RPO)
Najważniejsze obszary wsparcia:
• Przedsiębiorstwa i innowacje
• Technologie informacyjno-komunikacyjne
• Gospodarka niskoemisyjna
• Środowisko i zasoby
• Transport
• Infrastruktura spójności społecznej
• Infrastruktura edukacyjna
• Rynek Pracy
• Włączenie Społeczne
• Edukacja
7. Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
Najważniejsze obszary wsparcia:
• zatrudnienie i mobilność pracowników,
• włączenie społeczne i walkę z ubóstwem,
• inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie,
• wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.
8. Program Polska Cyfrowa (POPC)
Najważniejsze obszary wsparcia:
• Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
• E-Administracja i otwarty rząd
• Cyfrowe kompetencje społeczeństwa -Integracja grup wykluczonych cyfrowo i upowszechnienie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).
9. Program Polska Wschodnia (POPW)
Najważniejsze obszary wsparcia:
• Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
• Nowoczesna Infrastruktura Transportowa
• Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa
10. Pozostałe programy pomocowe na lata 2014-2020
• Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020.
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
• Program „Rybactwo i Morze”
• Programy Komisji Europejskiej: Horyzont 2020, COSME, LIFE

DZIEŃ II
11. Skuteczne aplikowanie o środki europejskie
• Przygotowanie wniosku o dofinansowanie.
• Praktyczne aspekty zarządzania projektem unijnym.
• Promocja projektu unijnego.
• Warsztaty:
o Analiza możliwości dotacyjnych i wybór programu pomocowego
o Ocena wykonalności projektu
o Tworzenie budżetu projektu
o Zasady sporządzania Wniosku o dofinansowanie
o Studium przypadku dla projektu inwestycyjnego i szkoleniowo-doradczego

DZIEŃ III
12. Praktyczne aspekty zarzadzania realizacją projektu w perspektywie na lata 2014-2020
• Zasady rozliczeń środków pomocowych
• Zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
• Kontrola postępu rzeczowo-finansowego projektu
• Monitorowanie trwałości projektu współfinansowanego ze środków UE.
• Warsztaty:
o Weryfikacja kwalifikowalności wydatków
o Sporządzanie Wniosków o płatność
o Analiza list kontrolnych
o Analiza sytuacji problemowych na etapie trwałości projektu (odstępstwa od wskaźników, zmiana formy własności, upadłość Beneficjenta, itp.)
o Studium przypadku dla projektu inwestycyjnego i szkoleniowo-doradczego.

Informacje organizacyjne:
Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć
szkolenie trwa 3 dni (24h)
zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego i trzeciego dnia
ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia

Dzień II i III
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 – przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Inwestycja:
1690zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 2 doby w pokoju 1-osobowym i kolacją: 2370 zł netto (+23% Vat)
Kraków: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 2 doby w pokoju 1-osobowym i kolacją: 2230 zł netto (+23% Vat)
Poznań: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 2 doby w pokoju 1-osobowym i kolacją: 2230 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 4 152 810
tel. (61) 4 152 820
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA
Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

Uwaga:
Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Czas trwania

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

-szkolenie trwa 3 dni (24h);
-zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz w godzinach 09.00-17.00 drugiego i trzeciego dnia;
-ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób;
-w każdym dniu szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.

Prelegenci

Cytat
Specjalizacja trenerska:
Konsultant i autor kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów pomocowych jak PHARE, SAPARD, SPO WKP, ZPORR, INTERREG oraz Mechanizmy Finansowe EOG (w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2004-2006), a także 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), POKL, POIG, POIIŚ oraz PROW w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Pracował w największych i w najskuteczniejszych firmach konsultingowych w Polsce na stanowiskach Dyrektora Regionalnego, Kierownika Oddziału, Kierownika Działu Projektów Finansowych i Project Managera. Ceniony wykładowca i ekspert w zakresie projektów unijnych. Wybitny ekspert w zakresie Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020.

Trener:

Specjalizacja trenerska:
Pre­zes Za­rzą­du Cen­trum Wspie­ra­nia Pro­jek­tów Eu­ro­pej­skich S.A., zaj­mu­ją­cego się do­radz­twem go­spo­dar­czym. Spe­cja­li­sta w dzie­dzi­nie fi­nan­sów i po­zy­ski­wa­nia Do­ta­cji Unij­nych. Zaudy­to­wał kil­ka­set pro­jek­tów skła­da­nych w ra­mach do­stęp­nych pro­gra­mów unij­nych m.in. programów przedakcesyjnych, Funduszy Strukturalnych 2004-2006, Funduszy Strukturalnych 2007-2013. Od 2002r. pro­wa­dzi szko­le­nia po­świę­co­ne te­ma­ty­ce Unii Eu­ro­pej­skiej, Za­rzą­dza­nia Fi­nan­sa­mi oraz Po­zy­ski­wa­nia Ka­pi­ta­łu. Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER w zakresie Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020.

Gdzie i kiedy

Kraków 27 - 28 lutego 2017
-

Kraków

-

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 12 - 14 grudnia 2016
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 14 - 16 listopada 2016
-

Kraków

-

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 12 - 14 października 2016
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 26 - 28 września 2016
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 13 - 15 lipca 2016
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 22 - 24 czerwca 2016
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 22 - 24 czerwca 2016
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 22 - 24 czerwca 2016
-

Kraków

-

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 18 - 20 maja 2016
-

Poznań

-

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 - 29 kwietnia 2016
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 14 - 16 marca 2016
-

Kraków

-

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 14 - 16 marca 2016
-

Kraków

-

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 26 czerwca 2015
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 1 - 3 czerwca 2015
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 1 - 3 czerwca 2015
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 1 - 3 czerwca 2015
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 1 - 3 czerwca 2015
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 27 - 29 kwietnia 2015
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 27 - 29 kwietnia 2015
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 27 - 29 kwietnia 2015
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 27 - 29 kwietnia 2015
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 25 - 27 marca 2015
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 25 - 27 marca 2015
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 25 - 27 marca 2015
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

WARSZAWA 18 - 20 lutego 2015
-

WARSZAWA

WARSZAWA

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 18 - 20 lutego 2015
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

WARSZAWA 18 - 20 lutego 2015
-

WARSZAWA

WARSZAWA

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 3 - 5 grudnia 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 3 - 5 grudnia 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 3 - 5 grudnia 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 3 - 5 grudnia 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 19 - 21 listopada 2014
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 19 - 21 listopada 2014
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 19 - 21 listopada 2014
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 19 - 21 listopada 2014
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 29 - 31 października 2014
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 29 - 31 października 2014
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 29 - 31 października 2014
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 29 - 31 października 2014
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 29 września - 1 października 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 29 września - 1 października 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 29 września - 1 października 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 29 września - 1 października 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 29 września - 1 października 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 29 września - 1 października 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 27 - 29 sierpnia 2014
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 27 - 29 sierpnia 2014
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 27 - 29 sierpnia 2014
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 27 - 29 sierpnia 2014
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Kraków 21 - 23 lipca 2014
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 9 - 11 czerwca 2014
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 19 - 21 maja 2014
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 19 - 21 maja 2014
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 28 - 30 kwietnia 2014
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 28 - 30 kwietnia 2014
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 28 - 30 kwietnia 2014
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 28 - 30 kwietnia 2014
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 28 - 30 kwietnia 2014
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 26 marca 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 25 marca 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 26 marca 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 26 marca 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 26 marca 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 26 marca 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 26 marca 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 26 marca 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 26 marca 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 26 marca 2014
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 19 - 21 lutego 2014
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 19 - 21 lutego 2014
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 19 - 21 lutego 2014
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 19 - 21 lutego 2014
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 19 - 21 lutego 2014
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 19 - 21 lutego 2014
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 27 - 29 stycznia 2014
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 27 - 29 stycznia 2014
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 27 - 29 stycznia 2014
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 18 - 20 grudnia 2013
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 18 - 20 grudnia 2013
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 18 - 20 grudnia 2013
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 - 30 listopada 2013
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 27 - 29 listopada 2013
-

Kraków

Poznań

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 27 - 29 listopada 2013
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 27 - 29 listopada 2013
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 - 30 października 2013
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 - 30 października 2013
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 - 30 października 2013
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
zł netto
1690 PLN
Cena zawiera:
  • -uczestnictwo w szkoleniu, -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych] -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis] -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia -konsultacje poszkoleniowe -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).
Weź udział

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. To instytucja głównie specjalizująca się w realizacji projektów...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 2 doby w pokoju 1-osobowym i kolacją: 2370 zł netto (+23% Vat)
Kraków: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 2 doby w pokoju 1-osobowym i kolacją: 2230 zł netto (+23% Vat)
Poznań: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 2 doby w pokoju 1-osobowym i kolacją: 2230 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf lub word, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (061 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań Libelta 1a/2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!