Fundusze Europejskie w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

O szkoleniu

Jesienią 2022 r. zaczną się pierwsze nabory w ramach konkursów finansowanych z Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy. Dostępne będą potężne środki na realizację inwestycji publicznych i prywatnych, działania edukacyjne, badawcze i społeczne.

W trakcie szkolenia otrzymają Państwo przejrzystą informację o dostępnych środkach m.in. na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, inwestycje drogowe, kolejowe, wodno-kanalizacyjne, infrastrukturę ochrony zdrowia, edukacji i kultury, w niskoemisyjny transport miejski, zieloną  i niebieską infrastrukturę w miastach, przeciwdziałanie zmianom klimatu, cyfryzację, e-usługi, naukę, badania i rozwój, inwestycje przemysłowe, bioróżnorodność. Równolegle finansowane będą projekty dedykowane uczelniom wyższym, szkołom, przedszkolom i żłobkom.

Gdzie szukać dofinansowania? Ile wkładu własnego trzeba będzie zapewnić? Jak sprawić, aby wymagany wkład własny nie obciążał istotnie budżetu Beneficjenta? Jakie są różnice pomiędzy Funduszami Europejskimi 2021-2027 a Krajowym Planem Odbudowy, jakie są ryzyka związane z uruchamianiem i realizacją działań z obydwu mechanizmów? Jak będzie wyglądał nowy system instytucjonalny, a jak system wyboru projektów? Jakie będą główne zasady kwalifikowalności kosztów? Odpowiedzi na te pytania zostaną udzielone w trakcie szkolenia, a zdobyta na nim wiedza pozwoli lepiej przygotować się do realizacji zadań związanych z nowym okresem programowania na lata 2021-2027.

Celem szkolenia jest:

 • przygotowanie uczestników do realizacji zadań związanych z nowym okresem programowania na lata 2021-2027,
 • wskazanie przyszłym Beneficjentom możliwości sięgania po środki unijne na konkretne potrzeby rozwojowe oraz wprowadzi w zasady aplikowania o środki unijne i ich rozliczania z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych,
 • nabycie wiedzy pozwalającej na przygotowanie do procesu uruchamiania, dystrybucji i kontroli środków unijnych. 
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • szkolenie pozwoli zauważyć różnice i podobieństwa wobec perspektywy 2014-2020, a także przybliży zupełnie nowe zasady rozliczania projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków oraz ułatwienia w projektach społecznych i edukacyjnych,
 • Uczestnicy zobaczą różnice w systemie instytucjonalnym, wyborze projektów oraz kwalifikowalności kosztów pomiędzy Funduszami Europejskimi 2021-2027 a Krajowym Planem Odbudowy. Zauważą także ryzyka związane z uruchamianiem i realizacją działań z obydwu mechanizmów. 
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • podmioty zamierzające korzystać z Funduszy Europejskich 2021-2027 (EFS+, EFRR i FS) i/lub Krajowego Planu Odbudowy (urzędy administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego, uczelnie, instytucje badawcze, instytucje kultury, szpitale, fundacje, stowarzyszenia, firmy),
 • pracownicy instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie Nowej Perspektywy 2021-2027 (Ministerstwa, Urzędy Marszałkowskie, Agencje, Centra Obsługi Przedsiębiorców, Fundacje i Stowarzyszenia pełniące rolę Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej lub Wdrażającej w FE 2021-2027, Instytucje odpowiedzialne za realizację inwestycji lub reformy oraz jednostki wspierające w KPO).

Program szkolenia

1. Nowy okres programowania na lata 2021-2027

 • polskie i unijne akty prawne otwierające możliwości finansowania projektów,
 • nowy podział środków europejskich,
 • nowe cele polityki,
 • nowe mechanizmy finansowania projektów i przedsięwzięć – istotne różnice pomiędzy Funduszami Europejskimi 2021-2027 a Krajowym Planem Odbudowy,
 • szanse i ryzyka nowego okresu programowania.

2. System instytucjonalny w Funduszach Europejskich 2021-2027 i Krajowym Planie Odbudowy – podobieństwa i różnice.

3. Zasady wybory projektów i przedsięwzięć do dofinansowania w Funduszach Europejskich 2021-2027 a Krajowym Planie Odbudowy.

4. Nowe zasady finansowania projektów i przedsięwzięć

 • różne poziomy dofinansowania w zależności od źródła finansowania, regionu oraz Beneficjenta,
 • ile wkładu własnego trzeba zabezpieczyć w Funduszach Europejskich 2021-2027 a ile Krajowym Planem Odbudowy – case study,
 • nowy podział na regiony słabiej i lepiej rozwinięte,
 • mechanizmy finansowania projektów i przedsięwzięć – zaliczka, refundacja, instrumenty finansowe, wsparcie warunkowe.

5. Realizacja potrzeb rozwojowych poprzez Fundusze Europejskie 2021-2027 w ramach programów krajowych i regionalnych oraz Krajowy Plan Odbudowy (zakres potrzeb rozwojowych każdorazowo dobierany będzie z poniższego katalogu do potrzeb zgłaszanych przez uczestników na początku szkolenia)

 • wsparcie dla nauki i przemysłu,
 • wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorstw,
 • cyfryzacja – szerokopasmowy Internet, e-usługi, digitalizacja, cyfryzacja procesów back-office, cyberbezpieczeństwo,
 • poprawa efektywności energetycznej i inwestycje w OZE,
 • wsparcie dla miast - zmiany klimatu, zielona i niebieska infrastruktura, niskoemisyjny transport i mobilność miejska,
 • wsparcie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej,
 • inwestycje w ochronę przyrody i turystykę,
 • wsparcie sektora kultury,
 • wsparcie sektora ochrony zdrowia, 
 • wsparcie rozwoju bezpiecznego i nowoczesnego transportu, 
 • wsparcie opieki nad dziećmi (żłobki i przedszkola),
 • inwestycje w edukację dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
 • wsparcie szkolnictwa wyższego,
 • równość i niedyskryminacja.

6. Linia demarkacyjna – czyli gdzie szukać dofinansowania planowanych projektów i przedsięwzięć?

7. Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w Funduszach Europejskich 2021-2027 a Krajowym Planie Odbudowy

 • matryca kwalifikowalności,
 • VAT – nadchodzi rewolucja?
 • zakupy środków trwałych,
 • trwałość projektów i przedsięwzięć,
 • wybór wykonawców – nowe podejście,
 • wynagrodzenia personelu merytorycznego, zarządzającego projektem, w tym pomocy technicznej,
 • uproszczone formy rozliczania wydatków – nowe zasady, nowe możliwości,
 • systemy informatyczne wspierające realizację projektów i przedsięwzięć.

8. Kontrola prawidłowości realizacji projektów i przedsięwzięć w latach 2022-2029.

9. Dyskusja i konsultacje z Wykładowcą. 

Czas trwania

2 dni, 10.00-16.00 i 9.00-15.00

Prelegenci

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami (w tym MBA) czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji. Jako ekspertka zewnętrzna ocenia wnioski o dofinansowanie w Instytucjach Pośredniczących i Zarządzających. Jest praktykiem, prowadząc szkolenia wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach 20-letniego doświadczenia w realizacji projektów, wsparcia doradczego dla Beneficjentów, Instytucji Zarządzających i Pośredniczących w ramach EFRR, FS i EFS, a także audytów i kontroli projektów. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, koncentrując się na osiąganiu ich celów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków. Od 18 lat prowadzi szkolenia i doradztwo dla Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych w fundusze unijne.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!