Fundusze Europejskie w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

O szkoleniu

W 2023 i 2024 roku ruszają nabory w ramach konkursów finansowanych z Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027. Dostępne będą potężne środki na realizację inwestycji publicznych i prywatnych, działania edukacyjne, badawcze i społeczne.

W trakcie szkolenia otrzymają Państwo przejrzystą informację o dostępnych środkach m.in. na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, inwestycje drogowe, kolejowe, wodno-kanalizacyjne, infrastrukturę ochrony zdrowia, edukacji i kultury, w niskoemisyjny transport miejski, zieloną i niebieską infrastrukturę w miastach, przeciwdziałanie zmianom klimatu, cyfryzację, e-usługi, naukę, badania i rozwój, inwestycje przemysłowe, bioróżnorodność. Szkolenie pozwoli zebrać informacje o dostępnym finansowaniu projektów dedykowanych uczelniom wyższym, szkołom, przedszkolom i żłobkom.

 • Gdzie szukać dofinansowania?
 • Ile wkładu własnego trzeba będzie zapewnić?
 • Jak sprawić, aby wymagany wkład własny nie obciążał istotnie budżetu Beneficjenta?
 • Jakie są główne zasady kwalifikowalności kosztów?

Odpowiedzi na te pytania zostaną udzielone w trakcie szkolenia, a zdobyta na nim wiedza pozwoli lepiej przygotować się do realizacji zadań związanych z nowym okresem programowania na lata 2021-2027.

Celem szkolenia jest:

 • przygotowanie uczestniczek i uczestników do realizacji zadań związanych z nowym okresem programowania na lata 2021-2027
 • wskazanie przyszłym Beneficjentom możliwości sięgania po środki unijne na konkretne potrzeby rozwojowe
 • wprowadzenie w zasady aplikowania o środki unijne i ich rozliczania z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych
 • nabycie wiedzy pozwalającej na przygotowanie do procesu uruchamiania, dystrybucji i kontroli środków unijnych
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • uczestnicy i uczestniczki zobaczą, jakie projekty i przedsięwzięcia można będzie sfinansować z Funduszy Europejskich 2021-2027
 • szkolenie pozwoli zauważyć różnice i podobieństwa wobec perspektywy 2014-2020, a także przybliży zupełnie nowe zasady rozliczania projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków oraz ułatwienia w projektach społecznych i edukacyjnych
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • podmioty zamierzające korzystać z Funduszy Europejskich 2021-2027 (EFS+, EFRR, FS, FST) i/lub Krajowego Planu Odbudowy (urzędy administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego, uczelnie, instytucje badawcze, oświatowe, kultury, szpitale, fundacje, stowarzyszenia, firmy)
 • pracownicy instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie Nowej Perspektywy 2021-2027 (Ministerstwa, Urzędy Marszałkowskie, Agencje, Centra Obsługi Przedsiębiorców, Fundacje i Stowarzyszenia pełniące rolę Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej lub Wdrażającej w FE 2021-2027)

Program szkolenia

Nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027:

 • Nowy podział środków europejskich
 • Nowe cele polityki – różnice wobec perspektywy 2014-2020

Przegląd programów krajowych i regionalnych w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027 – czyli na co są nowe środki unijne:

 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Fundusze Europejskie dla Regionów

Nowe zasady finansowania projektów i przedsięwzięć:

 • Sposoby finansowania projektów – dotacje a instrumenty finansowe
 • Montaż finansowy - poziom dofinansowania i wkład własny
 • Studium przypadku

Zasady wyboru projektów i przedsięwzięć do dofinansowania w Funduszach Europejskich 2021-2027

Rodzaje elektronicznych Wniosków o dofinansowanie (WOD2021, SOWAEFS i lokalne systemy informatyczne)

Najważniejsze zagadnienia merytoryczne we Wniosku o dofinansowanie dla FE 2021-2027:

 • Uzasadnienie projektu (analiza problemów, celów, opis grup docelowych)
 • Zadania i wskaźniki projektu
 • Zarządzanie projektem
 • Dodatkowe informacje, oświadczenia i załączniki

Najważniejsze zasady kwalifikowalności wydatków w Funduszach Europejskich 2021-2027:

 • Ogólne warunki kwalifikowalności wydatków w latach 2021-2027
 • Matryca kwalifikowalności
 • Zakup nieruchomości
 • Wkład niepieniężny
 • VAT – nadchodzi rewolucja?
 • Cross-financing w EFRR/FS a EFS
 • Zakupy środków trwałych i amortyzacja
 • Trwałość projektów i przedsięwzięć
 • Wynagrodzenia personelu
 • Uproszczone formy rozliczania wydatków – nowe zasady, nowe możliwości

Zasady budowy budżetu projektu – analiza przypadku

Dyskusja i konsultacje z trenerką.

Czas trwania

2 dni, 10.00-16.00 i 9.00-15.00

Prelegenci

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami (w tym MBA) czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji. Jako ekspertka zewnętrzna ocenia wnioski o dofinansowanie w Instytucjach Pośredniczących i Zarządzających. Jest praktykiem, prowadząc szkolenia wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach 20-letniego doświadczenia w realizacji projektów, wsparcia doradczego dla Beneficjentów, Instytucji Zarządzających i Pośredniczących w ramach EFRR, FS i EFS, a także audytów i kontroli projektów. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, koncentrując się na osiąganiu ich celów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków. Od 18 lat prowadzi szkolenia i doradztwo dla Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych w fundusze unijne.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena 1
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!