Szkolenie

Fundusze unijne:Kwalifikowalność kosztów i rozliczanie projektów w perspektywie 2014-2020 Aspekty praktyczne

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA: 990 netto
cena promocyjna dla odbiorców newslettera:
891 zł netto + 23% VAT obowiązuje do 27 sierpnia 2015

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom pełnego wachlarza przepisów, wytycznych i ich najnowszych interpetacji, które są niezbędne, aby móc z powodzeniem przygotować oraz, co istotniejsze, zrealizować projekt i zminimalizować ryzyko zwrotu pieniędzy w całym okresie przechowywania dokumentów.
Kto powinien wziąć udział?
Odbiorcy szkolenia
Beneficjencji (zarówno potencjalni jak i faktyczni) oraz Instytucje Zarządzające/Pośredniczące.

Korzyści

poznanie pełnego wachlarza przepisów i wytycznych regulujących kwestie rozliczania projektów
poznanie najnowszych interpretacji ww przepisów i wytycznych oraz nabycie umiejętności płynnego poruszania się w nich
pogłębienie i rozszerzenie dotychczas posiadanej wiedzy z zakresu aspektów finansowych przygotowania i realizacji projektów
możliwość wymiany cennych doświadczeń pomiędzy uczestnikami a ekspertem, ale również pomiędzy samymi uczestnikami
zwiększenie skuteczności aplikowania o środki
szybsze rozliczanie projektów
nauka na błędach innych beneficjentów funduszy

Program szkolenia

Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie
Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie dofinansowania
Kwalifikowalność kosztów w perspektywie 2014-2020
1. Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności projektów
 Zasięg geograficzny kwalifikowalności
 Ocena kwalifikowalności projektu
 Trwałość projektu
2. Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków.
 Ramy czasowe kwalifikowalności
 Ramy czasowe kwalifikowalności, a zwrot kwot zatrzymanych
 Ramy czasowe ponoszenia wydatków w przypadku instrumentów
 finansowych
 Ocena kwalifikowalności wydatku
 Wydatki niekwalifikowalne
 Zasada faktycznego poniesienia wydatku
 Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji
o Ogólne warunki realizacji zamówień publicznych
o Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z ustawą Pzp
o Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności
 Uproszczone metody rozliczania wydatków
 Rozliczanie efektów projektu
 Projekty partnerskie
 Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach instrumentów finansowych
o Wydatki kwalifikowalne
o Wydatki kwalifikowalne w przypadku łączenia instrumentów finansowych z dotacjami
o Wydatki kwalifikowalne w ramach kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie
o Kryteria kwalifikowalności w ramach wsparcia przedsiębiorstw
 Projekty grantowe
3. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności
 Zasięg geograficzny kwalifikowalności dla EFRR oraz FS
 Dokumentacja niezbędna do przygotowania projektu
 Projekty generujące dochód po ukończeniu realizacji
 Zakup nieruchomości
o Wydatki związane z nabyciem nieruchomości
 Wydatki operacyjne
4. Szczegółowe warunki i procedury kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego Funduszu Społecznego
 Zasięg geograficzny kwalifikowalności dla EFS
 Kwalifikowalność uczestników projektu
 Podstawowe warunki i procedury konstruowania budżetu projektu
o Możliwe do stosowania uproszczone metody rozliczania wydatków
o Weryfikacja wydatków rozliczanych uproszczoną metodą
 Zakaz podwójnego finansowania
 Cross-financing
 Dochód wygenerowany podczas realizacji projektu (do czasu jego ukończenia)
 Wkład niepieniężny
 Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu
 Techniki finansowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
o Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
o Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
o Leasing i inne techniki finansowania nie powodujące przeniesienia prawa własności lub natychmiastowego przeniesienia prawa własności
 Podatek od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty
 Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych
 Koszty pośrednie
 Koszty związane z angażowaniem personelu
o Stosunek pracy
o Stosunek cywilnoprawny
o Osoby samozatrudnione
o Inne formy angażowania personelu projektu
finansowanego ze środków EFS
 Koszty pośrednie w projektach finansowanych z EFS
 Zlecanie usług merytorycznych w projektach finansowanych ze środków EFS
 Pozostałe uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach finansowanych ze środków EFS
o Stawki jednostkowe
o Kwoty ryczałtowe
5. Cross-financing w projektach finansowanych ze środków EFS
6. Dodatki lub wynagrodzenia wypłacane przez stronę trzecią w projektach finansowanych ze środków EFS
7. Reguła proporcjonalności
8. Projekty innowacyjne i ponadnarodowe
Wniosek beneficjenta o płatność w systemie teleinformatycznym
1. Część dotycząca postępu finansowego
2. Część dotycząca przebiegu realizacji projektu
3. Prawidłowe opisywanie dokumentów
4. Weryfikacja wniosku o płatność
 Formalna
 Merytoryczna
 Finansowa
Kontrola projektów
1. Kontrole doraźne i problemowe na miejscu
2. Na co zwracają uwagę kontrolujący?
3. Kto może kontrolować projekt realizowany przy udziale unijnych środków?
4. Jak często spodziewać się kontroli?
5. Sankcje za nieprawidłowości
6. Procedury przetargowe i ich kontrola
7. Jaką dokumentację i jak długo należy przechowywać?
Promocja projektów

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
Michał Rutkowski

Koordynator Krajowego Systemu Przygotowań
do Funduszy Strukturalnych (KSP). W latach 2001-2003 zarządzał dotacją Banku Światowego
dla Ministerstwa Finansów na stworzenie
w Polsce systemu monitoringu i ewaluacji funduszy Unii Europejskiej po akcesji. Uczestniczy w pracach licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów
i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych.

Gdzie i kiedy

Warszawa 10 - 11 września 2015
GOLDEN FLOOR

02-222 Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
-
9 PLN
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe, Lunch i poczęstunki w przerwach , E-mailową konsultację po szkoleniu ,Certyfikat z hologramem ,Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!