Szkolenie

Fuzje, połączenia, podział, przekształcenia oraz likwidacja spółek kapitałowych w ujęciu rachunkowym i podatkowym

O szkoleniu

2014.03.25 - 2014.03.26 Warszawa
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

DZIEŃ I

Połączenie jednostek gospodarczych

1. Wprowadzenie.

2. Optymalizacja struktury grupy kapitałowej a formy połączeń jednostek gospodarczych:
a) przejęcie jednostki,
b) powstanie spółki nowo zawiązanej,
c) przejęcie odwrotne.

3. Regulacje prawne:
a) prawo polskie:
- Kodeks Spółek Handlowych (Tytuł IV Dział I),
- Ustawa o Rachunkowości (Rozdział 4a),
b) prawo międzynarodowe:
- Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 3: Połączenia jednostek gospodarczych.

4. Rozliczanie łączenia spółek w księgach rachunkowych:
a) metoda łączenia udziałów:
- Ustawa o Rachunkowości art. 44c,
- zwolnienie z obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych,
- ustalenie danych porównawczych w sprawozdaniu finansowym.
b) metoda nabycia:
- Ustawa o Rachunkowości art. 44b,
- MSSF 3,
- problematyka wyceny aktywów netto wg wartości godziwej,
- ustalenie wartości firmy na dzień połączenia.

5. Przejęcie odwrotne:
a) ujęcie prawne,
b) ujęcie ekonomiczne,
c) zamknięcie ksiąg rachunkowych,
d) koszt połączenia jednostek gospodarczych,
e) kapitał własny po połączeniu spółek,
f) struktura kapitału podstawowego,
g) sprawozdanie finansowe po połączeniu jednostek gospodarczych:
- publikacja sprawozdania,
- dane porównawcze.

6. Zakończenie.

DZIEŃ II

I. Wymiana udziałów (akcji) jako proces poprzedzający łączenie – skutki podatkowe.

II. Łączenie spółek kapitałowych.

1. Prawne formy łączenia spółek:
a) łączenie poprzez przejęcie,
b) łączenie poprzez zawiązanie nowej jednostki.

2. Rachunkowe formy łączenia spółek:
a) łączenie metodą nabycia udziałów,
b) łączenie metodą łączenia udziałów.

3. Podstawowe etapy procesu łączenia spółek:
a) plan połączenia spółek,
b) uchwały Walnych Zgromadzeń\Zgromadzeń Wspólników łączących się spółek,
c) wpis połączenia spółek do rejestru.

4. Ogólne informacje na temat łączenia z udziałem spółek osobowych.

5. Ogólne informacje na temat transgranicznego łączenia spółek.

6. Następstwo prawno-podatkowe:
a) następstwo w zakresie kosztów uzyskania przychodów,
b) następstwo w zakresie amortyzacji podatkowej,
c) następstwo w zakresie odliczenia podatku naliczonego oraz zwrotu podatku.

7. Odstępstwo od następstwa prawno-podatkowego – rozliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych.

8. Rok podatkowy:
a) wybór rachunkowej formy łączenia spółek a obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych,
b) obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych a obowiązek zamknięcia roku podatkowego,
c) przewidywane zmiany.

9. Opodatkowanie nadwyżki przejmowanego majątku ponad wartość nominalną wydawanych udziałów (akcji) CIT i PIT.

10. Opodatkowanie udziałów (akcji) udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej albo spółek podlegających połączeniu CIT i PIT.

11. Kiedy i w której spółce koszty związane z połączeniem będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?

12. Czy majątek przekazywany w wyniku łączenia stanowi dostawę towarów, czy świadczenie usług? – Co w przypadku, gdy majątek stanowi przedsiębiorstwo albo zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

13. Kiedy PCC?

14. Obowiązki informacyjne oraz dokumentacyjne.

15. Ogólne informacje na temat podatkowych konsekwencji łączenia z udziałem spółek osobowych oraz transgranicznego łączenia spółek.

III. Podział spółek kapitałowych

1. Prawne formy podziału spółek:
a) podział poprzez przejęcie,
b) podział poprzez zawiązanie nowej jednostki,
c) podział poprzez przejęcie oraz zawiązanie nowej jednostki,
d) podział poprzez wydzielenie.

2. Podstawowe etapy procesu podziału spółek:
a) plan podziału spółek,
b) uchwały Walnych Zgromadzeń\Zgromadzeń Wspólników dzielących się spółek,
c) wpis podziału spółek do rejestru.

3. Następstwo prawno-podatkowe:
a) następstwo w zakresie kosztów uzyskania przychodów,
b) następstwo w zakresie amortyzacji podatkowej,
c) następstwo w zakresie odliczenia podatku naliczonego oraz zwrotu podatku.

4. Odstępstwo od następstwa prawno-podatkowego – rozliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych.

5. Rok podatkowy.

6. Opodatkowanie nadwyżki przejmowanego majątku ponad wartość nominalną wydawanych udziałów (akcji) CIT i PIT.

7. Opodatkowanie udziałów (akcji) udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej albo spółek podlegających podziałowi CIT i PIT.

8. Czy majątek przekazywany w wyniku łączenia stanowi dostawę towarów, czy świadczenie usług? – Co w przypadku, gdy majątek stanowi przedsiębiorstwo albo zorganizowaną część przedsiębiorstwa?

9. Kiedy PCC?

10. Obowiązki informacyjne oraz dokumentacyjne.

IV. Łączenie w sensie ekonomicznym (wniesienie wkładu pieniężnego oraz niepieniężnego)

1. Wniesienie wkładu pieniężnego:
a) skutki podatkowe dla udziałowca (akcjonariusza) – zasady rozpoznania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów w momencie odpłatnego zbycia udziałów (akcji),
b) skutki podatkowe dla spółki – jak się zachować w przypadku kwot wniesionych na kapitał zakładowy a jak w przypadku kwot wniesionych na kapitał zapasowy,
c) kiedy koszty podwyższenia kapitału zakładowego stanowią koszty uzyskania przychodów?
d) co wynika z najnowszej uchwały składu 7 sędziów NSA?

2. Wniesienie aportu:
a) skutki podatkowe dla udziałowca (akcjonariusza) – zasada podwójnego rozpoznania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów,
b) skutki podatkowe dla spółki – jak się zachować w przypadku kwot wniesionych na kapitał zakładowy a jak w przypadku kwot wniesionych na kapitał zapasowy.

3. Ogólne informacje dotyczące prawnych oraz podatkowych aspektów wniesienia wkładów pieniężnych i aportu do spółek osobowych.

V. Umorzenie udziałów (akcji) oraz likwidacja osoby prawnej

1. Kiedy opodatkowanie na zasadach ogólnych? Kiedy opodatkowanie podatkiem u źródła?

2. Jak określić podstawę opodatkowania?

3. Kiedy zwolnienie z podatku?

4. Znaczenie certyfikatu rezydencji.

5. Obowiązki dokumentacyjne oraz informacyjne.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Cytat
dr Roman Seredyński – prezes zarządu, biegły rewident. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w katedrze rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie z dziedziny Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Autor licznych artykułów z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości.

Marcin Górski – adwokat, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji w Warszawie oraz aplikację adwokacką w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce prawa podatkowego, a w szczególności w problematyce podatku dochodowego od osób prawnych. Przez szereg lat zajmował się doradztwem podatkowym w firmie Arthur Andersen.

Gdzie i kiedy

Warszawa 25 - 26 marca 2014
centrum Warszawy lub siedziba Akademii Biznesu MDDP.

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 12 - 14 czerwca 2012
centrum miasta lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 1290 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1190 zł/os + 23% VAT.
1290 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!