FUZJE, POŁĄCZENIA, PODZIAŁY, PRZEKSZTAŁCENIA I INNE DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE W UJĘCIU RACHUNKOWYM I PODATKOWYM

O szkoleniu

.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

DZIEŃ I

I. Rachunkowość

1. Wprowadzenie.

2. Optymalizacja struktury grupy kapitałowej a formy połączeń jednostek gospodarczych:
a) przejęcie jednostki,
b) powstanie spółki nowo zawiązanej,
c) przejęcie odwrotne.

3. Regulacje prawne:
a) prawo polskie:
-Kodeks Spółek Handlowych (Tytuł IV Dział I),
– Ustawa o Rachunkowości (Rozdział 4a),
b) prawo międzynarodowe:
– Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 3: Połączenia jednostek gospodarczych.

4. Rozliczanie łączenia spółek w księgach rachunkowych:
a) metoda łączenia udziałów:
– Ustawa o Rachunkowości art. 44c,
– zwolnienie z obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych,
– ustalenie danych porównawczych w sprawozdaniu finansowym.
b) metoda nabycia:
– Ustawa o Rachunkowości art. 44b,
– MSSF 3,
– problematyka wyceny aktywów netto wg wartości godziwej,
– ustalenie wartości firmy na dzień połączenia.

5. Przejęcie odwrotne:
a) ujęcie prawne,
b) ujęcie ekonomiczne,
c) zamknięcie ksiąg rachunkowych,
d) koszt połączenia jednostek gospodarczych,
e) kapitał własny po połączeniu spółek,
f) struktura kapitału podstawowego,
g) sprawozdanie finansowe po połączeniu jednostek gospodarczych:
– publikacja sprawozdania,
– dane porównawcze.

6. Zakończenie.

DZIEŃ II

I. Łączenie spółek – aspekty prawne (KSH)

1. Informacje ogólne:
a) łączenie spółek kapitałowych oraz łączenie spółek z udziałem spółek osobowych.,
b) formy prawne połączenia spółek:
– łączenie poprzez przejęcie,
– łączenie poprzez zawiązanie nowej spółki.
c) dzień połączenia – problemy praktyczne związane z określeniem dnia połączenia,
d) sukcesja praw i obowiązków – sukcesja uniwersalna a sukcesja singularna przy połączeniu,
e) odrębny zarząd majątkiem łączących się spółek,
f) odpowiedzialność członków zarządów i biegłych.

2. Etapy połączenia spółek:
a) faza „faza menadżerska”:
– plan połączenia – uzgodnienie planu połączenia, elementy niezbędne w planie połączenia (w szczególności parytet wymiany udziałów / akcji), załączniki do planu połączenia, zgłoszenie planu połączenia do sądu rejestrowego,
– badanie planu połączenia przez biegłego / opinia biegłego – możliwość rezygnacji z badania przez biegłego,
– sprawozdania zarządów uzasadniające połączenie – możliwość rezygnacji ze sporządzenia sprawozdania.
b) faza „właścicielska” oraz faza „sądowa”:
– obowiązek zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia, obowiązek udostępnienia wspólnikom łączących się spółek dokumentów dotyczących połączenia,
– podjęcie uchwał o połączeniu, zgłoszenie uchwał do sądu rejestrowego,
– dokonanie wpisu połączenia do rejestru.
c) uproszczona forma połączenia spółek:
– połączenie bez podwyższenia kapitału zakładowego oraz połączenie bez podjęcia uchwały.

3. Rachunkowe formy połączenia spółek:
a) łączenie metodą łączenia udziałów,
b) łączenie metodą nabycia udziałów.

II. Podział spółek – aspekty prawne (KSH)

1. Informacje ogólne:
a) formy prawne podziału spółek:
– podział przez przejęcie,
– podział przez zawiązanie nowej spółki,
– podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki,
– podział przez wydzielenie.
b) dzień podziału – problemy praktyczne związane z określeniem dnia połączenia,
c) sukcesja praw i obowiązków – sukcesja uniwersalna a sukcesja singularna w przypadku podziału,
d) odpowiedzialność członków zarządów i biegłych.

2. Etapy podziału spółek:
a) faza „faza menadżerska”:
– plan podziału – uzgodnienie planu podziału, elementy niezbędne w planie podziału (w szczególności parytet wymiany udziałów / akcji), załączniki do planu podziału, zgłoszenie planu podziału do sądu rejestrowego,
– badanie planu podziału przez biegłego / opinia biegłego – możliwość rezygnacji z badania przez biegłego,
– sprawozdania zarządów uzasadniające podział – możliwość rezygnacji ze sporządzenia sprawozdania.
b) faza „właścicielska” oraz faza „sądowa”:
– obowiązek zawiadomienia wspólników o zamiarze podziału, obowiązek udostępnienia wspólnikom dokumentów dotyczących podziału,
– podjęcie uchwał o podziale, zgłoszenie uchwał do sądu rejestrowego,
– dokonanie wpisu podziału do rejestru.

III. Przekształcenia spółek – aspekty prawne (KSH)

1. Formy przekształcenia:
a) przekształcenie spółki osobowej / kapitałowej w spółkę kapitałową,
b) przekształcenie spółki osobowej / kapitałowej w spółkę osobową,
c) przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową.

2. Podstawowe informacje w zakresie przekształcenia spółek – dzień przekształcenia, sukcesja praw i obowiązków, wymogi niezbędne dla przekształcenia.

3. Faza menadżerska – plan przekształcenia, zakres planu, załączniki, badanie planu przekształcenia przez biegłego.

4. Faza „właścicielska” i „sądowa” – Zawiadomienie wspólników, uchwała o przekształceniu, zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego.

IV. Łączenie, podział, przekształcenie spółek – aspekty prawne (prawo pracy)

DZIEŃ III

I. Łączenie, podział, przekształcenie spółek – aspekty podatkowe

1. Informacje ogólne – sukcesja podatkowa.

2. Konsekwencje na gruncie podatku CIT oraz na gruncie podatku PIT:
a) łączenie / podział / przekształcenie a zamknięcie ksiąg rachunkowych i zakończenie roku podatkowego,
b) rozliczanie straty podatkowej,
c) łączenie / podział / przekształcenie a zaliczki na podatek dochodowy,
d) opodatkowanie nadwyżki przejmowanego majątku ponad wartość nominalną udziałów akcji wydanych udziałowcom akcjonariuszom spółki przejmowanej / dzielonej,
e) opodatkowanie akcjonariuszy / udziałowców spółek biorących udział w połączeniu / podziale,
f) opodatkowanie dopłat,
g) rozliczanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów uzyskanych / poniesionych przed i po dokonaniu połączenia / podziału / przekształcenia,
h) koszty związane z połączeniem / podziałem jako koszty uzyskania przychodów,
i) wzajemne zobowiązania / wierzytelności spółek uczestniczących w połączeniu i podziale,
j) kontynuacja amortyzacji (ustalenie wartości początkowej).

3. Konsekwencje na gruncie podatku VAT oraz podatku akcyzowego:
a) majątek otrzymywany w wyniku połączenia / podziału – zakres opodatkowania na gruncie VAT – w szczególności w przypadku przedsiębiorstwa i ZCP,
b) łączenie / podział / przekształcenie spółek a zasady przyjmowania i wystawiania faktur VAT (obowiązek dokonywania korekt faktur / wystawiania not korygujących),
c) łączenie / podział / przekształcenie spółek a prawo do odliczenia na gruncie VAT (prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych na poprzednika prawnego),
d) składanie deklaracji VAT – 7 oraz korekt deklaracji VAT – 7,
e) połączenie / podział / przekształcenie spółek a zwrot podatku,
f) połączenie / podział / przekształcenie a dokonywanie sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących,
g) połączenie / podział / przekształcenie a konsekwencje na gruncie podatku akcyzowego – zakres opodatkowania podatkiem akcyzowym, korzystanie ze zwolnień.

4. Konsekwencje na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz na gruncie podatku od nieruchomości:
a) podwyższenie kapitału zakładowego w związku z działaniami restrukturyzacyjnymi, a PCC,
b) możliwość skorzystania ze zwolnienia w PCC,
c) obowiązki związane z rozliczaniem podatku od nieruchomości w przypadku połączenia / podziału / przekształcenia spółek – zasady składania deklaracji na podatek od nieruchomości.

5. Wybrane obowiązki informacyjne i dokumentacyjne:
a) obowiązki informacyjne w zakresie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji do UoKiK,
b) obowiązki informacyjne na gruncie CIT / PIT / VAT (m.in. CIT – 8, VAT – 7, PIT – 11, PIT 4R),
c) obowiązki informacyjne na gruncie NIP (m.in. NIP – 2, NIP – B, NIP – C).

II. Inne zagadnienia

1. Zasady opodatkowania innych działań związanych z restrukturyzacją działalności:
a) proces wymiany udziałów / akcji,
b) wkłady pieniężne oraz aporty do spółek kapitałowych i osobowych,
c) umorzenie udziałów / akcji,
d) likwidacja spółek.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1890 zł + 23% VAT,
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1690 zł/os + 23% VAT.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy
13 10 2015 - 15 10 2015 - Warszawa
07 12 2015 - 09 12 2015 - Warszawa

Czas trwania

10:00-16:00

Prelegenci

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych takich jak łączenie oraz podział spółek kapitałowych, jak również dokonywał analizy transakcji gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych przeprowadzanych pod kątem identyfikacji ryzyka i możliwości optymalizacji. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego oraz prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie spółek, łączeniu oraz podziale jednostek gospodarczych, prawie obrotu instrumentami finansowymi, cenach transferowych, sponsoringu, reprezentacji i reklamie, podróżach służbowych oraz VAT/CIT/PIT.

dr Roman Seredyński – prezes zarządu, biegły rewident. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w katedrze rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie z dziedziny Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Autor licznych artykułów z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!