GŁÓWNY KSIĘGOWY - kurs rozszerzony

O szkoleniu

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych głównego księgowego. Kurs pozwala na opanowanie technik usprawniających pracę i maksymalizujących efektywność podejmowanych działań, jak również zasad rachunkowości zarządczej i finansowej. Certyfikat ukończenia szkolenia jest potwierdzeniem przyswojenia wiedzy z zakresu zaawansowanej księgowości w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie pracy na stanowisku głównego księgowego.

Potwierdzenie uczestnictwa:
Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Cena obejmuje:
* uczestnictwo w kursie,
* autorskie materiały szkoleniowe,
* zestaw książek (wartość rynkowa ponad 150 zł):
* PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA – ujednolicone przepisy,
* PODATKI - ujednolicone przepisy,
* PRZEWODNIK PO LEASINGU W POLSCE,
* serwis kawowy,
* poczęstunek.


Płatność:
Możliwość zapłaty w ratach.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu:
główny księgowy - kod zawodu: 121101
SUPER OFERTA!
Przy zgłoszeniu do 15.06.2012 cena promocyjna: 3.221,50 zł!

Więcej informacji oraz aktualne promocje na stronie:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/217/glowny-ksiegowy-kurs-rozszerzony
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci kursu:
* pracownicy działów księgowych, którzy chcą pogłębić swą wiedzę i zwiększyć kwalifikacje,
* osoby zajmujące się księgowością, realizujący ścieżkę rozwoju zawodowego,
* księgowi aspirujący do objęcia stanowisk kierowniczych,
* osoby kreujące politykę księgowości podmiotów gospodarczych i odpowiedzialne za księgowość w systemach informatycznych.

Program szkolenia

PODSTAWY PRAWA GOSPODARCZEGO - 9h

1. Podstawy prawa cywilnego, prawa gospodarczego i handlowego.
2. Odpowiedzialność karna i karno-skarbowa organów spółki i głównego księgowego z tytułu ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych.
3. Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących ze źródeł nielegalnych bądź nieujawnionych (zapobieganie "praniu brudnych pieniędzy").


RACHUNKOWOŚĆ - 80h

I. Organizacja rachunkowości.
Teoretyczne i prawne podstawy rachunkowości, polityka rachunkowości:

* zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości,
* zasady rachunkowości,
* charakterystyka i klasyfikacja dowodów księgowych,
* zasady obiegu i kontroli dokumentów,
* pojęcie i charakterystyka ksiąg rachunkowych,
* zasady i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych,
* zasady poprawiania błędów na dowodach księgowych oraz w księgach rachunkowych,
* ewidencja na kontach syntetycznych i na kontach pomocniczych,
* dokumentacja opisująca zasady (politykę) rachunkowości,
* bilans - budowa, układ, funkcje, charakterystyka aktywów i pasywów,
* rachunek zysków i strat, części składowe, ogólna charakterystyka kosztów i przychodów,
* inwentaryzacja aktywów i pasywów,
* rodzaje wyceny w rachunkowości finansowej.


II. Ujęcie i wycena składników bilansu.

Środki pieniężne i aktywa finansowe:

* pojęcie i zakres inwestycji krótkoterminowych i długoterminowych,
* zasady obrotu gotówkowego, bezgotówkowego oraz jego dokumentowanie i ewidencja,
* obrót czekowy, wekslowy i akredytywa,
* wycena środków pieniężnych w ciągu roku i na dzień bilansowy - różnice kursowe.


Rozrachunki:

* rozrachunki - klasyfikacja, istota, wycena, ewidencja,
* należności krótko- i długoterminowe,
* zobowiązania krótko- i długoterminowe, rezerwy na zobowiązania,
* rozrachunki krajowe oraz wyrażone w walutach obcych (ustalenie różnic kursowych).


Inwestycje krótkoterminowe i długoterminowe:

* inwestycje w rachunkowości - rzeczowe i finansowe,
* klasyfikacja i ewidencja długoterminowych aktywów finansowych,
* wycena bilansowa DAF.


Ewidencja obrotu materiałowo-towarowego:

* pojęcie i klasyfikacje materiałów, towarów oraz organizacja obrotu nimi,
* ceny rzeczywiste i stałe ceny ewidencyjne jako podstawa wyceny bilansowej materiałów i towarów,
* ewidencja zakupu materiałów i towarów w obrocie krajowym,
* ewidencja rozchodu materiałów i towarów,
* wycena bilansowa,
* ewidencja obrotów importowych i eksportowych,
* zakup towarów w krajach członkowskich Unii Europejskiej.


Ewidencja produktów pracy:

* wyroby gotowe - charakterystyka i ceny stosowane w wycenie,
* rzeczywisty i planowany koszt wytworzenia wyrobów,
* pojęcie i rodzaje kalkulacji kosztu wytworzenia, pojecie zmiany stanu produktów,
* ewidencje związane z obrotem produktami,
* wycena bilansowa produkcji zakończonej i produkcji w toku.


Kapitały (fundusze) własne:

* kapitały (fundusze) własne w różnych jednostkach gospodarczych,
* ewidencja kapitałów własnych - zmniejszenia i zwiększenia.


Rzeczowe aktywa obrotowe:

* pojęcie zapasów i organizacja obrotu nimi,
* wycena zapasów - ceny rzeczywiste i stałe ceny ewidencyjne,
* ewidencja zakupu zapasów,
* ewidencja rozchodu zapasów,
* wycena bilansowa zapasów.


III. Instrumenty finansowe w rachunkowości.

Wycena i rozliczenia instrumentów finansowych:

* Swap,
* Forward,
* Futures,
* Opcje.


Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne:

* środki trwałe - w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego, ewidencja oraz zasady amortyzacji,
* wartości niematerialne i prawne - kwalifikacja bilansowa i podatkowa, ewidencja oraz zasady amortyzacji,
* windykacja należności i ujęcie w księgach,
* rozrachunki z dostawcami i odbiorcami - ewidencja syntetyczna i analityczna,
* charakterystyka i ewidencja rozrachunków publicznoprawnych,
* różnice kursowe w aspekcie rachunkowym i podatkowym, w tym wycena bilansowa,
* odpisy aktualizujące - zasady ich dokonywania,
* zasady dokumentowania i ewidencja należności spornych.


Rezerwy w rachunkowości:

* rezerwy w prawie bilansowym i podatkowym - ewidencja, zasady ich tworzenia i rozwiązywania zgodnie z prawem podatkowym i bilansowym,
* rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów - analiza i ewidencja zgodnie z prawem podatkowym i bilansowym.


Rachunek kosztów finansowych.
Pojęcie i klasyfikacja kosztów:

* systematyka ujęć klasyfikacyjnych kosztów,
* koszt wytworzenia sprzedanych produktów według przepisów UoR,
* koszty sprzedaży i zarządu według przepisów UoR.


Pomiar i metody wyceny kosztów.
Modele ewidencji i rozliczania kosztów:

* możliwości w zakresie wyboru układu ewidencyjnego kosztów przez jednostkę,
* koszty według rodzaju (zespół 4) i ich zawartość merytoryczna,
* koszty według miejsc powstawania (zespół 5) i ich zawartość merytoryczna,
* ewidencja kosztów w poszczególnych układach ewidencyjnych (zespół 4, zespół 5, zespół 4+5),
* ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów w różnych układach ewidencyjnych,
* krąg kosztów - ewidencja obrotów wewnętrznych i kosztów obrotów wewnętrznych w różnych układach ewidencyjnych.


Sprawozdanie finansowe, zadanie całościowe:

* ustalanie i podział wyniku finansowego,
* sprawozdawczość finansowa (sporządzanie bilansu, sporządzanie rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym, badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych),
* podstawy analizy ekonomiczno-finansowej.


Konsolidacja sprawozdań finansowych:

* grupa kapitałowa - zależności między jednostkami powiązanymi, krąg konsolidacyjny,
* ogólne zasady konsolidacji sprawozdań finansowych,
* konsolidacja metodą pełną,
* konsolidacja metodą proporcjonalną,
* wycena metodą praw własności.SYSTEM PODATKOWY W POLSCE - 45h

1. System podatkowy w Polsce.
2. Prawo karno-skarbowe.
3. Organizacja organów podatkowych oraz procedury postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, czynności sprawdzających.
4. Postępowanie podatkowe przed urzędami podatkowymi.
5. Postępowanie egzekucyjne w postępowaniu podatkowym.
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od nieruchomości i inne podatki lokalne.
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Podatek dochodowy - zasady ogólne:

* podmiot i przedmiot opodatkowania,
* przychody, źródła przychodów, nieodpłatne świadczenia,
* zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21),
* koszty uzyskania przychodów - definicje, zasady rozliczania,
* zdarzenia szczególne - rozliczanie amortyzacji, leasingu, reklama reprezentacja,
* wydatki nie uznawane za koszty uzyskania przychodu (art. 23),
* szczególne zasady ustalania dochodu i podstawy opodatkowania, przychody w walutach obcych,
* dochód a podstawa obliczenia podatku, wyliczenie podatku,
* zaliczki a roczne rozliczenie podatku.
* Zryczałtowane formy opodatkowania: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
* karta podatkowa.


Podatek dochodowy od osób prawnych:

* podmiot i przedmiot opodatkowania (zakres opodatkowania, podatkowe grupy kapitałowe, podatkowe grupy kapitałowe, rok podatkowego a rok kalendarzowy).
* podmioty powiązane (pojęcie podmiotów powiązanych, zasady określania powiązań, obowiązek posiadania dokumentacji podatkowej - kryteria, metody szacowania cen).
* różnice kursowe (bilansowa metoda ustalania różnic kursowych, podatkowa metoda ustalania różnic kursowych).


Dochody (przychody) w zyskach osób prawnych (dywidend):

* przychody
* koszty uzyskania przychodu: koszty bezpośrednie i pośrednie, koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu, reklama a reprezentacja, świadczenia na rzecz pracowników i udziałówców
* amortyzacja
* opodatkowanie leasingu: podstawowe pojęcia, umowa leasingu: operacyjnego, finansowego
* podstawa opodatkowania i wysokość podatku
* wyliczenie i pobór podatkowy
* dywidendy - opodatkowanie dochodów


Podatek od towarów i usług:

* geneza oraz istota podatku od towarów i usług,
* zakres opodatkowania,
* obowiązek podatkowy,
* miejsce świadczenia,
* podstawa opodatkowania i wysokość podatku,
* wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie, eksport - import towarów,
* import a świadczenie usług,
* faktury, dokumentowanie obrotu, inne dokumenty,
* podatek naliczony - prawo do odliczenia i zwrotu,
* odliczenia i zwrot podatku,
* deklaracje i informacje podsumowujące, zapłata podatku,
* procedury szczególne,
* vat a usługi budowlane,
* sankcje w podatku od towarów i usług,
* kasy fiskalne.


Cło i inne opłaty:

* wprowadzenie towarów w obszar celny wspólnoty:
* dozór celny nad wprowadzanymi towarami,
* przemieszczanie wprowadzonych towarów,
* przedstawienie towarów organom celnym,
* deklaracja skrócona,
* obowiązek nadania przeznaczenia celnego przedstawionym towarom,
* czasowe składowanie towarów.
* przeznaczenia celne:


* procedury celne,
* dopuszczenie do swobodnego obrotu,
* procedury zawieszające i gospodarcze procedury celne,
* tranzyt zewnętrzny,
* skład celny,
* uszlachetnianie czynne,
* odprawa czasowa.
* wolne obszary celne i składy wolnocłowe
* dług celny
* polskie organy celne i kontrolne
* kontrola celna
* sankcje karne


PRAWO PRACY I ZUS - 12h

1. Podstawy prawa pracy - teoria i praktyka.
2. ZUS: Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i rozliczania składek.
3. ZUS: Ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe i wypadkowe.


WSPÓŁPRACA Z DZIAŁAMI FINANSOWYMI - 6h

1. Kontroling i kontrola finansowa w przedsiębiorstwie.
2. Współpraca jednostki z bankiem.


UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE - 9h


PODSUMOWANIE I WEWNĘTRZNY EGZAMIN KOŃCOWY - 26h

1. Rozwiązywanie zadań oraz testów przygotowujących do egzaminu w Ministerstwie Finansów.
2. Wewnętrzny egzamin końcowy.

Czas trwania

Czas trwania:164 godzin

Zajęcia odbywają się w weekendy (soboty i niedziele) w godzinach 9.00 -16.45
____________________________________________________

Prelegenci

Eksperci FRR

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Szkoleniowe FRR

40-005 Katowice

Moniuszki 4/8

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
zł zw. z VAT
3 790
Cena zawiera:
  • autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, poczęstunek
Zapisz się

Organizator

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Jedną z głównych form realizacji cel...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/217/glowny-ksiegowy-kurs-rozszerzony

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice Moniuszki 4/8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!