Główny księgowy - poziom zaawansowany- KURS- Gdańsk

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zaprezentowanie skutków podatkowych i bilansowych wybranych zdarzeń gospodarczych w oparciu o doktrynę orzecznictwa sądowego i wyjaśnienia organów skarbowych. Ponadto szczególnie zostaną omówione zagadnienia problematyczne, tj. te które mogą powodować powstanie nieprawidłowości, przykładowo: różnice kursowe, podatkowe ujęcie kosztów, leasing, podatek odroczony.
Dużą uwagę poświęci się także sprawom nieuregulowanych jednoznacznie w prawie podatkowym oraz różnicom w ujęciu tych samych zagadnień w prawie bilansowym i podatkowym
Kurs wzbogacony jest o doświadczenia autorki z badania bilansów, przeprowadzania audytów podatkowych, a także praktycznych doświadczeń autorki m.in. jako konsultanta rachunkowości w wielu zagranicznych firmach.

Na zakończenie kursu otrzymują Państwo certyfikat ukończenia kursu wydany na druku Polskiej Akademii Rachunkowości S.A i zaświadczenie o ukończeniu kursu na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Kto powinien wziąć udział?
Kurs polecany księgowym i głównym księgowym. Ma na celu podwyższenie i ugruntowanie poziomu wiedzy z zakresu prawa bilansowego i podatkowego.

Program szkolenia

Program kursu

Program główny - zaawansowany

Zagadnienia zostały ujęte w przekrojach:

1. prawa bilansowego: ustawa o rachunkowości, Krajowe Standardy Rachunkowości, MSR,
2. podatkowo (VAT, PDOP, PDOF, PCC.).

Każdy rozdział programu i punkt tego programu ujęty jest zarówno w aspekcie bilansowym jak i podatkowym
I. ŚRODKI TRWAŁE U UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

(problemy, różnice między prawem bilansowym a podatkowym, ewidencja podatkowa i bilansowa, m.in. skutki dokonania ulepszeń, wyboru metody i zasad amortyzacji, odpisu z tytułu trwałej wartości środka trwałego, rozliczenia zadania inwestycyjnego. Również ewidencja środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży)

1. Ustalenie wartości początkowej środka trwałego w wyjaśnieniach organów podatkowych
2. Skutki niewłaściwego ustalenia stawek amortyzacyjnych
3. Kryteria klasyfikacji prac do remontów, remontów generalnych, ulepszeń i skutki podatkowe
4. Skutki podatkowe w udzieleniu dotacji, darowizny, sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów, ulgi na kasę fiskalną, otrzymania środka trwałego darowizną i użyczonego
5. Problemy związane z ewidencją bilansową oraz podatkową ulepszeń w obcych środkach trwałych
6. Leasing, kwalifikacja, wycena, skutki podatkowe
7. Sprzedaż na próbę i sprzedaż na raty środka trwałego skutki podatkowe, ewidencja księgowa
8. Szkody i straty w majątku trwałym
9. Wycena na moment bilansowy - odpisy z tytułu utraty wartości w przykładach praktycznych według UOR i MSR, skutki podatkowe
10. Inwentaryzacja w przykładach praktycznych (instrukcje, problemy, wyjaśnienia urzędów)
11. Rozliczanie efektów budowy - ustalanie wartości początkowej i momentu oddania
12. Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży - skutki decyzji
13. Analiza porównawcza ustaw: MSR, PDOP, PDOF, VAT, UOR - różnice podobieństwa

II. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

(szczególna uwaga zwrócona na nabycie licencji, prace aktualizujące oprogramowanie komputerowe, rozliczanie dodatniej i ujemnej wartości firmy oraz skutki podatkowe tych zdarzeń)

1. Nabycie różnych licencji - ujęcie księgowe i podatkowe
2. Ustalanie ceny nabycia licencji
3. Koszty zakończonych prac rozwojowych - ewidencja praktyczna, skutki podatkowe
4. Rozliczanie dodatniej i ujemnej wartości firmy, skutki podatkowe
5. Analiza porównawcza: MSR, PDOP, PDOF, VAT, UOR

III. NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE

(kryteria odróżnienia nieruchomości inwestycyjnej od nieruchomości zajmowanej przez właściciela, ewidencja sposobu wyceny i kosztów użytkowania nieruchomości, amortyzacji, przekwalifikowania nieruchomości zajmowanej przez właściciela do nieruchomości inwestycyjnej)

1. Nieruchomości inwestycyjne w UOR i MSR
2. Wycena początkowa nieruchomości inwestycyjnych - przykłady
3. Koszty utrzymania nieruchomości inwestycyjnych - ewidencja księgowa
4. Amortyzacja nieruchomości inwestycyjnych (także skutki podatkowe)
5. Wycena na moment bilansowy nieruchomości inwestycyjnych w przykładach
6. Inwentaryzacja nieruchomości inwestycyjnych - ujęcie praktyczne
7. Analiza porównawcza: MSR, PDOP, PDOF, VAT, UOR

IV. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

(rodzaje aktywów długoterminowych, wycena, ewidencja, skutki podatkowe)

1. Długoterminowe aktywa finansowe - przykłady ewidencji
2. Wycena na moment początkowy
3. Wycena na moment bilansowy - skutki podatkowe
4. Analiza porównawcza MSR i UOR

V. PODATEK ODROCZONY

(zasady tworzenia, ewidencji, prezentacji - warsztaty praktyczne)

1. Podatek odroczony w wyniku różnic przejściowych w obszarach:
* Środki trwałe
* Wartości niematerialne i prawne
* Majątek finansowy
* Majątek rzeczowy
2. Podatek odroczony - leasing
3. Podatek odroczony - usługi długoterminowe
4. Prezentacja podatku odroczonego

VI. ŚRODKI PIENIĘŻNE

(szczególny nacisk na skutki wyceny i ewidencji wyceny, różnice kursowe od własnych środków pieniężnych ze zwróceniem uwagi na najczęściej popełniane błędy. Temat omówiony w oparciu o ustawy podatkowe i prawo bilansowe )

1. Problemy w obszarze lokat
* Odsetki naliczone i przypisane
* Transfery -przeliczenie
2. Ewidencja księgowa lokat w walutach obcych
3. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych - wycena
4. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych -transfery, kursy, skutki podatkowe
5. Różnice kursowe w obszarze środków pieniężnych - ewidencja księgowa

VII. KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE

(ewidencja zakupu papierów wartościowych, sprzedaży, skutki wyceny - warsztaty praktyczne)

1. Wycena na moment początkowy krótkoterminowych papierów wartościowych w przykładach
2. Zapłata wekslem, czekiem - skutki podatkowe
3. Zakup i sprzedaż akcji - ewidencja, wycena, ujęcie w księgach
4. Wycena na moment bilansowy krótkoterminowych papierów wartościowych

VIII. INSTRUMENTY FINANSOWE

(ujęcie księgowe, wycena, rozliczenie)

1. Forwad
2. Swap
3. Futures
4. Opcje

IX. ROZRACHUNKI

(ewidencja, skutki podatkowe sprzedaży wierzytelności, komisu, leasingu, sposób wyceny, także w walutach obcych)

1. Rozrachunki z tytułu komisu - księgowanie, skutki podatkowe
2. Rozrachunki z tytułu sprzedaży wierzytelności - ujęcie w księgach, skutki podatkowe
3. Rozrachunki z tytułu leasingu, ujęcie w księgach, skutki podatkowe
4. Problemy w rozrachunkach z pracownikami (delegacje, niedobory, pożyczki), ujęcie, skutki podatkowe
5. Pozostałe rozrachunki, w tym z właścicielami

X. RZECZOWY MAJĄTEK OBROTOWY

(ewidencja, wycena na moment bilansowy, skutki odpisów aktualizujących, inwentaryzacja - rozliczenie)

1. Sposoby wyceny na moment bilansowy - przykłady praktyczne
2. Wycena na moment bilansowy - Odpisy aktualizujące majątku rzeczowego
3. Ewidencja w hurcie
4. Ewidencja w detalu
5. Rozliczenie niedoborów i nadwyżek (kompensata)
6. Majątek rzeczowy w MSR

XI. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW

(ewidencja operacji, których skutki odnoszone są na konto Rozliczeń międzyokresowych przychodów. Prezentacja skutków podatkowych, np. ulga na kasę fiskalną, darowizna, dotacje itp.)

1. Kategorie rozliczenie międzyokresowych przychodów
2. Rozliczenia międzyokresowe - skutki podatkowe (porównanie)

XII. REZERWY

(ewidencja wybranych rezerw, w tym na restrukturyzację, inwentaryzacja rezerw, skutki tworzenia)

1. Rodzaje rezerw i ich ewidencja księgowa
2. Skutki podatkowe tworzenia i wykorzystania rezerw
3. Rezerwy a bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - różnice analiza porównawcza z MSR

XIII. FUNDUSZE

(podział wyniku finansowego - ewidencja, skutki podatkowe, zasady tworzenia i wydatkowania środków z ZFŚS)

1. Fundusze podstawowe (podwyższenie funduszu z różnych źródeł - skutki podatkowe)
2. Wykorzystanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - skutki podatkowe w PDOF poszczególnych źródeł wykorzystania
3. Kapitał zapasowy - zasady tworzenia , w tym w spółkach SA

XIV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wersje rachunku zysków i strat. Księgowania na rozliczeniach międzyokresowych kosztów w obu wersjach rachunku zysków i strat. Ustalanie wyniku finansowego - zamknięcie kont)

1. Różnice kursowe w UOR, MSR, PDOP, PDOF
2. Koszty i przychody finansowe
3. Pozostałe koszty i przychody operacyjne
4. Straty i zyski nadzwyczajne
5. Wersje rachunku zysków i strat -porównawcza, kalkulacyjna. Przeksięgowania roczne
6. Ustalanie wyjścia poza krąg kosztów - ewidencja księgowa, sposoby sprawdzenia
7. Rozliczenie produkcji

XV. DEKLARACJE: VAT, PCC, Podatku od nieruchomości, podatku dochodowego od osób fizycznych, ZUS

(obowiązek podatkowy w PCC, VAT, praktyczne wypełnianie deklaracji)

1. Problemy przy wypełnianiu deklaracji podatkowych
* Moment powstania obowiązku w podatku VAT
* Zakup od rolników
2. Najczęstsze problemy i błędy w aspekcie VAT
3. Podatek od czynności cywilnoprawnych (przedmiot, zwolnienia, moment powstania obowiązku podatkowego)
4. Podatek od nieruchomości w wyjaśnieniach organów podatkowych
5. Rozliczanie składek ZUS, zgłoszenia, deklaracje, wyrejestrowania

XVI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO, DYREKTORA FINANSOWEGO, CZŁONKÓW ZARZĄDU

(odpowiedzialność karna, karno-skarbowa, z ustawy o rachunkowości z prawa pracy itp.) również w wyrokach NSA

1. Uprawnienia i obowiązki głównego księgowego, również w uregulowaniach zagranicznych
2. Główny księgowy w jednostce sektora finansów publicznych
3. Etyka w relacjach główny księgowy - przełożony
4. Rola dyrektora finansowego, jego odpowiedzialność, zadania
5. Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego

XVII. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

1. Konsolidacja (metody konsolidacji, przykłady praktyczne)
2. Sprawozdanie finansowe - zasady sporządzania, elementy sprawozdania finansowego, odbiorcy zewnętrzni, odpowiedzialność za sporządzenia sprawozdania
3. Rachunek przepływów pieniężnych
4. Analiza sprawozdania finansowego (wskaźniki, interpretacja)

Czas trwania

Zajęcia odbywają się w godzinach: 9.00 do 15.45.
Dokładne terminy spotkań:
26-27 marzec 2011 r.
9-10 kwiecień 2011 r.
14-15 maj 2011 r.
28-29 maj 2011 r.
4-5 czerwiec 2011 r.
18-19 czerwiec 2011 r.
2-3 lipiec 2011 r.
9 lipiec 2011 r.

Prelegenci

Eksperci, praktycy Polskiej Akademii Rachunkowości

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

-

Gdańsk

-

woj. pomorskie

Rejestracja

Cena 1
PLN
3 813
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe; materiały po- szkoleniowe; bufet kawowy; profesjonalny wykładowca
Zapisz się

Organizator

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa
Świętokrzyska 36 lok. 61
woj. mazowieckie
Polska Akademia Rachunkowości S.A., to nowoczesna firma edukacyjna specjalizująca się w szkoleniach i publikacjach oraz usługach doradczych. Misją Akademii jest praktyczna edukacja w dziedzinie podatków, rachunkowości i finansów. Akademia kszta...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie zgłoszenia i wpłacenie odpowiedniej kwoty do czasu rozpoczęcia kursu
Od 1 stycznia cena kursów i szkoleń wzrasta o 23% VAT!

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa Świętokrzyska 36 lok. 61
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!