Gospodarka chemikaliami: aktualnie obowiązujące przepisy oraz nadchodzące zmiany

O szkoleniu

Na szkoleniu szczególny nacisk zostanie położony na zmiany w zakresie zawartości oraz struktury kart charakterystyki, wynikające z postanowień rozporządzenia 2020/878/UE, które będzie obowiązywało od 1.01.2023 r. Kadra kierownicza oraz wszyscy pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę chemikaliami w w/w przedsiębiorstwach jak również pracownicy odpowiednich urzędów, powinni mieć świadomość oraz odpowiednią wiedzę o obowiązkach jak również zagrożeniach karami, wynikającymi z istniejących uregulowań prawnych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Celem szkolenia jest uzyskanie bądź pogłębienie wiedzy o rozporządzeniu 1907/2006/WE (REACH) narzucającym obowiązek rejestracji, oceny zagrożeń oraz ograniczenia w obrocie i stosowaniu chemikaliów, jak również o rozporządzeniu 1272/2008/WE (CLP) traktującym o sposobach klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji stwarzających zagrożenie. Obowiązki wynikające z prawodawstwa europejskiego zostaną zestawione z polskimi uregulowaniami prawnymi.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do pracowników przedsiębiorstw działających na każdym szczeblu łańcucha dostaw chemikaliów – od importera, producenta poprzez dystrybutora i dalszego użytkownika.

Program szkolenia

 1. Rozporządzenie REACH:
  • informacje ogólne,
  • obowiązek rejestracji substancji (legalność substancji w obrocie),
  • wymagania związane z aktualizacją dokumentacji rejestracyjnej,
  • nowe obowiązki dotyczące wyłącznych przedstawicieli,
  • nanomateriały,
  • ograniczenia w stosowaniu chemikaliów (załącznik XVII – ostatnie zmiany),
  • założenia zmian w strategii chemicznej (rejestracja polimerów, rozszerzenie informacji na temat zagrożeń, ślad środowiskowy).
   
 2. Zmiany w podejściu do opracowania kart charakterystyki:
  • karta charakterystyki – podstawy,
  • rozporządzenie 2020/878/UE – okresy przejściowe,
  • zmiany w zakresie informacji oraz strukturze karty charakterystyki.
   
 3. Rozporządzenie CLP:
  • informacje ogólne,
  • przegląd znaczących zmian związanych ze stosowaniem rozporządzenia CLP (kolejne ATP),
  • oznakowanie mieszanin zawierających ditlenek tytanu,
  • notyfikacja mieszanin klasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie (kody UFI, portal PCN),
  • planowane zmiany dotyczące nowych klas zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska.
   
 4. Obowiązek notyfikacji wyrobów zawierających substancje SVHC:
  • zmiana ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
  • baza danych SCIP,
  • definicja wyrobu (wyrób jako taki i wyrób złożony),
  • sposób obliczania zawartości substancji SVHC,
  • notyfikacja do bazy danych SCIP
   
 5. Konsultacje, dyskusja

Czas trwania

Zajęcia w godzinach: 9:00 – 15:00.

Prelegenci

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym podczas pracy związanej z przemysłem chemicznym, ekspert w zakresie wymagań związanych z obrotem chemikaliami. Wykładowca ceniony za fachowość i wyjątkowo komunikatywny sposób prowadzenia zajęć.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenia online organizujemy z wykorzystaniem platformy szkoleniowej ClickMeeting.

Do udziału w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon, słuchawki/głośniki, ewentualnie kamera internetowa. Prosimy o korzystanie z najaktualniejszych wersji przeglądarek Google Chrome (zalecana) lub Mozilla Firefox.

Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę, mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie – zapewniamy możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia oraz wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem szkolenia każda zgłoszona osoba otrzyma e-maila z linkiem do wirtualnego pokoju wraz z instrukcją połączenia się z platformą szkoleniową.

Test konfiguracji komputera wraz z testem sprzętu można wykonać korzystając z linku: https://utilities.clickmeeting.com/connection-tester

Rejestracja

Cena szkolenia
650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
 • 7.69% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 7.69% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się

Organizator

AMG Szkolenia
20-576 Lublin
Bursztynowa 8/44
woj. lubelskie
AMG Szkolenia zajmuje się organizacją szkoleń stacjonarnych i online z szeroko rozumianej ochrony środowiska. Rozbudowując swoją bazę szkoleń dokładamy starań by sięgać po aktualne tematy, mogące sprostać realnym potrzebom branży oraz rynku pracy. Na...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

• Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do AMG Szkolenia (Organizatora) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.amgszkolenia.pl Organizator potwierdza otrzymanie formularza zgłoszeniowego wysyłając e-mail na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku informacji potwierdzającej w czasie 24 godzin – należy skontaktować się z Organizatorem.
• Przesłanie do AMG Szkolenia formularza zgłoszeniowego stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy podmiotem zgłaszającym a AMG Szkolenia, jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie, jest podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
• Płatność za szkolenie powinna być przekazana w formie przedpłaty w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia na n/w nr konta.
• Dokument pro-forma wystawiamy na życzenie. Po uzyskaniu zgody Organizatora istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
   Nr konta: 37 1020 3176 0000 5602 0283 5627
• Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu odbywa się wyłącznie w formie pisemnej,  i musi wpłynąć do Organizatora najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Organizator musi pisemnie potwierdzić  otrzymanie informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania pełnej opłaty.
• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia z przyczyn organizacyjnych oraz do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z ważnych przyczyn losowych.
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku zwrot przedpłaty będzie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty odwołania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
• Wszystkie informacje dotyczące organizacji szkolenia (potwierdzenie, odwołanie, zmiana terminu itp.) Organizator przekaże w formie pisemnej na adresy e-mail podane na formularzu zgłoszeniowym.
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej AMG Szkolenia, Agnieszka Ochmańska, Grzegorz Ochmański z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bursztynowej 8/44, kod pocztowy 20-576,  www.amgszkolenia.pl, e-mail: biuro@amgszkolenia.pl, tel. 789 172 032. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu zawarcia umowy (formularz zgłoszeniowy) i realizacji szkolenia. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia podanych danych.
• Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi. Na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia AMG Szkolenia nie wyraża zgody.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

AMG Szkolenia
20-576 Lublin Bursztynowa 8/44
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!